Szabad Nógrád. 1956. május (12. évfolyam. 36-43. szám)

1956-05-05 / 36. szám

XII. ÉVFOLYAM, 36. SZÁM. ÁRA: 50 FILLÉR 1956. MÁJUS 5. Egységünkről, lövőnkbe vetett bizalmunkról j tanúskodott a salgótarjániak nagy májusi seregszemléje Salgótarján dolgozói olyan lel­kesedéssel, szeretettel és öröm­mel készülődtek az ünnepek­re, mintha kárpótolni akarták volna magukat a múltért is, amikor csak bújva, az erdők­ben ünnepelhették május else­jét, szembeszállva a horthysta köpök üldözésével. Már április 28-án, 29-én összeültek a koló­niák bányászasszonyai, a Szta- hanov úti házak lakói, s fürge kezekkel készítették a színes szalagokat, művirág-csokrokat, rendezgették a. vörös drapériá­kat, amelyekkel órák alatt ün­nepi díszbe öltöztették a háza­kat s a lakások ablakait. A gyá­rakban, üzemekben, hivatalok­ban pedig már hetekkel ezelőtt megkezdődött a lázas versen­gés azért, hogy minél szebb, fegyelmezettebb legyen a má­jusi seregszemle. S mire min­den készen lett, mire eljött az ünnep előtti utolsó délután, megeredt a eső, s hullott, hul­lott konokul, nagy cseppekben... A salgótarjániak lelkesedése azonban sokfcail nagyobb volt annál, hogy akármilyen kitar­tó eső elmoshatta volna! Még a hétfő esti fáklyásmenetet sem akadályozta a kedvezőtlen idő­járás: a leleményes diákok, út­törők üvegbúrákkal védték fáklyáikat az esőcseppektől, s víg énekszóval járták be a vá­ros utcáit, éltetve a pártot, a 12. szabad május elsejét. Május elsején reggel díszrob­ban [ásókra és pattogó indulók­ra ébredtek Salgótarján dolgo­zói. 9 óra után benépesedett a szovjet hősi emlékmű környé­ke. Szemben, a díszemelvényen elfoglalták helyüket a megyei pártbizottság vezetői, a tömeg­szervezetek képviselői, s a meghívott kiváló dolgozók. 10 óra előtt néhány perccel, Novák József evtárs, a városi párt- bizottság első titkára, rövid be­szédben méltatta a nemzetközi proletariátus nagy ünnepének jelentőségét, s köszöntötte új győzelmeinket. „Hatvanhat má­jus elseje története bizonyítja egyre fényesebben, hogy a világ proletariátusának harca a reakció, a kapitalizmus ellen feltartóztathatatlanul halad az egész földkerekségen a győze­lem felé” — mondotta többek között Novák elvtárs. Az ünne­pi beszéd befejezése után meg­indult a város dolgozóinak szín­pompás felvonulása. Rendben, fegyelmezetten, lelkesen vonultak másfél órán keresztül a dolgozók, s a de­korációk, táblák, zászlók, te­herautóra szerelt emblémák és makettek tömege is „jól állta a sarat”, illetve az esőt. Bár a különböző üzemok kü­lönféle ötlettel, díszítésekkel vonultak fel, a seregszemle mé­gis egységes volt. Egységes, mert híven és sokoldalúan tük­rözte vissza az elmúlt egy év eredményeit, érzékeltette az előttünk levő távlatokat, új célkitűzéseinket, s hitet tett a párthoz, a Szovjetunióhoz, a nemzetközi proletárszolidaritás- hoz való hűségünkről. „A Szov­jetunió Kommunista Pártjának útmutatásával második ötéves tervünkért!” — hirdette pél­dául az egyik hatalmas transz­parens az üveggyáriak teher­autóján. A tűzhelygyáriak Le- nin-szobra mellől színes szala­gok ágaztak szanaszét, ezek mindegyikét egy-egy népi de­mokratikus ország népviseleté­be öltözött dolgozó tartotta, így jelképezve, hogy a szocializ­must építő országoknak hatal­mas segítséget jelentenek a XX. kongresszus útmutatásai. Az acélárugyáriak Kreml-tor- nya és felette a transzparens ugyancsak ezt a gondolatot su­gározta. Igen sok felirat, kép foglalko­zott második ötéves tervünk Irányelveinek tervezetével, amely a XX. kongi es.szus( szel­lemében készült. A Megyei Ta- hács dolgozói például hatalmas táblákat hoztak, ezeken az sze­repelt, mi mindent építünk és gyártunk az új ötéves terv fo­lyamán: 200 000 új lakást... 1400 000 rádiót... 19 000 új traktort és sok egyebet. A me­gyei Építőipari Vállalat teher­autóra szerelt, körben forgó festmények sorozatával ízelítőt adott az elkövetkező öt év új Színpompás ünnepségek megyeszerte — Tudósítóink jelentéseiből — és az üzemi dolgozók a disz-j emelvény elé értek, hangosan | éltették győzelmeink szervező-* :ét, a Magyar Dolgozók Páit-J ját, s azután dalokkal, táncok-» Ital is kedveskedtek a nézőkö-f zönségnek. Dél volt, mire azt utolsó felvonuló is elhaladt azt emelvény előtt, t Május elsejei seregszemle Salgótarjánban Bemutatják a felvonulók a tűzhelygyár új gyártmányát, a korszerű asztal-tűzhelyet létesítményeiből: bemutatták, milyen lesz a város stadionja és az új megyei kórház. A ke­reskedelmi vállalatok — Kelet- Nógrád megyei Népbolt, Kis­kereskedelmi Vállalat, Föld­művesszövetkezetek Megyei Központja — boldogan adtak számot legfrissebb, nagyszerű eredményünkről, az árleszállí­tásról. De kifejezté a felvonulás azt is, hogy az árleszállítást dol­gozó népünk jó munkája, a Központi Vezetőség határoza­tainak következetes megvalósí­tása tette lehetővé, s ez az alapja további eredményeink­nek is. Büszkék lehetünk arra, hogy a felvonuláson mindegyik üzemünk szép sikerekről, ter­veinek túlteljesítéséről számol­hatott be! A dolgozók meneté­ben a bányászok haladtak az élen, akik az év eleje óta már több mint 50 000 tonna szenet adtak tervükön felül. Az Üveg­gyár dolgozói bemutatták, ho­gyan segítik elő új gyártási el­jár ásókkal — savas fényezés­sel, a pohárgyártás és a száj- oeiszolás gépesítésével — üze­mük technikai színvonalának emelését. A tűzhelygyáriak diadalmasan hozták új gyárt­mányaikat, a homokformázó gépeket, és az új, korszerű asz­tal-tűzhelyek mintapéldányait, amelyek rögtön megnyerték a nézők, különösen a háziasszo­nyok tetszéséi. Az Acélárugyár villamos targoncákat vonulta­tott fel, ezekkel bizonyítva, hogy a Központi Vezetőség no­vemberi határozata alapján, si­keresen kezdték meg a száilí- •ás kisgépesítését. Nemcsak külsőségé ben, ha­nem hangulatában is igazán ünnepi volt a seregszemle. Amikor az úttörők, a diákok A délutáni órákban azután zsúfoltságig megteltek a szóra­kozóhelyek és az üzemi műve­lődési otthonok, s gondtalanul, jókedvűen szórakozott a város népe. A kétnapos ünnep ren­dezvényei közül különösen ki­emelkedett a tomabemutavó, amelyet május 2-án, délután tartottak meg a Vasas-pályán, mintegy 5000 néző előtt. Ezen a megmozduláson többszéz út­törő és középiskolás diák sze­repelt színvonalas, elismerésre méltó tornagyakorlatokkal. Na­gyon tetszett a közönségnek a Testnevelési Főiskola női és férfi tornászcsapatának válto­zatos műsora, amelyen többek között a prágai verseny alkal­mával aranyéremmel díjazott gyakorlatokat is láthattak a salgótarjániak. A legnagyobb elismerést azonban a tornabemutató utol­só gyakorlata, az óriási gúla és élőkép aratta. Viharosan dübör- gött a taps. amikor a fehér, fe­kete, piros, zöld tornaruhákba bújt fiatalok elhelyezkedtek, s a pálya zöld gyepére a mozdu­latlan testek tömege rajzolt ki egy ötágú csillagot, közepében nezetiszínű gúlával, alatta pe. e,g ezt a szót: Béke! A viharos taps most nem­csak a tornászok nagyszerű tel­jesítményeinek szólt, hanem — magának a békének is. Hi­szen mindenki tudta, érezte, beszélt is róla,, hogy az idei május elseje azért volt ilyen szép. emlékezetes, mert béké­ben ünnepelhettük, s mórt ep­ren az utóbbi időben egyre tíibb esemény bizonyította, hogy ez a béke fenntartható, megőrizhető, ha továbbra sem sajnáljuk érte erőfeszítésein­kéi! BALASSAGYARMATON már vasárnap este megkezdőd­tek a május elsejei ünnepségek. Fáklyás felvonuláson vettek részt a város dolgozói, fiatal­jai. A felvonulás után mintegy kétezren gyűltek össze a gim­názium udvarán, ahol Nyéki Lajos tanár mondott beszédet május 1. jelentőségéről. Az elsejei seregszemlét az ifjúság menete nyitotta meg. A díszemelvényen a párt, a tanács, a DISZ és az üzemek dolgozóinak képviselői mellett Ipolyságról jött szlovák ven­dégek is helyet foglaltak. Nagy sikert arattak a Rákó­czi úti Általános Iskola tánco­sai. sok tapsot kaptak a közép- iskolások. A gimnázium tanu­lóinak kezében táblák hirdet­ték második ötéves tervünk egyik célkitűzését: II száza­lékkal növeljük a középisko­lákban végző tanulók számát. A sportolókat az üzemek dol­gozói követték. A Fatömeg­cikkipari és Bútorgyártó Válla­lat nyitotta a sort. 117,6 száza­lékos íervteljesítést értek el és a közönség tapsa olyan kiváló dolgozókat köszöntött, mint Nádori Mihály és Mák Lajos, akik több mint másfélszeres normát teljesítettek. A Nyugat- Nógrád megyei Népbolt transz­parensei az árleszállítást hir­dették és üdvözölték. A hely­beli Előre Tsz tagjainak kezé­ben lévő táblák arról számol­tak be, hogy derekasan helyt­álltak a tavaszi munkákban, elvégezték a vetést, ültetést. Színpompás volt a Cserháti Erdőgazdaság menete. Egyen­ruhás, lovas erdészek nyitot­ták a sort, bemutatták fásítási tervüket is. A Sütőipari Vál­lalat egész kis pékműhelyt va­rázsolt teherautójára. A hatal­mas menetet a Nemzeti Bank dolgozói, a kisiparosok és a Magtermeltető Vállalat dol­gozói zárták be. A seregszemle után a liget­ben gyűltek össze a gyarma­tiak. ahol Torna Gézáné elv­társnő, a városi pártbizottság első titkára mondott ünnepi beszédet. Beszédét színvonalas kultúrműsor követte. A szlo­vák vendégek is színpadra lép­tek. Kellemes perceket szerez­tek a nézőknek fokosos tán­cukkal, amelyet azok sok-sok tapssal jutalmaztak. Számos iskola és üzem színjátszó gár­dája szórakoztatta dallal, vers­sel. tánccal ezen a napon a város népét. SZÉCSÉNYBEN hétfőn _________________1 a fia­talok fáklyás felvonulásával kezdődtek az ünnepségek. A zászlódíszbe öltözött utcákon a proletariátus nagy ünnepét él­tették. El sején az üzemek, hivata­lok. iskolák mintegy 2500 fő­nyi képviselője a TÜZÉP előtt gyülekezett és onnan indult a sportpályára. A menet élén lo­vasok haladtak, őket a Rákó- 'zi Tsz tagjai, óvodások, az is­kolások és a sportolók követ­ők. Érdekes színfoltja volt a "^’vonulásnak a vegyesipari ál’alat házának kicsinyített mása. A vasutasok kis mozdo­nyokat készítettek. A tejüzem gyártmányait mutatta be. A sportpályán Cservák Ist­ván elvtárs, a járási pártbizott­ság első titkára mondott ünne­pi beszédet, amit kultúrműsor követett. Délután sportműsor keretében tornabemutatók, röplabda és labdarúgómérkőzé­sek kerültek sorra. Este a tech­nikum diákjai a „Zeng az er­dő” c. operettet mutatták be, amit reggelig tartó tánc köve­tett. A PÁSZTÓIAKAT f ze^® resztő köszöntötte május el­sején. A seregszemle fél tíz­kor vette kezdetét. Az ál­lami gazdaság dolgozói nyitották meg a sort. Utánuk a Szabadság Termelőszövetke­zet tagjai vonultak. Tábláik a mezőgazdasági munkában el­ért szép eredményeiket hir­dették. Nagy taps fogadta az óvodásokat, az általános isko­la és a középiskola tanulóit. Eredményeiket, terveiket mu­tatták a sütőipari és a tejipari vállalat transzparensei, a gép­állomás. az egészségügyi dol­gozók feliratai. A járási tanács előtt felállí­tott emelvényről Kovács Ist­ván, a járási pártbizottság ágit. prop. osztályának vezető­je mondott ünnepi beszédet, majd a Ságvári Endre sport- és kulturális seregszemlére készülő csoportok adtak mű­sort. Délután sportversenyek kerültek sorra, este pedig tánc- mulatság kezdődött. A rétsági járás valamennyi községében rendeztek ünnep­ségeket május elseje alkalmá­ból. A járási székhelyen 10 órakor kezdődött a felvonulás. Élén fúvószenekar haladt, „Talpra áll-e végre a balas­sagyarmati Műanyaggyártó KTSz?” — kérdeztük alig két hónappal ezelőtt egyik cik­künkben, amelyben arról szá­moltunk be, hogy ez a kicsi, de fontos üzem ezernyi gonddal- bajjal küzd, e valósággal a tönk szélére jutott. Most azon­ban már megnyugtatóan vála­szolhatunk a kérdésre: úgy lát­szik, talpra áll. Azok az emberek, akik a jó- multkor még csüggedten, ború­látóan nyilatkoztak, most szív- vel-lélekkel dolgoznak, tele tervekkel, reménnyel. A ba­lassagyarmati Cipész KTSz, amely átvette az üzemet, két hónap alatt igen sokat tett! Be­szereztek egy nagyteljesítmé­nyű kazánt, amely megfelelő mennyiségű gőzt ad az üzem­nek, még az új nagyprésnek is. Akkor azután egészen ki­váló minőségű PVC-padló- lemezeket, falvédőket, sző­nyegeket készíthet az üzem. Nem sajnálták a pénzt és az időt a Cipész KTSZ vezetői a Műanyaggyártó avult gépparkjának rend behozására sem. ennek következménye az, hogy ebben a hónapban már amit lovasbandérium és az-út» törők, valamint a falu dől go-* zóinak sorai követtek. Az ün­neplők előtt Király Andrásné, a községi pártbizottság titkára mondott beszédet. Tolmácson és Szendehelyen több mint kétszázan hallgat­ták meg az ünnepi beszédet, tekintették meg az úttörők és a DISZ-fiatalok műsorát; Jól sikerültek a berkenyéi és a nógrádi ünnepségek is. Alsópe- tényben és Tereskén a DISZ* fiatalok zászlódíszbe öltöztet­ték a középületeket, kicsinosí­tották a házakat. Nagyorosziban május 3-án járási úttörő találkozó zajlott le, mintegy 600 pajtás részvé­telével. A színpadon különösen a romhányi. tolmácsi, nógrádi, nagyoroszi és rétsági pajtások szerepeltek jól. I DIÓSJENÖNÍ események­1 _____________/ ben gazdag* dú s programú volt a május el­seje. Délelőtt a szövetkezeti község népe a kultúrotthonban gyűlt össze, ahol Horváth elv­társ, a községi pártbizottság tit­kára mondott beszédet. A nagy ünnep jelentőségét méltatta és felelevenítette a régi május el­sejéket is. Utána úttörő ava­tásra került sor. Hatvan paj­tás kapott vörös nyakkendőt és emléklapot. Délután 3 órakor sportmű­sorral folytatódlak az ünnepsé­gek. Este a kultúrházban az úttörők léptek színpadra. A „Légv jó mindhalálig“ című 3 felvonásos színdarabot adták elő nagy sikerrel. Ennek az előadásnak a bevételét az ár­vízkárosultak javára ajánlot­ták fel. A napot táncmulatság­gal fejezték be a diósjenőiel^ megszűntek a korábban gya­kori géptörések. Megkezdték a régóta nélkülözött szellőzőbe­rendezés felszerelését, s gáz­álarcokat szereztek be a dol­gozóknak. A gondos vezetés eredménye nem is maradt el. Május 1 méltó megünneplésére élénk verseny bontakozott ki, ennek során új gyártmánnyal mutat­ták meg a Műanyaggyártó dol­gozói leleményességüket: poli- vihilklorid-huíladékból szan­dálbőröket és talpakat gyártot­tak, piros és sötétkék színben. Ebből az anyagból a cipészek ízléses, tartós, könnyen tisztít­ható női szandálokat készíte­nek, 20 különböző fazonban. Az első olcsó — 100 forintos — női szandálok már meg is je­lentek az üzletekben s annyira megnyerték a vevők tetszését* hogy a megye kereskedelmi szervei 1000 párat rendelt belőlük. Az új gyártmány híre azonban Nógrád megye hatá­rán túl is eljutott, s a hevesiek nemrégiben tapasztalatcserére jöttek Balassagyarmatra. Most a műanyaggyártók és a cipé­szek azon kísérleteznek, hogy férfi szandálokat gyártsanal* tisztán PVC-bőL A Salgótarjáni Üveggyár exporttermékei a menetben Új gyártmányok bizonyítják a balassagyarmati Műanyaggyártó KTSZ fejlődését V/7óg proletárjai egyesüljetek! g | Szabad mm A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom