Nógrádi Népújság. 1957. augusztus (2. évfolyam. 61-69. szám)

1957-08-03 / 61. szám

AZ MSZMP MEGYEI INTÉZŐ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA II. ÉVFOLYAM 61. SZÁM. ÁRA: 50 FILLÉR -^^^ 1957^AÜGUSZTÜ^3^ J Ö Köszöntjiik a hazánkban tartózkodó igaz barátunkat és szövetségesünket 1945 augusztusában, közvet­lenül azután, hogy a győzelmes szovjet fegyveres erők felsza­badították Európa számos or­szágát, Távol-Keleten is döntő csapást mértek a japán hódí­tókra. Az Indokínát alkotó há­rom ország: Vietnam, Khmer, (a gyarmatosítók elnevezése szerint: Kambodzsa) és Patet- Lao (a gyarmatosítók szerint: Laosz) népei győzelmes felke­lést hajtottak végre. Kikiáltot­ták a Vietnámi Demokratikus Köztársaságot, Khmerben és Patet-Laoban nemzeti kor­mányokat alakítottak. Nemze­ti felszabadulásukért hosszú évek óta folytatott nehéz har­cuk azonban ezzel korántsem ért véget. A francia imperia­listák csakhamar újra felszí­tották a harcok tüzét. Soroza­dozásról és hősiességről tett tanúságot, szabadságáéért és nemzeti függetlenségéért vívott harcában. 1954. március 13-án gyek között. S május 7-én dél­előtt a franciák utolsó nagy erődítménye is felszabadult, az utolsó francia egységek is megadták magukat. Ez a hatalmas csatavesztés végképp megpecsételte a fran­cia gyarmatosítók sorsát Viet­námban. Május 7-én szabadult fel Dien-Bien Phu és másnap megkezdődtek Genfben a fegy­verszüneti tárgyalások. 1954. július végén megszületett az 1954-es genfi egyezmény. És egész Vietnámban elhallgattak a fegyverek. Azóta a hős viet­námi nép Ho-Si-Minh elnök vezetésével megkezdte a fran­cia gyarmatosítók által lerom­bolt ország újjáépítését. A kis. ázsiai testvérnép nagy sikere­ket ért el a szocializmus épí­tése útján. É T V Á & Y A T 1 Reggeli a Tűzhelygyárban tos orvtámadásaik nyomán 1946. végén a háború egész In- dokínára kiterjedt. Attól az időtől kezdve Viet­nam népe határtalan önfelál- ----------------­k ezdődött meg a döntő táma­dás a francia betolakodók el­len, Dien-Bien Phu-nál. Le­gendába illő hőstettek szület­tek ott a Dien-Bien Phu-i he­Dögei Imre tart nagygyűlést Bujákon A pásztói járás hagyomá­nyos évi nagygyűlését ez év­ben is Bujákon rendezik meg. A nagygyűlés előkészületeiben nagy szerepet vállalt a pásztói járás népfrontbizottsága és nő­tanácsa, valamint a helyi ta­nács, népfront és nőtanács. Az idei békenagygyűlést a szokásosnál tartalmasabb, szinpompásabb eseménynek tervezik. Inkább béketalálkozó jellege lesz. Meghívták a járás valamennyi községének érdek­lődő dolgozóit, a Borsod me­gyei nőtanács tagjait, az orszá­gos nőtanácstól Csohány Gab­riella írónőt. Az előadást egy­órás szórakoztató műsor kö­veti, majd a meghívott vendé­gek, valamint Dögéi elvtárs részvételével baráti beszélge­tések keretében vitatják meg a jelenlegi békeharc problé­máit. Ezen a napon a szórakozást kedvelő fiatalokról sem feled­keznek meg, egésznap kiváló zenekarok húzzák a talpaláva- lót. Gondoskodtak a vendégek és ünneplő dolgozók hideg, meleg étellel és hűsítő itallal való ellátásáról is. Megalakult a megyei nőtanács jogi bizottsága Feladata lesz a nők részé­ről felmerülő jogi kérdések­ben felvilágosítást adni A bi­zottság vezetője Báli András, a megyei tanács igazgatási osztályvezetője. Tagjai: Mó- tyán Jánosné balassagyarmati ügyésznő, Sajtó Jánosné a sal­gótarjáni városi tanács jog­ügyi előadója, Kaszás József- né a megyei tanács vb titkára. A bizottság tagjai fogadó órákat tartanak majd a me­gye különböző területén, amelynek időpontjáról előre értesítik a lakosságot. Takács Imre három és félholdas kistercnyei dolgozó paraszt, már túlesett a nyári munkák nehezén. Örömmel vizsgálja a frissen csépelt, kövér búzaszemeket. Egy hold földről 17 mázsa gabonát takarított be. (Fotó: Kiss) . cA ixiidgilfíudg eMfddlatos izirLpőmpdfátéi fagjj&g, JdöLzkjxcL, az Lididig adrns/i A VI. Világifjúsági találkozó óriási városában, szinte a nap minden percében újabb és újabb események vannak. Szerte a ragyogóan feldíszített körutakon, tereken, parkokban reggeltől estig lüktet az élet, a sok tucatnyi ország fiatalsá­ga ismerkedik, barátkozik egy­mással, a közszeretetnek ör­vendő házigazdákkal, a moszk­vaiakkal. Muzsikáló fesztivál A VIT kiemelkedő jellem­vonása kétségkívül a dal, a muzsika, tánc, amellyel lépten- nyomon találkozunk. Külön színfoltjai a muzsi­káló fesztiválnak azok a sza­badtéri színpadok, amelyeken naponta más-más nemzetek fiataljai tanítják saját dalaik­közülük a művészeti verse­nyek bemutatóin. A zongoris­ták közül különösen Szendrey Imre, a hegedűsök közül Simor András aratott nagy sikert, a versenyek közönsége igen me­legen fogadta többi művészünk fellépését is, többek között Váczi Gyulát, a Salgótarjáni Zeneiskola tanárát. Művészeti együtteseink ezen a napon több műsort is adtak. Délelőtt a Moszkvai Golyós- csapágygyár klubjában léptek fel, önálló műsorral, este pe­dig a Gorkíj-park egyik leg­nagyobb szabadtéri színpadán adtak egész estét betöltő mű­sort. Több film készül a moszk­vai VIT-ről. Nem kevesebb, mint négy egész estét betöltő színes film (MTI) Új rendelet as újítási elbírálásáról A Kombányi Cserépkályhagyúr dolgozói, versenyre híviák a Fiileki Kályhagyár dolgozóit Az ellenforradalom vihara a népgazdaság területén igen komoly károkat okozott. Ezek mielőbbi kiküszöbölése érdekében a Romhányi Cserépkályhagyár dol­gozói úgy határoztak, hogy párosversenyre hívják ki a Pécsi Por­celángyárat és a Füleki Kályhagyárat. A ver­seny célja: az olcsóbb, jobb és több cserépkály­ha gyártása. munkák ra, táncaikra a küldötteket. Moszkva színházainak egy- része ezekben a hetekben is naponta tart előadásokat, ame­lyek igen sok érdeklődőt von­zanak. Egy-egy este olyan attrakció között lehet válogat­ni, mint a „Hattyúk tava”, „Rómeó és Júlia”, a Nagy Színházban az „Igor herceg”, vagy éppen a „Hamlet” kitű­nő előadása. A zenekedvelők­nek külön élményt nyújtott az az este, amelyet Glinka, a nagy orosz zeneszerző halálá­nak 100. évfordulója alkalmá­ból rendeztek. Pompás cirkusz-kavalkád Óriási érdeklődéssel várták a moszkvaiak és a VIT részt­vevői a nemzetközi cirkusz­ka valkádot. Az igen érdekes menet élén kilenc kékruhás motorkerék­páros emelte magasra a VIT zászlaját — őket teherautókon, lovaskocsikon követték a szov­jet, a lengyel, a kínai, a mon­gol, a román, a csehszlovák, a magyar cirkusz-művészek. A színpompás cirkusz-kaval­kád több órán át vonult végig a hosszú útvonalon. Este ki­lenc órakor a Dinamó Stadi­onban csaknem százezer néző élvezte végig a cirkusz-művé­szek nagy nemzetközi bemuta­tóját. Salgótarjáni zenetanár a magyar művészek között Izgalmas napjuk volt a VIT- en résztvevő magyar művé­szeknek. Sokan szerepeltek A közelmúltban új rendelet jelent meg az újító és feltalá­lói tevékenység szabályozásá­ra. Az új rendelet alapvetően kedvezőbb lehetőségeket biz­tosít a műszaki színvonal eddiginél gyorsabb és je­lentősebb emelésére, mint az 1948. óta kiadott lényege­sen azonos alapelveken nyugvó eddigi rendeletek. Az új rendelet legfontosabb célkitűzése serkenteni fogja az újítókat a műszakilag értéke­sebb javaslatok és találmá­nyok számának növelésére. Milyen intézkedéssel kíván­ja a rendelet fő célkitűzését megvalósítani? Elsősorban a szerződéses rendszer bevezetésével. Ennek a lényege az, hogy a kísérlet vagy a megvaló­sítás előtt az újító az üzemmel előre megbeszéli és a rendelet keretein be­lül tisztázza azokat a leg­fontosabb kérdéseket, me­lyek díjazása és megvaló­sítása szempontjából fon­tosak és ezekben vele meg is egyezik. így előre tisztázódnak a köl­csönös jogok és kötelességek, továbbá a bevezetés érdekében való együttes tennivalók. Ezen megállapodás az utólagos vitát és huza-vona lehetőségét csökkenti és biztosítja az újí­tót a mégis felmerülő vitáknál arra, hogy a szerződésben fog­lalt jogait bíróság döntése alapján érvényesíthesse. Az ügyintézés vállalati, üzemi szinten bonyolódik le, minden fellebbezés stb. nélkül. Kivételesen nagyjelentő­ségű javaslatokra vonat­kozóan a miniszterrel is lehet szerződést kötni. A 25 000 ' forintnál kisebb dijakat üzemi szinten ki lehet fizetni. Csak 25 000 forint feletti díj­jal járó szerződéseket kell fel­sőbb szervvel jóváhagyatni. Rendkívül leegyszerűsödik az ügyintézés a klsösszegű újí­tási díjak kifizetésénél. Ameny- nyiben az újítási díj 2000 fo­rintot nem haladja meg, az üzemvezetőség megvalósítás után a teljes újítási díjat egy- összegben kifizetheti. A meg­valósítási szerződés megkötése után mindjárt folyósítani le­het 5—10 százaléknyi újítási díjelőleget, továbbá nyomban ki lehet fizetni a kísérletnél legeredmé­nyesebben közreműködők díját. A közreműködői díj ----------------­a z újítási díjnak 50—100 százaléka lehet, ez az ösz- szeg az újító díján felül fizetendő. A díjszabás időszak is ked­vezőbb, mert az újítási díj a megvalósítást követő első két év gazdaságilag kedvezőbb évének népgazdasági eredmé­nye alapján állapítható meg, vagyis a 2. évben kedvezőbb eredmény esetén az újítónak díjkiegészítés jár. Az új ren­delet megszünteti a díjazás felső határát és a merev díj­skálát, ehelyett lehetővé teszi, hogy az újítási díj a felek meg­állapodása szerint a népgazda­sági eredmény 2—10 százalé­káig terjedhet. Beruházási megtakarítást eredményező újítás esetében 2 százaléknál kisebb százalékos kulcs alatt is megállapítható. Az újítási díj alsó határa a korábbi 58 forint helyett 100 forint. ----------------­T öbb tsz és egyénileg dolgozó paraszt kötött gabonaszállítási szerződést A termelőszövetkeajrtek, az egyénileg dolgozó kis- és kö­zépparasztok eddig 32 vagon gabonára kötöttek szállítási szerződést. A statisztikai ada­tok szerint 12 termelőszövet­kezet 17, míg 279 dolgozó kis- és középparaszt 15 vagon ga­bonára kötött szállítási szerző­dést. A termelőszövetkezetek tag­jai, a dolgozó parasztok elé­gedettek a kalászosok áraival, s mivel az idén jó közepes termést takarítanak be, a ga­bonafölösleg eladása jó jöve­delmet biztosít. Ezért köt egy­re több dolgozó paraszt szállí­tási szerződést. Például Ma- gyarnándorban többnyire kö­zépparasztok a kezdeménye­zők: Tamás Márton 10, míg ifjú Varga Mihály géci közép­paraszt ugyancsak 10 mázsa kenyérgabonára kötöttek szál­lítási szerződést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom