Nógrádi Népújság, 1961. július (17. évfolyam, 52-60. szám)

1961-07-01 / 52. szám

HÓGRá PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Népújság AZ MSZMP NOGKAD MEGYEI BIZOTTSÁGA *S A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVU. ÉVFOLYAM 52. SZÁM. ARA: t>0 FILLÉR Nagy munkában a falu népe A megyét járva, szerte a határban azt tapasztalhatjuk, hogy nagy munkában van a falu népe. összetorlódtak a különböző munkák. A nö­vényápolási munkákkal egy­időben kell elvégezni a ta- karmánybetakaritást meg most már az aratást is. A fa­lu népe igyekszik minden munkát lelkiismeretesen el­végezni. A ludányhalászi szövetkezeti gazdák lókapázzák a kuko­ricát. Az így lazított, gyomtalanított földön gyorsan halad az igazítókapálás _________ 1961. JÜLIUS 1. Cs ehszlovák küldöttség látogatása megyénkben A Nógrád megyei pártbi­zottság korábbi látogatásának viszonzásául négytagú kül­döttség érkezett Salgótarjánba csütörtökön délelőtt, a baráti Csehszlovákia Banska-Bistrica kerületi pártbizottságáról. A küldöttséget a határon a me­gyei pártbizottság vezetői fogadták. A csehszlovák és a magyar küldöttség csütörtökön dél­előtt baráti beszélgetést foly­tatott a megyei pártbizott­ság székházában. Majd dél­után megtekintették a Szé- csényi Tangazdaságot. Pénte­ken Palotásra és Szirákra lá­togattak a csehszlovák elv­társak, szombaton pedig Ma- gyarnándor és Cserhátsurány községeket keresik fel. Fejezzük be a növényápolást, az aratási munkák mellett •• Üléseseit a megyei tanács A Nógrád megyei Tanács Salgótarjánban tartotta meg rendes negyedévi ülését. Az ülésre pénteken délelőtt 10 órakor került sor, ahol a tanácstagokon kívül megje­lentek a párt és a tömeg­szervezetek képviselői is. A napirend szerint a tanács­ülés megtárgyalta a termelő- szövetkezetek helyzetét és megszilárdításával járó fel­adatokat, amelynek előadója Tóta Ferenc, a végrehajtó bizottság elnökhelyettese volt. Ezenkívül megtárgyalták a pásztói járási tanács államha­talmi tevékenységét, amely­nek előadója Belinyák István, a pásztói járási tanács vég­rehajtó bizottságának elnök- helyettese volt. A tanácsülés elsőnek a termelőszövetkezetek helyzete és megszilárdításával járó feladatokat tárgyalta. Tóta Ferenc, a napirend előadója beszámolójának első részé­ben arról szólott, hogy a párt VH. kongresszusa által megszabott felada­tokat Nógrád megyében az eddigiekig miként tud­ták megvalósítani. Részletesen is foglalkozott azokkal az eredményekkel, melyeket ennek a munkának a végrehajtása során elértek. Ismertette, hogy a tavaszi mezőgazdasági feladatokat milyen mértékben végezték el és hogyan alakult ennek következtében a termelőszö­vetkezetekben a helyzet. Részletesen szólott arról is, hogy a munkák során milyen kívánalmak maradtak még, amelyeket a jövőre vonat­kozóan haladéktalanul el kel) végezni. — Megállapítható — mon­dotta —, hogy a cukorrépa és burgonya művelésénél nincs különösebb hiányos­ság. E növényféleségeknél ennek következtében biztosí­tottnak látszik a tervezett terméseredmények elérése. Nagyobb lemaradás álla­pítható meg a kukorica, és főként a silókukorica művelésénél. Lemaradás van a rétek ka­szálásánál is. És ezeket a le­maradásokat nem lehet meg­magyarázni az időjárással, hanem azon kell törekedni, hogy amit még pótolni le­het, pótoljuk mielőtt teljes mértékben megindul nálunk is az aratás. Az előadó ismertette, hogy a lemaradás ott érte el a iegmagasabb szintjét, ahol a termelőszövetlkiezetek vezetői nem osztották ki a terü­letet a termelőszövetkezeti tagok között, valamint ott, ahol nem vonták be a Hétfőn ünnepélyesen megkezdődik a Barátság-olajvezeték hazai szakaszának építése munkába a családtagokat is. Ezeket a lemaradásokat azon­ban — mint azt Tóta Fe­renc mondotta — a termelő- szövetkezetek pótolhatják és akkor majd meglátják, hogy lényegesen javulni fog a munkafegyelem, megnő a ter­melőszövetkezeti tagok fele­lőssége is. Az előadó ezzel kapcsolatban több példát is elmondott. A továbbiakban az