Nógrádi Népújság, 1961. június (17. évfolyam, 44-51. szám)

1961-06-03 / 44. szám

r41 t?ÍT MÖGtt ÍLÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÖGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM, 44. SZÁM, ÁRA: 60 FILLÉR 1961. JÜNIUS 3. Nevelőinket kössöntiük , tr Ma reggel óvodások, út­törők, kiszesek virággal a kezükben indulnak útra. 5 az óvodában, iskolában a; örömszerzés boldogságától ki pirult arccal nyújtják át a; ünnep virágait azoknak, akii felé tiszteletük, hálájuk é< szeretetük árad — nevelőik nek. Ma a pedagógusok fel( fordul nemcsak a gyerme kék, hanem a felnőttek fi­gyelme is, a pedagógusmun ka kerül a közérdeklődés ref lektorfényébe. Különös a pedagógus mun kájának sorsa. Eredményei' nem őrzik sem égbetörő épít mények, sem a századok vi­haraival dacoló bronzszobrok Munkájának eredményei azon­ban mégsem enyésznek el. A népet szolgáló nevelőt túl él alkotása, műve a tanítványol százain és ezrein — mind­megannyi hajszáléren — ke­resztül felszívódik a társada­lom testébe, és segíti annal előrehaladását. A gyermekek ébredező ön­tudatát nyitogatni, nemzedé­keket vezetni el a felnőttből kapujába — mindig is ne mes hivatás volt. A legjobt nevelők a kizsákmányolás éí népelnyomás rideg és söté korszakában is napfényesebi jövőről álmodtak tanítványai! számára. Az akkori helyzet­ben azonban haladó törek­véseiket kudarcok, őket ma­gukat pedig keserű csalódá­sok várták. A népellenes rend szer nemcsak nem tette le hetővé, de nem is tűrte me| a tömegek művelődését, e tudás, a világosság terjesz­tését. A nép művelését, E néptanító pedagógiai munká­ját lebecsülték és megvetet­ték, magát a néptanítót „t nemzet napszámosának” ne­vezték. A nevelői hivatás igazi hu mánus tartalma teljes gazdag ságában csak a felszabadul emberek közösségében, a szó cialista társadalomban bonta kozhat ki. A nevelői tévé kenység megbecsülése társa­dalmunkban nemcsak és nem elsősorban az egyre fokozódó anyagi juttatásokban, az ál­lami kitüntetésekben és ju­talmakban nyilvánul meg. Megbecsülését sokkal mélyeb­ben jellemzi^ az a szerep, amelyet a pedagógiai munka játszik egész társadalmunk életében, fejlődésében. Miután hazánkban uralko­dóvá váltak a szocialista ter­melési viszonyok, további gyors előrehaladásunkhoz si­keresen kell megoldanunk két alapvető feladatot: egyrészt a szocialista társadalom anya­gi — technikai bázisának megerősítését és továbbfej­lesztését, másrészt a szocia­lista ember jellemvonásainak kialakítását egész népünkben. A szocialista társadalom szá­mára tehát létszükséglet az egész nép nevelése, művelt­ségének állandó emelése. Ezen az össztársadalmi méretű ne­velőmunkán belül is különös jelentősége van az ifjúság ne­velésének. S bár e feladatok megoldása egész’ társadalmunk közös ügye, a siker nagymér­tékben a pedagógusok mun­kájától függ. Nevelőink egyre inkább fel­ismerik maguk is, hogy hi­vatásuk gyakorlásához szocia­lista államunk biztosítja a legkedvezőbb feltételeket, s odaadó munkájukkal támo­gatják célkitűzéseink megva­lósítását. Munkájuk fő te­rülete az ifjúság nevelése, de iskolai munkájukon túl részt vállalnak városaink, fal- vaink közéletében, a felnőt­tek kulíúrálódásának biztosí­tásában, az úttörőcsapatok, e t •• KISZ- ^érében is. -oV Az elmúlt „ tanévben neve­lőink nagy többsége ismét bi­zonyságot tett arról, hogy képes felismerni társadalmunk igényeit munkája iránt, s mozgósítani erőit ez igények kielégítésére. Megértették az iskolareform célkitűzéseit, s nem várva ölhetett kézzel az új tantervek és tankönyvek megjelenését, sok helyen azonnal hozzáláttak, hogy amit lehet saját erejükből valósít­sanak meg, s nem eredmény­telenül. Máris tapasztalható erőfeszítéseik hatása a gya­korlati foglalkozások számá­nak és színvonalának eme­lésében, a túlterhelés csök­kentésére tett első lépések­ben, a világnézeti nevelőmun­ka hatékonyságának növelé­sében. Az elmúlt év tapasztalatai az iskolareformra való fel­készülésben egyben arra is rávilágítottak, hogy a reform sikeres megvalósítása jelen­tős változásokat követel a pedagógusok munkájában, új igényeket támaszt velük szem ben. Az iskola és az élet kap­csolatának szorosabbra fűzé­se azt követeli meg, hogy ne­velőink mélyebben ismerjék meg társadalmi valóságunkat, éljenek együtt az üzemek, tsz-ek dolgozóival, vállaljanak aktív szerepet közösségi prob­lémáink megoldásában. Sok pedagógus — különösen fa­lun — felismerve ennek szükségességét tevékeny alak­ja a társadalmi életnek. A legjobbak bátran állástfog- lalva céljaink mellett részt kértek a mezőgazdaság szocia­lista átszervezéséből is. Ifjúságunk marxista-leni­nista világnézetűvé nevelése saját világnézeti fejlődésük meggyorsítását követeli meg a pedagógusoktól. Zömmel már­is tettek lépéseket ezen az úton. Valamennyi értelmiségi csoport közül a pedagógusok tanulmányozzák legnagyobb százalékban szervezetten a marxista világnézet kérdéseit. Néhány hete közel ezer ne­velő adott sikeresen számot megyénk egész évi ideológiai tanulmányainak eredményei­ről. S a legjobb nevelők már mindennapi oktató-nevelő munkájukban is egyre hatá­sosabban használják fel a, ta­nultakat. Iskolarendszerünk továbbfejlesztése az egész pe­dagógiai munka szakmai mód­szertani színvonalának eme­lését, tudatosságának fokozá­sát követeli meg. Ez csak úgy érhető el. ha valamennyi ne­velő rendszeresen gyarapítja általános műveltségét és pe­dagógiai-módszertani és lélek­tani ismereteit. S még egyet! A nevelői munkát csak szívet-lelket be­leadva lehet eredményesen végezni. Az igazi pedagógus nemcsak a „hivatali” időben nevel, . hanem állandóan ki­sugárzással van környezetére: gyerekekre, fiatalokra, felnőt­tekre. Erre pedig csak az ké­pes, aki szereti az embereket, a gyerekeket, az életet — a mi szocialista életünket, s bízik, hisz az emberekben,^ a tanít­ványaiban, a mi közös ügyünk igazában és sikerében. Sok ilyen nevelőnk van már, s ők álljanak példaképül peda­gógustársaik előtt is. Az 1961-es Pedagógus Napon lelkesítő eredményekről ad­hatunk számot, arról, hogy nevelőink nagy többsége jó úton halad. Azt jelenti ez, hogy a nevelői munka ma mentes a problémáktól, ne­hézségektől? Természetesen nem. Problémák vannak ma is, de éppen a problémák megváltozott jellege jellemzi legjobban a megváltozott kö­rülményeket. Az egyik leg­súlyosabb nehézség a pedagó­gus-hiány. Ma a kultúra ter­jesztője nem munkanélküli, mint a múltban, nem a tár­sadalom számára használha­tatlan felesleg, hanem — tár­sadalmunk nélkülözhetetlen tagja. S a pedagógus-hiány annak ellenére áll fenn, hogy a felszabadulás óta nevelői létszámunk több mint három­szorosára emelkedett. Problé­ma legaktívabb pedagógusaink társadalmi munkával való túl­terheltsége is, mert egyes he­lyeken már gátolja a gye­rekekkel való foglalkozás színvonalának emelését, a pe­dagógusok önképzését. Tár­sadalmi szerveink vezetőinek bátrabban kell támaszkodni a nevelők nagy többségére, s nemcsak néhány elvtársra osztani ki a feladatokat. Vannak még gondjaink, problémáink mások is. Ezek megoldása nemcsak a peda­gógusok belső ügye, hanem valamennyiünké. Az előttük álló új és nagy feladatok meg­oldásához társadalmunknak továbbra is minden segítséget meg kell adnia. A bizalom és megbecsülés légkörével kell körülvenni a népünk harcá­ban helyüket megtalált neve­lőket. Pótolhatatlan munkát végeznek felemelkedésünk ér­dekében, s méltók rá, hogy megtisztelő helyet foglaljanak el felszabadult népünk köré­ben. Ma a tanítványok virágai mellé átnyújtjuk a gyerme­keinkért. szocialista jövőnkért lelkesen és odaadóan dolgozó pedagógusoknak egész társa­dalmunk köszöntését is. Boros Sándor a megyei pártbizottság munkatársa Ma találkozik Hruscsov és Kennedy az osztrák fővárosban A két államférfi a hét végén tanácskozik Bécsben Jelentős világpolitikai ese­mény színhelyévé lett a mai nap Bécs, az osztrák főváros. Itt találkozott Nyikita Hrus­csov, a szovjet minisztertanács elnöke és