Nógrád Népe. 1956. november (1. évfolyam. 2-4. szám) / Új Úton. 1956. november (1. évfolyam. 1-4. szám) / Nógrádi Népújság. 1956. november (1. évfolyam. 1-4. szám)

1956-11-01 / 2. szám

Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar! I. érf. 2 szám A ivógbAd MEGYEI FORBADAIMI INEMZETI BIZOTTSÁG LAPJA 1956. noTeaber 1. A forradalmi erők felhívása A forradalmi erők megbízót tai, valamint a néphadsereg testületéinek megválasztott forradalmi bizottságai a kö­vetkezőket határozták: 1. Követeljük, hogy a szovjet csapatok Budapest területé­nek elhagyása után az ország területét is hagyják el. A bizottmány tagjai figyelembe veszik a diplomáciai kapcsola­tok szükségességét. Ez azonban nem adhat alkalmat arra, hogy időtlen időkig Magyarorszá­gon tartózkodjanak a szovjet csapatok. 2. Követeljük a kormánytól, hogy a varsói szerződésben résztvevő tagállamok azonnali összehívásával mondja fel a szerződést. 3. A magyar ifjúság forra­dalmi bizottságának küldöttei és a honvédségi alakulatok forradalmi küldöttei követelik, hogy a szovjet csapatok 1956. december 31-ig hagyják el Magyarország területét. tén a forradalmi erők segítsé­gével egy héten belül vegye birtokába a Magyarországon lévő uránérc lelőhelyeket. 6. Aki a forradalom hadsere­gének fegyelmét megsérti, és nem hajtja végre felettesei utasításait, az árt a forrada­lom ügyének. Ezért forradalmi törvényszék elé kell állítani! 7. A forradalmi erők meg­bízottai, valamint a néphadse­reg testületéinek megválasztott forradalmi bizottsága létre­hozza a magyar honvédség forradalmi bizottmányát, amely legfelsőbb irányítója a hon­védségnek. 8 Megegyezés történt, hogy a forradalmi fegyveres ifjúság a közbiztonság, rend és nyu­galom érdekében a honvédség forradalmi bizottmányával és a rendőrséggel karöltve tartja fenn a rendet, együttesen vál­lalják a néptől idegen elemek és gonosztevők összegyűjtését. Amennyiben ez nem történne és azok átadását a Magyar meg, fegyverrel kelünk harcra az ország szabadsága és a for­radalom tisztasága ügyéért, kifejezve azt, hogy amíg ide­gen fegyver veszélyezteti ha­zánkat, életünkkel és vérünk­kel harcolunk ellene. 4. Kijelentjük, hogy minden olyan idegen külső, vagy belső ellenséggel szemben, amply hazánk földjére lép és függet­lenségünkre tör, fegyverrel szállunk szembe. 5. Követeljük, hogy a Ma­gyar Néphadsereg szükség ese­Független Bíróságnak! Egyet­értünk az ÄVH feloszlatásá­val, ugyanakkor követeljük, hogy az ÄVH tagjai semmiféle fegyveres, vagy karhatalmi alakulatnak tagjai ne lehesse­nek. Budapest, 1956. október 31. A FELKELT FORRA­DALMI ERŐK MEG­BÍZOTTJAI, A NÉP­HADSEREG FORRA­DALMI TANÁCSAI­NAK KÜLDÖTTEI Megkezdődött az MDP újjászervezése Kádár János, a Magyar Dol­gozók Pártjának elnöke közli, hogy a párt újjászervezésének munkáját megkezdték. Az új jászervezés azt a célt szolgál­ja, hogy a megújhodó párt szellemében, programjában szervezetileg és vezetőségének személyi összetételében is ki­fejezze a múlt hibáival való gyökeres szakítást. A megúj- hodott pártnak csak azok le­hetnek tagjai, akiket a múlt bűneiért felelősség nem ter­hel. A Magyar Szociáldemokrata Párt képviselőinek közleménye , A Szociáldemokrata Párt képviselői: Kéthly Anna, Ke­lemen Gyula és Kőműves Jó­zsef azt a kiváltságukat ter­jesztették a miniszterelnök úr elé, hogy a Konti utca 4. szám alatti régi pártházukat, a ben- nelévő nyomdával, szerkesz­tőséggel és a Népszava napi­lappal ismét birtokukba ve­hessék. A miniszterelnök úr azon kívánságára, hogy a párt a koalíciós kormányban részt vegyen, a Szociáldemokrata Párt képviselői kijelentették, hogy erre nézve a választ a megalakult Szociáldemokrata Párt vezetőségével történt megbeszélés után adják meg. BÁNYÁSZOK! A Nógrád megyei Nemzeti Bizottság a szénbányászat irányításával engem bízott meg. A Nemzeti Bizottság nevé­ben a következő utasítást adom ki: Az üzemek munkásbizottsága a tröszt munkásbizottsá­gával tartja a kapcsolatot. A Nógrád megyei Nemzeti Bi-i zottság határozata értelmében Nógrád megye addig sztráj­kol, amíg az orosz csapatok el nem hagyják országunkat. Az élet fenntartásához szükséges szénmennyiséget azonban biztosítanunk kell. Ezért a mátranováki üzem napi 30—40 vagon a mizserfai üzem napi 60 vagon, a kisterenyei üzem napi 40—45 vagon, a kazári üzem napi 60 vagon, a zagyvái üzem napi 50—60 vagon és a nagybátonyi összüzemek napi 60 vagon szenet biztosítanak, hogy az üveggyár, acél­gyár kemencéi be ne fagyjanak, a pálfalvai üveggyár tábla- üveget tudjon gyártani, az erőmű az áramszolgáltatást biz­tosítani tudja, valamint a napi kisfogyasztók — kenyérgyár, kórház, lakosság — szénellátása biztosítva legyen. A szénszállítás irányításával W é bér Péter munkatár­sat bíztam meg, az üzemek műszaki irányításával pedig a tröszt munkástanácsának tagjait, akik állandó inspekciót tartanak a trösztben. A Salgótarjáni Szolgáltató kisterenyei és zagyvái rész­lege külön munkástanácsot válasszon, ezek egyenként tart­sanak a tröszt munkástanácsával kapcsolatot. A többi ter­melő üzemek és a Nagybátonyi Szolgáltató munkástanácsa szintén a tröszt munkástanácsával tartsa a kapcsolatot. A gazdasági irányítást a tröszt munkástanácsa végzi. , Salgótarján, 1956 október 31. SARTORIS KALMÄN s. k. Felhívás a Független Kisgazdapárt tagjaihoz Magyar Testvéreim! A magyar forradalmi ifjú­ság vezetésével felkelt a nép és a magyar nép hősiessége, bátorsága, ellenállhatatlan tüze megszabadította hazánkat a zsarnokság kegyetlen elnyo­másától. Újból szabadok va­gyunk! Szabad, független Ma­gyarországon, szabad nép építi az új demokratikus Magyaror­szágot. Nyolc éve, hogy az ön­kény a hallgatás száműzeté­sébe kergetett minden becsüle­ted kisgazdapártit. Most itt van újra a párt és harcba szólít minden magyar parasztot, min­den értelmiségit és minden munkást, aki a Kisgazdapárt célkitűzéseit magáévá teszi, hogy jöjjön, szervezze a pártot, segítse pártunkat, hogy újból Felhívás! Nógrád megye Forradalmi Nemzeti Tanácsa felhívja a kollégium diákjait, amennyi- nyiben lehetséges, november 1-én jelentkezzenek a kollé­giumban. A III., IV. osztályosokat már 14 órára kérjük. A Nemzeti Parasztpárt Országos Központja megkezdte működését Nemzeti Parasztpárt i selői telefonon (185—850 és ideiglenes országos szervezőbi­zottsága 1956 október 30-án az esti órákban megkezdte mun­káját a párt megszervezéséré. A szervezőbizottság kéri a Nemzeti Parasztpárt volt me­gyei, járási és helyi szerveze­teinek választmányi és veze­183—890) keressenek kapcso­latot az országos központtal. A továbbiakban közli, hogy a Szabad Szó, a nemzeti pa- parasztpárt központi lapja ok- | tóber 31-én, szerdán je'ent ! meg, főszerkesztője Szabó Pál. I Az ideiglenes szervező bizott­tőségi tagjait, hogy üljenek össze és alakítsanak ideigle- ság október 31-en, szerdán a nes szervezőbizottságokat. A j rádióban és a sajtó utján ta- vidéki szervezetek tisztségvi-! jékoztatást ad a tagságnak. R Forradalmi Ifjúsági Szövetség pártonkivüli szervezetének felhívása a magyar ifjúsághoz Magyar fiatalok! Alakítsá­tok meg falun és városokban a Magyar Forradalmi Ifjúsági Szövetséget. A szövetség tömö­rítse magába azokat a fiatalo­kat, akik céljaik alapján ké­szek harcolni és dolgozni ha­zánkért! Salgótarjáni Magyarok Hallottuk Sopron város diákságának jelhívását és elhatározták, hogy Nóg­rád megye Nemzeti Bi­zottsága és a salgótarjáni ifjúság nevében felszólítunk Titeket: erőtökhöz mérten adakozzatok a hősi halot­tak és sebesültek családjai számára és a keletkezett károk kijavítására. Salgótarjánban nem folyt vér, nagyobb anyagi kar sem érte a várost. Ezért kérjük, ajánljatok fel pénzt. Adományaitokat a salgótar­jáni OTP fiókjánál vezetett 94—213. számú Nógrád me­gyei Nemzeti Bizottság ado­mánygyűjtő számlájára fizethetik be. Nógrád megye Nemzeti Bizottsága és a tanuló ifjúság Lengyel szolidaritás A lengyel sajtó és rádió a lengyel népnek a magyar nép iránt érzett hatalmas erejű szolidaritásáról tesz tanúságot. Magyarország részére indított véradó mozgalom szervezésé­vel mgbízott orvosnő, a rádió­ban bejelentette: ez a mozga­lom olyan méretekben indult meg, hogy kétségtelenül hosz- szú ideig elevenen marad. A lengyel rádió egyébként közölte azt is, hogy a lengyelek tömegesen ajánlják fel vérü­ket a magyarországi esemé­nyek sebesültjeinek, a szak- szervezetek pedig pénzgyűj­tést indítottak. R Nyugdíjintézet hírei A Nyugdíjügyi Főigazgató­ság Forradalmi Bizottsága a kormány utólagos engedélyé­nek reményében megkezdte a törvényellenesen, felsőbb ren­deletre megvont nyugdíjak fo­lyósítását. Saját jogú nyugdí­jasoknak 400, Özvegyeknek 200 forint nyugdíjat küld előleg­ként. millió és millió magyar igazi nemzeti követelése a magán- tulajdon, a szabad vallásgya­korlás, a tiszta demokrácia, a humanizmus legyen úrrá a nemzet életében. Ezek az esz­mék a számunkra szentele, ezért magyar ifjúságunk és népünk vérét hullatta. Jöjje­tek, érdemes magyarnak lenni! Magyar paraszt testvéreim! A vetés mellett szervezzetek, hogy újból erősek és nagyok legyünk! Minden faluban ala­kítsátok meg a pártot, utána a járási szervezetet, hogy mi­előbb pártunk egész szervezete teljes erővel működjék. A salgótarjáni városi párt- szervezet helyisége a katolikus templommal szembeni Tobola- ház. A városi szervezet meg­indítására dr. Majzik Béla kórházi forradalmi orvos, a párt ifjúsági szervezője kapott megbízatást. Dr. Garamvölgyi Antal, a Megyei Nemzéti Bizott­ság tagja, a Kisgazdapárt volt megyei ü. elnöke ®D&>iD§DS>iDSD6D-iDSC>t ^§0§>*OSD®>PSöe>* Nógrádi költők a szabadságról KAPLÓ1EGYZETEK X. Dísztávirat apámnak Nincs leadóm, teneked nincs felvevőd, se a posta. Nem vesz még levelet északtól nyugatig, Felszabadult hazánkból azért így küldöm az első, Mámortól dadogó ünnepi táviratot! 2. Rádió mellett Itt a szabad Budapest, figyelem, a Kossuth-leadó szól, Petőfi hangján Győr szabadultán üzen. Most vagytok méltók igazán két ily nevezetre, Száz év múltán, hogy győzött géniuszuk. Itt a szabad Miskolc, Pécs, itt a szabad Magyarország, Ennyi szabad részből épül a boldog egész! New-York, Párizs egén szó röppen zengve-betöltve Mind az egész étert: El magyar, áll Buda még! 3. Október véres napjai Kezdetben volt Arad, és százhét év után Uj mártír-sírokon vérzett avar, De tettre vált a gyász Huszonharmadikán, Hogy élve-halva győzőn a magyar Nagy István ZIZEG A NÁD Fázósan sóhajt, fogy az ősz, zizeg a parti nád: könnyű a szélben hajlani, dúdolni más dalát. Könnyű, ha lombtalan a szív, tar gallyon nincs remény, ha szádon szajkó kiabál s agyad van csak helyén. Az is kiszáradt, elapadt benne a gondolat, harminc ezüstért bármit is napestig hajtogat. Csalja magát: a lepke-szó mindent tisztára mos. Törzsed mutasd! Most tölgyfa kell, szélben ne ingadozz! Molnár Jenő A Nemzeti Kormány 1956. október 30-án megszüntette kötelező beszolgáltatási rend­szert. A munkásság és a parasz- ság egyetemes érdeke nem egyeztethető össze a köte­lező beadás fenntartásával, amely az elmúlt években aláásta a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségét, a termelés biztonságát, sőt nem egyszer azzal járt. hogy a termelők egyrésze sa­ját termeléséből háztartási és gazdasági szükségletét sem tudta fedezni. 'Éppen ezért beszolgáltatás megszüntetése, a mezőgazdasági termelés talp- raállításának, a munkások és a városi dolgozók jobb élelmi­szer ellátásának egyaránt fel­tétele. A beszolgáltatási rendszer eltörlése azt jelenti, hogy megszűnik a termény, az állat, az állati termék és borbeadási kötelezettség a beadási hátralékokkal együtt. Megszűnik a ke­nyérgabona és a kukorica kötelező értékesítése. Meg­szűnik a magánvágás utáni zsírbeadási kötelezettség. Megszűnik az állatvágá­sok engedélyhez kötése. Megszűnik a kenyérgabona vetésterületének kötelező előírása. A beszolgáltatás eltörlése nem érinti az állatnevelési és hízlalási szerződések érvényes­ségét. A beadás eltörlése után a nem mezőgazdasági lakosság szervezett ellátásának feladata továbbra is megmarad. Ezt a teljes önkéntességen alapuló Megszűnt a beszolgáltatás — A begyűjtési miniszter nyilatkozata — állami és szövetkezeti felvá­sárlást, valamint a szerződé^ ses termeléjs és hizlalás útján kell megoldani úgy, hogy a paraszti termelés jövedelmező­ségének biztosításával egyide­jűleg javuljon a munkásság, a városi dologzók anyagi hely­zete. Ezúton is felhívom a magyar vidék forradalmi szerveit, hogy az összegyűjtött állami készleteket a nép érdeké­ben óvják tneg. A nemzeti kormány bízik abban, hogy a hazáját szerető parasztság e jogos követelésé­nek teljesítése után most szor­galmas munkájával járul hoz­zá a lakosság jobb ellátásához, a kivívott szabadság és füg­getlenség megszilárdításához. Budapest, 1956. október 30. begyűjtési miniszter Gyenes Antal, Nem lenne méltó a Nóg­rád Népéhez, ha az alábbi hír „kacsa” volna, de kacsákról, tyúkokról, csirkéről szól, me­lyek az élelmiszer-üzletünkben kínálják magukat sárga, zsí­ros hájukkal. —O— Moszkvában és a Szovjet­unió különböző részein no­vember 7-re készülnek. A ké­szülődéshez hozzá tartozott az is, hogy Magyarországról vá­gott baromfit importáljanak az ünnepi lakomákhoz. Egy ilyen vágottbaromfi-szállít- mány három vagonnal indult volna a határ felé, amikor a Forradalmi Tanács észrevette, j gyunkat ez nem fogja elron­és a lakosság ellátására le- j tani foglalta. 1 • f. 1. A gyönyörű hízott barom­fiak ára — ahogy ezt a szám­la tanúsítja — 3 rubel 10 ko­pek kilogrammonként. Ami 7.56 forintnak felel meg. A szakértők szerint a csomago­lás, a göngyöleg kerülhetett ennyibe. Vagyis a csirkét, ka­csát ingyen kapták volna. így gurult ki éveken keresz­tül sok minden földi jó ha­zánkból ingyen, vagy éppen ráfizetéssel. —o— Lehet, hogy az ünnepi la­komák Moszkvában ezúttal nem fognak olyan fényesen si­kerülni, de azért a mi étvá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom