Nógrádi Népújság. 1957. június (2. évfolyam. 43-51. szám)

1957-06-01 / 43. szám

VILÄG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NÓGRÁDI Népujsá £»»»»> »» »» »» »» »» »» »» «« «« «« «« «« «« «« <«<«««.' A MEGYEI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ ELŐTT Már kezd hagyományossá válni, hogy megyénk ifjú­sága minden évben meg­rendezi az ifjúsági találko­zót. Ez évben is június 9-én Salgótarjánban kerül megrendezésre. Ez az ifjúsági találkozó igen komoly jelentőséggel bir, hiszen az ellenforrada­lom óta az ifjúság önállóan most lép először a nyilvá­nosság elé, hogy megmu­tassa erejét, hogy hitet tegyen a párt és a kormány melleit. Ifjúságunknak vá­laszt kell adni arra, hogy nem helytálló az ellenség­nek az a beállítása, hogy fiataljaink többsége 1956. október 23-a után az ellen- forradalom mellé állt. Igaz ugyan, hogy ifjúságunk egy része támogatta az el­lenforradalom tevékenysé­gét, és ezzel megrendítette a bizalmat a pártban, a : dolgozó nép előtt, az ifjúság ; iránt. De most lesz mód és j lehetőség arra, hogy ifjú- : Ságunk lelkes, fegyelmezett : felvonulással, magatartá- ; sával visszakapja és kiér- ■ demelje az őt megillető : bizalmat. ; A másik jelentősége en- • nek az ifjúsági találkozó- ; nak, hogy egybeesik az 1919-es dicső Tanácsköz­azonban van lemaradás, s itt elsősorban is arról van szó, hogy többet kell fog­lalkoznunk a találkozó po­litikai jelentőségének ma­gyarázásával. Hogy még sikeresebbé tegyük e nagy seregszemlét, ifjúsági szer­vezeteink az elkövetkezen­dő napokban üzemekben tartsanak röpgyüléseket. Szervezzék meg az „Ifjú­sági hét‘‘-hez való csatlako­zást. Községekben, szocia­lista szektorokban tartsa­nak előkészítő estéket, ahol mód és lehetőség van rá, helyi jellegű kisebb talál­kozókat is szervezzenek és ezeket kössék össze a me­gyei ifjúsági találkozóra való felkészüléssel. Ezeket a találkozókat, előkészítő estéket használ­ják fel arra is, hogy minél nagyobb körben népszerű­sítsék a Kommunista Ifjú­sági Szövetséget, annak cél­kitűzéseit, feladatait. Külön szeretnénk meg­kérni a pár t a 1 apszer veze­tek vezetőségét és az egész párttagságot is arra, hogy ebben a munkában, amit lényegében a párt ifjúsági tömegszervezete, a Kommu­nista Ifjúsági Szövetség szervez és kezdeményez, Pártértekezkt után Két hét a Szovjetunióban Gyümölcsexportunk növelése érdekében Emlékezés a régi „szép" időkre í 1957. június 2: pedagógusnap A pedagógus a gyermek, a holnap emberének for­málója. Június el­ső vasárnapján esztendőről esz­tendőre, munká­juk megbecsülé­se, elismerése­ként az ország fi­gyelme feléjük fordul, hogy tol­mácsolja a kiérde­melt munkáért járó szót. Jó munkát, sok sikert kíván to­vábbi munkájá­hoz Nógrád me­gye népe is min­denhazájához, né­péhez hű pedagó­gusnak. i Az egyszerű emberek lelkiismeretének, I gyermekeink élete fölötti aggodalmának hangja A A £ Mér ax égés* megyére kiterjedt ax atom- és hidrogéiibomba- X kísérletek elleni tiltakoxás 2 Megyénkben több mint 49 ezer dolgozó fejezte már ki til- Ä takozását az emberiség életét £ fenyegető hidrogén- és atom- £ bomba robbantási kísérletek $ ellen. Több mint száz tilta­kozó gyűlésen mondták el föl­háborodva véleményüket Ä lVW-es dicső lanacskoz- támogassanak bennünket - azokról az imnerialista körök­£ tarsasag hősies salgotarjani azzal hogy a Dártszerveze- * a5, , .,az 1 mPerlallsta koro.í Ä harcainak évfordulóiával. STu, $ rol> aklk minden emben er‘ h arcainak évfordulójával. Egybeesik azzal a nagy proletár megmozdulással, ami ebben az országban 1919-ben megkezdődött. Ezch öz évfordulón a Kom­munista Ifjúsági Szövetség, amikor megemlékezik az 1919 es veteránok harcairól, azt is megfogadja, hogy ez az ifjúsági szövetség követi ezeknek az idős elv­társaknak a kommunista példáját. De nem kis jelentőségű az sem, hogy ez az ifjúsági találkozó olyan időszakban kerül megrendezésre, ami­kor a világ ifjúsága a VI. Világifjúsági Találkozóra készül. — S ez a felkészü­lés azt jelenti, hogy ifjúsá­gunk a proletár nemzet­köziség szellemében közös munkát kíván kifejteni nemcsak a népi demokrati­kus országok fiataljaival, hanem a kapitalista orszá­gok haladó fiataljaival is. Ennek az ifjúsági találko­zónak sikeres megrendezése választ fog adni az ellen­ségnek arra is, hogy a Kommunista Ifjúsági Szö­vetség vezetésével megyénk ifjúsága az igaz hazafiság mellett a proletár nemzet­köziség eszméjét is magáé- naik vallja. Hogy ifjúságunk milyen komoly jelentőséget tulaj­donít ennek a találkozó­nak, ezt mutatja már az elő­készítő munka is. Üze­meinkben, bányáinkban, és f díváinkban egyaránt lel­kes készülődés folyik. Szá­mos egyéni elbeszélgetés, csoportos' tanácskozás zaj­lott már le, hogy minél több fiatal részt vegyen ezen az ifjúsági találkozón. Egyes bányaüzemeink­ben, mint például Margit- : tárón ifjúsági hetet rendez- i nek, hogy tervük telj esi té- i sével, illetve túlteljesítésé- : vei járuljanak hozzá az • ifjúság megyei seregszem­• léjéhez. A termelő munká­■ val való készülődés mellett : színessé, széppé, hangula- : tossá akarják tenni az ifjú- : sági találkozót. A közös ■ megbeszéléseken úgy álla­• podtak meg, hogy kék vagy • fehér ingben vonulnak fel. í Máshonnan népviseletben, : táncruhában kívánnak részt i venni a felvonulásban. t Az előkészítő munkában tek is minél több fiatalt és idősebb dolgozót mozgó­sítsanak az ifjúsági talál­kozóra. Minden fiatal hívja meg szüleit, a diákok kér­jék tanaraikat: vegyenek részt a seregszemlén. A találkozó kiemelkedő részéhez tartozik, hogy megyénk ifjúságát, de az egész megye dolgozóit az a megtiszteltetés érte, hogy ezen a nagygyűlésen az ünnepi beszédet dr. Mün- nich elvtárs fogja tartani, a forradalmi munkás­paraszt kormány első elnök- helyettese. Ezen az ifjúsági nagygyűlésen adja át a megyei párt intéző bizott­sága a Kommunista Ifjú­sági Szövetség megyei szer­vező bizottságának a KISZ zászlaját. A délelőtti ünnepi műso­ron túl mind az ifjúság, mind a találkozón részt vevő idősebb dolgozók is gazdag sport- és kultúr­műsorban gyönyörködhet­nek a délután folyamán, i lépjen Megyénk legjobb kultúr- £ atom­csoportjai mellett fellép többek között a Budapesten tartózkodó bolgár együttes. Ugyancsak várunk e talál­kozóra egy 16 tagú szovjet együttest. A sportműsor keretében budapesti tornászok, ököl­vívók, más megye ifjúsági labdarúgó csapata fogja gyönyörködtetni a meg­jelent ifjúságot és vendé­zést nélkülözve, ilyen fegyve- í rekkel akarják fölfegyverezni Ä hadseregeiket. Akik egy har- £ madik, borzalmasságban és í? következményeiben minden $ eddigit felülmúló viiágháború- £ ra készülnek. Ma már az egy- g szerű emberek is föl tudják $ mérni, milyen szörnyű veszély £ fenyegeti az emberiséget. Még £ csak a lakott területektől tá­jt vol, kísérleti robbantásokat £ folytatnak és máris veszélyben £ van az emberek egészsége. Ha í meg nem akadályozzák gálád £ terveiket, embermilliókat don­it tenének szörnyű, gyógyítha- í tatlan betegségbe. £ Megyénk dolgozói csatla- £ koznak az egész világon £ egyre erélyesebben folyó £ tiltakozó mozgalomhoz. £ Kérik, hogy az Országos it Béketanács tolmácsolja tű­it tokozásukat a Béke-Világa $ tanács értekezletén, ame- jt lyet Colonbóban tartanak június 10-én. Követelik, hogy az ENSZ közbe, harcoljon az és hidrogénfegyverek £ betiltásáért. „Odaállunk a vi- g lág becsületes tudósai mellé, $ legyen az bármelyik ország­ig ból való és az ő tudományos £ érveikhez csatoljuk az egysze­ri rű emberek lelkiismereténefk, * gyerekeink élete fölötti aggó. i dalmának tiltakozó hangját“ g — írják levelükben a Zagyva- g pálfalvi Üveggyár dolgozói. $ „Követeljük a borzalmas kö- £ vetkezményelikeí járó kísérle­ti tek azonnali megszüntetését“ geket. kegyen ez az ifjúsági g ez csendül ki a levelek szá- találkozó további erősítése ? zalbol> amelyeket Hazafias a proletár nemzetköziség „ ...- az Országos Beketanacshoz £ juttatnak el a megye - összes £ üzemeiből, falvaiból, városai­ét ból, hivatalokból és iskolák­szebb, boldogabb jövő biztosí­tására használják. A pásztói iskolák szülői munkaközösségének több száz tagja drága kincsünk, a gyermekek jövője fölött érzett aggodalmában kéri az Orszá­gos Béketanácsot, tiltakozásuk továbbítására: „Mélységes megvetéssel gondőluvSk azokra, akik épven azokban a napok­ban végeztetnek atom- és hid­rogén-robbantásokat, amikor mi a gyermeknapot igyekez­tünk minél boldogabbá tenni gyermekeink számára” — ír­ták levelükben. „Követeljük, hogy a kor­mányok vezetői közösen Ítéljék el azon államokat, akik a népek millióinak tiltakozása ellenére tovább­ra is atomháborúra készül­nek” — írják a nagylóci dolgozó pa­rasztok. — Támogatunk min­den olyan kezdeményezést és javaslatot, amely a népek bé­kéjéért és az azt veszélyeztető atomháború ellen harcol!’“ „Tiltakozásunkat, az embe­rek millióinak kívánságát vi­gyék az ENSZ elé — mondta a Bárna községben megtartott tiltakozó gyűlésen Csörge Pál. — Az ENSZ csakis akkor tölt­heti be hivatását, ha a tiltako­zásnak érvényt szerez’“. Ugyanitt Csősz Margit óvó­nő, aki apró kis emberkék gon­dozásának szentelte életét, így beszélt: „A kisgyerekek köré­ben eltöltött órákban gyalkran gondolok a gyilkos fegyverek­re. Borzalommal tölt el az a tudat, hogy a fertőzött levegő, a gyerekek millióinak az el- nyomorodását okozhatja. Tilta­kozom! Követelem, hogy ves­senek véget az átkos kísérle- tezésneik“’. Az emberek millióinak kö­vetelése le kell, hogy fogja a gyilkosok kezét, az emberiség meg fogja találni a módját, hogy akaratát érvényesítse. SALGÓTARJÁN IS CSATLAKOZIK A „GYERMEKVÁROSÉRT“ AKCIÓ SEGÍTÉSÉHEZ A május 29-i Nógrádi Nép­újságban olvastuk a Hazafias Népfront megyei irodájának felhívását a „Gyermekváro­sért“ mozgalom megindításá­ról, amelyet a városi nőtanács örömmel fogadott Az anyák, a nők eddig is szívesen tevékenykedtek min­denütt a gyermekek érdeké* ben, hiszen a nők igazodnak e| legjobban a evermekek gond­jainak megoldásában, s az anyák duplán érzik a gverme* kék fájdalmát A \-árcsi nőtanács helyesli a Hazafias Népfront felhívását és támogatja is a mozgalom si­kerét Felhívjuk a megyénkben dolgozó nőtanácsokat az üze­mekben, vállalatoknál, isko­lákban hivatalokban dolgozó nőket hogy támogassák e ne­mes célt szolgáló mozgalmat. SALGÓTARJÁNI VÁROSI NÖTANÁCS A részleges tanácsválasztáson bizalmat szavazott a nép a kommunista jelölteknek szellemének. Fogadják fia­taljaink szeretettel és ked­vesen az Ifjúsági találkozón részt vevő külföldi fiatalok £ képviseletében mindezen £ országok haladószellemű £ fiataljait. Legyen ez az £ ifjúsági találkozó kifejezője - a szovjet—magyar barát- £ ságnak, mivel e találkozó £ megrendezése is ilyen mé- £ retekben csak egy szabad $ országban, egy szocializ- £ must építő országban lehet- £ séges, amihez lehetőséget £ a. Szovjetunió tizenkét év * alatt már másodszor is £ biztosított. Munkás-paraszt fiatalok! Előre a megyei ifjúsági találkozó sikeres előkészí­téséért! «« «« «« «« «« «« «««« «<>»»»» »» »» »» »» »» »» »» »» >'• rek elpusztítására, hanem egy Vasárnap részleges tanács­választás volt megyénkben. Több helyen a legutóbbi ta­nácsválasztás óta megüresed­tek a tanácstagi