Szabad Nógrád. 1956. április (12. évfolyam. 27-35. szám)

1956-04-04 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! ■ MDP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM. ÁRA: 50 FILLÉR 1956. ÁPRILIS 4. Éljen felszabadulásunk 11. évfordulója A magyar nép felszabaduló- lettek az építőiparban is. mert Kának 11. évfordulói át ünnep- első negyedéves tervüket 21- li. Tavasszal született a ma- én befejezték. Az Acélárugyár gyár nép függetlensége, ápri- dolgozói 27-én fejezték be el- lis 4. a magyar függetlenség ső negyedéves tervüket és napja. 11. esztendeje annak, mintegy 4 millió forinttal ter- hogy a háború pusztította föl- nmeinek terven felül, dön fellélegzett a magyar nép, Megyénk üzemeinek verse- szabaddá vált, beteljesedett év- nyében a Szénbányászati százados álma. A felszabadu­lás történelmi fordulatot je­lentett a magyar nép életében. Népünk a Szovjetuniótól kapta meg azt. amiért a ma­gyar nép legjobb fiai évszáza­dokon keresztül (hullatták vé­rüket, adták az életüket: a sza­badságot. A magyar nép élni is tudott ezzel a szabadsággal. Ki ne emlékezne az újjáépítés hatalmas csatájára. A szabad­ság talaja kellett ehhez. De a ■munkások, parasztok, és értel­miségi milliók alkotó kedvét a párt. a szocializmus nagyszerű ereje bontakoztatta ki igazán az elmúlt 11 évben. A párt kellett ahhoz, hogy sokat szen­vedett népünk meghatározott cél felé: a béke, a nemzeti függetlenség, a jólét, a szo­cialista Magyarország felé ha­ladjon. A párt vezetésével hozta lét­re népünk az elmúlt évek ha­talmas alkotásait, mint a Sztá­lin Vasműt, Kazincbarcikát. Ez az évforduló is olyan.munká­ban találja a magyar népet, amely talán legszebb és legna­gyobb szabású a 11 esztendő történetében. A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX, kongresszusa alapján nálunk is napról napra javítani a dolgozók helyzetét, emelni a lakosság életszínvonalát. Azonban hogy ezt meg tudjuk valósítani, ahhoz az szükséges, hogy állandóan teljesítsük tervünket, növeljük termelé­kenységünket, csökkentsük az önköltséget és javítsuk meg a termékek minőségét. Az, hogy bányászaink 1955- ben már több. mint kétszer- annyi szenet adnak a hazá­Tröszt sem maradt el az élen­járó üzemek mellett. Bár 28- án fejezte be első negyedéves tervét, azonban az ország szén- bányászati trösztjei közül el­sőnek teljesítette első negyed­éves tervét és így több, mint 40 000 tonna szenet adott ter­ven felül népgazdaságunknak. De nemcsak az iparban, ha­nem a mezőgazdaságban is szorgos kezek serénykednek, hogy jó terméseredmények feltételeinek megteremtésével ünnepeljék hazánk legnagyobb ünnepét. Az elért eredmények, sikerek forrósa az, hogy a mi pártunk eltéphetetlenül eggyéforrott népünkkel. Ez azt jelenti, hogy a párt mélységesen bízik a népben és a nép bizalommal követi forradalmi harcokban megedzett pártunkat. A békeszerető magyar nép­nek nagy örömet okoz, hogy felszabadulásunk 11. évfordu­lóját olyan időpontban ünne­pelhetjük, amikor a béke erői világszerte jelentős sikereket érnek el a háborús tervek megakadályozásában. A Szov­jetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusán a Központi Bizottság beszámolója megál­lapította, hogy „korunknak az a fő jellemvonása', hogy a szo­cializmus kilépett egy ország kereteiből és világrendszerré vált”. A magyar nép is ennek a szocialista rendszernek egyik alkotó része, amelyre népünk büszke. A magyar nemzet nem akar háborút. A mi népünk békét akar. gondosan megmű­velt földeket, gazdag szőlő és gyümölcstermést, modern szer­számgépeket. Népünk ellene nak. mint a felszabadulás van annak, hogy a technika leg­előtt. az Acélárugyár dolgozói több, mint háromszorosát, a Tűzhelygyár közel tízszeresét termeli a felszabadulás előtti­nek. ez mind a nép nagy alko­tásai, népünk 11 esztendei munkájának gyümölcse. Me­gyénk dolgozói azonban nem pihentek meg babérjaikon, ha­nem fokozott lendülettel fog­tak hozzá második ötéves ter­vünk hatalmas célkitűzéseinek megvalósításához, amelyhez irányt adott a Központi Veze­tőség november 9-i határozata, majd azt követően a Szovjet­unió Kommunista Pártja XX. kongresszusának határozatai. Munkásosztályunk munka­lendülete soha nem látott mértékben bontakozik ki ha­zánk felszabadulásának 11. év­fordulójára. Ezt a munkalen­dületet fejezik ki azok az ered­mények, amelyeket dolgozóink a felszabadulás tiszteletére in­dított munkaverseny során el­érnek. Erről tanúskodnak üze­meink 1956 első negyedéves tervteliesííési eredménvei is. A Salgótarjáni Üveggyár első negyedéves tervét megyénk üzemei közül elsőnek — már­cius 20-án — teljesítette, és terven felül mintegy 2 200 000 forint értékű árut termelt. Ho"v ilyen kimagasló eredmé­nyeket tudtak elérni ebben az üzemben, abban nagy szerepe volt a. 4-es kádkemence dolgo­zóinak is. akik á mennyiségi tervteljesítésük mellett a mi­nőségi termelés terén is szép £,'íirii'níá»v<7f>kel ó„folr cO Aűdig míg az üzem átlagseleitie 14— 15 százalék között ingadozik, a 4-es kádkemenr“ Hn’wnzó; ezer, a téren is példát mutattak, mert a seleitet is 1 százalékra csökkentették le. Hasonló jó eredmények s2ü­újabb vívmányait az emberi­ség pusztítására használják és ezért harcol, hogy az új tech­nikát a népjólét emelésének szolgálatába állítsák, hogy ez­által még szebbé, boldogabbá, kulturáltabbá tegyük dolgo­zóink életét. Szabadságunk, úi életünk kezdetének 11. évfordulóját a párt és a nép minden eddi­ginél szorosabb kapcsolatának jegyében ünnepeljük. Százez­rek hatalmas erejű munkaver­senye, amellyel dolgozóink fel- szabadulásunk ünnepét készül­nek köszönteni, ízelítőt ad ab- bóL hogy milyen bizalommal és szeretettel veszi körül mun­kásosztályunk. dolgozó pa­rasztságunk. értelmiségünk a oártot. a néo nagy győzelmei­nek szervezőiét és lelkesítőiét, a nén boldogabb életéért folyó harc kipróbált vezetőjét. MAI SZÁMUNKBAN: Élni tudunk a szabadsággal (Fényképes összeállítás a 2—3. oldalon.) Salgótarján, 1956. április 4. íxKXXXXXXXXX30CXXX»OQOOOOOt)OOOOOGOOOOOOOOOOC)OOOOOCX)OOC)00(X)COC)OOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO«l Valóra váltottuk az április 4-i fogadalmakat Szénbányászati Tröszt A felszabadulás 11. évfor­dulója tiszteletére folyó mun­kaverseny a Nógrádi Szénbá­nyászati Tröszt üzemeiben is nagyszerű munkasikereket eredményezett. A versenyben 8 üzemegység érte el az élüzem szintet. A ki­váló eredményeket elsősorban bányászaink fáradságot nem ismerő munkájának köszönhet­jük. de nagy szerepe van el­érésükben a tröszt vezetőinek is. akik jól megszervezték és irányították a termelést. A tröszt dolgozói között az eredmények láttán most nagy az öröm és a lelkesedés. — A dolgozók mindent latba vet­nek azért, hogy elnyerjék a Minisztertanács és a SZOT vándorzászlaját. A felszabadulási versenyben született eredmények elismeré­seképpen a tröszt tíz fizikai és műszaki dolgozója kapott kor­mánykitüntetést. Többek kö­zött a kazári bányaüzemtől Tóth Gyula II. vájár és Sán­dor Gáspár, a kisterenyei bá­nyaüzem főmérnöke részesült kormánykitüntetésben, . vala­mint 94 bányász kapta meg a bányászat kiváló dolgozója és a kiváló bányász jelvényt. Megyénik bányászai, ipari és mezőgazdasági dolgozói az idén is lelkesen készültek felszabadulásunk évfor­dulójának megünneplésére. A gyárakban, bányákban, gépállomásokon, termelőszövetkezetekben, állami gaz­daságokban ezer meg ezer fogadalom született a ter­vek túlteljesítésére, az önköltség csökkentésére. És az ígéret sehol sem hangzott el hiába: a felszabadulási munkaverseny szakaszában a dolgozók nagy többsége teljesítette, sőt túlteljesítette vállalását. A felszaba­dulási verseny nagyszerű eredményeiről számolnak be az alábbi jelentések, tudósítások. letrágyáztak, megfelelő tavassá búza és árpa vetőmagot biz­tosítottak és megkezdték a ve« tést. Pásztó A gyár öntödéjében már el­készült a terven felül vállalt 10—10 ezer kávé- és borsóőrlő malomszerkezet. Az öntöde dolgozói most a- terven felül tett vállalásuk túlteljesítésén fáradoznak. A zománcozó üzem dolgozói vállalták, hogy a díszített tűz­helyek százalékarányát 50 szá­zalékról 55 százalékra emelik. Az üzem ezt a vállalást már a negyedév második hónapjában magasan túlszárnyalta és ne­gyedévi tervét március 29-én befejezte. A nikkelező üzem a napi 165 helyett 200 tűzhelyhez szüksé­ges nikkelezett alkatrész készí­tését vállalta és vállalását be­csülettel teljesítette. Építőipari Vállalat Üveggyár Acélárugyár A Nógrád megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói március 21-én befejezték első negyedévi tervüket. A válla­lat határidő előtti tervteljesíté­sét elsősorban az április 4. tiszteletére kialakult munka­verseny eredményezte. Az I. számú főépítésvezető­ség március 28-án jelentette, hogy havi tervét 110 százalék­ra teljesítette. Az acélárugyári építkezésen Zsélyi Béla kőműves brigádja két nappal a határidő előtt teljesítette vállalását, s ugyan­ott Domonkos István kubikos brigádja 145 százalékos ered­ményt ért el vállalása teljesí­tésében. Még amikor be sem fejező­dött a felszabadulási verseny, Jól hajad a munka a pásztói Szabadság Termelőszövetke­zetben is. A vállalásukhoz hí­ven már az elmúlt héten el­végezték a borsó, a mák és a tavaszi árpa vetését. Nem ma­radtak el az őszi kalászosok fejtrágyázásával sem; A 106 hold őszi búza vetésre holdan­ként 40 kilogram Pétisót szór­tak ki. Ha a pásztóiak tovább« ra is így dolgoznak, nem ma­radnak alul a szécsényiekkel folytatott párosversenybem Kisterenye A tavaszi terv 80 százalékra való teljesítését vállalták a kisterenyei gépállomás dolgo­zói. Március 31-re tervüket már 72 százalékra teljesítet­ték. A traktorosok közül A1» mási János 120 százalékos vál­lalásával szemben tavaszi ter­vét 181 százalékra teljesítettel Altnási elvtárs az elmúlt tía nap alatt 29 mormólhold talaj- munkát végzett. Rajta kívül szép eredményt ért el Nagy László és Zeke István, akik; aa A Salgótarjáni Acélárugyár dolgozói március 25—31-ig fel­szabadulási hetet tartottak. A hét folyamán a gyár mindig 100 százalék felett teljesítette napi tervét. A napi tervek ki­váló teljesítésének eredménye­képpen a gyár 199 tonna kész­árut adott terven felül. A felszabadulási versenyben 89 brigád versenyzett a sok száz egyéni versenyzőn kívül. A huzalműben Török Béla dróthúzó napi 19 mázsás ter­vét a vállalt 20 mázsa helyett átlagban 22 mázsára1 teljesí­tette. Szigeti Béla rúdvaskötő bri­gádja 137 mázsás napi terve helyett 175 mázsa teljesítését vállalta, ténylegesen azonban naponként 190 mázsa rúdvas összekötését végezték el a bri­gád tagjai. A felszabadulási dekádban a _ _____ __ ____ Sa lgótarjáni Üveggyár 1360 a vállalat dolgozói márisj elha- újonnan alakult szupataki Bé­dolgozója' versenyzett. tározták, hogy május 1 tiszte- j^e Termelőszövetkezetben dől* letére tovább versenyeznek. A verseny legszebb eredmé­nye, hogy a gyér dolgozói ex­porttervüket március 24-én be­fejezték. A gyár egészének tervteljesítéséről még megfe­lelő adatok híján nem tudunk számot adni, de a felszabadu­lási verseny végleges lezárása kiváló eredményeket ígér. mert az üveggyáriak végig kemé­nyen dolgoztak. A zöld üzemben Vojtkovszki László és brigádja, amely dup­la formával dolgozik, 8600 da­rabbal teljesítette túl vállalá­sát. A VI. kád kemencénél S eh ink József brigádja kiváló 165 szá­zalékos Szécsény goztak és tíz nap alatt 57 hol­dat szántottak fel. Közel két hónapja, hogy a szécsényiek a II. Rákóczi Ter­melőszövetkezet és az egyéni­leg dolgozó parasztok páros­versenyre hívták ki a pásztói Szabadság Termelőszövetkeze­tet és a pásztói egyénieket. Az egész évben folyó verseny el­ső szakasza véget ért. A szé­csényiek április 4-re, hazánk felszabadulásának ünnepére teljesítették vállalásukat. Még Hugyag a tél folyamán _ újonnan me- átlagteljesítményével szelték az istállókat, kijavítot­Tűzhelygyár A Salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyárban kiváló ered­mények születtek a felszaba­dulási versenyben. tűnt ki. A brigád eredménye azért.is nagyszerű, mert selejt- iét 6,5 százalékról 5 százalékra csökkentette. A feldolgozó üzemek dolgo­zói is szép eredményeket ér­tek el a felszabadulási verseny­ben. A legjobbak közül meg­említjük Berta Pálné és Sim- kó Ferencné export csomago- lckat. valamint Marosvölgyi János üvegfestő. Ács István, Kakuk Vilmos csiszoló brigád­jait. ták a kisgépeket, (kihordták a trágyát s mire elérkezett a ve­tés ideje, minden vetőmagot kitisztítottak. Elvégezték az őszi gabonavetések hengerezé- sét. fejtrágyázását és a napok­ban megkezdték a tavasziak vetését. Ügy tervezik, hogy a mai napra minden kalászos a földbe kerül. Mozgalmas az élet az egyéni dolgozók körében is. Eddig mindenben eleget tettek ver­senyvállalásuknak. 452 holdat Példamutatóan teljesítik áp­rilis 4-re tett felajánlásukat Hugyag község dolgozó pa­rasztjai. A vállalás teljesíté­sében élenjárnak a tanácsta­gok. Ifi. Ferenc József tanács­tag és Ocskó István állandó bizottság elnöke már egész évi vágómarha és sertésbeadási tervüket 100 százalékra1, tojás­beadásukat pedig 50 százalék­ra teljesítették. A tanácstagok és az MNDSZ-asszonyok jó munkája eredményeként a község dolgozói hat nappal előbb teljesítették negyedévi beadási kötelezettségüket; Hényelpuszfa •"-rooooooooooooooGQooooooooooooooooooooaooocoooooooc oocooaoc oooc Kettős ünnepet ülnek ma a héhalmi Április 4. Tsz tagjai. Ünnepink szabad­ságuk születésének évfordulóját és em­lékeznek az öt esztendővel ezelőtti áp­rilis 4-re. 1951. tavaszán úgy határoztak Schos- berger báró volt cselédei, hogy össze­fognak, (közösen művelik a földet, mert úgv látják..könnyebb lesz így a boldo­gulás. A felszabadulás juttatta földhöz őket, ezért az „Április 4." nevet adták szövetkezetüknek. Hadd emlékeztessen a név arra a napra, amelyiken megnyílt a magyar emberéknek az át, a szabad, boldog élet útja. A tsz ötödik születésnapját köszöntik tehát ma Héhalomban. öt kemény, küz- delrhes munkával eltelt, sok-sok nehéz- _ séget hozó, de eredményekben mégis 8 egyre gazdagabb esztendőt. Évforduló (X>OOOOOfXX!OOOOa'OC)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJ A sok-sok új tag mellett a szövetke­zet 12 alapító tagja emeli majd poharát a boldogabb holnapra. Ott lesz Juhász Ferenc, akinek 18 évi cseléd-nyomor után az az örökké emlékezetes április 4. hozta meg a jövőt. Akinek a legutóbbi zárszámadásikor a kakastollasok botja helyett sok más egyéb mellett .21 má­zsa búzát, 10 mázsa kukoricát és 213 kg cukrot vitt haza a szekér. Ott lesz Tóth József, alkit a közös gazdaság olyan anyagi fdkra emelt, hogy saját hízót tudott kölcsön adni egyéni parasztnak: hadd rendezze beadását az is mielőbb. Nem hiányzik majd Kelemen János sem, aki kilenc évig nyomorgóit a báró­nál, most meg négy gyermek jómódban élő apja. Mivé váltóik az emberszámba alig-alig számított cselédek tizenegy esztendő alatt? Módos, jól ruházkodó. saját kerékpá­ron járó, rádiót hallgató, gyári tűzhely- lyel rendelkező, kombináltszekrényt vevő. elégedett termelőszövetkezeti ta­gokká! Készültek már naovon erre a szüle­tésnapra. Munkával, derekas munkával mutattak példát az egyénieknek. Ötven hold őszi búzára szórták ki a pétisót. Húsz holdon szuperfoszfáttal alaptrá- gyáztaik. Végeztek a 15 hold tavaszi ár­pa vetésével. Földben már a borsó is, és előkészítve várja a talaj a kukoricát, cukorrépát, burgonyát. Emelt fővel ünnepelhetnek a héhalmi j Április 4. Tsz tagjai. Jó úton haladnak j és egyre gyorsabban. Ürítsék poharaikat ] április 4-re, amely lehetővé tette, hogy j a hajdani álom valósággá legyen. Néhány héttel április 4-a előtt a Hényelpusztai Állami Gazdaság dolgozói vállalták, hogy felszabadulási ünnepünk­re befejezik a kora tavaszi nö­vények vetését. A dolgozók lelkes munkája során vállalá­sukat túl is teljesítették, mert 44 kh cukorrépa és 43 kh ta­karmányrépa vetését is elvé­gezték. Igen ió munkát végez­tek Bánás Mihály, Kiss Pál gyalogmunkások, Géczi Mihály és Balga Pál traktorosok, akik minden percet kihasználtak a vetésre. Erdőküri Erdőkürtön a minőségi mun­kák és a tervek teljesítését vállalták a traktorosok. Az el­múlt héten négy traktoros Lauko Gyula. Szabó Sándor, Dián István és Dúson László már 100 százalékon felül telje­sítették tavaszi tervüket. Az 3i ió munkájuk eredményeként a gépállomás tavaszi tervét 71 százalékra teljesítette;

Next

/
Oldalképek
Tartalom