Nógrádi Népújság, 1960. március (16. évfolyam, 18-24. szám)

1960-03-02 / 18. szám

2 ( f. ' ' V - */■' *‘v. NÓGRÁDI NÉPÜJ8ÁG r. ’ '. _ ! - V. I960, március 2. Hozzászólás az ifjúság jövőjéről c. cikkhez: A fiatalokat nem lehet általánosítani Gazdag programmal készülnek a nőnapra a rétsági járás asszonyai Igen sok szó esett már az ifjúság helyzetéről, életéről, fejlődéséről, magatartásáról napjainkban. Elhatároztam, hogy a sajtó hasábjain ke­resetül is csatasorba állok és azokkal menetelek együtt, akik az ifjúságot magukénak, jövőnk zálogának tartják. De nemcsak magukénak érzik, hanem felelősséget is érez­nek irántuk. Az ifjúság megítélésében sokan helytelen állásfoglalást képviselnek, amikor azt mondják, hogy a fiatalokra nem lehet számítani, felelőt­lenek, rosszak. A fiataloknak ilyen formájú megítélése helytelen és alapvetően hibás Miért? Azért, mert ifjúsá­gunkra lehet és nemcsak le­het, hanem kell is számítani a szocializmus építése minden területén. Vannak, akik eltaszítják maguktól az ifjúságot, akkor, amikor nem helytállóan vé­lekednek az ifjúságról, ami­kor az egyes jelenségekből álatlánosítanak. Hibás azért is, mert a fiatalok nevelése hosszú, türelmes, lelkiismere­tes munkát igényel és nem lehet ez kampány jellegű. Vannak olyanok is, akik irigy­ségből az ellenséges hírve­rés hallatára nem saját meg­ítéléseiket hangoztatják. Az ilyen ember ezzel egyáltalán Eltelt egy félév. Az utolsó éves diáklányoknak és fiúk­nak évről évre megismétlődő problémája a pályaválasztás. Erről kell most dönteni! Ha az érettségizendők pálya- választását vizsgáljuk — csak egy osztályon belül is — azt tapasztaljuk, hogy a tanulók többsége tovább akarja fej­leszteni tudását. Vagy szak­mát akarnak tanulni — ami még 2—3 év érettségi után — vagy egyetemre szeretnének bejutni. Az egyetemek közül az orvosi az amelyre kétszer- háromszor több a jelentkező. A fiatalság, lányok, fiúk egyaránt a mérnöki foglalko­zást választják nagyszámban, de ezen belül is a gépész-, és az építészmérnöki a „legfel­kapottabb”, holott a mezőgaz­dasági mérnökből túl kevés van. Mi ennek az oka? A fiata­lok legtöbbje így gondolkodik: „Gépészmérnököt mégiscsak többe nézik, mint a mezőgaz­daságit“. Ilyen téves nézeteket vallanak az érettségizendők! ■ ■ De ebben részük van a szü­lőknek is. Több esetben elő­fordult, hogy kedvet kapott a gyermeke a Mezőgazdasági Akadémiához. Mikor ezt meg­tudták a szülők, odahaza tűz- zel-vassal azon voltak, hogy kiverjék a gyermek fejéből ezeket a gondolátokat. Ehhez a munkához az egész rokon­ság, ismerős segítségét igény­be vették. „Hát már csak nem mész ki egy sáros faluba, amikor városban is el tudsz helyez­kedni. Gépészmérnök az gé­pészmérnök, és nem tsz-ben dolgozó mérnököcske” — ilyen és ehhez hasonló vélemények hangzanak el. Sajnos a szülők Városunkban március 8-án nyílik meg a szovjet bélyeg­kiállítás, amely elősegíti a szovjet és magyar népet egy­más jobb megismerésében. A szovjet postabélyegeknek történelme van. 1921-ben ad­ták ki az első szovjet bélye­get, amely egy munkást áb­rázol, aki a kapitalizmust ábrázoló sárkányt tapossa. nem segít az ifjúság problé­máinak megoldásában, ha­nem lemond az ifjúságról, le­mond a jövőről. Üzemünk életében is na­gyon sok példa van arra, hogy ifjúságunkra lehet szá­mítani. Ma az ő lelkiismere­tes munkájuk nélkül nem beszélhetnénk arról, hogy a múlt évben két esetben nyer­tük el az élüzem címet. Ezen eredmények elérésében benne van ifjúságunk lelkes, oda­adó példamutató munkája, és sorolhatnám a fiatalok nevét, akik becsületes, odaadó mun­kájukkal vívták ki a meg­becsülést. Segítsünk, törődjünk az if­júsággal, hisz’ miénk, a mi húsunk és vérünk. Ha hibáik vannak, az a mi hibánk is, hiszen sokszor megfeledke­zünk róluk. Minden megtérül duplán, ha ifjúságunkkal az eddiginél jobban törődünk. Nem szabad sajnálni az időt és a velük való foglalkozást. Bizzunk bennük, bízzuk meg feladatokkal, hisz’ ők azt becsületesen el is fogják vé­gezni. Szeressük őket és se­gítsük előrehaladásukban, ak­kor ők is szeretni fognak bennünket, idősebbeket. Novák József Zagyvapálfalvi Bányagépgyár igazgatója és a fiatalság egyrésze még mindig nem tudja megérteni, hogy a mezőgazdaság fejlesz­tése éppen olyan célunk mint az iparosítás. Ezek után következzenek azok, akik ipart akarnak ta­nulni érettségi után. A diá­kok között szinte jelszóvá vá­lik, nagyon helyesen, hogy „ipart a kézbe.“ A fiúk különösen a műsze­rész szakma iránt érdeklőd­nek, elég szép számmal. S ami a legérdekesebb talán, hogy mind Budapesten szeret­ne elhelyezkedni. Lehet, hogy ez csak ifjúkori rajongás a főváros iránt! Vannak fiúk, akik esztergályosok, motorsze­relők szeretnének lenni. A lányoknál nagyobb „meg­oszlás” van. Egypáran fod­rásznak készülnek. Vannak viszont, akik úgy vélekednek, hogy „az egyedüli jó szakma” csakis a kozmetikus. Erre a két szakmára van a leg­több jelentkező. Ezenkívül még óvónő, fényképész, ápoló­nő és védőnő szakmát is igen sokan akarják elsajátítani. A fiatalság igyekszik az egyéni­ségének megfelelően helyet- foglalni az életben, mert csak így válhat a társadalom hasz­nos tagjává- Tudja, hogy az épülő szocialista társadalom­ban az egyik legfontosabb feladat a társadalom javára végzett munka- „Mikor már a munka nem lesz robot és a művészet nem lesz fényűzés, akkor jön el az ország, amit jövendöltek“ — ezt mondta Juhász Gyula. El is jött, itt van már ez az ország, ahol a dolgozók nem kényszernek, hanem életcélnak tekintik a mindennapi munkájukat. Azóta a szovjet bélyegek ki­adása nagy fejlődést ért el. Tárgyuk a szocialista ország életének sokoldalúsága. A Szovjetunió bélyegein kapott először helyet a munka kü­lönböző ábrázolása is. Ez a fejlődés tükrözi vissza annak az óriási győzelmes átalaku­lásnak hatását, melyet a szo­cializmusnak nevezünk. A béketábor bélyegei a ka­Jó munkáért szép muzsika a Falurádióban A megyei földművesszövet­kezetek dolgozó parasztságunk áruellátása terén ma már egy­re hiánytalanabból töltik be feladatukat, s a jó áruellátás mellett a kereskedelem kor­szerű formái is egyre nagyobb teret hódítanak. A MÉSZÖV ellenőrei útjaik során megállapították, hogy- az utóbbi időben mind a higiénia, mind a kiszolgálás terén ör­vendetes változások tapasz­talhatók, s néhány megyei bolt dolgozói külön elismerésre is számot tarthatnak. Balázs István, az ilinyi föld­művesszövetkezet boltvezetője, aki tervét rendszeresen telje­síti, példás raktári és bolti rendet tart, vigyáz a tiszta­ságra, s a vásárlókkal igen udvarias bánásmódot tanúsít. A Népi Ellenőrző Bizottság a tapasztaltak alapján dicséret­ben részesítette. A pásztói földművesszövet­kezeti önkiszolgáló bolt dolgo­zói Pápai Gézáné vezetővel és helyettesével, Bajnóczki Ist~ vánnéval szintén kifogástala­nul végzik munkájukat, a tervet minden hónapban tel­jesítik, s amióta a bolt az új kereskedelmi formák között működik, a forgalom 15—20 százalékos emelkedést mutat. Elismeréssel beszélnek az ellenőrző szervek a pásztói 2. számú boltról, Alapi Imre ve­zetőről és munkatársairól is, akik a forgalom állandó növe­lését jó áruellátással, renddel, tisztasággal igyekeznek bizto­sítani. A megyei három földmű- vesszövetkezeti bolt dolgozói jó munkájuk elismeréseként ajándék műsorszámban része­sültek. Az országos célkitűzések­ből a hároméves terv és az ötéves terv feladataiból, azok megvalósításából jelentős rész hárul megyénk kereskedelmi dolgozóira, kereskedelmi szer­veire is. A gazdaságosság növelése, az elért eredmények megszi­lárdítása, a termelékenység növelése fontos feladata a ke­reskedelemnek is. Csakhogy ezeket a feladatokat a ke­reskedelmi dolgozók sajátos módon, az ő sajátos eszkö­zeikkel érhetik el. így pél­dául a termelékenység állandó növelése érdekében tovább kell szélesíteniök az új­fajta módszerekkel kiszol­gáló boltrendszert. Igaz ugyan, hogy az önki­szolgálás és az önkiválasztás ma még rossz szervezés és egyéb hibák következtében közvetlen eredményt nem mindenütt mutat. De idővel feltétlen meghozza gyümölcséi;, mert ha a dolgozók meg­szeretik — már pedig egyre inkább népszerű ez megye- szerte — lehetővé válik az elárusítói létszám csökkentése. Ezzel máris jelentősen hozzá­járulhatnak a termelékenység növeléséhez. A Somoskőúj­falui önkiszolgáló boltban lé­nyegesen eredményesebben teljesítik a tervet a keres­kedelmi dolgozók és az új kiszolgálási forma révén egy fővel csökkent a volt eláru­sítói létszám. Ugyancsak csök­kent a létszám és emelkedett pitalista országok háborús po- litikájával szemben a kapita­lista országok dolgozóihoz el- jutattják a békés élet kíván­ságát és lehetőségeit. Magyarországon — és így városunkban is — igen nagy az érdeklődés a szovjet bé­lyegek iránt és hisszük, hogy az egy hétig tartó kiállítás még csak fokozni fogja bé­lyeggyűjtőink szeretetét, Járásunk asszonyai három alapgondolat jegyében készül­nek a Nemzetközi Nőnap meg­ünneplésére. Az egyik, hogy kifejezésre juttassuk töretlen békeakaratunkat, a másik, hogy szolidárisak vagyunk a más országokban élő asszo­nyokkal, leányokkal, s har­madszor, hogy hazánk felsza­badulásának 15. évfordulójára készülnek. Ezek az alapgondolatok ter­mészetesen azt is jelentik, hogy a falu mindennapi éle­téből sem tartjuk távol ma­gunkat. Igyekszünk erőnkhöz mérten segíteni, bekapcsolód­ni például a tsz-községek asz- szonyainaik nevelésébe, meg­ismertetni velük a tsz-tagok jogait, kötelességeit, stb. A járási Hazafias Népfront-bi­zottsággal együtt előadássoro­zat keretében ismertetjük a legfontsoabb kérdéseket, így például a munkaszervezés, különféle szociális intézkedé­sek, juttatások, stb. problé­máit. Szeretnénk tovább szélesí­teni tömegkapcsolatunkat az asszonyok különböző rétegei­vel, s ezért elhatároztuk, hogy több találkozót rende­zünk. Januárban például Bor- sosberényben egyéni paraszt- asszonyok és a tereskei, s horpácsi tsz-tagasszonyok ba­rátkoztak egymással, beszél­gettek közös gondjaikról, problémáikról (Borsosberény ma már tsz-község). Vasárnap, február 21-én Alsópetényben a falun élő ipari munkásfeleségek talál­kozóját rendeztük meg, ame­lyen részt vett Budapest III. kerületének munkásasszony küldöttsége is. Ügy gondoltuk, hasznos lesz, ha a tsz veze­a forgalom a salgótarjáni 18-as önkiszolgáló boltban. Az új lehetőségek alkalma­zását a magas létszám nem­csak nem engedi meg, hanem egyszerűen gátolja is. Nagy- bátonyban pédául oly rossz a munkaszervezés, hogy egy vásárló kiszolgálása 25 per­cet is igénybe vesz. Éppen ezért a termelékenység nö­velése érdekében az előbb említett feladatok megoldása mellett fontos a sajátos munka- módszerek kialakítása, új­fajta munkaszervezés, a munkaerő forgalomcsú­csok szerinti elosztása. Fontos feltétele a termelé­kenység növelésének az áru- szállítási idő csökkentése is. Ne fordulhasson olyasmi elő, mint legutóbb az egyik sal­gótarjáni vasboltban, ahol a dolgozók a balassagyarmati Vas- és Műszaki Nagykeres­kedelmi Vállalat értesítése alapján este nyolc órától túl­órában várták az áru szállí­tását az áru azonban még fél tízkor sem érkezett meg. Ügy kell megszervezni a szál­lítást, a munkát, hogy ne legyen szükség felesleges túl­órára, ami a plusz költségek mellett a dolgozók idejével való rossz gazdálkodást is je­lenti. A termelékenység növelé­sének további feltétele az eladói .folyamatok egyszerű­sítése. így például ahol csak lehetőség van ró, meg kell szüntetni a külön árukiadást, a külön pénztárt is, és minél több önelszámoló részleget kell létrehozni. Ennek segít­ségével is csökkenteni lehet a létszámot, ami feltétlen a termelékenység emelkedésé­hez vezet, és nem utolsó sor­ban megrövidül az amúgyis nagyon elfoglalt dolgozó em­berek vásárlási ideje. A jó módszereket széles­körű tapasztalatcsere for­májában kell népszerűsí­teni, erre nagyon jó példa a Salgó­tarjáni Állami Átruház, ahol rendszeresen tartanak ilyent. tőségében levő asszonyok, női könyvelők és agronómusok véleményét is meghallgatjuk és segítségüket kérjük mun­kánkhoz. Ezt a találkozót közösen tartjuk meg Balassa­gyarmat járás asszonyaival és örömünkre segítséget nyújt ehhez a MEDOSZ is. A falu életében nálunk is komoly változások történtek. Ennek további elősegítéséért elhatároztuk, hogy a járási tanács művelődési csoportjá­val együtt összehívjuk a tár­sadalmi munkában legjobban résztvevő pedagógus nőket, ahol elmondjuk, szeretnénk, ha még többet segítenének a párt kulturális politikájá­nak végrehajtásában. Baráti találkozóra hívjuk meg a nő­mozgalomban 1945-től nap­jainkig résztvevő asszonyokat is. A fentieken túl minden községben a helyi hagyomá­nyokat figyelembe véve lesz­nek ünnepségek, amelyen kul­túrműsorral szórakoztatják a megjelent asszonyokat, leá­Értekezletet tartott a na­pokban a Vöröskereszt Nóg- rád megyei vezetősége, hogy értékelje az elmúlt esztendő­ben végzett munkát és meg­határozza azokat a feladato­kat, tennivalókat, amelyeknek megvalósításáért az 1960-as évben tevékenykednie kell. A tapasztalatok azt mutat­ják, hogy ugyancsak a for­galom emelkedését jelenti a minél szélesebbkörű szakosí­tás, profilírozás. A jövedelem ilyen forma növelését különö­sen a ruházatban és a ven­déglátóiparban lehet jól al­kalmazni, szakosításra ezek a legalkalmasabb területek egyelőre. De a költségek csökkentését eredményezheti az is, ha nem mindig új boltok létesítésére törekednek a kereskedelmi vállalatok, ha­nem a régiek tatarozásával, át­alakításával is igyekeznek korszerű boltokat létre­hozni. A tervszerű munkaerőgazdál­kodás, a szakképzettség állan­dó növelése is termeléke­nyebb. színvonalasabb mun­kát eredményezne a kereske­delemben. A termelékenység növelésének még számos egyéb lehetősége is van, ame­lyeket ügyes szervezéssel, hozzáértéssel, állandó tanulás­sal a fejlettebb módszerek tanulmányozásával minél szé­lesebb körben alakalmazni kell. A szocializmus építésé­nek meggyorsításához, ezen belül is a dolgozók széleskörű igényeinek kielégítéséhez mi­nél nagyobb mértékben járul­janak hozzá a kereskedelem dolgozói is. U. M. ÉRDEMES SZERZŐDÉSES NÖVÉNYEKET TERMELNI A mohorai Mikszáth Ter­melőszövetkezet már az idei gazdasági évben is többféle szerződéses növényt termel. Többek között 10 holdon bi- borherét, 5 holdon fehérherét, 5 holdon tavaszi bükkönyt, 10 holdon száraz, és 6 holdon zöldborsót. A termelőszövet­kezet tagjai tudják, hogy ér­demes szerződéses növények­kel foglalkozni. A szerződé­ses előleget a munkaegység előleg osztásánál használták fel, s jó pénzt kap a ter­melőszövetkezet a termés be­takarításakor is a magtermel­tető vállalattól. nyokat. A legtöbb helyen a KISZ-fiatalök és a kisóvodá- sok adnak műsort. A sok- gyermekes édesanyákat külön köszöntik majd. Ahol szovjet katonák sírja van, ott asszo­nyaink és leányaink vállalták, hogy rendszeresen ápolják a sírokat és az emélkműveket megkoszorúzzuk. Rútságon központi ünnep is lesz. A Koppenhágában rende­zendő Nemzetközi Kézimun­ka Kiállításra is készülünk. Felsőpetényben egy népvise- letes menyasszony babát készí­tenek az asszonyok. Bánkon kézimunkát készítenek, s Al- sópetényből a „menyasszony” mellé „vőlegény” babát kül­denek a kiállításra. Reméljük, hogy a fentiek megvalósításával sikerül majd még jobban felkelteni az asz- szonyok érdkelődését a nő­mozgalom iránt, s a jövőben egyre szélesebb rétegek segí­tenek feladataink megvalósí­tásában. Godó Györgyné, a járási nőtanács titkára A titkári beszámoló meg­állapította, hogy az 1959-es év a Magyar Vöröskereszt életében igen nagy jelentősé­gű volt, mert ekkor tartotta a Magyar Vöröskereszt első kongresszusát, amely egybe­esett a Nemzetközi Vörös­kereszt 100 és a Magyar Vö­röskereszt 80 éves évforduló­jával. A Vöröskeresztes szerre­zetek megszilárdítását ma­tatja, bogy az elmúlt ér­tendőben 56 alapszerrezet alakult, a taglétszám kö­zel 3 ezerrel növekedett, s ezzel elérte az ellenfor­radalom előtti hatszorosát. A megyei Vöröskereszt munkájának fontos része a szociális segítségnyújtás. Hogy ezen a téren minél eredmé­nyesebben tudjon munkál­kodni, a tanácsok szakelőadói­val és állandó bizottságaival felméréseket végzett. Megál­lapította a szervezet, hogy a megye területén 367 gyermek van, akikkel foglalkozni kell, akik intézeti nevelésre szo­rulnak, vagy a Vöröskereszt aktívái közül patronálókra várnak. A megyei Vöröske­reszt rendszeresen patronálja a felsőpetényi gyermekott­hont, a mátraverebélyi ott­hon lakóit pedig az Acéláru­gyárban, Üveggyárban, a Nóg- rádkövesdi Állami Gazdaság­ban, a salgótarjáni erdészet­nél és a Sziráki Állami Gaz­daságban helyezték el. Részt vesz a Vöröskereszt a Megyei Ifjúságvédelmi Ta­nács munkájában is. Az el­hagyott gyermekek gondozása érdekében határozat született, hogy a tőmegszervezetekkel összefogva gyermekotthon lé­tesüljön. Megtörtént a cigányok helyzetének felmérése, s három cigánytelepiilésen vöröskeresztes szervezet létesült, s tisztasági ver­seny indult. Az idősek, munkaképtelenek közül az elmúlt évben 102 sze­mély kapott elhelyezést szo­ciális otthonban, s különösen fellendítette a munkát az öregek hete. A Vöröskereszt a munka további javítása érdekében gondot kíván fordítani a termelőszövetkezetekben és termelőszövetkezeti községekben az egészség­ügyi állomások kialakítá­sára, elsősegélynyújtók képzésére. Feladatul tűzte a megyei szer­vezet annak megvizsgálását is, hogy a szövetkezeti községek gyermekeinek milyen elhelye­zési lehetőséget tud főleg a nagy nyári munkálatok ide­jén biztosítani?---------------------------------------­A sok lehetőség miatt, nehéz a pályaválasztás CSŐRI JÚLIA- gimnáziumi tanuló Szovjet bélyegkiállítás nyílik Salgótarjánban A termelékenység emelésének lehetőségei a kereskedelemben-----------------— -------------------------------------­Ot thona lesz a megye elhagyott gyermekeinek MEGJAVULT AZ AGGOK SZOCIÁLIS HELYZETE FS

Next

/
Oldalképek
Tartalom