Nógrádi Népújság. 1962. február (18. évfolyam. 10-17. szám)

1962-02-03 / 10. szám

NÓGRÁDI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Népújság AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVin. ÉVFOLYAM. 10. SZÁM. ARA: 60 FILLÉR 1962. FEBRUAR 3. Hol tart most Franciaország? A plasztikbombák robba- a francia dolgozó tömegek násairól, az OAS gyilkossá- megtalálnák az egység útját gairól szóló híradások kissé — nyílt, fasiszta puccs ese- túlságosan is előtérbe tolul- tén. Ha például Párizs ellen tak a világsajtó hasábjain. A ejtőernyősök indulnának el, a gaztettekről érkezett beszámo. munkásság általános sztrájk­lók mögött nem mindig raj- kai válaszolna s megbéníta- zolódnak ki az igazi erővi- ná az ország életét. De... a szonyok, s az olvasó gyak- jobboldali szocialistákat is- ran nem kap választ a kér- merve, valószínű, hogy Guy désre: hol tart most valója- Mollet és társai nyomban ban Franciaország? ezután újra elkezdenék a bomlasztást és — az ellen- Kétségtelen tény, hogy a séggel való alkudozást! Biz- fasiszták és az ultrák „titkos tos előjele ennek az a tény. fegyveres szervezete” mind- hogy a napokban Guy Möl- jobban vérszemet kap, egyre let, a szocialista főtitkár több több merényletet követ el polgári politikus társaságá- mind Franciaország, mind ban azzal az Antoine Pinay- Algéria városaiban. Pusztán vei tárgyalt egy „politikai ebből azonban mégsem lehet vacsorán”, akit az OAS ha- arra következetetni, hogy a talomra jutása esetén lehet- bombarobbanások számának séges kormányfőnek, vagy emelkedése arányában nőve- köztársasági elnöknek emle- kednék az országot fenyegető getnek. veszély. A plasztikbomba Az igazi veszély éppen abban rejlik, hogy a francia lapok szóhasználata szerint „hideg puccs” következhetik, azaz az OAS nem erőszakos úton kísérelné meg a hata­lom megszerzését, hanem de csak felületi jelenségnek te­kinthető. A merényletek hatását el­lensúlyozza az a jelenség, hogy mennél gyalázatosabb bűntetteket követ el az OAS, annál inkább növekszik az Gaulle lemondatása és a jobb­antifasiszták tábora! A népi oldali többségű parlament nyomás kezdi éreztetni haté- beleegyezése révén, sát. Toulouse városa szolgál­tává a példákat: az OAS he- De az Elysée-palota mai lyi merényletei után olyan ura, de Gaulle tábornok, elemi erővel tört fel a nép- egykönnyen leköszönne a ha- harag, hogy a rendőrség is talomról? Aligha hihető, hi- - kénytelen volt akcióba lép- szén olyan terveket forgat a ni. Le is tartóztattak Tou- fejében, hogy a közeljövő- louseban kilenc OAS-bandi- ben alkotmánymódosítást haj- tát. Közöttük volt a város tat végre, amelynek révén alpolgármestere is! megkönnyítené a maga újra­választását. Másfelől igaz az. Hogy mégis fasiszta ve- hogy a degaulleista államap- szélyről kell beszélni Fran- parátus mindeddig tétlenül ciaországban, az három té- nézte az OAS garázdálkodá- nyezőből adódik: 1. A mun- sát. Mi lehet emögött? Min- kásosztály megosztottsága, 2. denekelőtt az a tény, hogy a a degaulleista hatalomnak degaulleista rendszer „a ma­eddigi — a cinkosságig el- »a eredetének foglya”. 1958- menő — tétlensége, 3. az ban a fasiszták is ott voltak OAS embereinek jelenléte az de Gaulle hevenyészett tá- államapparátus felelős poszt- borában. Az egvkori fegyver- jain. társak ellen felléphi? A munkásosztály egységes Az akarat hibádzik, a le- fellépésének elmaradása volt hetőség is,- az OAS toborozni az oka már 1958-ban is, hogy tudott tagokat az államappa- a degaulleisták hatalomra rátus. a rendőrség, a hadse- kerülhettek. Az akkori algíri reg felelős posztjain levők pudcs után, a kommunisták- közül is — illetve egyes tit­kai az élen a francia nép kos, vagy nyílt fasiszták ép­harcot kezdett a jobbra toló- pen 1958-beli „szolgálataik” dást jelentő degaulleista ka- miatt kerültek oda... Nem land meghiúsítására — az véletlen, hogy a rendőrség áruló jobboldali szocialista „nyomozása eredménytelen" vezetők azonban a döntő pil- — ha a merénylők, gyüko- lanatban megalkudtak de sok nyomára is jutottak a Gaulle tábornokkal.. . Guy detektívek, valaki éppen a Mollett, a szocialista párt fő- rendőrségről figyelmezteti az titkára négy év alatt sem elfogás előtt álló fasisztát s változtott meg: ma is kerék- az eaémtat nyerhet. Össze­kötője a munkásegység meg- játszás műve az is. hogy a valósításának. Vak kommu- ha rí sereg fegyverraktáraiban nistaellenességében méltó tár- napirenden vannak a fegy- sa Bothereau, a Force Ouv- ver- és robbanóanyag lopá- riere szakszervezet főtitkára, set- — a fogházakból, rab­aki a napokban így mert tárházakból pedig kisétálnak nyilatkozni: még a fasiszták ellen sem hajlandó közös ak­cióra „nem demokratikus” szervezetekkel! „Nem demok­ratikus” neki a CGT, a mun­kásosztály legharcosabb szak- szervezete. a történetesen lakat alá ke­rült fasiszták. Végül pedig a hadbíróságok mentik fel őket. ha mégis odáig jut­nak ... / A szocialista dolgozók, a For­ce Ouvriere, vagy a keresztény CFTC szakszervezet tagjai sok esetben túlteszik magu­kat a kommunistaellenes ha- frsric’s—*algériai tározatokon, de vitathatatlan tény, hogy a pártfegyelem, vagy a szakszervezeti fegye­lem ürügyén a munkásáruló szocialista vezérek éket tud­A franciaországi helyzet plpkiüása mindenekfölött at­tól függ. létreiön-e. s mi­kor. milyen feltételekkel a megegye­zés” Ha Algériában meghir­detnék a fegyverszünetet, olyan új helyzet állna elő. amelyben az OAS előbb- utóhb elszigetelődnék — bár Az Országos Mezőgazdasági Kiállításra készül a megye Január 31-vel lejárt a ki­állítás eredménybemutatóira való jelentkezés határideje. A szövetkezetek részéről nagy érdeklődés volt tapasztalható. Mérlegelték múlt évi terme­lési, tenyésztési, kísérleti eredményeiket, s a nagyüzemi termelést legjobban szolgáló eredményekkel neveztek be a kiállításra. A magyar szocialista mező- gazdaság nagy seregszemléjén ott láthatjuk majd a Nógrád megyei szövetkezetek eredmé­nyeit is, többek között az endrefalvi Aranykalász Tsz őszi árpáját. A szécsényi Rá­kóczi tsz hírnevét is öregbí­teni fogja a 19 mázsás őszi­árpa, s a 18 mázsás őszi búza­termés, amely vetekedik az alföldi gazdaságok termésát­lagával. Dejtár a kukorcáját, Ersekvadkert a dohányát, Nógrád, Drégelypalánk, Ipoly- vece málnáját, szamócáját, Kálló borsóját és uborkáját, Szilaspogony burgonyáját mu­tatja be a kiállításon. Többek között bemutatásra kerül a Lókos-patak vízrendezési rendszere, amely 50 ezer kh termőtalaj védelmét is szol­gálja. A tfizhelygyáriak után a bányákban is harcolnak a minőség javításáért Versenyezzünk a jobb minőségű szén termeléséért A MENKESI BÁNYÁSZOK FELHÍVÁSA Csütörtökön, műszakvál­tás után rögtönzött terme­lési tanácskozást tartottak a ménkesi bánya fizikai és műszaki dolgozói. Tanács­kozásukon azt a felhívást vitatták meg, amelyet a Tűzhelygyár dolgozói intéz­tek megyénk dolgozóihoz: készítsünk jobb minőségű gyártmányokat, tartósabb termékeket a fogyasztók­nak. A bánya dolgozói ma­gukévá tették e felhívást, s úgy döntöttek, hogy csat­lakoznak a versenyhez, sőt versenyre szólítják szén­medencénk bányászait. Fel­hívásukban így írnak: „A ménkesi bányaüzem, párt- és szakszervezet vezető­sége már az 1959. márciusi párthatározat alapján meg­vizsgálta a párthatározatból adódó feladatokat, különösen nagy súlyt helyezett a mi­nőség megjavítására. Arra az álláspontra helyezkedett, hogy a mennyiségi tervteljesítés mellett főfeladatnak a minő­ség javítását és egyéb ter.­Bugár Jánosáé látogatása Salgótarjánban Bugár Jánosné elvtársnő, a SZOT titkára csütörtökön Sal­gótarjánba látogatott. Ebből az alkalomból az SZMT elnökségének tagjai, valamint a megyei bizottsá­gok vezetői megbeszélést tar­tottak a SZOT titkárával a szakszervezeti választások ed­digi tapasztalatairól, valamint az ezzel kapcsolatos további feladatokról. melési mutatók tűzte ki. | E feladatok végrehajtása ér­dekében a párthatározat meg­jelenése után pártaktíva érte­kezleten, taggyűléseken, majd termelési tanácskozásokon megtárgyaltuk a párt hatá­rozatának üzemünkre vonat­kozó részét. A ménkesi bá­nyaüzem fizikai és műsza­ki dolgozói, átérezve az 1959. márciusi párthatározat jelen­tőségét, vállalást tettek a ter­melés minőségének megjaví­tására. Ennek érdekében a párt-, szakszervezet és a mű­szaki vezetők kidolgozták a bérezés minőségi feltételeit, ami az alábbiakból tevődik össze: Az üzem által megadott palaszázaléki terv 0.1 száza­lékos csökkentése 1 százalé­kos bérnövekedést eredmé­nyez. Amennyiben a megen­gedett palaszázalékot 0,1 szá­zalékkal túlteljesíti: 1 száza­lékos bércsökkenést von ma­ga után. Ezt az intézkedést szükségessé tette az a tény, hogy 1959. márciusi párthatá­rozat előtt a megengedett 3 százalékos palatervünket csak minimálisan tudtuk csökken­teni. Az 1961. évi teljesíté­sünk 1.S6 százalék, amely az előírt palatartalmi terv 62 százaléka. Ezzel jelentős meg­takarítást ért el üzemünk. A fenti intézkedés helyes­lésre talált a ménkesi üzem. dolgozói körében. A szénen dolgozó csapatok eredményeit a vezetők dekádonként rena- szeresen értékelik, arról tá­jékoztatjuk a dolgozókat is. A műszaki vezetők felhívják azoknak a munkahelyi dolgo­zóknak a figyelmét, akik a palaszázalék csökkentésében nemkívánatos eredményt ér­tek el. hogy változtassanak SZENMEDENCENK dolgozóihoz teljesítéséi Vámpolitikái tervjavaslat késiül Salgótarján nak verni a kommunista és a ^yvernyupvás bejelentésé­nek éppen az orgyilkosok. a nem kommunista dolgozók közé! Megosztottságuk ellenére is plasztikőrök új terrorhulláma lenne a várható közvetlen következménye. Az idén először foglalják a várospolitikai terv keretei­be a Salgótarjánban történő összés beruházásokat, felújí­tásokat és költségvetési hi­teleket az üzemi beruházá­sokkal együtt. A várospolitikai terv cél­ja, hogy a lakosság összes­ségében és részleteiben is megismerje azokat a felada­tokat, amelyek 1962-ben va­lósulnak meg. A Salgótarjáni Városi Ta­nácson most dolgoznak a ta­nácsi végrehajtó bizottság ál­tal megbízott szerkesztők a tervjavaslaton. A tervjavaslat tartalmazza majd azt is. egy-egy léte­sítmény megvalósításához mennyiben igénylik a la­kosság társadalmi segít­ségét, hogyan használják fel a helyi anyagokat, hogyan tehetnék olcsóbbá, gyorsabban megvalósíthatóbbá a munkálatokat. A tervjavaslat elkészülése után a végrehajtó bizottság elé kerül, majd február kö­zepe táján a városi tanács­tagság dönt sorsáról, elfo­gadásáról. Ezután a tervek szerint nyomdai­lag sokszorosítják a város- politikai tervet, amelyet a tanácstagságon keresztül a város lakosságához eljut­tatnak tudomásulvétel vé­gett és hogy hatékony segítésüket kérjék a fontos munkálatok­hoz. A szakigazgatási osztályok vezetői által összeállított ja­vaslatokban szerepel a város idegenforgalma szempontjá­ból nagyjelentőségű szálloda megépítése, de magában fog­lalja a kórház, kultúrház meg­építését. a lakásépítkezések programját, az új városköz­pont létesítésének ez évben megvalósulásra kerülő szaka­szát. Beledolgozták az acéláru­gyári hideghengermű to­vábbfejlesztésével kapcso­latos feladatokat, valamint a Zománcipari Művek sal­gótarjáni gyáregysége re­konstrukciós terv javasla­tát is. Nagyjelentőségű dolog, hogy a megyeszékhely továbbfej­lesztésének e sokrétű prog­ramját jelentős fórumok vi­tatják meg, a város dolgo­zóiból választott tanácstagság fogadja el, és megismerését a széles dolgozó tömegek szá­mára is lehetővé teszik a kö­zeljövőben. munkájukon és javítsák pa­laszázalékukat. A robbantás­nál olyan kísérleteket vezet­tünk be, amelyek segítségé­vel darabosabb szenet tudunk termelni. A ménkesi üzem kollektívája megszívlelte és magáévá tette a felsőbb párt-, szakszervezeti és tröszti ve­zetőség javaslatait, a tűzhely- gyáriak felhívását: a mennyi­ségi tervteljesítés mellett a minőség megjavítását és az egyéb termelési mutatók tel­jesítését tartjuk feladatunk­nak. Elérjük, hogy a jelen­_____légi 1,86 százalékos p alatartalmat 1.75 százalékra csökkentjük. Ennek érdekében az első félévben fejtési kísérletet haj­tunk végre P—3-as páncél- kaparóval. Ennek megfelelő eredménye után egy ugyan­ilyen típusú páncélkaparót fogunk üzembe helyezni. A jelenleg meglevő 7 szocialista címért ver­1. senyző brigádok számát 1 szo­cialista bányarészért harcoló üzemrésszel egészítjük ki, 76 fővel, amelybe beletartoznak a termelőcsapatokon kívül az ott dolgozó szállítók, iparo­sok, műszakiak is. E bánya­rész dolgozói vállalták, hogy palaszázalékukat 1,4 százalék­ra csökkentik. 5 A jelenlegi összüzemi **• teljesítményünket 2 százalékkal kívánjuk túltel­jesíteni, azáltal, hogy betart­juk a robbantási ciklust. Célul tűzzük, hogy üzemünkben megszün­tetjük az igazolatlan hiány­zásokat, előtérbe helyezve a politikai felvilágosító munkát. Főfeladatunknak tekintjük a munka helyes megszervezését, ezen belül a munkaidő tel­jes kihasználását. A műszaki intézkedések mellett fokozottabb politikai felvilágosító munkával bizto­sítani kívánjuk a vasárnapi fenntartási munkák előírt mi­nőségben való végrehajtását. Elérjük, hogy a 3 na­pon túl gyógyuló bal­esetek jelenlegi gyakorisági számát 45-ről 35-re csökkent­jük, az idevonatkozó bánya­rendészeti és technológiai elő­írások betartása mellett”. A ménkesi bányászok ter­melési tanácskozáson vitatták meg csatlakozásukat, amely méltán találhat követésre a szénmedencében. 5. Korai borsó termelési kísérlete kezdődik tavasszal Nógrád megyében Ebben az esztendőben 5550 hold az a terület Nógrád megyében, amelyen termelő­szövetkezeteinkkel szerződé­ses formában kíván burgo­nyát, paprikát, paradicso­mot, káposztát, borsót es egyéb zöldféléket termeltet - ni a MÉK. Gazdaságaink ma már túl­nyomó részben tisztában van­nak azzal, hogy a szerződéses zöldségtermelés igen jó hasz­not jelentő foglalkozás. Hogy ez így van, annak legjobb bizonyítóka az, hogy az 1962. évre tervezett területből az elmúlt hét végéig 5463 holdra kö­tötték meg a termelési szerződést. Különösen szép eredménye­ket ért el a MÉK a salgótar­Ahol a földek technikusai tanulnak (Riport a i. oldalon.) jáni és pásztói járásban, ahol a termelőszövetkezet tervét meg­haladó területre kötött szer­ződést. Termelőszövetkeze­teink közül a legjobb szer­ződők között van többek kö­zött a palotási Május 1. Tsz, amely 155 holdon exportbor­sót termel, Héhalom, amely 180 holdon borsót termel a szerződött 200 holdból. Igen nagy szerződési kedv mutat­kozott az idén is a doroghá- zi, őrhalmi, szécsényi, vala­mint a ludányhalászi Ipoly- völgye Termelőszövetkezetben s érdekességként említhető, hogy ebben az esztendőben 50 holdon kísérletként pri­mőrjellegű zöldborsó ter­melésére is sor kerül. Erre a feladatra a palotási, héhalmi, szarvasgedei, he- rencsényi, őrhalmi és hugya- 2i termelőszövetkezet vállal­kozott A szerződéses termelés iránt a legnagyobb érdeklő­dés fejeskáposztából, zöld­hagymából, petrezselyemből, uborkából és óburgonyából mutatkozik, ahol a vártnál nagyobb területet kínáltak fel a tsz-ek. Bizonyos lema­radás mutatkozik viszont az újburgonyánál, vöröshagymá­nál, zöldborsónál és zöldpap­rikánál, valamint a dinnye­féléknél

Next

/
Oldalképek
Tartalom