aratási munkákkal járó sürgős ten­nivalókról szólott az elnök- helyettes. — Több mint 67 ezer ka- tasztrális hold területet kell learatni az idén. Ebből 23 ezer katasztralis hold területet — ha az időjárás nem szól bele _— géppel fogják elvégezni­Ott, ahol a gabona megdőlt, illetve a domborzati viszo­nyok a gépi munkát nem. engedik, kézi erővel végzik: az aratást. Ehhez a munká­hoz 7 ezer aratópár áll a ter­melőszövetkezetek rendelkezé­sére, akik döntő részben termelőszövetkezeti tagok. Az előadó ezután részle­tesen szólott a gépi munka előnyéről, a tanácsülést is felhívta, hogy a termelőszö­vetkezetek, amennyire csak lehet, használják ki a rendel­kezésükre álló gépparkot, mindenki végezzen széles­körű felvilágosító munkát annak érdekében, hogy ahol még idegenkedés van a gépektől, az meg­szűnjék. A pőstyénpusztai gazdák igénybe vették a lókaszákat is, hogy minél hamarabb lekaszálhassák a rétet, s betakarít­hassák a közösbe a takarmányt tép vágta az őszi árpát a balassagyarmati határban. Az új kévekötő aratógép nagyszerűen bevált Gazdag termest adott a bíborhere a dejtári határban. A A gépállomás segítségével azonnal elkezdődött a bíborhere cséplése terelővezetéket építenek a rendkívül ingoványos te­rületen, a folyó különböző vízállásai­ból adódó nehézségek leküz­dése, illetve a várható üzem­zavarok elhárítása érdeké­ben. Más területeken a víz­mosások, a hegyek okoznak gondot az olajvezeték épí­tőinek. Az olajvezetéken dolgozó műszakiak és munkások a szovjet, illetve a csehszlovák szakasz építői által meghir­detett versenyfelhívás szel­lemében dolgoznak. Mindent elkövetnek azért, hogy mi­előbb megérkezzen hazánk­ba a Volga-melléki kőolaj, amely megnöveli majd ha­zánk fűtőanyag bázisát, gaz­daságosabb energiahordozót biztosít Magyarország szá­mára. A Barátság-olajvezeték ma­gyarországi szakaszának épí­tése egyébként hétfőn ün­nepélyes keretek között kez­dődik meg. Az aratási munkák sikeres végrehajtása legyen mind- annyiunk teladata, dolgoz­zunk valamennyien azon, hogy a legkisebb szemvesz- teségge! fejeződjék be az idei aratás — hangoztatta az előadó. Végül Tóta Ferenc arról beszélt, hogy a megyei ta­nácsnak, de minden irányító szervnek árra kell töreked­nie, hogy a termelőszövetke­zetek megszilárdítására ho­zott határozatot maradékta­lanul végrehajtsák Ehhez mozgósítani kell a megye minden dolgozóját. Jelenleg olyan szakaszhoz értünk, hogyha jó szervező munkát fejtünk ki, nagy eredmé­nyeket érhetünk el. Ismerni kell a célkitűzéseket és ezt necsak a vezetők, hanem a dolgozók legszélesebb rétegei is ismerjék. Az előadó hatá­rozati javaslatot terjesztett a tanácsülés elé, amelyet a tanácstagság megvitatott. Lapzártakor a napirend, valamint a határozati javas­lat fölött a vita még tartott. Hétmilliós megtakarítás anyagból a Salgótarjáni Acélárugyárban Több mint kétezer kilo­méterről, a Volga mellékén feltárt új szovjet kőolaj- lelőhelyről indult el az öt országot érintő vezeték, amely a csehszlovákiai Ipolyságtól a magyarországi Drégelypalánknál lép be hazánk teiulelére. A vezeték magyarországi szakaszának építése e napokban jelentős állomásához érkezik el. Ez­előtt három héttel kezdték meg a különböző műtárgyak — vasút, országút — alatt vezető csőhálózat helyeinek kifúrását. Június 26-án pedig hozzá­láttak a 450 milliméter át­mérőjű, külföldről beszer­zett acélcsövek helyszínre történő kiszállításához. A munkálatokat nagyteljesít­ményű szállító- és rakodó­gépek végzik. Hétfőn, július 4-én meg­kezdik a csővezeték elhe­lyezését is. Három modern árokásógép könnyíti majd a Siófoki Kőolajvezeték Vál­lalat dolgozóinak munkáját. A gépek segítségével a ter­vek szerint naponta egy ki­lométer hosszúságban, mint­egy 1,8—2 méter mélység­ben helyezik el a csöveket: elvégzik az árokásást, cső- tisztítást. a festést, szigete­lést, fektetést és az árok­takarást. Az építők azon­ban Dorogházán második éve alakult Május 1 Termelőszö­vetkezet kertészeti brigádjá­nak tagjai elhatározták: úgy dolgoznak, hogy munkájuk­kal, magatartásukkal egy­aránt kiérdemeljék a szocia­lista brigád címet. A brigádnak húsz tagja van, s a terület, amelyet művelnek 24 katasztrális hold. A termelékenység növelése érdekében a brigád tagjai vállalták, hogy az egy holdra eső termelési tervüket 10 százalékkal, növelik. Szorgal­mas munkájuk mellett ter­mészetesen alkalmazzák azo­kat a fejlett agrotechnikai módszereket is, (tőszámnö- velés, fészektrágyázás) ame­lyek nagyban hozzájárulnak a termésátlagok növeléséhez. A közös munka gondosabb elhatározták, a lehetősé- « gek szerint a napi egy kilométeres előirányzatot túlteljesitik, hogy az egész Barátság-olaj­vezeték építésére vonatkozó „szocialista kötelezettségválla­lásnak megfelelően, ebben az évben nem hetven, ha­nem száz kilométernyi sza­kasz készüljön el. A hétfői ünnepi munka­nap után teljes erővel meg­indul megyénkben a Barát­ság-olajvezeték építése. Amellett, hogy Drégely­palánknál már elkezdték a csőhálózat kiszállítását, Nagyoroszinál tovább foly­tatják a műtárgyak alatt a vezetékhálózat helyének ki­képzését, Rétságon pedig be­fejezték a felvonulási épület és a szükséges berendezések elkészítését. A vezeték építését számos természeti nehézség akadá­lyozza megyénkben is. Az Ipolynál például pár­huzamos vezetéket, illetve A termelési költségek leg­nagyobb tényezője az anyag­hányad a Salgótarjáni Acél­szervezése mellett az áruter­melés növelése érdekében a kertészeti brigád tagjai egy- egy tyúkot adnak teljesen dítalanul a termelőszövetke­zetnek. Mindezek mellett a terme­lőszövetkezet asszonyai bőví­tik ismereteiket. Ezért a bri­gád minden tagja tanul. Szaktanfolyamon vesznek részt, azok pedig, akik nem fejezték még be általános is­kolai tanulmányaikat, pótol­ják mulasztásaikat. A kertészeti brigád úgy ha­határozott, hogy párosver­senyre hívja a nógrádi Bé­ke Termelőszövetkezet kerté­szeti brigádját, amely szin­tén a szocialista cím elnye­réséért, a magasabb termés- eredményekért dolgozik árugyárban. A termelési ér­téknek több mint 70 száza­lékát teszi ki és ezért az ön­költség csökkentésében első­rendű szerepe van a helyes anyaggazdálkodásnak, a ta­karékoskodásnak. A gyár számára erre az évre 1,8 százalékos önkölt­ségcsökkentést írtak elő, amelynek a felét a jobb anyaggazdálkodásból kell biztosítani. Az év első öt hó­napjában azonban az anyag- költség tervének teljesítésé­ben lemaradás keletkezett. A gyárban most mozgalom indult annak érdekében, hogy a második félévben pótolják az eddigi elmaradást. Ezért elhatározták, hogy a második félév során alapanyagból mintegy 7 millió forintos megtakarítást érnek el. En­nek biztosításához vállalati szinten az anyagbetétek 1,62 százalékos csökkentését szük­séges végrehajtani. A célki­tűzés megvalósításából a leg­nagyobb feladat a huzalműre hárul, ahol a tervezett csök­kentés több mint 3 millió forintot tesz ki. A henger­műnek és a kovácsológyár-' nak mintegy másfél-másfél­millió forintos megtakarítást kell biztosítaniok, a fenn­maradó rész pedig az öntö­dékre hárul. A technológiai fegyelem to­vábbi szilárdítása mellett újabb intézkedéseket is tesz­nek a gyárban e célkitűzé­sek eléréséért. A huzalmű­ben és a hengerműben pél­dául csökkentik a pácolási veszteséget és ezzel az anyag­betétet. Intézkedések történ­nek a különböző szél- es véghulladékok csökkentésére is. A kovácsológyárban a fel­hevítés módjának szabályo­zásával és fokozottabb ellen­őrzésével egyes gyártmányok­nál módosított szerszámok al­kalmazásával javítják az anyaggazdálkodást. A két ön­tödében a selejt fél százalé­kos csökkentésével biztosít­ják az anyagtakarékosságot. A Salgótarjáni Acélárugyár­ban több mint 700 millió forint értékű anyagot hasz­nálnak fel. E hatalmas összeg néhány tized százalékos csök­kentése is már döntően hoz­zájárulhat a vállalat jobb gaz­dálkodásához, nagyobb ered­ményéhez. Iíét szocialista brigád versenye A DOROGHÁZIAK VERSENYRE HÍVTÁK A NÓGRÁDIAKAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom