Nógrádi Népújság, 1960. december (16. évfolyam, 97-104-1. szám)

1960-12-03 / 97. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! nógrádi Sí AI MSZMP NÖGRÁD MIGYKI BIZOTTSÁGA *8 A MEGYEI TANÁCS LAPJA xvi. Évfolyam, 97. szám. ára: 60 filler _____________i960, december 3. Vá ljon társadaslmi üggyé as újítómosgalom AZ ÜJÍTÓK ELSŐ MEGYEI TANÁCSKOZÁSA Ülésezett az országgyűlés Az országgyűlés elfogadta a bányászatról és a honvédelemről szóló törvényt — Megválasztotta a Legfelsőbb Bíróság népi ülnökeit — Az ülést december 7-én lelytatják Szerdán délelőtt Salgótar­jánban a bányász szakszerve­zet székházában az elmúlt évek újítómozgalmának ta­pasztalatairól, az idei év te­vékenységéről, s az újító- és műszaki fejlesztési munka feladatairól tárgyaltak me­gyénk legjobb újítói. Közel 400 kiváló újító előtt mondta el vitaindító beszé­dét Nádasdi András elvtárs. az MSZT vezető titkára. Elemezte a korábbi évek termelésének, a termelékeny­ség növekedésének folyama­tát, majd méltatta a műszaki fejlesztés és az újító mozga­lom jelentőségét. Elmondta, hogy megyénk iparában a termelékenység egyenlőtlenül alakult, alacsony a gépek ka­pacitásának kihasználása. s nálunk sem követte a nö­vekvő gépesítést a normák kiigazítása. Elmondta, hogy az SZMT által kezdeményezett újító­hónap szép eredményeket hozott annak ellenére, hogy sok gátló tényező vár még megszüntetésre. Az újító hó­nap alatt folyó jó munka eredményezte, hogy a vállalatoknál lendüle­tet kapott az újítómunka és éves viszonylatban is sokkal jobb eredmények mutatkoznak a korábbi évekhez viszonyítva. E munka során sok helyen rendbehozták az újítási ad­minisztrációt, azonban még nagyobb aktivitás szükséges a műszaki dolgozók részéről, sok a felületes elbírálás és még szorosabb kapcsolatot kell teremteni a szakszerve­November 29-én ülést tar­tott Rétságon az országgyű­lési képviselők Nógrád me­gyei csoportja. Az ülésen részt vett valamennyi kép­viselő, megjelent Czottner Sándor nehézipari miniszter, Krsitóf István az elnöki ta­nács titkára, Róka Mihály és Mihályfi Ernő is. Jakab Sán­dor a megyei pártbizottság első titkára, a képviselőcso­port elnöke nyitotta meg az ülést. A képviselők Molnár Sándor, a megyei tanács me­zőgazdasági osztályvezetője és Perecz László a rétsági já­rási tanács mezőgazdasági osztályvezetőjének jelentése alapján megvitatták megyénk­ben és a rétsági járásban fo­lyó mezőgazdasági munkák helyzetét, valamint a ter­melőszövetkezeti mozgalom erősítését, szilárdítását. A tanácskozáson megjelentek a helyi szervek képviselői is. A vitában felszólalt több képviselő. Czottner eívtárs ér­tékelte a szövetkezetek erő­feszítéseit, amelyeket a kö­zös gazdaságok erősítéséért, szilárdításáért tettek. Külön kiemelte az idei tervkészítés fontosságát, az árutermelés mértékének tervszerű növelé­sét. Kristóf elvtárs arról szólt, mennyire fontos a termelőszö­vetkezetekben a megfelelő gazdálkodási irány kialakí­tása, mert ez az árutermelés' növekedésével párhuzamosan a tagok életszínvonalának emelését is magával hozza. Beszélt a rendszeres, terv­szerű munkaegységelőleg fi­zetésről, amely rendkívül jó zeti bizottságok, gazdasági vezetők és újítók között. A vitaindító beszéd után a hozzászólók szép eredmé- nyekrőf számoltak be és többen kifogásolták. hogy sokan — sajnos, a gazdasági és mozgalmi vezetők közűi is — elválasztják a műszaki fejlesztési és újítómunkát a munkaversenytől. Volszki Géza elvtárs. a megyei Épí­tőipari Vállalat termelési osztályvezetője elmondta, hogy egyes komolyabb gaz­dasági eredményt hozó újí­tások huza-vonája miatt nagy a veszteség, s elmegy a ked­vük is a dolgozóknak az újí­tási munkától, valamint az is rányomja bélyegét a hala­dásra, hogy egyes újításokat nem mernek széleskörűen al­kalmazni. A vitaindító beszéd felve­tette az újítási munka meg­javítására szolgáló kísérleti műhelyek alakítását. Kelecsé- nyi János a ZIM salgótarjáni gyáregységének főmérnöke elmondta, hogy vállalatuknál eredményesen működik az újító és kísérleti műhely. A beadott újításokat megvaló­sításra való elfogadásuk után, azonnal kivitelezik itt. Az újítómunka kiszélesítése érdekében újítási ankétot rendeznek majd. Az újítási munka minősége érdekében szorosabb kapcsolatot kíván­nak teremteni a műszaki dolgozók és újítók között. Bemard Rezső elvtárs, a megyei pártbizottság ipari osztályának vezetője hozzá­szólásában hangsúlyozta, hogy hatással van a közös mun­kára. Róka elvtárs a ter­melőszövetkezetek rendelke­zésére álló helyi lehetősé­gek, adottságok kihasználását javasolta, éppen a jövedel­mezőség növelése érdekében. Mihályfi elvtárs hozzászólásá­ban foglalkozott többek kö­zött a fiatalok helyzetével, az újítómozgalmat tár­sadalmi üggyé kell ten­ni és a helyiiparban és mezőgazdaságban folyó munkát is a minisztéri­umi ipar szintjére kell emelni. Meg kell szüntetni az újítá­sok elfogadásának huza-vo- náját és több segítség szük­séges a műszaki dolgozók ré­széről. Elmondta, hogy a jobb eredmények érdekében ki kell szélesíteni a tapaszta­latcsere mozgalmat és feltét­lenül fontos, hogy a mozgal­mat ne válasszák szét a műszaki fejlesztéstől. Ondrék László a bányatröszt újítási csoportvezetője elmondta, hogy a hibák felszámolásá­val még erőteljesebben gyü- mölcsöztessék a tömegek, a munkásújítók megnyilvánu­ló segítőkészségét. Feltétle­nül fontos az újítók oktatá­sának megszervezése, az újí­tási rendeletek ismertetése. Meg kell szüntetni azt, hogy a műszaki dolgozók által be­adott újítások indokolatlan előnyben részesüljenek a munkások javaslatainál. Az e téren jelentkező elvtelen- ségeket úgy kellene megszün­tetni, hogy a jövőben egyes fontos feladatok újítási megol­dására pályázatot kelle­ne hirdetni. Hozzászólt a vitához Szőke István a SZOT termelési osztályának munkatársa is, aki hangsúlyozta az újító­mozgalom tömegesítését, a jó és gyors értékelés fontossá­gát. Foglalkozott, hozzászólá­sában a találmányi bürokrá­cia mielőbbi megváltoztatá­sának szükségességéről is. példával bizonyította, hogy a falusi fiatalok megmaradnak a termelőszövetkezetekben, ha megfelelő lehetőségeket te­remtenek számukra. Krizsa- nyik és Bódi elvtársnők szin­tén a termelőszövetkezetek munkáját értékelték. A vitát Jakab elvtárs zárta le. Csütörtökön ülésezett az or­szággyűlés. Az ülést Rónai Sándor az országgyűlés el­nöke nyitotta meg. Az or­szággyűlés tudomásul vette a Népköztársaság Elnöki Taná­csának írásbeli jelentését, az 1960 augusztus 5-én berekesz- tett ülésszak óta alkotott tör­vényerejű rendeletekről, rhajd Rónai Sándor elvtárs javas­latára elfogadták az ülésszak tárgysorozatát, amelynek ér­telmében megtárgyalták a bá­nyászatról szóló törvényjavas­latot, majd a honvédelemről szóló törvényjavaslatot, és megválasztották a Legfelsőbb Bíróság népi ülnökeit. Végül Rónai Sándor elv­társ javaslatára az ország- gyűlés úgy határozott, hogy legközelebbi ülését december 7-én délelőtt 11 órai kez­dettel tartja, amikor is a nemzetközi helyzetről szóló beszámolót, valamint a me­zőgazdaság helyzetéről és a soronkövetkező feladatokról tárgyal. Tisztelt Országgyűlés! Min­denekelőtt a Nógrádi Szén- bányászati Tröszt dolgozói, a megye ásvány- és kőbányá­szai nevében helyeslésemet fejezem ki a törvényjavaslat benyújtása felett. Helyeseljük a törvényjavaslat benyújtását azért, mert véleményünk sze- • ríni a törvényjavaslat újabb előrehaladás a törvényes­ség útján. A törvényhozásban már a közelmúltban olyan nagy je­lentőségű lépést tettünk, mint a polgári törvénykönyv el­fogadása, s a jelen ülésünkön szerepel a bányatörvényről és a honvédelmi törvényről szóló javaslatok vitája. Helyeseljük továbbá a tör­vényjavaslat benyújtását azért is — mint ahogy ezt Czottner, valamint Sályi kép­viselőtársaim is említették —, mert a bányászkodás kö­vetkeztében elég nagyszámú anyagi és politikai kár szár­mazik. Mindez az eddigi jog- gyakorlatban nem volt egy­ségesen összefoglalva. Ezek­A bányászatról szóló tör­vényjavaslatot dr. Sályi Ist­ván, az országgyűlés ipari bizottságának elnöke terjesz­ben a jogszabályokban át­fedések, hézagok voltak, s nem egyszer áttekinthetetlen­séget tapasztaltunk. Ebből kö- következően, a jogszabályok hiányosságai folytán, sok po­litikai és gazdasági kérdés merült fel. Ebből kijutott Nógrád megyének is, de köz­ismert a tisztelt Országgyű­lés előtt, hogy Tatabányán az Óvárosnak szintén az egésze küzd a bányakárokból szár­mazó problémák megoldásá­val. Hasonló gondokat lehet tapasztalni a borsodi, a pécsi és más bányatrösztök terüle­tén is. Miből származtak a visz- szásságok, mik azok az alap­vető okok, melyek a bánya­károk eddigi rendezetlenségét előidézték? Mint említettem, elsősorban az, hogy nem volt egységes állás­foglalás, határozott ren­delkezés a bányakárok megítélésében. Ezt elősegítette az, hogy a felszabadulás után a bánya­adományozási eljárás meg­szűnt, és jóhiszeműen eljáró, elsősorban bányászoknak, vagy a bánya környékén la­kóknak, munkásoknak, akik­nek az életük egyre jobb útra tért, a házépítésüknél olyan káraik keletkeztek, amelyek­re ők nem számítottak. Oda építettek, ahol ásványi szénvagyon, vagy más ás­ványi kincs volt a föld mé- hében, de jóhiszeműen ők ezt nem tudták, s ebből követ­Ennek a négymillió forint­nak a kifizetése enyhítette ugyan azokat a gondokat, amelyek elsőáorban a bányá­szokat érték, de nem tudtunk teljes megnyugvást találni, A KISZ Nógrád megyei Bi­zottsága ma, 1960 december 3-án délelőtt fél kilencre hív­ta össze az alsóbb szervek értekezletein megválasztott küldötteket, hogy az orszá­gos kongresszus előtt meg­tárgyalják a megye ifjúsági mozgalmának helyzetét. Az értekezlet napirendjének pont­jai: 1. A KISZ-bizottság beszá­molója az I. Országos Érte­tette az országgyűlés elé és a vita során felszólalt Jakab Sándor elvtárs, a Nógrád me­gyei Pártbizottság első titká­ra., országgyűlési képviselő. kezően később károk kelet­keztek. A bányaadományozási eljá­rás elmaradása azt is magá­val hozta, hogy nem egy eset­ben kellő kutatottság híján nyitottak meg bányaüzeme­ket, folytatták az üzemelte­tést. S emiatt a korábban be­épített területeken károk ke­letkeztek. Előfordult me­gyénkben is — még 1955-ben is —, hogy a községek fej­lesztése során épített új iskola, négy év után bá­nyakár következtében hasz­nálhatatlanná vált. Egyre több lakóház van, amelyet lebontásra kellett ítélni, mert lakhatásra életveszélyes. A termelőszövetkezeti mozga­lom fejlesztése idején nagy huzavonával járt a major­helyek kijelölése, mert a ter­melőszövetkezetek vezetői — helyesen — arra törekedtek, hogy a községhez minél kö­zelebb legyen a termelőszö­vetkezet istállója. Ugyanak­kor a már működő bánya ve­zetői előrelátásból, a terv is­merete alapján, azt az ál­láspontot képviselték, hogy ott kell megépíteni a ter­melőszövetkezeti istállót, ahol később nem éri bányakáro­sodás. A bányakárok miatt Nógrád megyében 1959— 1960-ban négymillió fo­rintnál nagyobb összeget fizettünk ki bányakár címén. mert a fennálló rendelkezé­sek nehézkessége, esetenként az eljárás kereszteződése miatt nem volt egységes ál­lásfoglalás. A köztudat már (Folytatás a 2. oldalon) kéziét óta eltelt időben vég­zett munkáról és a soron- következő feladatokról. A Revíziós Bizottság jelen­tése. Vita — a határozati javas­lat megszavazása. 2. A KISZ-toizottság és a Revíziós Bizottság tagjainak megválasztása. A küldöttek választása a KISZ kongresszusára. A megye mezőgazdasági helyzetéről tárgyalt a képviselőcsoport Képviselők az országgyűlés ülésszakának szünetében A most beterjesztett törvényjavaslat a bányászok újabb erkölcsi megbecsülését jelenti Jakab Sándor elvtárs felszólalása az országgyűlésen A bányakárok elintézése nagy huzavonával járt — -------------­Ma ül össze a KISZ megyei küldöttértekezlete Télapó összeírja a kívánságokat

Next

/
Oldalképek
Tartalom