J. Kennedy, az Egyesült Államok újonnan megválasztott elnöke. A ta­lálkozó rövid, s mint a szov­jet hivatalos hírszolgálat kö­zölte, a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok jövőbeni kapcsolatát tárgyal­ják. Más ország ügyeit a tár­gyalás nem érinti. Két ország ügyét tárgyalják, mégis az egész világ nagy érdeklődés­sel tekint a találkozóra. A békeszerető emberiség megelégedéssel tekint a ta­lálkozó elé, s bizakodás f ölti el, azonban hamis illúziókat a várható eredményeket ille­tően kár volna táplálni. A találkozó alapvető fordulato­kat kevésbé hoz. De minden­esetre több lehet a két tár­gyaló véleményének puszta ki­cserélésénél. Lépés lehet a szovjet—amerikai és általá­ban a nemzetközi viszonyok normalizálódásának útján. A bécsi találkozónak rész­letesen kidolgozták a prog­ramját. Hruscsov elvtársat Schärf osztrák köztársasági elnök és az osztrák kormány tagjai üdvözölték, miután megérkezett Bécsbe. Ezután Hruscsov elvtárs rövid láto­gatást tett Schärf köztársasági elnöknél. Ma, 12 órakor in­dul el Hruscsov elvtárs az amerikai nagykövetség épüle­te felé, és a kőt állam­férfi az amerikai nagykövet­ség hitzingi rezidenciáján ta­lálkozik, s kezdik meg tár­gyalásukat. Vasárnap délelőtt 11 órakor a bécsi szovjet nagykövetség épületében ke­rül sor a két államférfi má­sodik, s egyben befejező bécsi találkozójára. Egy hold szántóra száz kilogramm hústermelés a Dimitrov Tsz-ben Az érsekvadkerti Dimitrov Termelőszövetkezetben befe­jeződött a pillangós takarmá­nyok betakarítása. A ked­vező, csapadéknélküli idő­járást kihasználva a termelő- szövetkezet a 20 hold lucer­nát és a 25 hold lóherét va­lamivel korábban kaszálta le, mint a korábbi években, s mintegy 900 mázsa pil­langós takarmányt gyűj­töttek be, jó minőségben. Most a soronkövetkező mun­kát a termelőszövetkezetben a 45 hold rét kaszálása je­lenti. A kilátások itt is jók, pillangósok és réti széna is lesz bőségesen. Ez nagyban elősegíti majd a termelőszö­vetkezetben a szarvasmarha­állomány további növelését. Jelentősen emelkedik az idén az értékesítésre kerülő hízóállatok száma is. Már 30 hízómarhát adtak le az ál­latforgalmi vállalatnak, s a terv szerint még mintegy fél­százat értékesítenek. Sertés­ből 120-ra kötöttek szerző­dést, mintegy 60 juhot is értékesítenek. Ezenkívül a termelőszövetkezet tenyészál­lat-neveléssel is foglalkozik, melyből az idén mintegy 20 darabot adnak el. A Dimitrov Termelőszö­vetkezetben minden hold szántóra 100 kilogramm hústermelés jut, de a szövetkezetiek a későb­biek során tovább növelik áruértékesítésüket, az egy hold szántóra jutó húsmeny- nyiséget. I A normák felülvizsgálásának tapasztalatairól tanácskozott a megyei képviselőcsoport Az országgyűlési képviselők megyei csoportja június 2- án, pénteken ülést tartott Salgótarjánban. Az ülésen — amelyre a délutáni órák­ban került sor — Bemard Re­zső eilvtárs, a megyei pártbi­zottság ipari osztálya veze­tőjének. előterjesztésében a képviselők megvitatták a normák felülvizsgálásával kapcsolatos tapasztalatokat. Az ülést megelőzően a i-ípvis^ők több ipari üzem­be is ellátogattak. Czottner Sándor nehézipari miniszter a mizserfai bányaüzemet ke­reste fel, ahová elkísérte őt Pothornik József, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, a Nógrádi Szénbányászati Tröszt igazgatója. Kristóf Ist­ván az Elnöki Tanács titkára a Zagyvapálfalvi Üveggyár­Pedagógusnapi ünnepségek a megyében Megyeszerte ünnepélyes keretek között emlékeznek meg a nevelők munkájáról a X. Pedagógus Napon. Az ün­nepségek már szombaton kezdetüket veszik, amikoris Salgótarjánban az SZMT székházában a kitüntetett pedagógusoknak átadják a miniszteri kitüntetése­ket. A kitüntetések átadását kö­zös ebéd követi, majd a pe­dagógusok felkeresik a járási és városi ünnepségek színhe­lyeit. Salgótarjánban ugyan­is két helyen tartanak a X. Pedagógus Nap alkalmából ünnepségeket. A város peda­gógusai az Acélárugyár mű­velődési házát veszik birto­kukba, ahol a Szép kis famí­lia című vígjátékot tekintik meg. A járási pedagógusoka megyei tanács nagytermében tartják az ünnepséget, ahol díszülés keretében emlé­keznek meg a pedagógu­sok munkájáról, majd ezt követően ünnepi műsor lesz budapesti művé­szek közreműködésével. A pedagógusok úgy hatá­roztak. hogy az ünnepségek­re mindenütt meghívják a nyugdíjas tanítókat is. Balassagyarmaton a járás és város pedagógusainak együttesen tartják a pedagó- gusnapi ünnepséget. Szé- csényben már szombaton délután 3 órakor kezdetét veszi a megemlékező ünnep­ség. A pásztói járás pedagó­gusai Jobbágyiban tartják a X. Pedagógus Napot. A rétsági járás pedagó­gusai négy helyen: Rom- hányban, Diósjenőn, Né- zsán és Tereskén gyüle­keznek, hogy ünnepélyes keretek kö­zött vegyenek részt a részük­re rendezett X. pedagógus­napi ünnepségeken. Egyéb­ként szerte a megyében a pártbizottságok képviselői köszöntik a pedagógusokat. ban, Mihály fi Ernő a Magyar Nemzet főszerkesztője pedig a Salgótarjáni Üveggyárban szereztek személyes tapaszta­latokat a normák felülvizs­gálásáról. Róka Mihály vezér­őrnagy az Építőipari Vállalat­nál tett látogatást. Jakab Sán­dor, a megyei pártbizottság első titkára a salgótarjáni kenyérgyárba látogatott, Hankó János a megyei ta­nács VB elnöke kíséretében Somoskői Lajos ' Árpád és Krizsanyik Jánosné képvise­lők a kistérényei bányaüzem­ben tettek látogatást. Schuch- mann Zoltán és Bódi Jánosné képviselők pedig a Salgótar­jáni Tűzhelygyárba látogat­tak. A gyáraikban, üzemekben tett látogatás után került sor a délutáni ülésre a szén- bányászati tröszt salgótarjáni székházában. A szocialista cím elnyeréséért dolgozik Nográdon a kertészeti brigád A nógrádi Béke Termelő- szövetkezetben a tagoknak mintegy 65 százaléka nő. Asz- szonyok dolgoznak a kerté­szetben is, s a 26 tagból álló kertészeti brigád elhatározta: úgy dolgozik, hogy munká­jukkal kiérdemeljék a szocia­lista brigád címet. A brigád tagjai vállalták, hogy valamennyien teljesítik a 140 munkaegységet, s úgy dolgoznak, hogy az egy katasztrális holdra eső ter­melési tervet 10 százalék­kal túlteljesítsék. így jelentősen több paprikát, uborkát, zöldborsót, káposz­tát és zöldséget termelnek. Ezt úgy érik el, hogy al­kalmazzák az élenjáró agro­technikai módszereket, a fé­szektrágyázást, a tőszámnö- velést, s időben elvégzik a növényápolási munkákat. Ser­kentőleg hat a kertészeti bri­gád munkájára is az a pré­miumrendszer, amelyet a ter­melőszövetkezetben kidolgoz­tak. Az árutermelés növelése ér­dekében a kertészeti brigád tagjai is vállalták, hogy ház­táji gazdaságukból 100 tojást értékesítenek a közös baromfitenyésztés kialakítása érdekében pe­dig egy-egy tyúkot adnak a termelőszövetkezetnek díjtalanul. Az asszonyok elhatározták, hogy a szocialista címért dol­gozó brigád minden tagja részt vesz az őszi-téli okta­tásokon. Szaktanfolyamokon, mezőgazdasági technikumban tanulnak, s vannak olyanok, aljik az általános Iskola VII— VIII. osztályát végzik el. Szükséges ez, mert Nógrádon is nő az asszonyok érdeklő­dési köre, sok új dologgal kell megismerkedniük, s ez is segíti majd őket, hogy a közösségi élet követelmé­nyeinek megfelelően éljenek. A kertészeti brigád vállalja azt is, hogy megismerteti az újonnan választott munka­csapat-vezetőkkel a legfonto­sabb teendőket, a területfel­mérést, a munkaegységszámí­tást és egyéb adminisztrációs munkákat. Végül a Baranya megyei Szentlőrirtc község ter­melőszövetkezetének' szo­cialista címért dolgozó bri­gádját párosversenyre hív­ják. Rendszeres kapcsolatot terem­tenek velük, hogy megismer­jék egymás munkáját, hiszen ez hasznára válik mindkét termelőszövetkezetnek. Epítőmunkásaink a pásztói 4 tantermes gimnázium építésén dol­goznak. A több mint 2 millió forintos beruházási munkát még ebben az évben befejezik, s fiataljaink az új tanévben, korsze- ■ rűen berendezett iskolában kezdhetik meg a tanulást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom