Nógrádi Népújság, 1961. szeptember (17. évfolyam, 70-79. szám)

1961-09-02 / 70-71. szám

NÓGRÁDI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Népújság Köszön tjük bányászainkat a 100. évfordulón AZ MSZMP NÖGRÄD megyei BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA XVII. ÉVF. 70—71. SZÁM Ara 1.20 Ft 1961. SZEPTEMBER 2. A nógrádi centenáriumi bányásznapon Irta: Czottner Sándor Száz év nagy idő. Különösen akkor, ha a jelenkor mérföldléptekkel haladó tech­nikai világából pillantunk vissza. A régi idők emlékei, a fejlődés tradíciói azonban új erőt adnak a jelen időben, amikor szo­cialista államunk nagyszerű építésén mun­kálkodunk. így van ez Nógrád megyével és központ­jával, Salgótarjánnal is, és ma tisztelettel gondolunk azokra a bányászokra, akik e szép vidékeit munkájukkal a magyar ipar és elsősorban a szénbányászat egyik bázi­sává tették. A múlt század második felében nyitot­téit meg az első két bányát Zagyván és Inászópusztán. A néhány évvel előbb még csak kilencszáz lelket számláló település rövid idő alatt több ezer lakosú községgé növekedett. A bányászkodás annak idején kibúvá­sokon indult el, majd később a technika fejlődésével alakult ki a lejtakna és függő­akna-művelés. Kezdetben a gőzgépek se­gítségével folyt a termelés. 1867-ben csak négyszáz tonna, tíz évvel később már 211,5 vagon), a villamosítás bevezetésével az 1900-as években pedig 1118 vagon az évi termelés. Jellemző az eltelt idő fejlődé­sére, hogy 1958-ban az utolsó háború előtti év termelésének (1938) 230 százalékát ter­melték a nógrádi bányászok. 1961. év első félévében pedig 104,6 százalékát ter­melték az 1958 első félévi mennyiségének. Hiba lenne azonban, ha csak arra fordí­tanánk figyelmet, hogy mit jelentett 100 esztendő alatt a nógrádi szén hazánk gaz­dasági életében. Legalább ennyire fontos tényező az, hogy a megye iparával, a szén­nel együtt megjelent Nógrádban a munkás- osztály is. Mégpedig nem is akármilyen munkásosztály! A nógrádi bányászok és vasasok történelmének legszebb, legdicsőbb emlékei azok a harcok, amelyet a munkás- osztály felszabadításáért, a szocialista Ma­gyarország megteremtéséért vívtak. Az 1919-es Tanácsköztársaság idején a nógrádi bányászok is sorra megvalósították az első magyar szocialista államrend vív­mányait. Nagy és felelősségteljes munká­juk közepette sem feledkeztek meg az első világháború után szegénységbe döntött or­szágunk szénnel, vassal való segítéséről. Azután következett a hősi harc. A nem­zetközi imperializmus megtámadta a fia­tal Magyar Tanácsköztársaságot. A meg­alakult Vörös Hadsereg hívó szavára egy emberként álltak csatasorba a nógrádi mun­kások is, hogy megvédjék a fiatal szocia­lista haza vívmányait. A Vörös Hadsereg egyik legjobb egy­sége a 6. hadosztály megérkezéséig a bá­nyászok, vasasok, vasutasok védték Salgó­tarjánt. A Vörös Hadsereg egységei je­lentős sikereket értek el az imperialista támadás visszaverésében. A proletárdiktatúra bukása óriási áldo­zatokat követelt a bányászoktól, de nem törte meg őket. A forradalmi szellem to­vábbra is ott parázslóit a bányák, gyárak munkásai között. Internálótábor, börtön, to- loncház; csendőrszurony fenyegette a kom­munisták legjobbjait, de a dolgozók har­cos egységfrontja mégis megvalósult és küzdött lépten-nyomon a bánya- és gyár­vezető kapitalisták és bérenceik ellen. 1929 novemberében a salgótarjáni és a környező széntelepek munkásai sztrájkba léptek, s bár a sztrájknak bérharc jellege volt, no­vember 7-én a szovjet állam fennállásának akkor tizenkettedik évfordulóján a kom­munizmus jelszavait vörös festékkel fes­tették a falakra. A harmincas évek gazdasági krízisében a kapitalisták a krízis terheit elsősorban a munkások vállaira terhelték olymódon, hogy a munkások százait bocsátották el s jelentős bérredukciót hajtottak végre. 1931 augusztusában a Bánya- és Kohó­munkások Országos Szövetsége így írt: „... A nyomor a bányaiparban óráról órára fokozódik. Nincs oly nap, hogy ne jönne levél, melyben az elkeseredés hangja ne szólalna meg. Anyák írnak az elkese­redés szomorú hangján, kérnek segítséget, hogy gyermekeikkel el ne pusztuljanak éhen.” A harc a dolgozók jogaiért akkor sem szűnt meg, amikor Horthyék a németek mellett hazánkat is a pusztító háború pok­lába kergették. A kommunisták illegális szervezetein keresztül mind többen látták be, hogy minden eszközzel meg kell kí­sérelni a háborúból való kilépést és egy új szocialista Magyarország felépítését. Az 1945-ös falszabadulás eddig soha nem remélt lehetőségeket nyújtott azoknak, akik valójában a békét és egy új szocialista ál-* lám megteremtését kívánták. A nógrádi bányászkodás 100 esztendeje $ alatt csak az elmúlt 16 év hozott gyökeres* változást, a bányászok élet- és munkakörül-J ményeiben. A régmúlté lettek a viskók, a> nyomor. Nógrádban is a korszerű bányász­lakások százait építettük fel. Uj bányász-!] várossá épült Nagybátony. A megye tej-* lesztésére az elmúlt évben több mint egy- * milliárd forintot fordított államunk. A regi, kismértékű beruházások is onasi i fejlődést mutatnak. Például 1948-ban „régi* áron” 31,7 millió forintot fordítottunk be-í ruházásra, de ez a szám 1950-ben 40 millió* forint, 1957-ben 63. millió forint, 1960-ban J 102,5 millió forint volt az új áron. Uj, nagy-*- kapacitású üzemek létesítése vette kezdetét:J Kányás, mely ma a medence legkorszerűb-í ben gépesített üzeme, mátranováki altáró,* Gáti IV., Szurdok, Székvölgy, Tiribes stb. $ — mind modern gépesített üzem. Emellett* jelentős összeget fordítunk felúj ításokra,í mert például 1955-ben 20,7 millió forintot,* 1960-ban 52,7 millió forintot fordítottunk* felújítási munkákra. *. Kommunális, szociális beruházásaink is* lépést tartanak a korral. A modem Nagy- J bátony bányaváros összes építményével, a* kányási-telep, Rákóczi-telep, új napközi ott-* honok, iskolák, az emberek kulturált élete, szórakozási lehetőségek mind egy új vilá­got mutatnak. 1959-ben a tröszt kommu­nális beruházásainak összege közel 12 mil­lió forint volt Uj kultúrházaink, sport-*, pályák, üzemi fürdők, az üdülési lehetősé-* gek mind azt mutatják, hogy dolgozóink-* kai a munka után is foglalkozunk, a szó-4. cialista gazdálkodás eredményeit minden dolgozó élvezi. A múlt és jelen taglalása után nézzük meg, hogy az elmúlt 100 év után milyen kilátásai vannak a nógrádi bányászkodás­nak a jövőben. Uj nagykapacitású üzemeket kívánunk ki építeni, azok teljes gépesítésével a fejtés, a rakodás és a szállítás vonalán. Tökéle­tesíteni kívánjuk a szén termelésének tech­nológiáját a szénfaltól egészen a vagonba töltésig, hogy megkönnyítsük a nehéz, em­beri munkát és ezzel megfelelő mennyi­ségű és minőségű olcsó szenet biztosítsunk népgazdaságunknak. A lakások számának folyamatos növelé­sén, a kulturális lehetőségek további szé­lesítésén, a szociális intézmények bővítése vonalán továbbra is munkálkodnunk kell, mert a közel 15 ezer bányász foglalkozta­tása, egyéb igényeinek kielégítése ezt fel­tétlenül megkívánja. Valamikor a megye népének a betevő falatért kellett küzdeni. Ma pedig a ta­karékban 100 millióra rúg a dolgozók betét- állománya. Ennek a hatalmas összegnek túlnyomó részét bányászok takarították meg. A bányászok és a nógrádi munkások élet- körülményei tehát jelentősen megváltoztak. Értelme volt eszerint a hosszú évtizedek harcának. Megváltozott azonban a bánya is. Biz­tonságosabbá, könnyebbé vált a munka. Ma már az összvágathossz közel egynegye­dét biztosítottuk korszerűen. A jól bevált gépek egész sora segíti a munkát. A szál­lítás csaknem kétharmada már géppel tör­ténik. Ebből adódik, hogy az elmúlt évek­hez viszonyítva is jelentősen emelkedett az összüzemi teljesítmény a nógrádi tröszt­nél. A felszabadulás előtti adatokkal nem is lehet összehasonlítani jelenlegi eredmé­nyeinket. A XI. bányásznapon — mint eddig — örömmel és megelégedéssel tekintünk visz- sza a megtett útra. Ez a nap azonban az erőgyűjtésé is. Pártunk és kormányunk megszabták további feladatainkat. A 100 esztendős nógrádi bányászkodás előtt olyan feladatok állanak, amelyeket csak fiatalos lendülettel lehet megoldani. Jól tudjuk, hogy ez a lendület megvan a szorgalmas, tehetséges nógrádi bányászokban. Pártunk szeptemberi határozata meg­szabja a járható utat. Olcsóbban, jobb minőségű szenet kell termelnünk! Ezt vár­ják a bányászoktól is. Aki többet vár el az államtól, annak többet is kell adnia! Ezt ma mindenkinek meg kell értenie. Má­sodik ötéves tervünk sikere függ ettől. Ezen a szép ünnepen bizakodással telve és új energiával néznek a nógrádi bá­nyászok a jövő elé, amely számunkra is meghozza a még boldogabb, még szebb jö­vőt, a szocializmus felépítését hazánkban. Ehhez kívánok jó munkát, sok sikert a feladatok elvégzéséhez és a mi régi bá­nyászköszöntésünkkel: jó szerencsét! Kedves barátok, harcostársak tartózkodnak hazánkban NÓGRAD megye is köszönti a ROMAN párt- és kormányküldöttséget Igazán kedves barátokat, nehéz harcokban kipróbált kitűnő társakat köszöntött és köszönt az ország népe forró szeretettel. Gheorghiu-Dej elv­társ és a román párt- és kor­mányküldöttség tagjai pénte­ken érkeztek hazánk földjé­re. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága és a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány ba­ráti látogatásra hívta meg a Román Munkáspárt Központi Bizottságának és a Román Népköztársaság Kormányának küldöttségét, hogy viszonozza a Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttségé­nek a Román Népköztársa­ságban 1958-ban tett látogatá­sát. Dolgozó népünk, köztük megyénk dolgozói is meleg, baráti szeretettel tárja ki ott­honunk kapuit a kedves ven­dégek előtt, hogy nézzék: a magyar nép méltón a szocia­lista tábor népeihez, dolgozik, építi hazáját és küzd a bé­kéért. Román barátainkkal számtalan közös szál fűzi szo­rosra népünk és a román nép testvéri szövetségét. Egészen bizonyosak va­gyunk, hogy a román párt- és kormányküldöttség mostani látogatása csakúgy, mint a magyar delegáció 1958-as ro­mániai útja, az eddiginél még közelebb hozza egymáshoz a két ország dolgozó népét, még szorosabbá teszi pártjaink, ál­lamaink kapcsolatát, tovább erősíti sokoldalú kapcsola­tainkat, amelyek méltó bizo­nyítéka, hogy a magyar—ro­mán bartáság népeink üdvére, előnyére fejlődik. Nógrád megye dolgozói sze­retettel üdvözlik a kedves ro­mán vendégeinket. Érezzék nagyon jól magukat! Reális, megalapozott terveket készítsenek a tsz-ek Értekezlet volt augusztus 30-án Balassagyarmaton a járási tanács nagytermében, amelyen resztvettek a me­gyei pártbizottság és tanács mezőgazdasági szakemberei, a járási tanácsok mezőgazdasá­gi osztályvezetői, gépállomá­sok főagronómusai. Képvisel­tették magukat a termelőszö­vetkezetekkel kapcsolatban álló állami vállalatok és a Nemzeti Bank is. Mint ahogy Tóta Ferenc elvtárs, a me­gyei tanács elnökhelyettese megnyitójában elmondotta, az értekezlet célja az volt, hogy megalapozzák a termelőszövetkezetek tervezését, megbeszéljék, kitűzzék azokat a célo­kat amelyeket 1962-ben mezőgazdaságunkban el akarunk érni. Az értekezleten megjelent és felszólalt Jakab Sándor elv­társ, a megyei pártbizottság első titkára. Az egybegyűlt szakemberek két napirendi pontot vitattak meg. melyek előadója Kiss József elvtárs, a megyei ta­nács mezőgazd. osztályvezetője volt. Elmondotta, hogy soha nem volt még rá példa, hogy ilyen gyorsan, szervezetten végezték volna el termelő- szövetkezeteink a nyári me­zőgazdasági munkákat, mint az idén. Az aratás és a csép- lés gyors befejezése igen jó hatással volt a felvásárlási tervek teljesítésére is. S most az a legfontosabb fela­dat, hogy késedelem nél­kül hozzálássunk az őszi feladatok megvalósításá­hoz, a szántáshoz, a ve­téshez. a kapásnövények betakarításához, E megnövekedett felada­tok megvalósításához nagy segítséget adnak, ha helye­sen használjuk fel az elmúlt esztendő tanulságait, tapasz­talatait, — mondotta felszóla­lásában Jakab elvtárs. Ezért a termelőszövetkezeti terve­ket úgy kell készíteni, hogy a reális lehetőségeket tartal­mazza, olyan feladatok meg­valósítására vállalkozzanak termelőszövetkezeteink, ame­lyekhez megvannak, vagy megteremthetik a lehetősége­ket. E téren sokkal nagyobb segítségét kell, hogy adjanak a járási mezőgazdasági osz­tályok és a pártbizottságok. Sokkal következetesebben, célratörőbben kell dolgoz- niok, mint eddig, hogy elér­jük céljainkat. Jakab elvtárs hozzászólá­sában külön kiemelte az anyagi érde­keltség elvét, mint olyan tényezőt, amely igen ser­kentőleg hat a termelési tervek végrehajtására. Pédákkal bizonyította, hogy azokban a termelőszövetke­zetekben. ahol ezt már az idén is helyesen alkalmaz­ták. nem okozott különösebb gondot a közös munkák meg­szervezése, s az esztendő végén az eredmények sem maradnak el. MA: ÜNNEPI SZÁM, 16 OLDAL, ARA 1.20 FORINT

Next

/
Oldalképek
Tartalom