helyek. Több községi, járási, megyei tanács* tag elköltözött, vagy meg­halt, de voltak olyan tanács­tagok, akik helyett azért kel­lett újat választani, mert el­lenforradalmi tevékenységben vettek részt s így természete­sen elvesztették választóik bizalmát. Választásra került a Haza­fias Népfront jelölésében; hét megyei, 28 járási és 137 köz­ségi tanácstag. Az októberi ellenforradalmi események . , ............. , óta ez a választás volt az első MX » M* a dolgozók titkosan, a szavaza­tok leadásával nyilvánították véleményüket a tanács ellen­forradalom óta végzett mun­kája felett. Véleményt mond­tak a Hazafias Népfront kom­munista vagy pártonkívüli, de mindenesetre az ellenforrada­lommal mindvégig szembefor­duló jelöltjeinek magatartása felett. Ez a részleges választás is bebizonyította: a dolgozók azoknak szavaznak bizalmat, akik a párt, a forradalmi kor­mány mögé sorakozva szembe­néznek a népi demokratikus rend ellen támadó ellenforra­dalommal, annak minden ma­radványával és harcolnak azo­kért a célkitűzésekért, me­lyeket a Párt és a kormány megvalósításra a dolgozó nép elé tűzött ból. Mátramindszentről például 350 aláírással — a falu minden felnőtt dolgozójá­nak aláírásával — küldték el tiltakozó levelüket. £ Ezerkétszáz bányász ^dolgozó £ tiltakozott Szorospatakon és £ Katalin-telepen. Dé így sorol- £ hatnánk az összes bányákat, £ gyárakat, falvakat, öregek és £ fiatalok, munkások, dolgozó £ parasztok és értelmiségiek £ fognak össze a világ minden £ táján hasonlóan fölháborodott £ dolgozókkal, hogy megmentsék £ az emberiséget. Azt követelik, £ hogy az atomot ne az embe­Részleges volt ugyan a vá­lasztás, mégis mintegy 25 000 embert érintett; A választásra jogosultak­nak mintegy 95,9 százalé­ka jelent meg a szavazá­son és a leadott szavaza­toknak 99,3 százalékát kapták a jelöltek. Már a választás előkészíté­se során megmutatkozott, hogy ez a választás nem lesz me­chanikus. Ezt több községben bebizonyíttottak a választók. Karancskesziben már a jelölő gyűlésen vita folyt a jelölt felett. Ennek ellenére jelölő­listára került. De a választók megmutatták, hogy az ő aka­ratuk érvényesül, mert titkos választáson 27 szavazatból 22 volt a jelölt ellen és csak öt mellette. A választó kerület­ben egy másik, a maguk szempontjából megfelelő sze­mélyt választottak meg; Ez talán a legfényesebben igazolja, hogy nálunk a vá- lasztás valóban demokratikus, a választó polgárok akarata érvényesül benne. Ha részlegesen is, de sza­vazott Nógrád megye népe; Ez a szavazás igazolta, hogy u nép bízik a kommunisták­ban, a néphez hű pártonkivü- liekben, bízik a pártban, a forradalmi kormányban. Áprilisban már nyereséggel zártak (Tudósítónktól) A Balassagyarmati Vasipari és Javító Vállalatnál igen sok4 oldalú munka folyik. Foglal­koznak itt kovács, bognár, kár­pitos, géplakatos, épületlaka4 tos, vízvezetékszerelő, autója­vító, kismotorjavító, gumija­vító, motortekercselő, villany4 szerelő, finommechanika, rá­diójavító és festő munkákkal. Még felsorolni it sok e sokfé4 le munkaágat. Jelenleg fő munkájuk az autóközlekedési vállalatok import gépkocsijai­nak oldalmagasító és ponyva­készítése. És ezenkívül még sok-sok kisebb munka. A termelékenységi mutatót vizsgálva azt látjuk, 'hogy míg 1956. harmadik negyedévében 15 452 forint volt, addig 1957s első negyedévében 15 614 fo­rint. Mint a számok is mutat­ják. emelkedett, mert javult a munkaszervezés, régi. elavult gépeiket új gépekkel cserélték ki. Az önköltség az első negyed1- évben magas volt. Áprilisban azonban már nyereséggel zár­tak. A vállalat dolgozói a má­sodik negyedévet 33 ezer fo* rint nyereséggel szeretnék zár­ni; Reméljük ez sikerül is majd;

Next

/
Oldalképek
Tartalom