Nógrádi Népújság, 1960. július (16. évfolyam, 53-61. szám)

1960-07-02 / 53. szám

f NÓGRÁDI VILA» PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Népújság AZ MSZMP NÓGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 53. SZÁM. ARA: 60 FILLÉR 1980. JÚLIUS 2. ARATUNK Sárga, érett telt kalászok­kal érkezett el a nyár, az aratás. Az egybefüggő, nagy táblában felzúgott a gép, nyomában a földre feküdt a fáradt kalász. Oda, ahol még szapora a barázda, hajnalon­ként vállas emberek érkeznek, s a kelő nap sugarai megcsil­lannak az élesre fent kaszán. Bamapiros lányok, asszonyok szedik a markot utánuk, s kötik keresztekbe az új éle­tet, a gabonát. Aratunk. Im­már 16 esztendeje, hogy ma­gunknak aratunk. Az aratás mindig ünnepet jelent a falun. Remény és bizalomteljes paraszti ünne­pet. Újdonsült termelőszövet­kezeti gazdák várnak most is új életet az aratástól. Biz­ton remélik, hogy egész esz­tendei fáradtságuk, munká­juk nem volt hiábavaló. Soha ennyi szőkére érett kalászt nem ringatott a szél a nógrádi dombokon, mint az idén. 38.400 hold gabona. Kimondani sem kevés, nem learatni. De learatjuk, mert gondosan készültünk rá. Le­aratjuk, mert jókor reggel munkába indul a gép, meg­feszítik izmaikat a mezőn a termelőszövetkezeti gazdák. Learatjuk, mert a paraszt­ság olyan szövetségesre ta­lált, mint a munkásosztály. Pásztón a járási tanács mezőgazdasági osztálya a já­rás valamennyi termelőszö­vetkezetével és a gépállomá­sokkal együtt készült fel e nagy munkára. Felmérték az aratásra váró gabonar.enge- teget, s mindjárt azt is, hány kombájn, aratógép segít a levágásában. De mivel ez nem elegendő, brigádokat, munka­csapatokat szerveztek a ter­melőszövetkezetekben. Kaszál fogó emberekről, marokszedö lányokról, asszonyokról gon­doskodtak, hogy időben, szem-veszteség nélkül takarít­sák be a termelőszövetkeze­tek a termést. A gondos, szervezett mun­kára akkor is szükség van, ha bőven méri kincsét a föld, dús terméssel fizeti a beléje fektetett munkát. Most ilyennel nem dicsekedhetünk, de azért aggodalomra nincs okunk. Mert. ha a jó. köze­pes termést, amelyre számít­hatunk, gondosan takarítjuk be, vigyázva minden szemre, elegendő lesz az újig. Az új közösségek, amelyek a ta­vasszal jöttek létre, vissza­adhatják ebből a kölcsönt, amelyet a tavasszal kaptak az államtól, hogy időben vet­hessenek. Aztán meg jövőre is aratni akarunk. Dúsabb, gazdagabb termést az idei­nél. Biztosíthatjuk ebből a szükséges vetőmag mennyi­séget is. S az újig valameny­nyi termelőszövetkezetben ebből kell ellátni a termelő­szövetkezeti gazdákat és csa­ládtagjaikat kenyérrel, s gondolni kell az állatállo­mány abraktakarmány szük­ségletére is. Gépállomásaink már út­nak indították a dübörgő gépóriásokat. Régi és új gé­pek láttak munkához a szö­vetkezeti táblákban, s nyo­mukban egyre fogy a lá­bon álló gabona. Gépi kapa­citásunk azonban — mivel termelőszövetkezeteink száma a tavasszal jelentősen meg­szaporodott — kicsinek bi­zonyul és sajátos domborzati viszonyaink is akadályozzák a gépek munkáját. Az idén is elő kell venni valamennyi termelőszövetkezetben a ka­szát. Ahol a gabonával nem bír a gép. a termelőszövetke­zeti gazdáknak kell beállniok a táblákba, s dolgozni egé­szen addig, míg a szorgalmas asszonykezek marokra nem szednek s a férfiak kereszt­be nem raknak minden szá> gabonát. Erdőkürtön már gépek zú­gásától, kasza pengésétől, asszonyok, lányok zsivajától hangos a határ. Aratnak a November 7. Termelőszövet­kezetben. 