Nógrádi Népújság. 1956. december (1. évfolyam. 5-10. szám)

1956-12-05 / 5. szám

Ara: 30 fillér Nógrádi Bass, alkoss, gyarapíts, S a haza fényre derül. (Kölcsey) NÉPÚJSÁG I. évfolyam 5. szám AZ MSzMP ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1956. december 5. üzenet kin az atiizág. A nógrádi szénmedence bányászai a forradalom ki­törése előtt 13 ezren voltak. Termelésük ezekben az időkben 1000 vagon fölött volt. Ez a szénmennyiség fedezte a megyei szükség­letet, sőt még bőven jutott belőle más üzemekhez. Jelenleg átlagosan 6000 bányász dolgozik. Ez a 6000 bányász a bányák helyzeté­nek figyelembevételével napi 350—400 vagon szenet tudna kitermelni, amely teljes mértékben fedezné a megye szénszükségletét. Azonban ez mégsem így van, mert a termelés csak 150—190 vagon között inga­dozik. így nyilvánvaló, hogy ez a szénmennyiség nem elegendő a szükségletek ki­elégítésére. A bányászok leszállnak a bányába, munkahelyeikre mennek s mégsem termel­nek, illetve csak egész kis hányadát adják ki annak a szénmennyiségnek, aminek minden előfeltétele bizto­sítva van. Miért van mindez? — me­rül fel a kérdés. Ki a hibás, hol a felelős? Hibásak a munkástaná­csok, mert nem harcolnak eléggé a folyamatos terme­lésért. Nem szereznek kellő súlyt akaratuknak s éppen ezért a legnagyobb mérték­ben ők a felelősek. Hibásak a műszakiak. Az üzemvezetők, az aknászok, akik nem követelik meg a munkafegyelem alapfeltéte­leit sem. Akik jelenleg „nembánomot” játszanak, s nem állnak hivatásuk ma­gaslatán, s nem követelik meg a teljes munkát. Hibásak a bányászok, de az ő hibájuk részben a fen­tiekből erednek. Sok eset­ben nem orvosolják jogos sérelmeiket. S így a leg­gyakrabban az fordul elő, hogy leszállnak ugyan a bányába, de csak olyan tes- sék-lássék munkát végez­nek. A munkaidő jelentős részében pedig beszélget­nek. Ez, igaz, nem is lenne baj, csakhogy ennek a helye nem itt lenne a szénfal mel­lett. Összegezve tehát van bá­nya, jó munkahely, termelés nincs. Ez a szénmennyiség, amely most a felszínre ke­rül, csak 50 százalékosan fedezi a megye szükségle­tét. A műszaki vezetők a munkástanácsokkal kar­öltve számolják fel ezt az áldatlan helyzetet. Vizsgál­ják meg üzemenként a dol­gozók problémáit s azt or­vosolják a legrövidebb időn belül. Mennyének a mun­kások közé, világosítsák fel őket, szüntessék meg a még fennálló hibákat. Ha nem lesz kellő meny- nyiségű szén, tönkre men­nek a gyárak, az üzemek. Rombadől az egész ország. Emlékezzenek bányászaink I945-re, amikor egyember- ként álltak azért a célért, hogy meginduljon a szén- termelés. Ne engedjék, hogy ez az eset megismétlődjön. Bányászaink sokkal előnyö­sebb helyzetben, sokkal kedvezőbb körülmények kö­zött teljesíthetik hivatásu­kat, mint 1945-ben, hiszen a demokrácia széles kibon­takozásán, emberibb jövőnk megteremtésén munkálkod­hatnak. A cerediek várják az autót * Cered község bányaműn- j | kásái az elsők között voltak ♦ | a munka megkezdésében. : Í * Nap mint nap izgatottan f várták és hozzátehetjük, je- » lenleg is várják a megjele- i nő — hol még nem jelenő í Í j — bányász járatokat. Saj- | nos, még ma is minden reg- * gél általános tülekedés jel- | Í lemzi a bányászok munká- ♦ ba való indulását. Ugyanis í $ a három műszakos terme- | ♦ lésre beosztott bányászok a $ I nappalosi műszakban van- $ I nak tömörítve autóhiány $ I miatt. Ennek következtében j | egy bányász két napot dől- z ♦ gozhat csupán. Mindenki | j dolgozni akar egész hé- j J ten át! | | Tegyük lehetővé nekik! I { Segítsen a tröszt az autó- I | közlekedés folyamatossáté- | | telében, a munkástanács a f t három műszakos termelés $ j megszervezésében. Félre a helyi sovinizmussal Szenet várnak a vasutasok A nagyállomás és a fűtőház környéke csendes. Egyetlen mozdony van befűtve, amely­nek kéménye időnként hatal­mas pamacsokban erengeti füstjét. Benn a fűtőházban négy mozdony, kinn a síneken hat darab. Kerekein kiütközött a rozsda, amely egyre szapo­rodik. A széntároló, ahol ez- , előtt 21 napi szenet tároltak, ma üresen tátong és csak a szénpor mutatja, hogy valaha is szenet tároltak benne. Néhány fűtőházi dolgozóval találkozom és a következőket kérdem tőlük. Minek tulajdo­nítják a már megindult vonat- forgalom csökkentését? A vá­lasz egyöntetű volt: Nincs szenünk, nem tudjuk a mozdonyokat befűteni. — Igaz-e, hogy a vasutasok tíznapos sztrájkra készülnek? — Nem igaz — válaszolták, — ez kószahír. Az életnek meg kell indulni, hiszen mi eddig is komoly erőfeszítéseket tet­tünk, hogy a vonatforgalom valamennyire is fennmaradjon. Bár vannak egyes felelőtlen elemek, akik a legnehezebb időben, sőt az elmúlt napokban is megfenyegették a mozdony- vezetőket, fűtőket, hogy ha a munkát nem hagyják abba, felrobbantják a síneket. A sal­gótarjáni kisállomás felett az elmúlt napokban köveket is raktak a sínek közé. — Akkor ennek tudható be, hogy éjszaka nem mennek a vonatok, — vetem közbe. — Ennek is, mert féltjük a családunkat, az embereket és a saját magunk életét. De még­is csak a szénhiány a legna­gyobb baj — teszik hozzá. — Miért nem kérnek szenet a nógrádi szénbányától? — Kérni kértünk, kaptunk is. Csak, hogy a mi gépeink nem bírják a nógrádi szenet. Eddig a borsodi és a tatai sze­net használtuk. Azt is válo­gatva. Nógrádi szenet csak 50 tonnát fogyasztunk havonta. — Mi történik a pályateste­ken álló üresmozdonyokkal? — Hát ha az idő hidegebbre fordul, szétfagynak — mond­ják szomorkodva. — Pedig a vi­zet leeresztettük belőle, de ez nem minden. Télen ha a moz­donyok fűtve is vannak, a fű­tőházat állandóan zárva tart­juk, nehogy a gépekbe fagy- gyon a víz. — Ismerik-e a Vasutas Sza­bad Szakszervezet kezdemé­nyezését? — Még egészen nem ismer­jük, de hallottunk róla. Meg kell mondanunk, sokat várunk tőle, mert az elmúlt időszak­ban igen sok kedvezményt el­vontak tőlünk Bebritsék. Úgy gondoljuk, ezeket vissza is kapjuk. És ha visszakaptuk, akkor sokkal nagyobb lesz a munkakedvünk, mint eddig volt és ha jó szenet kapunk, minden erőnkkel azon leszünk, hogy a vasútnál megindulhas­son a normális élet. A nemzeti felkelés vív­mányaiként létrejött mun­kástanácsok jelentős része már eddig is sokat tett és jövőben is sokat fog tenni az országos és helyi felada­tok végrehajtásának meg­szervezésében. Nem egy he­lyen felmérik az üzem, a bánya helyzetét és javasla­tokat tesznek a műszaki vezetőségnek a munka meg­szervezésére. De mi van ott, ahol nincs munkástanács? Mert ilyen is van. Még pedig Salgótar­jántól nem is olyan messze lévő kazári Szurdok üzem­nél. Az október 23-át követő napokban megalakult ugyan egy ideiglenes munkásta­nács, amely azonban né­hány napja a „területi so­vinizmus” miatt feloszlott. Miről van itt szó? Arról, hogy Kazár, Rákóczi-telep, Mátraszele, Nemti stb. köz­Nacjybátonyi élmények Nap mint nap mást sem hallottam Salgótarjánban, csak azt, hogy azért nincs szénter­melés, mert a bányák körül fegyveres elemek ijeszgetik a dolgozókat, így többek kö­zött Nagybátonyban is. Ez az oka annak, hogy most a szén­nel úgy kell bánni, mint va­lami jó orvossággal. Mondhat­nám dekára kell mérni, mert olyan kevés van belőle. Mindezen dolgok következ­tében személyesen is meg­akartam győződni és minden erőm latba vételével Nagybá- tonyba mentem. Kissé félve kezdtem meg körutam, illetve érdeklődésem, amit kedves ol­vasóim meg is értenek, hiszen nem tudtam, honnan fordul felém puskacső. Hiszen egyesek szemében bűnös ember lennék én is, mert azt szeret­ném ha dolgoznának a bányá­szok. Félelmem alaptalannak bizonyult. De talán ezzel kap­csolatban hadd idézzem De­meter főmérnök szavait, aki a szorospataki részről tájékoz­tatott: — Itt nincs semmi zavaró körülmény. Ellenben hallani, hogy Salgótarjánban vannak fegyveresek, akik kényszerí­tik a dolgozókat arra, hogy ne dolgozzanak. — Igen, ezt értem, de hal­lottam, hogy igen csak bátor embernek kell lenni annak, aki most megmeri járni a Szorospatak és Nagybátony közötti utat. — Akkor téved. Bár minden út olyan biztonságos lenne, mint az említett útvonal. így tehát a szórospataki üzemegységben nincs oly vé­szes probléma, mint ahogy ezt eddig hallottam. Ezzel tovább mentem és felkerestem a nagybátonyi szénbányák ve­zetőjét. Itt is az előbbieket kérdeztem és mondhatom a válasz is ugyanaz volt. Be­vallom, nem értem. Bár lehet, hogy csak itt látnak mindent oly békésen, az üzemek veze­tői. így hát elindultam a bá­nyaváros felé, hiszen hallot­tam arról, hogy már nem egy alkalommal fenyegettek meg szállóbeli dolgozókat. Talán egy órát tartózkod­tam a 104-es munkásszállóban és meggyőződhettem arról, mennyire nem igaz ez jí mende-monda. Azután voltam még a vájáriskolában, a falu­ban és minden olyan helyen, ahol emberek voltak fellelhe­tők, ahol nem ismertek — és hátha mégis sikerül valamit megtudnom. Azonban azt hi­szem, mind ez fölösleges volt. És így kétségek között indul­tam az állomásra. Lehetett Az országban lefolyt esemé­nyek következtében megnyíl­tak a börtönajtók olyan sze­mélyek előtt is, akik közön­séges bűncselekményért, vagy háborús bűnökért voltak el­itélve. így szabadult ki a váci fegyházból Bárány István volt Horthy őrnagy is. Ezt a nevet a Salgótarjániak bizonyára is­merik is. Ez az őrnagy volt a második világháború utolsó éveiben Salgótarján katonai parancsnoka. Nevéhez fűző­talán még 20—30 perc hátra a vonátindulástól, amikor a váróteremben ezek a szavak ütötték meg a fülemet. — Hallotta, fegyveresek jár­tak. — Komolyan? Ne mondja? — De igen! Ezt higyje el, ezt én láttam! Hát igen, ez az amit én ke­resek. Nosza gyorsan odafu- rakodok, mert már eközben szépszámú tömeg szorongott a két ember körül. Szájtátva hallgattak, miközben bátorta­lanul kérdeztem. — És kik voltak azok? — Kik? — hangzik vádlóan felénk. — Hát maga még azt sem tudja. A rendőrök jártak a civilekkel. így most már értem. Most már tudom ,hogy honnan ered a sok mende-monda. Szeren­csére ennek azonban semmi, de semmi alapja nincs. H. A. dik annak a kilenc bányász­nak a kivégzése, akiket 1944 novemberében a salgótarjáni teniszpályán lőttek agyon. Majd annak a bányásznak a halála is, akit ugyancsak de­cember végén Salgótarján fő­terén a villanyoszlopra fel­akasztottak. Mint értesültünk Bárány István Karancskeszibe tért vissza. Megérkezése után fegyveres erőket szervezett magyar hazafiak kivégzésére, a napokban őrizetbe vették. —-------------------------------------------------------------------------------------------------­El fogták a vérengző Bárány őrnagyot ségek dolgozói mind azon igyekeznek, hogy az ő falu­jukból kerüljenek be a leg­többen a munkástanácsokba és az ő falujuk képviselje őket ebbe a szervbe, ügy látszik, nem bíznak meg más község dolgozóiban. Félre kell tenni a helyi sovinizmust! Haladéktala­nul hozzá kell fogni a mun­kástanács megválasztásá­hoz. Olyan dolgozókat kell beválasztani a munkástaná­csokba, akik — tekintet nél­kül a községekre — minden dolgozó érdekét, többek kö­zött a termelés zavartalan folytatását, a munkásjára­tok megszervezését, a be­szálló munkások munkájá­nak megszervezését egyfor­mán elősegítik. Egyáltalán nem vagyunk hívei az erőszakos cseleke­deteknek. Mégsem tudtunk nagyon sajnálkozni azon a „kofán”, akit csütörtökön a salgótarjáni piacon meg­vertek a felháborodott ve­vők. Ki is tudna szívből sajnálkozni olyas valakin, aki embertelenül kihasz­nálja a beszerzési, szállítási nehézségeket. Képzeljük csak el 18 forintot kért a hagyma kilójáért, amelynek ráadásul dughagyma a be­csületes neve. Kik kaptak eddig lakást Salgótarjánban ? A Salgótarjáni Városi Ta­nácson a lakásügyi előadó, egy ezzel foglalkozó bizott­ság, de a VB elnök és az el­nökhelyettes idejének nagyré- szét a lakássérelmek meghall­gatása, felülvizsgálása, viták és döntések foglalják el. Há­rom héttel ezelőtt azt mond­ták, szeretnénk minél hama­rább lakáshoz juttatni mind azokat, akik egészségtelen, vagy életveszélyes lakásokban laknak. Gyarmati Dénes la­kásügyi előadó tesz erre ja­vaslatokat és ezt egy bizott­ság vizsgálja majd felül. Az igazságtalanságok elkerülése végett azonban hangoshira- dón és a megyei lapon ke­resztül is a lakosság tudomá­sára hozzák minden hónapban a névsort. Ezenkívül a tanács hirdetőtábláján is közzé te­szik az indoklással együtt, hogy akinek valamilyen ész­revétele van, idejekorán meg­tehesse. Az első névsor a következő: Tóth Antal Üjakna, üveg­gyári dolgozó, Salamon Már­ton Üjakna. bányász. Bottyán Gyuláné Üjakna nyugdíjas, Vi ráesik Ágnes Üjakna, özv. Jakabné Pécskő -út 2. nyug­díjas, Cseh Sándor Idegér Városgazd. Váll., Detván Lász­ló Gizel!a-u 8. 33. sz. Autó- közi. Váll., Kovács Gyula Ka- rancs-út 74. Belsped Váll., Mészáros Lászlóné Arany Já- nos-út 13., Kiss Imrcné Arany János-út 13., CsiUik Olga Jó­zsef Attila-út 24.. Szcntpéteri Tibor Petőfi-út 4. Tűzhely­gyár, Hradczki Istvánná Für- dő-út 2. Városi Tanács, Né- kám Ervin Damjanich-út Kis­ker. Váll., Szabó János Ideg­ér Vendéglátó Váll., Ubran- kovies Józsefné Építészet, Ka- rancs-út 46., Horváth Gyula bányász, Csizmadia Sándor-út 86., Sándor István kisiparos Vörös Hadsereg-út 4., Bozó Barna szabó KTSZ Vörös Hadsereg-út 4., Jedlicska Ist­ván fodrász KTSZ, szálloda. E családok nagy részének lakáskörülményeit mi is is­merjük és a döntést igazsá­gosnak tartjuk. Mór azokra vonatkozólag akik rajta van­nak ezen a névsoron. Csak­hogy nem mindenki van ám rajta. Miért nem szerepel ott például Patai mérnök? Bizo­nyára azért mert a dolgozók nagyrészének lett volna egy­két szava ahhoz, hogy a ta­nács háromszobás lakást utal ki annak, aki két szoba össz- konfortos lakásban lakik. Nem nézték volna el szó nél­kül, hogy kezére akarták ját­szani a volt tulajdonos vejé- nek épületét, amelyből há­rom. sőt négy kétszoba össz- konfortos lakás alakítható ki. Ezt kiutalták két családnak. Pataiék mellett egy pár hó­napja összeházasodott fiatal párnak. Kár. hogy ilyen nevek és indoklások nem szerepelnek az íven. Ennyivel tartozott volna a Városi Tanács VB. az igazságnak.---------------------------------------­Ki elégítik a vasutasok jogos kívánságait A Vasutasok Szabad Szak- szervezetének kezdeményezé­sére a magyar államvasutak­nál is eltörölték a normarend­szert. A dolgozók fizetett évi szabadságát a szolgálati évek számától függően 12 naptól 30 napig terjedő időtartamban állapították meg. Megkezdték a Bebrits Lajos minisztersége alatt jogtalanul elbocsátott dolgozók ügyének felülvizsgá­lását. A vezérigazgatósággal tör­tént tárgyalások eredménye­ként visszaállítják a vasuta­sok régi kedvezményeit, így a jövőben a pályafenntartási dolgozók részére ki kell oszta­ni az üzemi célra fel nem hasz­nálható talpfát. A tényleges dolgozók részére újból évi 12 szabadjegyet és korlátlan mennyiségű önköltségi jegyet kell biztosítani. A családtagok évi hat szabadjegyet, 12 önkölt­ségi és korlátlan számú ala­csonyabb kocsiosztályú félje­gyet kapnak. Ezenkívül számos fontos in­tézkedést hoztak, egyes kérdé­sekben pedig még folynak a tárgyalások a vezérigazgató­sággal és a kormánnyal. A tár­gyalások eredményeiről a szak- szervezet rendszeresen tájé­koztatni fogja a vasutas dol­gozókat.----------------4^ ^ ---------------­El itéljük Szabad Európa adásait... A Magyar Távirati Iroda munkatársa megkérdezte a Nógrádi Szénbányászati Tröszt Központi Munkás- tanácsa Elnökségének több tagját, egyszerű bányászo­kat, hogy mi a véleményük a Szabad Európa Rádió adásairól. — Amikor a forradalom első napjaiban a Kossuth Rádióban szünetelt a műsor sugárzása — mondotta Szabó Lajos, a Központi Munkástanács elnökségének tagja, a tájékozódás megszerzése érdekében érdeklő­déssel hallgattam a Szabad Európa Rádióját. Később azonban ez a rádió visszatért régi hangjára és folytatta uszításait. Már két hete nem hallgatom ennek a rádió­nak a műsorát. Nem vagyok kiváncsi sem ennek, sem más amerikaiak által pénzelt koholmányaira. Mi ma­gyarok vagyunk és nekem hiába beszél a Szabad Európa rádiója magyarul, tudom, hogy nem a magyar ügyet képviseli. — Hazugság mind, amit a Szabad Európa adó han­goztat — mondotta Caál Lajos. — Minket nem érdekel ennek a rádiónak a cigánykodása. Olyan dolgokat állít, amiről mindenki tudja, hogy hazugság. Azt híreszteite például, hogy Hatvanban és Salgótarjánban város- harcok voltak, holott ebben egy szemernyi igazság sincs. Szádvári Béla, a Központi Munkástanács Elnöksé­gének elnöke így beszél: Mi nem törődünk a Szabad Európa Rádió uszításaival. Nekünk az a legfőbb gon­dunk, hogy minél előbb kibontakozzon a szénmedence normális élete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom