Nógrádi Népújság, 1960. szeptember (16. évfolyam, 72-78. szám)

1960-09-07 / 72. szám

/ 7 ^ ^ , VILÁG PROLETÁRJAI, EG FÉSÜLJETEK! NÓGRÁDI Népújság AZ MSZMP NÖGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 72. SZÁM. ARA: 60 FILLÉR 1960. SZEPTEMBER 7. Nagyszerű munkasikerek jegyében ünnepeltek szénnietlenvén k dolgozói Ünnepi nagygyűlések, munkás-paraszt találkozók, sport- és kultúrműsor a X. bányásznapon Szénmedencénk dolgozói talán soha sem készültek még olyan nagy lelkesedéssel a bányásznap megünneplésére, mint most. Ket­tős felelősségérzet fokozta a bányász és mű­szaki vezető akaratát: sikeresen zárni az 1960-as esztendőt, s a bányásznapi munka­versenyben olyan eredményeket kell elérni, amelyek biztosítják a második ötéves terv sikeres beindítását. Ebben a munkaverseny­ben már nem a terv mindenáron való tel­jesítésére törekedtek szénmedencénk dolgo­zói, hanem ügyeltek a termelékenység foko­zására, a minőség javítására, s az önköltség csökkentésére is. A számok bizonyítják mind­ezt. Vállalásukat jóval túlteljesítve, bányá­szaink az év elejétől több mint 39 928 tonna szenet termeltek terven felül, úgy, hogy ez alatt az idő alatt 105 kilogrammal növelték a produktív és 12 kilogrammal pedig az össz- üzemi teljesítményt. A minőség javításával a X. bányásznap tiszteletére csaknem 7 mil­lió forintos többletbevételre is szert tettek bányászaink. És ha a bányaüzemek eredmé­nyeit figyelembe vennénk és sorrendet ál­lítanánk fel, akkor azt lehetne mondani, hogy a bányásznapi munkaversenyben az él­üzem címmel kitüntetett kisterenyei és ká- nyási bányászok végezték a legkiválóbb munkát, s nemsokkal maradnak el tőlük a rónabányai bányászok sem. Nos, ilyen eredményekről adhattak számot szénmedencénk bányászai, műszaki vezetői a X. bányásznapon megrendezett ünnepsége­ken. Születésének évfordulóját is ünnepelte Nagybátony Az 1919-es Tanácsköztársaság mártírjainak emlékére emlékművet és veterán zászlót avattak Zagyvapálfalván. Ünnepélyesen adták át Vácntt a Zagyvapálfalvi Bányagépgyár KISZ brigádja által gyártott szállító gumiszalagpályát AZ ELSŐ KONGRESSZUSI MUNKASIKER ZAGYVAPÄLFALVÄN Napfény-zuhatag köszönti Nagybátony ban is a bányász­napot. A bányavárosban és a kissé távolabb eső régi falu­ban már ébredeznek az em­berek és amikor hat órakor az Akasztó-tetőn elhangzik a tíz díszlövés, már sokan jár­kálnak az utcákon. Min­denütt zeneszó hallatszik. A hangszórók indulókat és táncdalokat közvetítenek és közben valahol a központi stúdióban felolvassák egy-egy jól dolgozó bányászcsapatnak, vagy éppen vájárnak, ak­násznak, az ünnep tiszteleté­re elért jó eredményét. Az­tán nóta száll ezeknek az embereknek a köszöntésére is. A bányaigazgatóság előtt már gyülekezik az ünneplő tömeg. A gyerekek az ün­nepre érkezett cirkusz és ál­latkert sátrai körül bámész­kodnak. A felnőttek a ter­melésről, az eredményekről beszélgetnek. Sokan jöttek bányász­egyenruhában és sokuk mellén ott csillognak a munka, a helytállás, a szorgalom érdemjelei. Tíz óra felé megindul a me­net. Egyenruhás bányásztanulók haladpak az éien, az intézet vörös selyemzászlajával. Utá­nuk kék overálban, bőrsapká­val a fejükön újabb csoport fiatal menetel, az ifjú bá­A balassagyarmati szabó KTSZ-ben már a vásárlók téli gondjainak megoldásán dolgoznak. Nagy ütemben fo­lyik a műbőrkabátok gyár­tása. Szeptember 20-ig 2000 db műbőrkabátot akarnak el­készíteni és előrelátható­lag az igények kielégíté­sére december 15-ig újabb kétezer darab mű­bőrkabátot kell készí­teniük a megrendelő kereskedelmi szervek részére. A gyártás alatt álló barna műbőrkabátok anyaga igen jól sikerült, bőrutánzatnak mondható. Színben is, fényé­ben is és felületi simaságá­ban is felülmúlja az eddig nyásznemzedék. Aztán az idősebbek jönnek, a tárnák mélyének hősei. A szabadtéri színpadhoz vonulnak, ahol az ünnepség lesz. Itt is nagy a forgalom, a színpad körül. Mire mindenki elfoglalja helyét, megérkez­nek a párt- és gazdasági ve­zetők, a vendég csehszlovák bányászküldöttek. Közben megérkeznek a szorospatakiak is. Itt van az elnökségben Jakab Sándor elvtárs, az MSZMP megyei bizottságának első titkára, Szoó Eéla elv­társ, az MSZMP salgótarjáni járási bizottságának első tit­kára, dr. Csillag József elv­társ, a Nógrádi Szénbányá­szati Tröszt főmérnöke, Ba­rabás József szorospataki KISZ brigádvezető, s még mások. Az ünnepi ülést Toldi Fe­renc elvtárs, a nagybátonyi bányaigazgatóság vezetője nyitja meg, majd Mrázik Já­nos elvtárs, a ltányási bá­nyaüzem igazgatója mond ün­nepi beszédet. Eközben út­törők lépnek a színpadra és kedves köszöntő után virág­csokrokat nyújtanak át az elnökség tagjainak, jelképe­sen az egész bányászságnak. Mrázik elvtárs beszéde ele­jén a pártbizottság és a tröszt nevében üdvözli a bányászo­kat, majd emlékezteti a hall­gatóságot a bányászok felsza­badulás előtti helyzetére, 1919 gyártott műbőrkabátok tet­szetősségét. A Szabó Kisipari Termelő- szövetkezet ezenkívül még a tél beállta előtt 10 ezer darab flanellinget készít. A fehérneműké­szítő részlegnél munka alatt áll 5 ezer darab úgynevezett bányász zefir ing és ezer darab flanell kismamaruha is. A Balassagyarmati Szabó KTSZ-ben folyó munkák meggyorsítására, az üzem to­vábbi bővítésére és korszerű­sítésére szeptember 6-án 10 darab körforgógép érkezett a budapesti varrógépműszeré­szektől. Az új gépek megér­kezése után a fehérnemű­részleget átszervezik. szeptember 6-ra, a tatabányai bányászok zendülésére. Mél­tatja a 41 évvel ezelőtti ese­ményeket, azt, hogy tulajdon­képpen miért is szeptember 6-a a bányásznap. A múlt nehéz harcaira való emlékezés után a felszabadu­lás utáni időszak eseményei­ről beszélt: (Folytatás a 3. oldalon.) Gyűlik a gabona az ország terményraktáraiba. A cséplés nagy munkája után egymás­után érkeznek a szekerek, a termést szállító autók a rak­tárakhoz, felvásárlási helyek­hez s a Terményforgalmi Válla­lat a hét elején már azt jelenthette, hogy felvá­sárlási tervét mintegy 67 százalékra teljesítette. Különösen nagyon szépen tett eleget kötelességének ed­dig az egyházasdengelegi, a csécsei termelőszövetkezet. Mindkettő a szerződött mennyiségen felül szállított gabonát a terményforgalmi vállalathoz s ugyancsak dicsérendők a pataki Kos­suth Termelőszövetkezet gazdái, akik a szerződött gabonamennyiségen felüli feleslegüket értékesítésre szánták. A termelőszövetkezetiek ma már mind öntudatosabb dol­gozók, akik tudják, mivel tar­toznak azért a hatalmas se­gítségért, amit államunktól kapnak ahhoz, hogy gazda­sági megerősödésüket bizto­síthassák, lerakhassák boldo­gabb jövőjük alapjait. A Terményforgalmi Válla­latnak azonban számos szö­vetkezetnél gondot okoz az, hogy egyes termelőszövetke­zetek gabonája igen nyers, átvételre ebben az állapot­ban alkalmatlan s a szövet­kezet vezetői húzódoznak a szárítás munkájától, mert ez külön költséget jelent. Amellett, hogy a szárítás munkája, a gabona szárításá­nak elodázása a mag minő­ségére is káros hatással van, dohosodást idézhet elő, a fel­vásárlás menetét is erősen hátráltatja. Pénteken már a kora reg­geli órákban dolgozni kez­dett Surányi Imre Szocialis­ta címet viselő kiszista bri­gádja, a Zagyvapálfalvi Bá­nyagépgyárban. Ott voltak a délutános műszakban dolgo­zó fiatalok is. A brigád az egyik negyven mé­teres szállító gumiszalag pályát rakta a gyár hét tonnás tehergépkocsijá­ra, amelyet terven felül, nagyrészt társadalmi munkában készítettek a a Dunai Cementmű épí­tésén dolgozó ifjúmunká­sok kérésére. Ha a termelőszövetkeze­teink ettől a munkától húzódoznak, akkor köny- nyen az a helyzet követ­kezhet be, hogy többe ke­rül a leves, mint a hús. Éppen ezért minden késle­kedés kár, a vélt takarékos­kodásnak a gazdák láthatják kárát. A „takarékoskodás” ezen a területen elsősorban a szé­Hivatalosan is véget ért a nyári idény, s napról napra csökken a cséplést végző gé­pek száma. Az elmúlt hét szombatján már csak 107 cséplőgép dolgozott, míg a többi gépek már a talajmun­kához kezdtek, vagy silóz­tak. Az elmúlt nyolc hónapban megyénk gépállomásai az elő­irányzott 145 810 normálhold feladatot túlteljesítették, kö­zel 15 ezer normálholddal. Az említett időszakban elvégzett talajmunka két és félszer több, mint amit a tavalyi év azo­nos időszakában végez­tek. De minden munkánál jelent­kezett növekedés, amely azt bizonyítja, hogy gépállomá­saink a megnövekedett gép­parkkal az év nyolc hónap­jában lényegesen több segít­séget nyújtottak a termelő- szövetkezteknek, mint eddig bármikor. A legjobb eredményt az Er­ínyár elején érkezett a meg­rendelés Zagyvapálfalvára a két egyenként negyven mé­teres szállítószalag legyártá­sára. A hazai és külföldi bá­nyáik nagy megrendelései miatt azonban a Bányagép- igyár vezetői, csak jövő év júniusának végére igazolták vissza a DCM megrendelését. A Cementmű alapozásán dolgozó if júmurikósok elekor a KISZ Központi Bizottsá­gén és a Nógrád megyei KISZ Bizottságon keresztül közvetlenül a bányagépgyári kiszistákhoz fordultak segít­ségért, s az egyik huszon­nyolc fős lakatos brigád; csényi és a salgótarjáni já­rásban tapasztalható s a köz­ségek közül Endrefalván, a karancssági, litkei, sámson- házai termelőszövetkezetek­nél. Ezeken a helyeken a gazdák, úgy látszik, saját hasznuknak az ellenségei, pe­dig egy kis szorgalommal már ők is jelentkezhettek volna kocsijaikkal a felvásár­lási helyeken. dőkürti Gépállomás érte el. De nem lehet elmarasztalni a berceli, pásztói, tolmácsi és szécsényi traktorosokat sem, hiszen az említett gépállomások tervüket mind 110 száza­lék felett teljesítették. Értékelték a nyári munká­ban, az aratásban és cséplés- ben résztvevő traktorosok munkáját is. Aratásban a leg­jobb erdeményt Szenozicska János, a Berceli Gépállomás traktorosa érte el, 350 holdat aratott le. A kombájnosok versenyéből Sándor József, a Pásztói Gépállomás kombáj- nosa került ki elsőnek, 355 holdas teljesítményével. A második helyezett ugyancsak a Pásztói Gépállomás trak­torosa, Sídi Károly, aki kom­bájnjával 348 holdon vágta le a gabonát. Cséplésben Szlama János, az Erdőkürti Gépállomás traktorosa érte el a legjobb eredményt. Surányi Imre brigádja terven felül vállalta a a két szállítóberendezés elkészítését. A Bányagép­gyár vezetői és kommu­nista munkásai minden­ben segítségére voltak a brigádnak, amely nagy­részt a rendes műszak után, társadalmi munká­ban, rekordidő alatt ké­szítette el a szállítóbe­rendezéseket. Augusztus elején kezdték a munkát, s nem egészen ezer­négyszáz társadalmi munka­órában szeptember elsejére 'készültek el vele. A mintegy száznegyven- ezer forint értékű két be­rendezés a DCM földmunká­in dolgozó többszáz ifjúmun­kás nehéz fizikai munkáját helyettesíti majd. Péntek reggeli nyolc órakor indul­ták a bányagépgyári kiszis- táik a gumiszalagpályát szál­lító tehergépkocsival Vácra, ahol a bányagéogyári és az építőmunkás fiatalok baráti találkozóján adták át az' el­ső berendezést. A szállítóbe­rendezésen a következő fel­irat olvasható: Készítette Su- rónyi Imre szocialista mun­ka ifjú brigádja KISZ cso­portja. A másik szállítóberende­zést másnap, szombaton vit­ték Vácra a bányaigépgyári kiszistáik, akik a kongresszu­si muinkaverseny első és legszebb sikereit aratták Nógrádban. I070-es cséplőgépével 456 tonna gabonát csépelt el. A második ugyancsak az Er­dőkürti Gépállomás trakto­rosa lett, Tusán László, aki 1070-es gépével 379 tonna gabonát csépelt. De nincs mit szégyellni va­lójuk az ifjú traktorosoknak sem. Közülük a legjobb ered­ményt az ifjú traktorosok versenyében Vonák László, a Kisterenyei Gépállomás trak­torosa érte el, aki eddig 772 normálhold munkát végzett Utos traktorával. A második Budai László erdőkürti, a harmadik Sándor József pász­tói, a negyedik Gyuricza Vil­mos tolmácsi és az ötödik Saját József érsekvadkerti traktoros. A legutóbbi jelentés szerint gépállomásaink 374 kh siló­kombájn munkát végeztek. Legtöbbet az érsekvad­kerti traktorosok teljesí­tettek, 132 kh-t. A silózási munka valamennyi gépállomáson folyik.---------------------------------------­A b alassagyarmati szabó KTSZ már a télre készül 4000 MÜBÖRKABÁT, 10 000 FLANELLING, 1000 KIS­MAMA RUHA A váci DCM-tői ugyanis a Telnek a gabonaraktárak 67 százalékra teljesítette eddig felvásárlási Termelőszövetkezeteink gyorsítsák meg a ga- tervét a Terményforgalmi Vállalat bona szárítását Több gépi segítség a termelőszövetkezeteknek KÉT ÉS FÉLSZER ANNYI TALAJMUNKA, MINT TAVALY, ÉRTÉKELTÉK AZ IFJÚ TRAKTOROSOK VERSENYÉT

Next

/
Oldalképek
Tartalom