900 hold gabonájuk van. Olyan a határ, mint egy hatalmas gabonatenger. Ha szél támad, hajlong, zúg, hullámzik a gabona, a? arany tenger. Itt is, meg Tolmácson a Szabadság Ter­melőszövetkezetben is. a meg­érdemelt munkaegységen túl jutalmat kapnak azok a ter­melőszövetkezeti gazdák, azok a traktorosok, akik úgy dol­goznak, azon igyekeznek, hogy minél kevesebb legyen a ki­pergett, az elveszett szem. Szirákon az Uj Tavasz Ter­melőszövetkezetben a terme­lőszövetkezeti gazdák mellett szaporázzák a munkát azok az ipari dolgozók is, akiknek felesége a tavasz óta az Uj Tavaszban dolgozik. Élesre fent kaszákkal vágják a ga­bonarendet. Ki győzné meg­számolni, hányszor feszül meg derekuk, válluk, karjuk, amíg a tábla végére érnek? Közösen dolgoznak a közös­ben, mindannyiunk kenyeré­ért. A nap, ha előbújik a szür­ke felhőrongyok közül, me­legen tűz. A gépek munká­ját rtem zavarja ugyan, de az emberek homlokáról izzadság csurog. De ki törődik most ezzel, amikor a kenyérről van szó? Dolgoznak tovább, s lábuknál egyre gyűlik, nö­vekszik a keresztekbe rakott gabona. Valahol a tarlón ta­nyát ütött, s víg nótába kez­dett egy tücsök is. Aratunk. Újra üzembe helyezték a kigyulladt nikkelezőt Csütörtök reggel, műszak­váltás idején vették észre a Salgótarjáni Tűzhelygyár dol­gozói, hogy a gyár egyik leg­fontosabb kisegítő üzeme a nikkelező kigyulladt. A nikkelezőüzem tetőze­te gyorsan lángokba bo­rult, s noha a városi tűz­oltók mellett ott voltak az Acélárugyár és a szom­szédos üzemek tűzoltócsa­patai is a nikkelező tető­zetének leégését már nem tudták megakadályozni. A gyár számára oly fontos nikkelezőben megállt a mun­ka, pedig egyes gyártmányok­nál éppen a fényezett alkat­részek hiánya késlelteti a tervteljesítést. A tűz elfojtása után ezért megfeszített munka kezdődött, hogy a kisegítő üzem minél előbb megindulhasson. A tűz nyomainak eltakarításában részt vettek az éjszakai mű­szakot végzett munkások és a nikkelezővel szomszédos üze­mek dolgozói is. Tizenöt órán át tartó meg­feszített munkával csütör­tök este újból üzembe­helyezték a nikkelezőt, amely péntek reggel már fényezett alkatrészeket adott a kályha és tűzhely­szerelő csarnokoknak. A tűzkár megállapításán még dolgoznak. Hruscsov elvtárs Ausztriában Nagy éljenző tömegek üdvözölték a szovjet miniszterelnököt Nagyon ünnepélyesen, 21 díszágyúlövéssel jelezve fo­gadták Hruscsov elvtársat Ausztriában. A szovjet kor­mányfőt fogadó osztrákok mindenütt meleg szeretettel kísérik a szovjet miniszterel­nököt. Hruscsov elvtárs láto­gatása első napjának mérlege azt mutatja, hogy — Hrus­csov elvtársnak a köztársa­sági elnök ebédjén mondott szavaival élve — a szovjet nép nagyra becsüli az Auszt­riához fűződő jó kapcsolatot, az osztrák nép is bebizonyí­totta, mennyire értékeli a Szovjetunió őszinte barátsá­gát, a semleges Ausztria iránt. Hruscsovnak az a kijelen­tése. hogy Ausztria semleges­ségét, a béke megőrzése egyik fontos elemének tekin­tik, továbbá a két ország gazdasági együtműködésének kibő­vítésére utaló megjegy­zése és végül az a gesz­tusa, hogy a hivatalos aktusok első látogatása az Ausztria felszabadítá­sáért elesett hősök em­lékének szólt, mély be­nyomást keltett a bé­csiedben. Ezért — akármennyire is nem akarnak hinni szemük­nek a nyugati újságírók — Hruscsov elvtárs Imperiál- szállóbeli rezidenciája körül egész nap türelmesen álló és a szovjet kormányfő minden megjelenését tapssal fogadó bécsiek nagy száma egyre nö­vekedik. Nagy éljenző tömeg üdvözölte a szovjet miniszter- elnököt a minapi program befejezése után is, amikor az Operából szállására vissza­tért. Felesége, Nyina Hruscsovna, Beck osztrák ' kereskedelmi miniszter feleségének kísére­tében a bécsi Belvederét te­kingette meg, majd egy női szakoktató iskolába látogatott el. Hruscsov elvtárs az oszt­rák kormány vezetőivel való megbeszélése után, a valamikor Austro-Fiat- nak nevezett osztrák Automil gyárban találko­zott a bécsi munkásokkal. A gyárlátogatás után a szov­jet kormányfő visszatért a kancellári hivatal épületébe, ahol Raab, osztrák kancellár az osztrák kormány nevében 70 személyes díszebédet adott. A továbbiakban a szovjet mi­niszterelnök az osztrák ipar­kamara vezetőivel tartott meg­beszéléseket. Kiemelkedő volt pénteken az osztrák kormány nagy fogadása a schönbrunni kastélyban. Új gyártmányok és kísérletek a gyárak második félévi tervében A második félévben me­gyénk több, nagy ipari válla­latánál új gyártmányok ké­szítését kezdik meg, illetve látnak hozzá olyan kísérletek­hez, amelyek bővítik majd e vállalatok profiljait. MODERN, FÉLLITERES SÖRÖSÜVEGEKET GYÁRTANAK AZ ÜVEGGYÁRBAN A kereskedelem és a sör­gyárak kívánságára kísérlet indul a második félévben új­fajta sörösüveg gyártására a Salgótarjáni Üveggyárban. Az új gyártmány az eddigiektől eltérően félliteres lesz és mo­dernebb, vastagabb kivitelben készül. Számos más új dísz- műárú mellett 1961-ben kez­dik meg a félliteres sörös­üveg gyártását, és évente ál­talában 12 millió darabot ké­szítenek majd belőle. Ezt az új cikkféleséget az új, szovjet automatagépeken gyártják majd. Egyébként a két gép e hét elején teljes üzemmel megindul, és átme­netileg másodrendű üveget készítenek rajta. NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SZÁLLÍTÓSZALAG, ÜJABB BANYAI SZIVATTYÚK Hazai és nemzetközi vi­szonylatban is nagy érdeklő­désre számottartó, a külszíni-r~w­Nógrád megyében a héten az idő diktált az aratóknak Több kézierőre lesz szükség a kalászosoknál Nem mondható a nyári időjárás az utóbbi napokban különösebben kedvezőnek az aratási és betakarítási mun­kálatokra A régen várt eső amelyre a kapásoknak igen nagy szüksége van — most jelentősen beavatkozott a kalászosok, az őszi árpa vágásába. A gépeket az ázott talaj nem bírja meg, sok he­lyütt pedig az is nehezíti a dolgot, hogy a hétközi vihar jónéhány helyen a növények megdőlésével járt. Az időjárás diktálta viszo­nyokhoz képest dicséretre méltó gyorsütemű munka fo­lyik az érsekvadkerti Dimit­rov Termelőszövetkezetben. A tsz befejezte a nö­vényfélék harmadik ka­pálását, betakarította ta­karmányszénáját, s meg­kezdődött a borsó csép- lése is. A tervek szerint hét végé­vel, ha az idő engedi, hozzá­kezd a szövetkezet a tavaszi árpa kézi aratásához, majd a rozstáblára kerül sor. A jó munkaszervezés már az eddigi eredményekben is megmutatkozik, annak elle­Felzúgnak a gépek a nógrádi határban. nére, hogy a munkaerő egy részét a tűzkár utáni építke­zés köti le, lemaradás nem mutatkozik a mezőgazdasági munkálatokban. A hordás időbeni elvégzésére szintén felkészültek a szövetkezei gazdái s arra törekednek' hogy a csépléssel mielőbb vé­gezni tudjanak Az idő engedte lehetőségek között megkezdődött az őszi árpa aratása. Egvházasdengelegen, Szur­dokpüspökiben, s Erdő­kürtön hét közepére ter­vezték a nagy munka kez­detét, de az esőzések ke­resztül húzták az embe­rek számítását. A legkorábbi munkakezdők — mint általában minden esz­tendőben — a pásztói járás dolgozói, akik a felkészülést idejében és elég jól megszer­vezték. Palotáson és Erdő­kürtön, valamint Cserhátsu- rányban dicséretes a munka­kedv. Cserhátsurányban pél­dául a termelőszövetkezeti gazdák egészében maguk kí­vánnak aratni s nem igényel­nek külső segítséget. Sajnos, ez nem mondható Héhalü'mról és Csécséről, ahol mindeddig nem végeztek a növényápolási munkával sem s az aratási felkészülés is hiányos. Itt az ipari dolgozók segítségére számítanak, de csak az utolsó pillanatban, amikor látják, hogy az ígért kaszálásra sem érkezett mun­kaerő. Itt legalább 15 ara­tópárra lenne szükség, mert nélkülük, a megyei növény- termelési csoport véleménye szerint 5 hetes lesz az ara­tás s ez komoly szemveszte­séggel járhat A -szakemberek véleménye az: fokozni kell az aratópárok szervezését, mert további kedvezőtlen idő esetén a gépek kapacitását nem lehet kellőképpen értéke­síteni. A gépállomások aratóesz­közei indulásra készen áll­nak. néhány helyen már munkába is kezdtek, s most már csak a legnagyobb „pa­rancsnoktól”, az időtől függ, hogy mielőbb és minél tel­jesebb mértékben eleget te­hessenek a vállalásoknak. A legutóbbi határszemlék alapján azonban ajánlatos, ha a termelőszövetkezeteink mi­nél nagyobb számban gon­doskodnak a kéziaratás biz­tosításáról, a gépállomások pedig a dűlő gabona vágásá­hoz idejében előkészítik a fű­kaszáló gépeket. Az egyes hiányzó alkatrészek gyors előkészítéséhez ezen a téren segítséget ad a Salgótarjáni Acélárugyár is, amely ezen a téren tett értékes ajánlatot a mező- gazdaságnak. Reméljük, hogy a váratla­nul érkezett esőzést napsütés, gyors felmelegés váltja fel s néhány napon belül termelő­szövetkezeteink még a teljes érés és a veszteséggel járó aratás veszélye nélkül folya­matos munkához láthatnak. szénfejtéseknél használatos szállítószalag gyártását kez­dik meg az év végén a Zagyvapálfalvi Bányagépgyár­ban. A szállítószalag széles­sége 1200 milliméter, hossza pedig 500 méter lesz. A ha­zai viszonylatban is egyedül­álló berendezés iránt már kül­földről is érdeklődnek. Ugyancsak a második félév­ben kezdik meg az 500 lite­res bányai szivattyúk soro­zatgyártását. Az új gyártmány üzemi próbáját, bemérését ezekben a napokban végzik. Megindulnak a kísérletek egy bányabeli munkahelyi kisszi- vatt.yú prototípusának elké­szítésére is, amely könnyen kiszolgálja majd a bányászo­kat, a szénfal mellett össze­gyűlt kisebb vízmennyiség el­távolításában. ÜJABB KÉT KÁLYHATÍPüS Ebben az évben kezdték meg a Lepke tűzhely készí­tését és már sorozatban is gyártják a Salgótarjáni Tűz­helygyárban. Az év hátralevő részében újabb termékeket készít a gyár. így például egy modern kivitelű, kétaknás öntöttvas kályha gyártását kez­dik meg. Ugyancsak hozzá­látnak a háromaknás kályha termeléséhez is. Mindkét kály­hatípus alacsony, széles for­mában készül, jól alkalmaz­kodik majd a bútorzathoz. Á kályhákat különféle színekben, hőálló festékkel borítják. TOVÁBBI kísérletek a vasötvözetgyÁrban A műszaki fejlesztési tervben foglalt feladatoknak megfele­lően folytatják a kísérleteket új termékek előállítására a vasötvözetgyárban. Ennek ke­retében megkezdik a gyenge minőségű mangánércek feldol­gozási kísérleteit. Hozzálátnak a ferrowolfram elektrotermi­kus gyártásának kísérleteihez is. E két fontosabb munka mellett még számos egyéb öt­vözőanyag előállítására foly­tatnak majd kísérleteket. A második félév változatlanul nagy feladata marad a ferro- nikkel gyártása, illetve ennek salakjából az acél kinyerése. Vasárnap délután 3 órakor felvonulással kezdődik a salgótarjáni dalostalálkozó Mint már arról többször hírt adtunk lapunk hasáb­jain, a Szakszervezetek Me­gyei Tanácsa, valamint a Kommunista Ifjúsági Szövet­ség megyei bizottsága június 3-án rendezi meg az idős és ifjú kórusok találkozóját Salgótarjánban. Vasárnap délután 3 órakor a találkozón résztvevő kóru­sok felvonulnak a szovjet és tanácsköztársasági emlékmű megkoszorúzásához. Az ünneb pélyes koszorúzás után dél­után 5 órakor a bányász fú­vószenekar térzenét ad a fiú- kollégium mögötti téren, a találkozó színhelyén. Az ünnepélyes hangverseny előtt pontosan 6 órakor Ná­dasát András elvtárs, az SZMT elnöke mond ünnepi beszédet, s egyben megvnvit- ja az ünnepséget. A beszédet szavalat követi, majd utána megkezdődik a dalostalálkozó ünnepi hangversenye. Elsőnek az idős szervezett munkások énekkara szerepel. Az ünnepi hangversenyen fel­lép még a salgótarjáni Bá­nyász-kar, az acélárugyár; kórus, a pilinyi és a magvar- nándori KISZ énekkar, a megyei rendőrség énekkara és a sziráki FMSZ énekkara. A bányász fúvószenekar is fellép az ünnepi hangver­seny műsorában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom