Nógrádi Népújság, 1960. január (16. évfolyam, 2-9. szám)

1960-01-06 / 2. szám

íeiiiv.­% 3v, v. nógrádi va PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Népújság AZ MSZMP NŰGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 2. SZÄM. ARA: 60 FILLÉR 1960. JANUÁR 6. Ki mit vár az újesztendőtől? Új esztendő. Milyen egyszerű kimondani e szót. A kezünk azonban makacskodik még, sok­szor a 60 helyett 59-etír. Újév. Remények, bizako­dások, tervezgetések kísértek be az ó év végén. Mindenki tervez, mindenki vár valamit az újév­től. A felsorolás nehéz lenne; s talán ez év is ke­vés lenne rá. Csak néhány embert szólaltattunk meg, s hogy mit várnak? LÄSZLÜ ISTVÁN, A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG OSZTÁLYVEZETŐJE: — Az új év megnövekedett feladat elé állítja a kommu­nistákat. Ebben az évben is tovább kell folytatnunk a mezőgazdaság területén mun­kánkat. Tovább kell dolgoz­nunk a kettős feladat sikeres végrehajtásán. Egyrészt a tö­meges szervező munkán a mezőgazdaság átszervezéséért, másrészt biztosítani kell hogy az átszervezés mellett a ter­méshozamoknál ne legyen visszaesés, sőt e téren továb­bi növekedést érjünk el. Ezt a kettős feladatot együt­tesen kell megvalósítanunk azokat nem lehet szétválasz­tani. A kommunisták mellett egész népünknek, • megyénk minden dolgozójának közös erőfeszítésére, egyetértésére van szükség, hogy további si­kereket érjünk el. Meggyőződésem, hogy me­gyénk minden becsületes dolgozója, akinek köze van a mezőgazdasághoz és szívügyé­nek tartja a szocializmus ügyét, hozzájárul és elősegí­ti e nagy feladatok sikeres végrehajtását. E feladatok megoldásában az elmúlt évben is dicséretre méltó munkát végeztek, most az új évben azt kívánom, hogy tovább növekedjenek az eddig elért sikerek. NAGY OSZKÁR BÁNYAMÉRNÖK, A KISZ KB. TAGJA: Nagy reményeket fűzök az újévhez. Szeretnénk előbbre lépni a műszaki fejlesztés te­rén. Be akarjuk vezetni a sa­lakkal történő iszapolást. Ez a módszer teljesen új Nóg- rádban, s az idősök megrög­zött véleménye, hogy nem alkalmazható. Nem akarom megsérteni idős kollégáimat, de ebben az évben végérvé- ' nyesen szakítsunk a maradi- sággal. Az iszapolás nehéz lesz, de hát van-e olyan új dolog, ami könnyen megy? Sőt, a mostanit még külön fokozza, hogy nem a hagyományos ta­tabányai, vagy dorogi vizes, homokos iszapot akarjuk használni. S talán még egy. Nem is olyan régen, a ma­rasztaló vélemények ellenére a kazári üzemegységnél isza- poltak és sikerült. Különben erről ki-ki saját szemével meggyőződhet. Ha ez sikerül lefejthetjük a védőpilléreket. És hogy mit jelent ez? Csak nálunk, Kossuth-lejtősön 400 tonna szén kifejtése vá­lik lehetővé. Más aknában, mint például Tiribesen, vagy Hányáson jóval nagyobb mennyiségű szén kifejtése válik lehetővé, s hogy meny­nyire hasznos a népgazda­ságnak, nem nehéz kiszá­molni. Az újévben nekünk, fiata­loknak megnövekedett fel­adatterveink vannak. Járnunk kell a VII. pártkongresszus által mutatott úton. S hogy ez sikerüljön, meg kell való­sítani az együtt jelszót, egy­re több fiatalt kell bevon­nunk a KISZ-be. Ezévi munkánk középpont­jában a készülődés áll, ha­zánk felszabadulásának 15. évfordulójára. Ezt akarjuk köszönteni méltóképpen az ifjúság a szocializmusért pró­bával. A próbák már