Nógrádi Népújság, 1960. április (16. évfolyam, 27-35. szám)

1960-04-02 / 27. szám

OGOOGGOOOOOGOGGQGGGOGOOGOOOOOOOOGGGGOOOOOOOOOGOOOOGOOGGGGOGOOOOOOOOOOOOGOOOGOOOOOOOOOGOGOGOOOOOOOOOOGOOOOGOOOOGOOOOOOOGOOGOOOC éljen Április 4, hazánk felszabadulásának 15. évfordulója: Amikor hírül vettem, hogy a felszabadu­lás évfordulójára albumot adnak ki Nóg- rád megye és a Nógrád megyei dolgozók életének fejlődéséről, őszintén örültem. Sze­mélyileg hozzám közel állnak a nógrádi bányászok, üzemi munkások, parasztembe­rek, értelmiségiek. Ez részben azért van, mert közelről ismerem életüket, harcukat, részben azért, mert a magam élete is — immár tizenöt esztendeje — szoros kap­csolatban van Nógrád megyei elvtársaim harcával. Ma is büszke vagyok arra, hogy a nógrádi és hevesi dolgozók bizalmából sok éven át e kerület kommunista kép­viselője lehettem az országgyűlésben. Amennyire közei állnak hozzám a nógrádi dolgozók, annyira távol esik tőlem az „Elő­szó” írás — ez nekem nem kenyerem. Amint látják az olvasók, mégis elvállaltam ennek az előszónak a megírását. Minden­esetre vegyék úgy, hogy erre engem nem az előszóírás ingere, hanem a nógrádi dol­gozók iránt érzett mély megbecsülés és sze­retet vett rá. Aki ennek az albumnak lapjait lapozza, képeit nézi és önmagukért beszélő adatait olvassa, az a köznapok bajait, gondjait fe­ledve először is gondoljon arra, hogy a tizenöt szabad esztendő micsoda hatalmas fejlődés, milyen nagyszerű eredmények so­rozata volt. Másodszor, gondoljon arra, hogy mindez nem jöhetett volna létre, ha nem a munkásosztály van hatalmon ha- zánkoan, ha nem él és fejlődik népi de­mokratikus rendszerünk. Harmadszor gon­doljunk arra, hogy nemzeti függetlenségünk visszanyerését, a nép szabadságának és ha­talmának kivívását és megőrzését elsősorban annak a Szovjetuniónak köszönhetjük, amely 15 évvel ezelőtt felszabadította hazánkat a hitler-fasiszták igája alól és 1956-ban se­gített megvédeni a népünkre támadó külső és belső ellenséggel szemben. Mindezek mellett gondolnunk kell arra is, hogy az elért nagyszerű eredményeket a kommunista pártja vezetésével harcoló magyar munkásosztály és dolgozó nép vívta ki az osztályellenséggel vívott kemény harc­ban és építette fel agyával, szívével, két dolgos kezével. A Magyar Népköztársaság létrejötte, a szo­cializmus eszméinek győzelme, a magyar kommunisták, s a körülöttünk tömörült dol­gozó tömegek több nemzedéke áldozatos harcának eredménye. Ebben a több évtize­des harcban Nógrád megye kommunistái mindig a forradalom erős osztagát alkották. 1919-ben a salgótarjáni vöröskatonák ön- feláldozóan harcoltak a magyar forradalom győzelméért és a nemzeti függetlenség ügyéért. Ezt bizonyítja az is, hogy a Ma­gyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 40. év­fordulójára alapított emlékérmet több mint 1000 nógrádi elvtárs viseli. A Horthy-rend- szer 25 éve alatt a Nógrád megyei kom­munisták, forradalmárok mindig híven őriz­ték és magasra tartották a forradalom vö­rös zászlaját. A felszabadulás első pillanatától kezdve Salgótarján és Nógrád megye a kommunis­ták, a szocializmus fellegvára volt. A nóg­rádi bányászok már a háborús romok el­takarításában, az újjáépítés, a széncsata nehéz napjaiban kitettek magukért. A szocializmus eszméi termékeny talajra hulltak Nógrád megyében, ezért volt az, hogy az 1945. évi és az 1947-es harci válasz­tások alkalmából a salgótarjáni járás, s maga Nógrád megye az ország kiemelkedően legerősebb kommunista választókerülete volt: a járásban a kommunista pártra a választók több mint 66 százaléka szavazott. Salgóbányán, Mátraszelén, Baglyasalján és Karancsalján pedig mind 1945-ben, mind pedig 1947-ben a kommunisták kapták a leadott szavazatok 99—100 százalékát. A továbbiakban, a szocialista építés évei­ben, amikor az eszméhez való hűséget tet­tekkel, munkával kellett kifejezni, a nóg­rádi nép akkor sem vallott szégyent, mert mindig az építés első vonalában haladt. A nógrádi elvtársakat általában úgy ismerik országunkban, hogy tudnak dolgozni, élni, s ha arra kerül a sor, akkor harcolni is. Ez bebizonyosodott az ellenforradalom dü­höngésének napjaiban, hiszen Nógrád me­gyében volt olyan helység nem is egy, amely felett a vörös zászló mindvégig ott lobogott: nem merte és nem tudta azt onnan levenni senki sem. Az ellenforrada­lom szétverése, a munka beindítása után a Nógrád megyei bányászok ugyaucsak meg védték becsületüket. Ök voltak az elsők, akik már 1Ő56 decemberében, 1957 január­jában az ellenforradalom előtti legmagasabb termelési szint 80 százalékát érték el jó­val alacsonyabb létszámmal. Számunkra em­lékezetes marad a mizserfai bányászok hősi munkája, akik 1957 januárjában már a korábbi legmagasabb termelési szint 98 szá­zalékát termelték. Tehát a nógrádi dolgozók napfényes idő­ben is, viharos, időben is tanújelét adták a népi hatalom, a szocializmus eszméi iránti töretlen hűsegüknek. A munkáshatalom mél­tóképpen értékelte ezt a helytállást, mert szebbé, gazdagabbá, kulturáltabbá tette a nógrádi nép életét. Ezt példázzák az album lapjai és fényképei. Most hazánk egét teljes fénnyel bevilá­gítja a szocializmus éltető napja. A jövőben, munkánktól és tetteinktől függően még szebbé, még teljesebbé válik majd népünk élete. Ez az album felszabadulásunk 15. évfor­dulójára jelenik meg. Ez alkalomból pártunk Központi Bizottsága, a Forradalmi Munkás- Paraszt Kormány és a magam nevében szívből köszöntőm a nógrádi szénmedence bányászait, a megye minden munkását, dolgozó parasztját, és a néppel tartó értel­miségi dolgozókat. Kívánom a Nógrád me­gyei munkástestvéreimnek, hogy ezután is haladjanak a szebb jövőnkért folyó harc élcsapatában, s munkájukkal növeljék né­pünk, s hazánk, a Magyar Népköztársaság gazdagságát. —o Li-C-—­Bensőséges ünnepségek, nagygyűlések, hazánk felszabadulásának 15. évfordulóján Szovjet vendégek is résztvesznek a salgótarjáni ünnepségeken Felszabadulásunk 15. évfor­dulójának ünnepségei már 2- án este elkezdődnek. A gyárakban és üzemekben ugyanis 2-án este tartják a ha­zánk felszabadulásának tisz­teletére rendezett kultúrmű­sorral egybekötött ünnepsé­geket. Salgótarjánban április 3- án, vasárnap este 7 órai kezdettel, a József Attila kultúr házban nagy kultúr­műsor lesz, ahol a veterán harcosokat műsorral köszön­tik és 15 éves lányok és fi­úk szerepelnek a közönség előtt. A műsor után éjjel 2 óráig tánc lesz. Április 4-én délelőtt 10 órakor a Szabadság téri szov­jet emlékműnél koszorúzási ünnepség lesz. A salgótarjáni nagygyűlésre 11 órakor ke­rül sor a fiúkollégium udva­rán. A nagygyűlésen Jakab Sándor az MSZMP Nógrád megyei bizottságának első tit­kára mond beszédet. A sport- események délután 1 órakor kezdődnek. Nemcsak a megye­központban, de megyeszerte is meleg ünnepségekkel em­lékezik a községek és falvak népe a 15. szabad április 4-re. Az ünnepet megelőző este az; úttörők mindenütt tá­bortüzet gyújtanak és meg­emlékezést tartanak. Április 4-én délelőtt a községekben és a falvakban a pártbizott­ság nagygyűléseket rendez. Az esti órákban sportesemé­nyekkel és kultúrműsorokkal szórakoztatják a községek ünneplő dolgozóit. A kongresszusi munkaverseny győztese: a Zagyvapálfalvi Bányagépgyár A megyei pártbizottság az elmúlt esztendőben zászlót és okleveleket alapított azoknak az üzemeknek a számára, amelyek a Központi Bizott­ság március 6-i határozata célkitűzéseinek végrehajtásá­ban és a kongresszusi munka­versenyben a legjobb ered­ményt érik el megyénkben. Ez a magasfokú erkölcsi meg­becsülés még jobb munkára serkentette megyénk iparának dolgozóit, vezetőit. A párt végrehajtó bizottság március 28-án tartott ülésén megtár­gyalta és döntést hozott a zászló és két oklevél oda­ítélése ügyében. A döntés alapján: 1. A Zagyvapálfalvi Bánya­gépgyár, amely elnyerte a megyei pártbizottság vörös zászlaját, 2. A Nógrádkövesdi Kőbá­nya. Oklevélben részesült. 3. A Romhányi Cserépkály- hagyár. Oklevélben részesült. Négy kiváló löidmüvesszövetkezet A SZŐ VOSZ Igazgatósága és a KPVDSZ Országos El­nöksége értékelte a földmű­vesszövetkezetek 1959. II. félévében végzett gazdasági és politikai munkáját. Kiváló Földművesszövetke- zet lett az ecsegi, nádújfalui és a szécsényi körzeti íöld- művesszövetkezet. A balassa­gyarmati földművesszövetke- zetet kiváló eredményeiért kongresszusi serleggel jutal­mazták. A Rétsági Földmű­vesszövetkezet és a Nógrád megyei MÉK Dicsérő Okle­velet kapott. Ezeknek a vállalatoknak a kollektívái megértette és he­lyesen vonta le a következ­tetéseket saját munkáját il­letően a párt márciusi hatá­rozatából és a pártkongresz- szusra való felkészülés fon­tosságáról. A megyei pártbizottság kö­szönetét fejezi ki a kong­resszusi versenyben első he­lyezéseket elért vállalatok dolgozóinak és vezetőinek, Nógrád megye valamennyi dolgozójának, akik méltóan készültek pártunk VII. kong­resszusára. Kívánja, hogy az év hátralevő részében is to­vább fejlesszék eddigi ered­ményeiket, újabb sikereket érjenek el az 1960. évi ter­vek teljesítésében a második ötéves terv előkészítésében. Két nappal a vállalt határidő előtt: szombaton este 6 órakor az építésen és szerelésen dolgozó munkások részvételével ünnepélyesen l begyújtják a Zagyva II. új, korszerű kemencéjét. 1 7 * i AS ÜNNEPI SZÁM ifi W «. A D1 VILÁG PROLET AK J AI, EGYESÜLJETEK! Népújság \X MSZMP NÖGRÁD MEGYEI bizottsága ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM. ARA: 80 FILLÉR 1960. ÁPRILIS 2j Napfényben, viharban, töretlen hűséggel! Kádár János elvtárs előszava a felszabadulás 15. évfordulójára kiadott Nógrád megyei albumhoz JCäizänet érte, 'Tje ri)ieAű SztWfet Tőaíheeeq !

Next

/
Oldalképek
Tartalom