Nógrádi Népújság, 1961. október (17. évfolyam, 80-87. szám)

1961-10-04 / 80. szám

^ 2 . sz. Állami levéltár B u d a p e s. t j» * V. Városház u, 4. PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Népújság AZ MSZMP NŐGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM, 80. SZÁM. Ara 60 FILLÉR 1961. OKTOBER 4. Gyorsítani kell a gabonavetések ütemét BEFEJEZÉSÉHEZ KÖZELEDIK A BURGONYABETAKAEITAS TERMELÖSZÖVETKEZ ETEINKNÉL Nincs még egy hónapja, hogy a cserhátsurányi Sza­badság Termelőszövetkezet, valamint a gyomai és a szarvasi járások felhívása nyomán termelőszövetkeze­teink között verseny indult az őszi betakarítási és vetési munkálatok sikeréért. Ter­melőszövetkezeteink és a gép­állomások igyekezetét nagy­ban hátráltatja a rendkívüli száraz időjárás. Komoly erő­feszítésre van szükség, hogy gépállomásaink, termelőszö­vetkezeteink eleget tegyenek a versenyben vállalt felada­toknak. A vetőszántást eddig mintegy 29 960 holdon végez­ték el a gépállomások. Azt jelenti ez, hogy a terület több mint felét megszántották. Ennél már gyengébb az eredmény a vetések talajelő­készítésénél. A vetési munká­latok is gyorsabban haladná­nak, ha a talajelőkészítésnél nem jelentene gondot a szá­razság. Termelőszövetkezeteink a legutóbbi jelentések sze­rint az őszi árpa vetéste­rületének mintegy 70 szá­zalékán már földbe tet­ték a magot. Az őszi bú­za vetésével azonban igyekezniük kell, hiszen jó tizenöt nap van még hátra a versenyben vál­lalt határidőig, s eddig mintegy 2300 katasztrális holdat tesz ki csupán az őszi búzával bevetett te­rület termelőszövetkeze­teinknél. Vannak olyan termelőszö­vetkezeteink is, mint például Magyargéc, vagy a szupataki Béke, ahol még meg sem kezdték az őszi kalászosok vetését annak ellenére, hogy a szövetkezet vezetői tudják, minden nap késedelem a jö­vő évi terméshozamokat csökkenti. örhalomban, Romhányban, Ipolyvecén, Litkén és a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Termelőszö­vetkezetnél nem várnak az esőre, s a gabona jelentős részét már földbe tették. A burgonyabetakarítás las­san befejezéséhez közeledik. Eddig mintegy 11100 ka­tasztrális holdról szedték fel már a burgonyát. Gyorsabb ütemet vett a kukorica betakarítása is, azonban ezt nem követi megfelelően a kukorica­szár vágás. Ugyanis az eddig letaka­rított kukoricaterületnek egy­negyedéről vágták le a szá­rat, annak ellenére, hogy az állatállomány téli takarmá­nyozásánál a kukoricaszár, a mostoha időjárási viszo­nyok miatt igen komolyan számításba jön. A cukorgyár­ral történt megállapodások értelmében megkezdődött a cukorrépa betakarítása is. eddig mintegy 470 katasztrá­lis holdról takarították be a cukorrépát. A még hátralévő időben szervezetten, jól kell dolgoz- niok a gépállomásoknak és a termelőszövetkezeteknek egy­aránt, mert csak így tudják teljesíteni azokat a feltétele­ket, amelyet a versenyben vállaltak. A német nép alkotó munkája érdekében kell megkötni a békeszerződést Német—magyar barátsági nap Zagyvapálfalván A Hazafias Népfront zagy- vapálfalvi községi bizottsága és salgótarjáni járási bizott­sága szervezésében szombaton német—magyar barátsági na­pot tartottak Zagyvapálfal­ván. A barátsági napra az NDK Budapesti Nagykövet­ségének munkatársa Heinz Neumann látogatott el a köz­ségbe. A vendégeket délelőtt a községi tanácson a tanács és tömegszervezetek vezetői fo­gadták, majd a Zagyvapálfal- vi Üveggyár dolgozóinak kí­vánságára ellátogattak a gyár­ba. Itt a gyár műszaki szak­emberei köszöntötték a ven­dégeket és megmutatták a gyárat. A gyárlátogatás so­rán a német vendéget külö­nösen azok a gépek ér­dekelték, amelyeket a Nemet Demokratikus Köz­társaságból importáltak és örömmel hallotta, hogy alkalmazásuk bevált, eredmé­nyesen segíti elő a termelő- munkát. Már itt a gyárláto­gatás során is elbeszélge­tett a dolgozókkal, számára különösen nagy élmény volt a vágóüzemrész egyik né­metül tudó szakmunkásával történt beszélgetés. Délután a gyár műszaki értelmisége, valamint peda­gógusok, orvosok, tanácsi és tömegszervezeti vezetők rész­vételével ankétot tartottak. Az. ankéton Neumann elvtárs röviden ismertette a német értelmiség helyzetét, problé­máit és azokat a legfontosabb feladatokat, amelyeket meg kell oldaniok az NDK-ban a szocialista építőmunka siker- revitele érdekében. Este a művelődési otthon­ban mintegy 250-en gyűltek össze, hogy meghallgassák Heinz Neumann elvtárs be­számolóját, az NDK 16 éves fejlődéséről. Elmondotta, hogy a német nép alkotó mun­kája érdekében különösen fontos a békekötés, Már a jövő évi szarvasmarha értékesítési szerződéseket kötikatsz-ek (Tudósítónktól) Szép eredményeket ért el a szarvasmarha-tenyésztés te­rületén a ceredtótújfalui Bú­zakalász Termelőszövetkezet. Ez évi termelési terveik sze­rint 71 szarvasmarhát kel­lene hizlalniuk, s már ed­dig 62 hízottmarhát adtak le. A szövetkezet állattenyésztői­nek érdeme, hogy az eddig leadott 62 szarvasmarha túlnyomó része extrán minőségben, a hátramaradó rész pe­dig első osztályú minőség­ben kelt el. Az értékesített szarvasmar­hák után a termelőszövet­kezet megkapta a nagyüzemi felárat is. Az említett meny- nyiséggel még nem fejezte be a Búzakalász Termelőszö­vetkezet az idei szarvasmar­ha értékesítést, mivel az év hátralevő idejében még to­vábbi 22 szarvasharhát ad­nak el. A ceredtótújfaluiakéhoz ha­sonló jó eredményt ért el a dorogházi Május 1 Ter­melőszövetkezet is. Itt a ter­melési terv 18 szarvasmarha értékesítést tűzött ki, s már eddig 15 szarvasmarhát ad­tak el, s még eladásra vár további 13 szarvasmarha. Egyik termelőszövetkezet sem feledkezett meg a jö­vőről. A Búzakalász Termelő- szövetkezet gazdái eddig már 55 szarvas- marha hizlalására kötöt­tek szerződést, s a ter­melési terv elkészítésével még további szarvasmar­hák értékesítésére köt­nek szerződést, szeretnék az idei mennyiséget túl­szárnyalni. A dorogházi Május 1 Tsz az ideivel szemben jelentősen növeli értékesítendő szarvas­marhái számát. Már eddig több mint 50 szarvasmarha értékesítésére kötöttek szer­ződést, s még további szer­ződéskötések várhatók. fiz utolsó simításokat végzik az új hideghengermű szerelésén A Szovjetunióból és Csehszlovákiából már több mint ezer tonna alapanyag érkezett A nógrádi iparmedencében a salgótarjáni új, korszerű hideghengermű lesz második ötéves tervünk első nagy al­kotása. Két éve kezdték meg az új hideghengermű első üzemépületeinek alapozását, s most kedden jelentették a Salgótarjáni Acélárugyár ve­zetői, az építők és szerelő vállalatok szakemberei, hogy a munkálatok a tervezett ütem szerint haladnak, és közvetlenül az üzemi pró­bál; előtt áll az új hideg- hengermű. tietekkel előbb befejezték már a négyhengeres KWAE- TO és a szomszédos húsz­hengeres berendezés, továbbá a hozzájuk tartozó olajpince gépészeti szerelését. A hen- gerlőberendezések egyik igen fontos tartozékának, az olaj­hidraulikának az üzemi pró­báját már sikeresen meg­tartották. A Siemens cég sze­relői is befejezték a henger- lőgépek elektromotorjainak kábelkötéseit. Az áthúzópá- coló gépsorainak szerelése is befejezéshez közeleg. A több mint 250 milliós beruházás­sal épülő új hideghengermű­ben üzemi próbákra készen állnak már a hengersorok, az összes elektronikus és ki­segítő gépi berendezések. A külföldi és hazai szakembe­rek most dolgoznak az auto- matikák egybehangolásán és egyes gépegységek el­lenőrző mérésén. összefoglalva: az utolsó simí­tásokat végzik a hengermű építői, szerelői, de a Szovjet­unióból és a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaságból már érkezik az alapanyag a hen­germű részére. Az új hideghengermű üzem- bei'íyezésgre az eredetileg tervezettnél hat hónappal előbb kerül sor, s így .1 szovjet és csehszlovák kohá­szok és melegjiengerészek is határidő előtti szállításokkal alapozták meg a hideghen­germű és dolgozói sikeres munkakezdését. Elsőként a Szovjetunió­ból, a sztálinói meleg­hengerműből érkezett meg a háromszáz tonnányi, szovjet szabvány szerint méretezett szalagszállító mány. Ebből a lágy acélból hide­gen hengerük majd a hazai feldolgozóipar, a gép és köz­lekedési eszközöket gyártó tpar számára a különböző méretű és típusú idomacé­lokat és szalagokat. Csehszlovákiából kilenc- száz tonna hasonló jóminő­ségű lágyacél érkezett szep­tember végéig Salgótarján­ba. Az év végéig még mint­egy háromezer tonna alap­anyag érkezik a két testvér- országból, s a jövő évtől kezdve már 32 500 tonna, kül­földi alapanyagot dolgoz fel évente az október elején üzembehelyezésre kerülő hi­deghengermű. mert a nyugatnémet hadse­reg gyors ütemben fegyver­kezik és veszélyezteti a bé­kés építőmunkát. Ennek ér­dekében hozta létre a Német Demokratikus Köztársaság augusztus 13-i intézkedéseit, amelyek meggátolják, hogy a Nyugat-Berlint elárasztó kém­szervezetek provokációra hasz­nálják fel a szabad átjárást. Neumann elvtárs beszélt ar­ról is, hogy az intézkedést gazdasági okok is megköve­telték. Nagy méreteket öltött már a spekuláció élel­miszerekkel és egyes, az NDK-ban olcsó ipari- műszaki cikkekkel. Az augusztus 13-i határintéz­kedéseket megelégedéssel fo­gadták a dolgozók — mon­dotta — és napról napra töb­ben látják be szükségességét a nyugatberlini lakosok is. Neumann elvtárs előadása után a nagygyűlés résztvevői szót kértek és elmondották, hogy a magyar dolgozók a világ haladó, békét sze­rető dolgozóival egyetem­ben követelik a német bé­keszerződés megkötését. Egy*ütt éreznek a német nép­pel és minden erejükkel kész­ségesen segítik a német né­pet a szocialista építő mun­kája továbbvitelében, a béke megőrzésére tett erőfeszítései­ben. A vita után a nagygyűlés résztvevői számára három Né­metországról szóló filmet ve­títettek le, majd Zagyvapál- falva dolgozói, értelmisége és a tömegszervezetek veze­tői melegen, bensőséges sze­retettel búcsúztatták a kedves vendéget, kifejezve békevá­gyukat: a magyar nép a német néppel együtt váll­vetve küzd a békeszerződés megkötéséért. Marosén elvters láfogcfasa megyénk ben A könyvbarát mozgalom feladatairól, a társadalmi munkások megbecsüléséről TANÁCSKOZOTT a HAZAFIAS NÉPFRONT MEGYEI ELNÖKSÉGE Hétfőn kibővített elnökségi ülésen tanácskozott a Haza­fias Népfront megyei elnök­sége A napirenden igen fon­tos problémák szerepeltek: a népfront által kezdemé­nyezett könyvbarát-moz- galom feladatairól és a társadalmi munkások megbecsüléséről, a köz­ségfejlesztési munkák ál­lásáról szóló beszámolót vitatták meg a résztvevők. Pálkerti elvtárs könyvbarát - mozgalomról szóló tájékozta­tóját a lakosság művelődé­séért érzett felelősséggel vi­tatták meg az elnökség tag­jai, művelődési szakemberek és könyvtári vezetők. Indít­ványozták: az olvasott, művelt embe­rek számának gyarapítá­sa érdekében mindenek­előtt a könyvtárak állo­mányának fejlesztését kell tervbe venni, de sokoldalú program szük­séges annak érdekében, hogy minél több ember olvasson szívesen könyvet. Ezért könyvankétokat, író-olva­só találkozókat, irodalmi esteket, szavalóversenye­ket és egyéb könyvbarát rendezvényeket tartanak a közeljövőben. A tömegszer­vek összefogásával mind több helyen teremtik meg a kul­turált, az ember sokoldalú fej ­lődését elősegítő klub-életet. Emellett gondot fordítanak a dolgozók saját könyvtára fej­lesztésére is. A tervek szerint 105 helyen tartanak majd házról házra járó bizo­mányosok segítségével könyvvásárt, hivatásos népművelők, könyv­tárosok és pedagógusok könyv- ajánlatával összekötve. Az olvasómozgalmi vita után a községfejlesztési ter­vek végrehajtásával kapcso­latos feladatokat is megtár­gyalták. Békegyűlés Somoskőújfalun RÓKA MIHÁLY ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ A GYŰLÉS ELŐADÓJA A Magyar Néphadsereg Napjának ünneplését béke­nagygyűlés szervezésével kö­tötték össze Somoskőújfalu lakói. A község tömegszervezetei, valamint a határőrség katp- nái a nagygyűlésre meghív­ták Róka Mihály elvtársat Nógrád megye országgyűlési képviselőjét. Este 7 órakor került sor a nagygyűlés meg­rendezésére. Róka Mihály elvtárs be­szélt a jelenlegi nemzetközi helyzet legidőszerűbb és leg­fontosabb eseményeiről. Hosszasan szólott a német békeszerződés megkötésével kapcsolatos problémákról, a német nép békevágyáról és a két Németország egyesítésé­nek igen nagy jelentőségé­ről. A nagygyűlésen mintegy 400 somoskőújfalusi lakos, termelőszövetkezeti paraszt és dolgozó vett részt. Marosán elvtárs, a Politi­kai Bizottság tagja, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára megyénkbe látó gatott. Elvtársi beszélgetést folytatott a szécsényi és a ba­lassagyarmati járás vezetőivel, üzemi dolgozóival. Kíséreté­ben volt Jakab Sándor elv­társ, a megyei pártbizottság első titkára, a járások párt-, állami és társadalmi vezetői. Marosán elvtárs Balassagyar­maton hatezer főnyi hallga­tóság előtt beszédet mondott, amelyben elemezte a nemzet­közi helyzet időszerű kérdé­seit, ismertette a második ötéves terv főbb célkitűzéseit és az ezzel kapcsolatos fel­adatokat. Délelőtti séta a napfényes szécsényi főutcán Marosán elvtárs beszél a balassagyarmati nagygyűlésen

Next

/
Oldalképek
Tartalom