meg­kezdődtek, s a siker az új­évben lesz látható. A kultu­rális seregszemle a másik fontos feladat fiataljaink előtt. Ne haragudjanak rám, hogy soviniszta vagyok, de szeretném, ha az üzemi KISZ-szervezetünk megelőz­né a többi szervezeteket. HEGEDŰS SÁNDOR, A CSERHÁTSZENTI V ÄN YI TANÁCS VB. TITKÁRA: Községünk dolgozó paraszt­jai még az elmlút évben a szocialista gazdálkodás útjá­ra léptek. S most, az újévben tovább akarjuk szocializmu­sunkat építeni. Szeretnénk ebben az évben szocialista módon művelődni. Igaz, eh­hez már ma is sok feltéte­lünk van, azonban még töb­bet akarunk. Szeretnénk, ha az új művelődési otthonunk elkészülne az év végére. Mi hisszük, hogy sikerül, hiszen ez az esztendő nagyon sze­rencsésen indult. Megkaptuk a már nagyon régóta várt kölcsönt az építkezéshez. Igaz, nemcsak a kölcsön jelentős. Talán forintban ki sem lehetné fejezni az áldo­zatkészséget, amelyet a köz­ség lakossága nyújt. Jönnek a férfiak, asszonyok, de még á gyermekek is az építkezés­hez. Egyik fogattal segít, a másik kőtermeléssel. Fiatal vagyok, még sem mertem még 5 évvel ezelőtt arra gondolni, hogy 1960-ra a mi kis községünknek mű­velődési otthona lesz. S ettől nagyobb, gazdagabb ajándé­kot aligha kaphatnánk az új­évben. PETRE JÓZSEF, A NEMTI JÓZSEF ATTILA TSZ ELNÖKE: Ebben az évben már jobb életet szeretnénk. Az elmúlt év végén a megyében elsők közt választottuk a szövet­kezés útját. Sikerült legyőzni előítéle­tünket. Tudtuk mi, hogy nincs jövője a nadrágszíj- parcellás gazdaságnak. Tud­tuk és mégis féltünk a kive­zető útra lépni. Ma már ön­magunk sem értjük, miért vártunk eddig. Már ott van a határban szövetkezetünk munkája. Tölbb ezer fő sa­láta, a fokhagyma már^ a közös munkánk első csírázó bizonyítéka. A belterjesség útjára lépünk az újévben, s az új gazdasági formában. Rég tudtuk, hogy ez a jöve­delmező, s most, 1960-ban meg is valósítjuk. Ezért vá­runk az újévben jobb életet. Igaz, azt is tudjuk, ez első­sorban rajtunk múlik. Mintagazdaságot szeretnénk létrehozni már szövetkezé­sünk első évében. Tagjaink lelkesedése, jó munkalendü­lete ezt lehetővé teszi. Versenyzőnk mi is, föld­művesek, életünkben először versenyzőnk, közösen össze­fogva, melyik tsz termel töb­bet, jobbat, olcsóbbat. S azt is tudjuk, a verseny győzte­se a munkásosztály lesz. Az ő asztalukra kerül több friss, jó áru. Ezért lépünk ver­senybe a környéken működő régebbi tsz-ekkel. Nem titko­lom, tudom, hogy nagy fába vágjuk a fejszénket, de ab­ban is bízom, hogy mi le­szünk az elsők. Szégyen is lenne, ha lemaradnánk, mert úgy érzem, kevés tsz kapott annyi segítséget ilyen rövid idő alatt a bányászoktól, mint mi. Tudjuk mivel tar­tozunk a segítségért. Még messze van az év vége, de úgy érzem, 1960 decemberé­ben poharunkat a sikeres esztendőre emelhetjük. KLTJKA JANOS ÜVEGPRÉSELÖ, SALGÓTARJÁNI ÜVEGGYÁR: Nehéz a kívánság. Egy év­vel idősebb lettem, az 52. évembe léptem, már csak négy évem hiányzik a nyug­díjjogosultságomhoz. Egész­ségemre, keresetemre nem panaszkodom. Dolgozik a fe­leségem s kettőnk havi jö­vedelme 3000 forint. Egy kis­lányunk van, a 9 éves Zsu­zsika. Rá gondolok az újév­ben. Neki szeretnénk össze­gyűjteni ebben az évben a bútorra valót. Igen, csak az árát, mert az egyszobás la­kásunk kicsi még egy bútor­nak. Tudom, vágyam telje­sül. hiszen havonta átlag 1000 forintot tudunk félre­tenni. S ezután az újságíró kér­dezte meg, mit kívánna még a kislány bútorán kívül, sa­ját részére. A válasz igen meglepett, nem autó, vagy televízió a vágya az idős szakmunkásnak, hanem ... — Szeretném a fiataloknak átadni a tapasztalatom. Azt akarom, hogy jó szakmun­kások legyenek a jövő gene1 rációi. De szeretnék mást is. Megismertetni a fiatalokkal a múlt nyomorúságát, hogy értékeljék a jelent. Hogy tud­ják, mit jelent a munkás- osztály hatalma. S azért ta­lán még kislányom leendő bútorát is odaadnám, ha a fiatalok egy része változtat­na viselkedésén. Ha jobban tisztelnék az idősebbeket, ha egyesek nem viselkednének feltűnő módon a szórakozó­helyeken. A kívánságot ezúton tol­mácsoljuk a helyi KlSZ-szer- vezetnek s reméljük, az év végére az is meg lesz a szo­babútor árával együtt. Megteremtik az április 4-i vállalás műszaki feltételeit a tiribesi bányászok — EGYMILLIÓ TONNÁS SZÉN VAGYON FELTÁRÁSÁT KEZDTÉK MEG AZ ÜJÉV ELSŐ MUNKANAPJÁN — Ha a tiribesi bányászok 1959. évi eredményeit mér­legre tennénk, akkor a ser­penyő a bányászok egész évi becsületes munkájának olda­lára billenne. Mert jó mun­kát végeztek a tiribesiek nemcsak a mennyiségi terv határidő előtti teljesítésében, hanem egyéb más mutatók — az önköltség csökkentésében, a szén minőségének javításá­ban, a termelékenység növe­lése terén is. És amikor 1959. december 17-én éves tervük he.:áridő előtti teljesítését je­lentették, munkásgyűléseket i; tartottak, ahol olyan Ígé­retet tettek, hogy további jó munkával köszöntik hazánk feiszabadulásának 15. évfor­dulóját, megteremtik a máso­dik ötéves terv sikeres bein­dításának feltételeit. Ekkor vállalták azt, hogy április 4-e tiszteletére 600 tonna jóminőségű szenet termelnek terven felül; az 1959. évi 1050 kilogram­mos összüzemi teljesít­ményt 1078 kilogrammra növelik; a múlt évi 3372 kalóriával szemben 3392 kalóriás szenet ter­melnek; 0,5 százalékkal csökkentik a szén terve­zett tonnánkénti költségét. A vállalás sikeres teljesí­tése érdekében már az elmúlt év utolsó napjaiban, heteiben is sokat tettek. Ügy gondol­ták: a vállalásukat csakis jól megalapozott műszaki feltéte­lekkel lehet teljesíteni. Új létesítmény: fürdő, három üzemrész munkásainak az Acélárugyárban A Salgótarjáni Acéláru- napi tisztálkodást. gyárban az ó esztendő végén új létesítményt avattak a dolgozók. Átadták rendelte­tésének a mintegy másfél millió forint költséggel épí­tett új fürdőt. A korszerű, modem linó- ler ti padlóval borított, csem­pévé! fedett zuhanyzó a gaz­dasági szerszámgépgyár há­rom üzemrésze férfi dolgozói­na;?. valamint külön fürdő a nő dolgozóknak biztosítja a Az új fürdőben minden dolgozó számára fehér, vas öltözőszekrény is rendelke­zésre áll. Korszerűsítették a fürdés módját is, a lábbal szabályozható zuhanyozó ré­vén. A tervek szerint újabb emeletes öltöző, fürdő és étkező helyiséget létesíte­nek a közeljövőben a gyár rakodó munkásai részére. 11 újte-ülölt az ál én nafifáti Ez az év is jól kezdődött. Nemcsak mi lettünk időseb­bek egy évvel, öregebbek, ha­nem sokan az új év első nap­ján láttak napvilágot. A sal- o ' ,rini kórházban az új év tiupian tizenegy gyermek született. Az újszülöttek kö­zött öt fiú és hat leány van, vagyis a lányok vannak több­ségben. Az elmúlt évben ugyancsak a salgótarjáni kórházban 1244 gyermek született. Eb­ben a számban nemcsak a salgótarjániak, hanem a já­rás gyermekei is benne van­nak. A múlt évi gyermeksza­porodás lényegesen nagyobb volt az előző évinél. 1958-ban ugyanis 1164 gyermek szüle­tett. Az új év első napja arra enged következtetni, hogy ebben az évben még több lesz az újszülöttek száma. nagyobb olcsóbb Fő törekvésük a termelékenységet, az szenet adó koncentrált fejté­sek kialakítása. Ennek érde­kében 1960. első munkanapján már 150 folyóméter hosz- szú frontfejtésen fej ették a szenet úgy, hogy az egyik fronton 100 acél- támot építettek be, s ez­zel egy-egy frontfejtés homlokhosszát több mint 70 méterre növelték. Érdekessége az 1960. évi fel­készülésnek az is, hogy — mivel az egyik front áprilisra lefogy — újabb frontfejtés előkészítésén is dolgoznak. Ügy tervezik: mire a régi fej­tés megszűnik szenet adni, azonnal újabbal tudják azt pótolni. A kazárj bányászok fel­hívásához való csatlakozásuk­ban azt is Ígérték a tiribesiek, hogy ebben a versenyben megteremtik a második öt­éves terv sikeres beindítását. Ezért pedig sokat tesznek Ti­ribesen. Éppen az újesztendő első mun­kanapján a bánya keleti részén kezdték meg egy 600 folyóméter hosszú meddőfővágat kihajtását. Ezzel a munkával a má­sodik ötéves terv idejére mintegy egymilló tonna szénvagyont tárnak fel, készítenek elő fejtésre. A tiribesi bányászok eddigi munkája biztosíték arra, hogy 1960-ban is régi hírnevükhöz méltóan dolgoznak majd, újabb, nagyszerű eredmények­kel segítik elő a szocializmus építését csak úgy, mint me­gyénk többi bányászai, ipari üzemeinek dolgozói. Már 35-40 százalékban befejeződött a népszámlálás Ez év elején megyénkben mindenütt megkezdődött a népszámlálás. A számlálást jól előkészítették, a meglelő nyomtatványokat mindenütt biztosították. A munkát igen jelentősen segíti, hogy a nép- számlálók előzetes oktatáson vettek részt. Munkatársunk kedden reggel felkereste Lécz László elvtársat, a Köz­ponti Statisztikai Hivatal megyei kirendeltségének mum­Eredményes szorgalmas munka a termelőszövetkezetekben 500 EZER FORINT A NÖVÉNYTERMESZTÉS JÖVEDELME PÄSZTÖN, FELÉRTÉKELTÉK AZ ALI, ÁTOK AT, TAVASSZAL ISTÄLLÖT ÉPÍTENEK SZÉCSÉNYFELFALUBAN A pásztói Szabadság Ter­melőszövetkezetben már számbavették a termelőszö­vetkezet jelenlegi vagyonát, készülnek a zárszámadásra. Még nem készültek el ugyan teljes egészében e munkával, de az eddigi eredmények azt bizonyítják, jól sikerült az 1959-es esztendő. A termelő- szövetkezet a tavasszal elké­szített gazdasági terv szerint dolgozott és ahogy a szak­emberek megállapították, a Szabadság Tsz teljesí­tette az állattenyésztés és növénytermesztés tervét, sőt sok vonatkozásban túl is teljesítette azt. A növénytermesztésre az volt a jellemző, hogy a ke­nyér és takarmánynövények mellett a termelőszövetkezet elsősorban olyan növényféle­ségeket termelt, amelyek jó jövedelmet jelentenek. Külö­nösen a mák fizetett jól az idén. Tíz holdon termeltek, s a jövedelem, amely ebből származott megközelítette a 70 ezer forintot. A termelő- szövetkezet mintegy 20 ezer forinttal túlteljesítette nö­vénytermelési tervét s így a jövedelem, amely a növénytermesztésből adódik, mintegy 500 ezer forintot tesz ki. A termelőszövetkezet állat- tenyésztése az elmúlt évben közel 500 ezer forint jöve­delmet hozott. A Szabadság Tsz soha annyi hízóállatot nem adott az államnak, mint az elmúlt évben. Megtették az első lépéseket e téren is, hogy a termelőszövetkezet sok árut termelő nagyüzemi gaz­daság legyen. Az állattenyésztés és a nö­vénytermesztés terveinek tel­jesítéséből következik, hogy a termelőszövetkezet tel­jesítette áruértékesítési tervét is, sőt 22 százalék­kal több árut adott az államnak, mint ahogy azt eredetileg tervezték. A régebben működő ter­melőszövetkezetek mellett munkához látnak az újannan alakult termelőszövetkezetek is. Az elmúlt év decemberé­ben alakult szécsényfelfalui Egyetértés Termelőszövetke­zetben az alakulás utáni na­pokban megkezték az állatok fel- értékelését, amelyet a ter­melőszövetkezetet választó dolgozó parasztok a kö­zösbe vittek. Szarvasmarhákat, lovakat, gazdasági eszközöket, felsze­reléseket értékelt a bizottság, a szövetkezeti tagok megelé­gedése mellett A teheneket a felértékelés után teljes egé­szében kifizette a termelő- szövetkezet, a ló árának azon­ban most csak a felét kap­ták meg a tagok Oravecz András két szarvasmarhát vitt a termelőszövetkezetbe, ezenkívül gazdasági felszere­lést is. 8600 forintot kapott. Kuris József állatait, gazda­sági felszerelését, 7700 fo­rintra értékelte a bizottság. A termelőszövetkezet veze­tősége és az ellenőrző bizott­ság január elején összeült, hogy megbeszéljék, melyek azok a feladatok, amelyeket a legsürgősebben meg kell oldaniok az indulás, a közös munka érdekében. Az állatok összevonása még nem oldó­dott meg teljes egészében. A teheneknek már most férőhe­lyet biztosítanak, a lovaknak azonban csak tavasszal épí­tenek egy ideiglenes istállót. Tervezik, hogy a tavasszal elkezdik egy 50 férőhelyes szarvasmarha-istálló építését is. katársát, akitől a népszámlá­lás eddigi alakulásáról ér­deklődött. — Mindenütt zökkenőmen­tes volt a beindulás. Bár még csak néhánny nap telt el, de az összeírást a lakosságnál már megyénkben 35—40 szá­zalékban elvégezték. Hol halad a legjobban a népszámlálás? — Különösen jól halad Salgótarjánban és Balassa­gyarmaton. Emellett igen szépen folyik az összeírás Tereskén, Alsópetényben, Bánkon, Kisterenyén, Ma- conkán, Karancsalján, Ka- rancsberényben, Mátrakeresz- tesen, Kutason, Benczúrfal- ván és Karancsságon. Ezek­ben a községekben a munka jelenlegi állása alapján pár napon belül befejeződik a népszámlálás. Lesz olyan község, ahol már szerdán vé- getér a népszámlálás. S rövid idő múlva választ kapunk a népszámlálás be­fejezésekor megyénk lakossá­gának számára, életkörülmé­nyeire. HATMILLIÓ KÖZSÉGFEJLESZTÉSI BERUHÁZÁSRA, 500 000 FORINT A TÁRSADALMI MUNKA A PÁSZTÓI JÄRÄSBAN A múlt év utolsó napjaiban tárgyalta a Pásztói Járási Tanács VB. a járás községei 1960. évi községfejlesztési költségvetés tervezetét. A tervezet elkészítését megbe­szélések előzték meg több községben. Elbben az évben a pásztói járásban közel 6 millió fo­rint értékben végeznek köz­ségfejlesztési beruházásokat. Ehhez az összeghez járul még a közel 500 000 forint értékű társadalmi munka is. A tárgyalt költségvetési tervezet a legkülönfélébb lé­tesítmények megvalósítását tartalmazza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom