Nógrádi Népújság, 1961. január (17. évfolyam, 4-8. szám)

1961-01-14 / 4. szám

* MÖQR ADI VliAO PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A többlettermelés 80 százalékát tűi A* MSZMP NÖGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM. ARA: 60 FILLÉR 1961. JANUÄR 14. Tegyük tár Hadalmi üggyé a lakóházak megóvását AZ INGATLANKEZEI Ö VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT VIZSGÁLTA A SALGOTAR- JANI VÁROSI TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA a termelékenység emelésével biztosítják KÖZEL 1,2 MILLIARD AZ ACÉLÁRUGYÁR IDEI TERVE A Salgótarjáni Városi Ta­nács Végrehajtó Bizottsága szerdai ülésén a Salgótarjáni Ingatlankezelő Vállalat I960, évi tevékenységét vizsgálta. A vállalat kezelésében jelen­leg 1898 bérlemény van, s ez sok problémát is ad. A végre­hajtó bizottság megállapítása szerint a hibáknak több ob­jektív és személyi okai van­nak. Ilyen például az, hogy az Ingatlankezelő Vállalat évek óta nem rendelkezik műszaki vezetővel, s ez • »rá­nyomja a vállalat munkájára bélyegét. A műszaki vezető hiányában hiányos a vezetés, nem készítettek éves épület TMK-tervet, szervezetlen az egyes munkák elvégzése és a kapkodás következtében mint­egy 600 többlet improduktív munkaórát használtak fel A végrehajtó bizottság vélemé­nye, hogy a meglévő hiányos­ságok ellenére is törekvés van az állami épületek megóvá­sára. Kielégítő az új bélházak állapota — kivéve a lépcső­házak falainak tisztaságát —, melyeket egyes bérhá.'ak te­rületén a tavasz folyamán Újonnan kell meszelni. A vállalat, .loa»—go-as ivekben tijtob javítás. mu’T.V,“.; végzett 'él a kezelésében lévő lakóhá­zakon. így például új csator­nával és hófogóráccsal látták el a 48, 32, 33, 64. sz. bér­házakat, új tetőszigetelést ka­pott a 2-es számú bérház, va­lamint a Liget utcai 1—3-as számú bérház is. Az államo­sított ingatlanok nagyobb ré­szét az Ingatlankezelő Válla­lat az utóbbi években felújí­totta és tatarozta. Az állami kezelésben lévő bérleményeknél elsősorban az új házaknál, még ma is sok a hiányosság. Hiányoznak a bejárati kapuk, pinccajtók. lépcső­házi korlátok és teljes mosókonyha felszerelések. Az állandó bizottságok tag­jainak továbbképzése érdeké­ben még e hónapban sor ke­rül a megyei egészségügyi, pénzügyi és művelődési állan­dó bizottságok oktatására. Az oktatás keretén belül az egyes szakosztályok anyaga alapján szakmai problémákat Mint ismeretes, január 1- vel új tbc-rendelet jelent meg a betegség gyógyításáról. Ez perspektivikus tervet dolgoz ki a tüdőbetegség gyógyításá­ról és mintegy jogi alapját adja meg a betegség elleni küzdelemnek. Az elkövetke­zendő években a tbc-t fel kell és fel lehet számolni Ma­gyarországon. A rendelet megszabja, hogy január 1-től mindenki számára ingyenes a tbc- betegség gyógykezelése, így bárki számára ingye­nes a kórházi ápolás, va­lamint a betegség gyógyí­tásához szükséges gyógy­szerek beszerzése. Nem változott a helyzet a kémények használható­sága területén sem, mert majd minden második lakásban található ilyenér­telmű panasz. A végrehajtó bizottság az előterjesztés alap­ján megállapította, hogy az Ingatlankezelő Vállalat 1960. évben közel 2 millió forint értékben végzett felújítási és tatarozás! munkát, amelyet 1961-ben tovább folytat. A végrehajtó bizottság ez­után megvizsgálta, hogy a vállalat hogyan hajtotta vég­re a hozzá beérkezett pana­szok orvoslását, s a korábban említett nehézségek mellett melyek azok a körülmények, amelyek a vállalat zökkenő- mentes munkáját gátolják, majd határozati javaslatot fogadott 'el. A városi tanács végrehajtó bizottsága határo­zatában kimondotta: 1. A vállalat munkájának további javítása érdekében egy hónapon belül megoldják a műszaki vezető beállítását. 2. A jövőben csak teljesen elkészült — a járulékos beru­házás befejezése után vesz­nek át új lakóházakat, amelynek átvételéhez az In­gatlankezelő Vállalat képvi­selőjét is meghívják. 3. Az ipari csoport vizsgál­ja meg, hogy hol lehetne a megnövekedett feladatok maradéktalan teljesítéséhez szükséges új telepet biztosí­tani a vállalatnak. 4. A házfelügyelők segítsé­gével, a tömegszervezetek be­vonásával, a lakóbizottságok létrehozásával tegyék tár­sadalmi üggyé a lakóházak megóvását. Ezért még a tavasz folya­mán a város valamennyi ál­lami tulajdonban lévő lakó­házaiban szervezzenek társadalmi munkát a lépcsőházak meszeléséhez, a virágos tárgyalnak meg, valamint megbeszélik’ a tanácstörvény szerint rájuk vonatkozó fel­adatokat, az állandó bizottsá­gok jogkörét és általában a bizottságok tevékenységét. Az oktatást járási szinten is megrendezik a közeljövő­ben. Mód van arra, hogy azok számára, akiknek gyógyítása hosszabb időt, éveket is igény­bevesz, táppénzkiegészítést biztosítsanak abban az eset­ben, ha a gondozóval gyógyí­tásuk érdekében együttmű­ködnek. Itt elsősorban több- gyermekes családfenntartók, családanyák jönnek majd szá­mításba. * Mivel a fertőző betegség gyógyítása közérdek, a ren­delet módot ad arra is, hogy az ellenszegülő betegeket kényszeríthessék gyógykezel­tetésükre, pénzbüntetés terhe mellett. A tbc elleni küzdelem tehát ház, tiszta udvar mozga­lom tovább szélesítése ér­dekében. El kell érni, hogy a házfelügyelők gaz­dái legyenek a lakóházak­nak, a lakók pedig való­ban sajátjuknak érezzék azokat. A városi tanács végrehajtó bizottsága foglalkozott a bá­nyászlakóházak tanácsi keze­lésbe való vételével is. E te­kintetben a végrehajtó bizott­ság érdemleges döntést nem hozott. Megyeszerte jó ütemben haladnak termelőszövetkeze­teinkben azok a zárszámadá­si előkészületek, amelyek egy esztendő munkásságának eredményeit összegezik. A Nógrád megyei Tanács illetékes szerve a hét köze­péig tíz tertnelőszöv étkezőt gazdálkodási és pénzügyi je­lentéseit vizsgálta felül és hagyta jóvá s ezekben a tsz-ekben rövidesen a zár­számadó közgyűlésekre is sor kerül, ahol az eredmények­ről a gazdáknak számot ad- npk a közös gazdaságok ve­zetői. Elsők között, a jövő héten tartja zárszámadó közgyűlé­sét a berceli Vörös Csillag Termelőszövetkezet, amely­nél már szinte hagyományos, hogy a munkaegységek értéke a 4C forint körül mozog. Most sem lesz oka panasz­ra a 12 éves tsz gazdáinak, bizakodással formálhatják további sorsukat. A mátraverebélyi első éves termelőszövetkezet 43 forint munkaegység részesedést ad­hat a gazdáknak, annak" el­lenére, hogy számos fontos beruházás saját erőből tör­tént. Az emberek lelkesedé­se, szorgalma meghozta az eredményeket s csak további ösztönzés lesz, hogy a nagy­szabású sajáterejű beruházá­sok eredményeként a tsz tel­jes hitelelengedésben része­sül. Zárszámadó közgyűlésre készülnek Rimócon is. A fel nem osztható szö­társadalmi érdek, társadalmi ügy. Minden ember érdeke és kötelessége az orvosokkal, gyógyítókkal való együtt­működés a betegség fel­számolása érdekében. Ezért a közeljövőben társa­dalmi bizottságokat hívnak életre, hogy a társadalom minden rétege segíteni tud­jon a betegség mielőbbi meg­szüntetésében. Ma egésznapos tanácskozá­son vesznek részt Salgótarján­ban a megye tbc szakhálóza­tának dolgozói, a tüdőbeteg­gondozók igazgatói, orvosai és egyéb egészségügyi szak­emberek, hogy javaslatot dol­gozzanak ki az illetékes ta­nácsi szervek felé, az akutális problémák megoldására, a rendelet Nógrád megyében történő végrehajtására. A Salgótarjáni Acélárugyár múlt évi termelési értéke már meghaladta az egymilliárd forintot. Az ez évre szóló előirány­zat mintegy 13 százalék­kal lesz magasabb a ta­valyinál: egy miliárd 180 millió forint. A második ötéves terv vé­gére pedig a gyár termelési értéke több mint kétszeresére emelkedik, várhatóan a 2 mil­liárd forint felett lesz. Ebben az évben a gyár előtt álló feladat, hogy 2,6 száza­lékkal csökkenjen az önkölt­ség, és 10 százalékkal növe­kedjék a termelékenység. Ez azt jelenti, hogy a térmelés emelkedését közel 80 százalék erejéig, a termelékenység nö­vekedésével biztosítják. E megnövekedett feladatok végrehajtásának biztosítása érdekében még a múlt évben elkészült az 1961. évi műszaki intézkedési terv. Ennek kere­tében 56 műszaki téma meg­valósítását tűzték ki célul. A fejlesztésre — a beruházáson és a felújításon kívül — mint­egy 7 millió forintot fordíta­nak, amelyből 5 millió forint megtakarítás származik, a vetkezeti alap itt megha­ladja az egymillió forin­tot, a termelési alap saját forrá­sa 444 ezer forint, a munka­egység értéke pedig 25 forint 67 fillér. Benczúrfalván az egy esz- it ndős tsz 21 forint RR fillé­res munkaegység értéket ért el. A saját termelési alap 306 ezer forint. A szövetkezet tiszta vagyona a zárszáma­dás szerint 570 ezer forint. A somoskői Zöld Mező Termelőszövetkezetnél mintegy 35 forintot ér a munkaegység, földjára­dékra pedig aranykoro­nánként 10 kiló búza jut. Rövidesen ugyancsak zár­számadó közgyűlés lesz a bárnai termelőszövetkezetben is, ahol a hízóbeállítással 29 forint a munkaegység érté­ke. A szövetkezet fel nem osztható alapja 481 ezer 678 forint, a termelési alap meg­haladja a 321 ezer forintot, íöldjáradékként pedig arany­koronánként 5 kiló terményt oszt a tsz. A Kisterenyei Állami Gaz­daság zabari üzemegységében van Nógrád megye egyetlen jelentős borzderes tehénállo­mánya. Zabar ugyanis az or­szág legmagasabban fekvő hegyvidéki gazdasága, amely­nek területén egybefüggő sík területet, vagy gabonatermő- táblát nem is lehet találni. Ezen a vidéken a magyar­tarka szarvasmarhafajta csak vergődik, nem tudja az Al­földön szokásos tejhozamát és hústömegét sem biztosítani. A zabari üzemegységben ezért néhány évvel ezelőtt a jellegzetes hegyi fajta, a borz­deres tehenészet kialakítására tértek át. Sürgették a hegy­vidéki borzderes tehén-törzs kialakítását az ugyancsak ha­sonló területi adottságokkal rendelkező és egyre szaporodó termelőszövetkezetek is, az ezerholdakra menő hegyi le­gelőik gazdaságos kihasználá­sa miatt. A teljesen saját ne­velésű borzderes állomány ki­alakításában máris jelentős sikereket értek el a zabari üzemegységben. Tehénlétszá­muk az év fordulásakor het­vennégy volt, s az idén el­éri a százat. Borjaik száma csaknem ugyanannyi lesz az év végéig. Különösképpen további eredmény pedig a második ötéves terv elkövet­kező éveiben fog jelentkező A kitűzött intézkedések kö­zött is külön kiemelkedik a hidegen alakított termékek erőteljesen megnövekedett előirányzatának biztosítására bevezetendő eljárások. Töb­bek között egy újítás révén 11 dróthúzógépet gyorsítanak meg, amely évi 60 millió fo­rintos többlettermelést bizto­sít majd. A műszakiak vállalták, hogy április 4-ig már 7, az első félév végéig már valamennyi gép a gyorsí­tott eljárással fog dol­gozni. — Csökken-e a bukások száma az első félévben? — tettük fel a kérdést. —Az iskolai reform meg­szabta, hogy az 1960-61-es tanítási évtől a gyermekek­nek az iskolában kell meg­tanulniuk az alapvető dolgo­kat. Ebben az évben még magas volt az ismétlők szá­ma, csak egy adatot erre: 5564 elsős tanulóból 831 az ismétlő. Ebben jelentős a ne­velők felelőssége és a szülők felelőssége is, akik sok eset­ben elhanyagolják a gyerme­kek iskolába járatását. A tanítási év első negyedében 558 volt a megyében a notó­rius mulasztók száma. E problémák leküzdéséhez tár­sadalmi összefogásra van szükség. — Fokozódott-e a tan­év első felében a nevelő­munka hatékonysága? — A gyerekek magatartá­sában, egymáshoz való viszo­nyában, a tanuláshoz, a munkához való viszonyán előrelépést tapasztalunk . és ez csakis a céltudatos neve­lőmunka következtében va­lósulhatott meg. Annak kö­szönhető, hogy a gyermek egyre inkább tudja, amit az iskolában tanul, az a gya­korlati életben hogyan va­lósul meg. Ezen a területen persze még feltétlenül to­vább szeretnénk lépni, még közelebb hozni az iskolát a nagy eredménynek számít, hogy az állattartásra egyéb­ként nehéz hegyvidéken a borzderes tehenek múlt évi átlagos tejhozama túlhaladta a háromezerkétszáz literes át­lagot, de a legjobb tehenek elérték a négyezerkétszáz li­Ez az intézkedés fedezi • megnövekedett terv igényeit A rúdvasüzemben , szintén meggyorsítják a gépek for­gási sebességét és egyéb, a kapacitást növelő műszaki intézkedéseket tesznek. Nagy az igény a feszített betonacél iránt is. Ezért az eddigi napi 10—12 tonnás termelést 15— 17 tonnára fogják emelni. A gyár legjelentősebb beru­házása az új hideghengermű, első lépcsőjének építése ez év­ben befejezést nyer. Ezzel jelentősen megnöveke­dik majd a gyár termelékeny­sége és termelési értéke. való élethez, a tanulást fc gyakorlati munkához. — Milyen lépéseket tesznek e feladat megva­lósítása érdekében? — Mindenekelőtt tovább bővítjük a nevelők ismereteit. Ezt célozták már a szünetben is a különféle továbbképző tanfolyamok. Fokozzuk az igazgatók önállóságát, ők fe­lelősek a tantestületek egysé­géért és továbbfejlesztéséért, az iskolai jó közösségi mun­ka kialakításáért. Űj módszert vezettünk be a felügyeleti munkában is, egy-egy község kulturális életét összefüggésé­ben vizsgáljuk, ami azt je­lenti, hogy az óvadai, iskolai és kultúrotthoni művelődési munkát, könyvtári munkával, a mozi tevékenységével együt­tesen vizsgáljuk meg. Erre az első lépés Mohorán történt, az utóbbi időben pedig Nagy- bátonyban és Mátraverebé- lyen került sor ilyen irányú vizsgálatra. Ez a vizsgálat vé­leményünk szerint elősegíti az egységes kultúrpolitika megvalósítását. Térmészetesen még sok a probléma is; küz- ködünk a nevelőhiánnyal, a közösségi nevelés iskolában történő megvalósítását is meg kell oldanunk s meg kell te­remtenünk az úgynevezett hármas egységet is az iskolá­ban. A tantestületek politikai, eszmei és pedagógiai egységét. De az első félév biztató, jó úton járunk. teres ‘évi tejhozamot is. A tej zsírtartalma a ma­gyartarka fajták tejének zsír- tartalmával azonos. E kiváló eredmények után 1963-ra a borzderes tehénállomány szá­mát háromszázra növelik Za- b ivón. . A téli időszakot jól kihasználják a gépállomások dolgozói. A műhelyekben szorgalmas munka folyik, a tavaszra ké­szülnek a traktorok. Lelkiismeretesen kell végezni a javí­tást, mert tavasszal a tavalyinál sokkal több munka vár a traktorokra Állandó bizottságok továbbképzését tervezik megyei és járási szinten Január 1-től ingyenes a TBC betegség .gyógyítása Rövidesen megkezdődnek a zárszámadási közgyűlések A MATRAVREBÉLYIEKNÉL 43 FORINT, BERCELEN 40 FORINT KÖRÜL LESZ A MUNKAEGYSÉG ÉRTÉKE Az idén már százra nő a zabari üzemegység borzderes tehénállománya A LEGJOBB TEHENEK ELÉRTÉK A NÉGYEZERKÉTSZAZ LITERES ÉVI TEJHOZAMOT Az első félév tapasztalatai az iskolai nevelő munkában NYILATKOZOTT A MEGYEI TANÁCS MŰVELŐDÉSI OSZTÄLYÄNAK VEZETŐJE Közeledik az első félév vége az iskolákban, ideje hát mérlegelni mit várhatunk az első félév eredményeitől- Kmetyi Ferenc elvtárs, a megyei tanács művelődési osz­tályának megbízott vezetője erről nyilatkozott lapunk ol­vasói számára: 4­* /

Next

/
Oldalképek
Tartalom