Nógrádi Népújság, 1961. november (17. évfolyam, 88-96. szám)

1961-11-01 / 88. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! a Ó OH Á D I Népújság ■u MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM, 88. SZÁM. Ara 8(1 FILLÉR 1961. NOVEMBER 1. „Éljen a kommunizmus, amely biztosítja a földön a békét, a munkát, a szabadságot, az egyenlőséget, a testvériséget és minden nép boldogulását A BE KE RAKÉTÁI A világ közvéleménye vál­tozatlan érdeklődéssel figyel Moszkvára. Ami jelentős ese­mény a világpolitikában az elmúlt két hét alatt történt, az így, vagy úgy, de vala­miképpen feltétlenül össze­függésben volt a Szovjetunió Kommunista Pártja XXII. kongresszusán elhangzottak­kal. A kapitalista sajtó is kény- tjelen bőven foglalkozni a kongresszus anyagával és ha ezek a cikkek természetszerű­leg nem is egyértelműek, a legreakciósabb lapok sem ha'l- gathatják el a szovjet nép csodálatos eredményeit. Kény­telenek elismerni, hogy a Szovjetunió fejlődése olyan gyors és olyan egyenletes, amilyenre nem találunk pél­dát a világtörténelemben. És éppen ez a példátlan siker adja meg a realitását azok­nak a terveknek, amelyek a jövőt, a kommunista élet­forma nagyszerűségét vará­zsolják az emberek elé. A történelemben először telje­sen és végérvényesen meg­szűnik az a helyzet, hogy az emberek hiányt szenvednek, hiszen, mint az SZKP Köz­ponti Bizottságának beszámo­lója hangsúlyozza, a kommu­nizmus felépítése gazdasági téren azt jelenti, hogy a Szov­jetunió az első helyre kerül az egy lakosra jutó terme­lésben, a világon a legma­gasabb életszínvonalat bizto­sítja p népnek és kialakul­nák a feltételek az anyagi és kulturális javak bőségének el­érésére. A szovjet tervek realitá­sát az élet már sokszor be­bizonyította. A kapitalizmus szócsövei nem merészelik te­hát lekicsinyelni ezeket a ter­veket, hanem ködösítve azok értelmét és jelentőségét, a Szovjetunió világuralmi tö­rekvéseiről beszélnek. A né­peket azonban ma már egyre nehezebb megtéveszteni ilyen szólamokkal. A tőkés világ dolgozói már csak azért is nagy érdeklődéssel tanulmá­nyozzák az SZKP program­ját, mert a kommunizmus épí­tésének a programja, mint Hruscsov mondotta, egyúttal a béke és a nemzetközi biz­tonság megszilárdításának vi­lágtörténelmi programja. A Szovjetunió a szocialista világrendszer vezető ereje és ez a világrendszer korunk döntő tényezőjévé vált. Ez a világrendszer pedig békét akar. A Szovjetunió legelszán­tabb ellenségei is kénytele­nek beismerni, hogy annak az országnak, amely ilyen nagy alkotó terveket hirdet meg, szükségképpen érdeké­ben áll a ‘béke. A szocializ­mus békepolitikája tehát nem­csak a szocialista országok népeinek érdekeit tartalmaz­za, hanem megtestesíti az egész emberiség érdekeit. Vi­lágos tehát, hogy az SZKP új programjának külpolitikai célja a béke. És a szovjet párt, a szovjet állam veze­tői. ezt a célt nem taktikai meggondolásokból tűzték ki, az SZKP programja meggyő­zően hirdeti, hogy a szovjet külpolitika nemcsak elhárí­tani akarja az esetleges vi­lágháborút, hanem már a mi korszakunkban száműzni akar­ja a háborúkat a társada­lom életéből. Szembeötlően bizonyítja ezt a vonalat N. SZ. Hruscsov nagy visszhangot kiváltó kong­resszusi beszámolója és bi­zonyítja ezt a kongresszusi vitának egész szelleme. Rész­letesen foglalkozott ezzel a kérdéssel A. A. Gromikó, a Szovjetunió külügyminisztere is, hangsúlyozva, hogy a szov­jet külpolitikai rakéták a béke eszméjét viszik el a világ minden részére. Mi veszélyezteti leginkább a békét? Egyértelmű erre is a felelet' kétségtelenül a né­met militarizmus feltámasz­tása. Ezért hangsúlyozza és követeli a Szovjetunió minden alkalommal, hogy a német bé­keszerződés megkötése útján olyan intézkedéseket kell fo ganatosítani, amelyek meg­zabolázzák a Nyugat-Német- országban fejét emelgető mi- litarizmust. Hangsúlyozta Hruscsov, nem a német béke- szerződés megkötésének határ­ideje bir elsőrendű fontosság­gal, hanem ennek a kér­désnek a rendezése. Hruscsov nyilatkozatában a szovjet kor­mánynak az az akarata nyil­vánult meg hogy békés tár­gyalások útján elfogadható megoldást érjen el. Ismeretes tény, hogy bizonyos tárgya­lások már meg is kezdőd­tek. Gromikó szovjet külügy­miniszter tárgyalt New York­ban Ruskkal és közvetlenül hazautazása előtt Kennedy- vel. Htjába ejtette Londont is. ahol szintén tanácskozott a legfontosabb nemzetközi kér­désekről. Tárgyalásairól nem adtak ki hivatalos jelentést. A szovjet külügyminiszter­nek a kongresszuson elmon­dott beszéde, valamint kü­lönféle amerikai félhivatalos megnyilatkozások arra enged­nek következtetni, hogy ezek a tárgyalások feltétlenül hasz­nosak voltak. Mindez nyug­talanságot váltott ki Bonn­ban, mert o nyugatnémet im­perialisták tudatában vannak, hogy minden egyezmény, mégha csak részletmegoldáso­kat hozna is, keresztülhúzza számításaikat. Éppen ezért minden erőfeszítéseiket arra összpontosítják, hogy negatív értelemben befolyásolják was­hingtoni és londoni szövet­ségeseik állásfoglalását. Bon­nak bizonyos tekintetben ke­zére játszik Párizs is és ez arra bátorította Adenauert, hogy szinte támadólag lép­jen fel az Egyesült Államok politikájával szemben. Törté­nik ez olyan időpontban, ami­kor az Egyesült Államok lé­nyegében még nem kötelezte el magát egyik álláspont felé sem. Mindössze az történt, hogy egyes amerikai politi­kusok rendkívül óvatos és nem hivatalos kijelentéseket tettek arról, hogy a berlini kérdésben meg kell egyezni és ezzel kapcsolatban vala­milyen úton-módon felmerül a Német Demokratikus Köz­társaság elismerése is. Az Adenauer szájíze szerint író nyugati sajtó ezeket a kije­lentéseket így kommentálja: ..Az utóbbi napokban meg­növekedett a bonni kormány­körök nyugtalansága a ber­lini válsággal kapcsolatban, tekintettel a washingtoni hangadó körök bizonyos szán­dékaira”. Általában a bur- zsoá sajtó cikkeiből arra le­het következtetni. hogy az Északatlanti Tömb négy fő- hatalma között nem éppen je­lentéktelen ellentétek merül­tek fel. Washington és Lon­don némi készséget mutat a tárgyalásokra, Bonn és Párizs viszont a békeellenes erőpoli­tika makacs híve. Magától értetődő, hogy a szocialista államok minden­kor készek a békés tárgya­lásokra. Azonban éppen a né­met és berlini kérdésben ez nem jelenti azt, hogy a nyu­gati hatalmak a tárgyalások esetleges színlelésével majd tovább halogathatják a sür­gős problémák rendezését. Az Egyesült Államokban ugyan­is nagyszámú olyan politikus is jelentős befolyással bir az eseményekre, akik a tárgya­lások alatt nem a tényleges megegyezés felé haladó meg­beszéléseket értenek, hanem II XXII. kongresszus megerősítette a lenini irányvonalat Hruscsov elvtárs vitazáró beszéde Az SZKP XXII. kongresz- szusának péntek délutáni ülé­sén Nyikita Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságá­nak első titkára zárószót mon­dott az első három napirendi pont vitájáról. Közöljük az alábbiakban a zárószó rövi­dített szövegét. Hruscsov kijelentette, hogy a XXII. kongresszus mun­kájának egész tartalma iga­zolta a párt megingathatat­lan hűségét ahhoz az irány­vonalhoz, amelyet a XXII. kongresszus dolgozott ki. Most meg inkább szemmel lát­hatóvá vált, hogy a XX. kong­resszus, amely eltakarította a személyi kultusz időszaká­nak minden maradványát, új lapot nyitott pártunk törté­netében, kedvező hatást gya­korolt országunk, valamint az egész nemzetközi kommunista és munkásmozgalom fejlődé­sére. Sikeresen teljesítjük majd pártunk harmadik programját is Megállapította, hogy a XXII. pártkongresszus figyel­mének központjában a párt programja, a kommunista tár­sadalom felépítésének prog­ramja áll. A kongresszus szó­noki emelvényén felszólaló valamennyi küldött kifejezés­re juttatta az új program eredményes megvalósításába vetett szilárd meggyőződését, a szovjet emberek eltökélt­ségét, hogy erejük teljes lat- bavetésével ugyanolyan sike­resen teljesítik pártunk har­madik programját, mint ahogj az első és a második prog­ram megvalósult. Programunk ereje és élet- képessége h szovjet emberek önfeláldozó munkájában rej­lik. Most, a XXII. kong­resszuson még világosabban látjuk, hogy a kommunizmus felépítése a párt gyakorlati feladatává, az egész szovjet nép ügyévé vált. A Központi Bizottság beszá­molója és a programtervezet feletti vitában felvetődtek a népgazdaság-irányítás továb­bi tökéletesítésének fontos kérdései. A küldöttek előter­jesztett javaslatainak meg­valósítása kétségtelenül elő fogja segíteni az előttünk ál­ló feladatok sikeres megol­dását. A kongresszuson jelen van­nak a világ csaknem vala­mennyi kommunista és mun­káspártjának küldöttségei — folytatta. — Kedves vendé­geinknek a szónoki emelvény­ről elhangzott felszólalásai, valamint a testvéri pártoknak a kongresszushoz intézett üd­vözletei visszatükrözték a kommunista világmozgalom sorainak nagy egységét és újra igazolták, hogy minden marxista—leninista párt he­lyesli és támogatja pártunk lenini politikáját. A felszólalások, amelye­ket a szocialista tábor or­szágai kommunista és munkáspártjainak vezetői a kongresszuson elmon­dottak, azt bizonyították, hogy a testvérpártok egy­ségesen az 1957. évi Nyi­latkozat és az 1960. évi Nyilatkozat alapján ál­lanak. A szocialista tábor ismét ta­núságot tett sorai egységé­ről, a nemzetközi szocializ­mus erőinek növekedéséről és összeforrottságáról. Nyolcvan marxista—leni­nista párt küldöttségeinek részvétele és felszólalása a XXII. kongresszuson vissza­tükrözte a nemzetközi kom­munista-, munkás- és nem­zeti szabadságmozgalom fel­lendülését, s az egész világ kommunistáinak törhetetlen ragaszkodását a proletár nem­zetköziség elveihez, amelye­ket Marx, Engels és Lenin hagyott ránk. Hruscsov elvtárs hálás kö­szönetét mondott Guinea, Ghana és Mali független afri­kai államok demokratikus nemzeti pártjainak, bár ezek az országok nem kommu­nisták:, elfogadták a meghí­vást és elküldték a kongresz- szusra képviselőiket. Minden szovjet ember nagy sikereket és jólétet kíván a független afrikai államoknak, amelyek az önálló gazdasági és po­litikai fejlődés útjára léptek vagy lépnek. A ssoeialista tábor sikerei hatalmas vonzóerőt jelentenek Hruscsov rámutatott, hogy a Szovjetunió és a szocialista országok sikerei hatalmas von­zóerőt jelentenek. Ezután ki­jelentette: az imperialisták; akik megértették ezt, fel akar­ták tartóztatni a mi gyors elő­rehaladásunk it. Ezzel magya­rázható annak a politikának az agresszív jellege, amelyet az Egyesült Államok, Anglia, Franciaország, Nyugat-Német- ország és más imperialista ha­talmak vezető körei folytat­nak. Az ő politikájukat nem a béke és az emberek nyugalmának érdekei, ha­nem a monopolisták nye­reségének, az imperialis­ták uralma fenntartásá­nak érdekei határozzák meg. Hruscsov ismét hangsúlyoz­ta, hogyha tovább halogat­ják a második világháború maradványainak felszámolása kérdésének megoldását Euró­pában, ez a legkomolyabb kö­vetkezményekkel fenyegeti a béke ügyét. A nyugati hatalmak — vá­laszul a Szovjetuniónak a német békeszerződés megkö­tésére és a nyugatberlini hely­zet ezen az alapon történő rendezésére tett javaslatára — nyíltan azzal fenyegetőznek, hogy fegyverhez nyúlnak. Há­borús fenyegetéseikkel ki akarják kényszeríteni azt, hogy Nyugat-Berlinben örök­re megmaradjanak Amerika, Anglia és Franciaország meg­szállási jogai. A nyugati hatalmak úgy tüntetik fel a dolgot, mintha ezek a jogok Nyugat-Berlin „szabadságának biztosítása céljából” lennének szüksége­sek számukra. Sem a Szovjetunió, sem a Német Demokratikus Köztár­saság, sem a többi szocia­lista ország nem követ el me­rényletet Nyugat-Berlin sza­badsága ellen. A nyugati hatalmak a „sza­badságról” beszélnek, de ezen Nyugat-Berlin megszállását értik. Azt akarják, hogy mi, mint valami forgalmi rend­őrök biztosítsuk az ő Nyugat- Berlinbe irányuló szállításaik — hadianyagok, kémek és di- verzánsok szállításának — fo­lyamatosságát az ellenünk és szövetségeseink ellen folyta­tandó aknamunkára. Kinek néznek bennünket ezek az urak? Talán abban a hiszem- ben vannak, hogy nekik min­dent szabad és rákényszerít- hetnek bennünket arra, hogy saját létérdekeink ellen, az általános béke és biztonság érdekei ellen tegyünk? Ideje, régen ideje megérte­niük azt az egyszerű igaz­ságot, hogy a Szovjetunióval és az egész szocialista tábor­ral ma csak az értelem és nem az erő pozíciójából lehet társalogni. Az értelem és az igazság pedig nem áz ő, ha­nem a mi oldalunkon van. A nyugati hatalmaknak a német kérdésben foly­tatott politikáját nem a béke, hanem mindenek­előtt Nyugat-Németország militarista és revánsvágyó erőinek érdekei határoz­zák meg. A fő rossz szellem, aki ezt a politikát meghatározza, Ade­nauer kancellár. Hruscsov hangoztatta, hogy a militarista agresszív körök titkolják gyűlöletüket a szov­jet állam ellen, annak béke­szerető politikája ellen. Bár­milyen érzésekkel viseltesse­nek is a szocializmus iránt — hangsúlyozta —, mondja­nak le arról a reményük­ről, hogy valamikor is rá­kényszerítik kapitalista rend­szerüket a szocialista orszá­gokra. Késsek vagyunk tárgyalni a nyugati hatalmak képviselőivel Ma még egyszer megmond­hatjuk nekik: ne veszítsék el józan eszüket, uraim ne kí­séreljék meg próbára tenni rendszerünk erejét és szilárd­ságát. Ismeretes, hogy a múlt­ban ellenségeink nemegyszer próbálkoztak ilyesmivel, de mindenki tudja, mivel vég­ződtek ezek a próbálkozások. Hruscsov ismét kijelentette, hogyha a nyugati hatalmak készséget nyilvánítanak a né­met kérdés rendezésére, ak­kor a határidők kérdésének nem lesz olyan nagy jelen­tősége. Akkor nem fogunk ragaszkodni ahhoz, hogy de­cember 31-ig aláírjuk a béke- szerződést. Nem vagyunk ba­bonás emberek és úgy vél­jük, hogy a 31-e is, 13-a is szerencsés nap lehet Nem ez, vagy az a nap a fon­tos, hanem a kérdés konk­rét és becsületes megoldása. Készek vagyunk találkozni a nyugati hatalmak kép­viselőivel és eszmecserét folytatni velük, hogy elő­készítsük termékeny tár­gyalásainkat. Azonban a Szovjetunió nem engedheti meg, hogy tárgyal­junk pusztán a tárgyalás ked­véért, hogy a nyugati or­szágok képviselői halogassák az európai kérdések békés rendezését. Ha valaki erre építi számításait, tudnia kel! előre, hogy azok nem vál­nak be. Ez a mi álláspontunk. Eh­hez ragaszkodtunk és szilár­dan ragaszkodunk. Hruscsov elvtárs ezután ar­ról beszélt, hogy a Szovjet­unió kénytelen volt felújíta­ni a nukleáris fegyverkísér­leteket. A burzsoá propagan­da által ezzel kapcsolatban csapott nagy hűhóról és azok­ról a hangokról szólva* hogy e kísérletek ellentétesek az erkölcsi elvekkel, kijelentette: a háború után az Egye­sült Államok egyetlen kor­mánya, egyetlen ameri­kai elnöke sem jelentette ki, hogy Hirosima és Na- gaszaki bombázása er­kölcstelen cselekedet volt. ök az imperialista erkölcs­ből indulnak ki, amely az erősnek mindent megenged. (Folytatása a 2. oldalon) különféle kibúvókat keresnek. Ezeknek a politikusoknak az irányításával rendeznek újabb és újabb NDK-ellenes provo­kációkat Berlinben és ezekre a politikusokra támaszkodnak azok az imperialista körök, kik nem átallják kijelenteni, hogy Nyugat még a nukleá­ris háborútól sem- ijed meg. Ezeknek a címére üzenték a szovjet vezetők a kongresszusi pulpitusról, hogy a szovjet em­berek nem hagyják magukat zsarolni és jók az idegeik. Semmi sem rendítheti meg olyan emberek idegzetét, akik rettenthetetlenül néztek szem­be a halálos veszéllyel a nagy Honvédő Háború zord éveiben, felőrölték és porrá verték a történelem legna­gyobb agresszív fegyveres erőit, azután meggyújtották a hétéves terv minden föld­részt besugárzó fényeit. A világhelyzet még min­dig feszült és bizonytalan. Erre emlékeztet újra és újra a német kérdés, a NATO ha­talmak szüntelen fegyvercsör- tetése, a kongói és laoszi ese­mények, az algériai gyarmati háború, a Kuba elleni inter­venció, a Bizerta elleni tá­madás. A Szovjetunió kül­politikájának békerakétái: a hűség a béke ügyéhez, a ha­tározottság és készség arra, hogy a Szovjetunió elmegy a végsőkig, amikor igaz ügyet kell védelmeznie és meg kell bénítani az agresszív erőket; hajlékonyság és arra irányu­ló igyekezet, hogy számítás­ba vegye a vele tárgyaló fe­lek érdekeit, amikor azok is kölcsönös megértésre töreked­nek — mindezek reményt ad­nak arra, hogy a népek vé­gül is kiharcolják a legfonto­sabb kérdések megoldását, köztük, végül az általános cs teljes leszerelést is, ami után örökre megszűnik majd az új háború veszélye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom