Szabad Nógrád. 1956. február (12. évfolyam. 9-17. szám)

1956-02-01 / 9. szám

M5Í. február 1. SZABAD >ÍH,RAD 3 Hűséges segítőtársaink r r EGY LEVEL NYOMÁBAN Lánszki Páiné, a rétsági járás \ MNOSZ-titkárnője évek óta Szabad Nógrád egyik leg szór- 5 galmasabb levelezője. Nem ismer ! fáradságot, hogyha a járásban ! olyasmit tapasztal, amiről véle- j menye szerint tájékoztatni kell ; a szerkesztőséget. * A kommunista sajtó ereje abban van, hogy a párt po­litikájának hirdetése, annak végrehajtására való mozgó­sítás Ifcözben száz meg ezer szállal kapcsolódik az üze­mek, hivatalok, a mezőgazdaság dolgozóihoz. Az olvasóik, a levelezők, a tudósítóik széles hálózata biztosítja, hogy az újság gyorsan tájékozódjon az eseményekről, megismerje a dolgozók hangulatát, véleményét; hogy egy-egy terület, murikéikor legjobb ismerői, legtapasztaltabb munkásai ír­ják meg észrevételeiket a lapnak. A párt sajtója igaz ügyért, a dolgozók jobb, derűsebb, boldogabb életéért, a szocializmus építéséért küzd minden sorával. Éppen ez biztosítja, hogy kapcsolata a dolgozók­kal napról napra erősödik, terebélyesedik. A mi sajtónk a munkának, dolgozó parasztók, az értelmiség vágyait, céljait hirdeti, a párt politikája alapján mozgósítja a dol­gozókat e célók megvalósítására. A párt, a párt sajtója és a dolgozók egységes törekvése olyan erőt ad a kommu­nista újságnak, amiről a tőkés érdékeket szolgáló sajtó- szervék soha nem is álmodhattak. A mi sajtónk a nép sajtója, demokratizmusának nagyszerű bizonyítéka, hogy írásában, terjesztésében, egész munkájában a dolgozók legjobbjai vesznek részt. Csak egy példával szeretnénk bemutatni, milyen hatal­mas ez az erő, amely a sajtót körülvevő nem hivatásos újságírók százainak közreműködéséből fakad. Egyszerű, hétköznapi esemény, s mégis jelentős. * Íme a példa: Szerda van, ■ ■ ,, maradásáról — kezdte leve- aí vk.yik. szeao január 11. ^ — e cjkk megjelenése óta eredményeiként; zó legyen. Stilizálás után legé­pelteti s aztán odaadja az ol­vasószerkesztőnek. aki címet ad Papp László levelének, ki­javítja benne a gépelési hibá­kat, majd megjelöli, hogy mi­lyen nagyságú és formájú be­tűkkel szedjék a szöveget a nyomdában. Délelőtt 10 órakor érkezett a levél a szerkesztőségbe, s a le­vélből készült kézirat már dél­után 3 órakor belekerül többi társával együtt abba a nagy borítékba, amely a következő címet viseli: Szikra Lapnyom­da. Budapest. Sok-sok újság készül ebben a nyomdában, amely a Szabad Nép gyönyö­rű. hatalmas székházában ta­lált otthonra. Éjjel-nappal dol­goznak itt a szedőgépek, hul­latják az apró betűk százez­reit az ólommasszába. A Sza­bad Nógrád kéziratai is éjsza­ka érkeznek meg. Az ügyele­tes művezető rögtön kiosztja őket a szedőknek, s Papp elv­társ levelét is (hamarosan ólombetűs sorok örökítik meg az egyik szedő munkájának Dallos Laci bácsi a belellek a gépállomáson nagy Reggel, mire a Szabad Nóg­szorgalmas pos as . v£itoz£sok történtek.;: most rád munkatársa megérkezik a Sintamfalut? elindul Szokásos már rendes mederben halad a nyomdába hogy -tördeljen” ’ ____*_ >j __ apa? omolnoggA o «itöi/cb-n i k őrútjára. Viszi a degeszre tó' mött táskát tele újságokkal, j levelekkel. Ma Szabad Nógrá- I dot is hord. Kíváncsian forgat- ja. ! ja mindenki a friss újság lap íjait, keresi, ír-e most valaki ut0lsó kéziratokat. Nagy a azaz elhelyezze a cikkeket az egyes oldalon — már hosz- szúkás tepsikbe rakva várják a kiszedett cikkek. A tördelés közös munkával történik: az újsághoz most kell leadni az újságíró az előzetesen elkészí­munka.;.” Csütörtök iapZérta nap- A szombaton megjelenő a faluról, a termelőszövetkeze- | tekről, vagy a gépállomás­sürgés-forgás a szerkesztőség­tett terv alapján megmondja, hová mi kerül; Kécza Pista ben, ilyenkor bizony sürgős a bácsi pedig, a nyomda dolgo­Barcs András, a Salgótarjáni Acélárugyár versenyirodájának vezetője a Szabad Nógrád leg­szorgalmasabb tudósítója. Barcs elvtárs körülbelül öt évvel ezelőtt mint levelező nyújtott segítséget a lap munkájához. Rövidesen la­punk állandó tudósítója lett, és ezt a feladatot azóta is pontosan ellátja. í munkád'StateSE" Ä munka. A levelezési rovat ve- eredményeink” címmel a gép- zetoje is siet a postabontás- * Va lasztja el őket, stb. Persze nehézség is adódik a állomások gépjavítási munká- sál. hátha érkezett olyan friss, járói Schrodt Ernő elvtárs cik- fontos, időszerű levél, amelyet ; ke olvasható. Schrodt elvtárs feltétlenül közölni kell már tördelésnél. Az egyik oldalra megyei üzemgazdász, aki rend­szeresen ír a lapba. Cikkei a megye gépállomásainak ered­ményeiről. hibáiról adnak szá­most. Hamarosan leapad a terje­delmes levélcsomó. például előzőleg több anyagot számolt a szerkesztőség, mint amennyi most ráfér. Nincs mot. Ebben az írásában töb- több apró kupacba rendeződ bek között a berceliek Eépia ~ 1 ‘ helyette más megoldás: még itt is ..húz­ni” kell az anyagból, sőt az vítási munkáját is bírália. nek a levelek, aszerint, hogy té- egyik kisebb cikk tel jesen ki májuk alapján melyik rovat- is marad. A módosításokat sür­Domszky György több, mint Négy évvei ezelőtt, mint a szé- csenyI gépállomás aqronómusa, írta első leveleit szerkesztősé­günknek. Rövidesen a legsok­oldalúbb levelezőink közé szá­mított. Ma már tudósítója la­punknak. gősen kell végrehajtani, hiszen Süli bácsi, a művezető, szokás szerint megint veszekszik: , , .. , „Gyerünk, gyerünk, már a Di­szamozza okét. bevezet! ada- namót kellene tördelni.” taikat az iktatókonyvbe s Szgrencse hogy Kécza Pista mindjárt „kézbesíti” is azokat bácsi tapasztalt. régi nyom- a megfelelő rovatoknak. A me- dász. alaposan ismeri mester- zögazdasági rovatvezető nézi ségét. s gyorsan, nagy szak­át a napi postát. Kezébe kerül értelemmel dolgozik. Azon az Papp elvtárs levele is a berceli oldalon különben, ahová Papp Papp elvtárs. a gépállomás gépállomásról. Átfutja s elé- elvtárs levele kerül, nincs üpamí V\i r»f ioá o'íj n o lr fllnnllrí> , . , ,, r.; lUilKo ií+órí /*!_ gedetten adja oda egyik műn- katársának: — No. Schrodt elvtárs cikke megtette a hatá- bírálata. Azonnal megszületik sét. Már íriák is. hogv javult j-,a csúszott be. kijavítják a a szilárd elhatározás: kijavít- a munka. Dolgozd fel gvorsan szöveget. (Feltéve, ha észreve- iuk a hibákat, behozzuk a le- a levelet, talán még lesz any- szik a hibát. Néha bizony ben- maradást. nyi hely a következő lapban, nemarad. sajnos, pedig sokan Január 16. öt nap telt el a hogy betehessük. nézik át.l A munkatárs először is „meghúzza” a levelet, azaz ki­Néhány percre elengedik a tartoznak, a pártépítésre, szerszámokat a javítóműhely- az iparra, vagy a mezőgazda- j ten. A dolgozók az újság fölé Ságra. ’ Az adminisztrátor meg- y hajolnak és olvasnak. — Igaza van Schrodt elv- j társnak! Bizony, nálunk baj S van a munkafegyelemmel, baj í a munkaszervezéssel — hal- ! latszik innen is, onnan is. ' üzemi bizottságának elnöke \ külön-külön. elbeszélget az em­berekkel. Egyöntetű a véle- ! mény, jogos a Szabad Nógrád semmi hiba. Tördelés után el­készül a levonat, az újságíró meg a nyomdai korrektorok végigolvassák, s ahol saitóhi­| cikk megjelenése óta. A gép- S állomás kommunistáinak pél­Este feldübörögnek a rotá­ciósgépek. s kikerülnek belő­lük a Szabad Nógrád friss damutató munkája eredményt hagyja belőle a kevésbé fon- példányai. Még az éjjel vonat­hozott. A hibák alapos kielem ra teszik a falvak szerint cso­Magulya István elvtárs, dol­gozó paraszt a Kisbárkányhoz tartozó Bede-borókás pusztán la­kik. Levelei a legkülönbözőbb témákról szólnak, hol bírálatot, hol dicséretet tartalmaznak, de mindig segítik munkánkat. tos részeket. Nem azért, mint zése után újult erővel láttak ha azok feleslegesek volnának, portosított úiságkötegeket. s munkához. Egyre több gép hanem, mert kevés a hely. csak szombaton reggel már a ber­hagyta el kijavítva a műhelye- a levél lényegére, fő mondani- celiek is olvassák Papp László két. Szinte óráról órára szü- valójára futja. Átdolgozás köz- leve|ét. Elégedetten bólintanak lettek a nagyszerű eredmé- ben az újságíró imitt-amott, a gépállomás dolgozói: „Lám. nyék ahol szükséges átalakítia né- a mi lapunk megbírálja mun­nyeK‘ an7 szükséges átalakítja ne- kánkat de ha ió eredményeink Papp László elvtárs ezen a melyik mondat szórendiét, vannak, azokat sem hallgatja napon tollat fogott. Kötelessé- hofív az magyarosabb, iólhang- el. így helyes .:.” gének érezte, hogv beszámol­jon a Párt lapjának azokról az eredményekről, amelyek a bí­rálat nyomán születtek. „A legutóbbi Szabad Nóg- rádban megjelent egy cikk a téli gépjavításokról és ebben írtak a berceli gépállomás le­XJOOOO(XXX>QOOCXX>0<X©OCXXXXXOOOCOOOOOCXXXXXICXX>OOOCOOOOOO^ «oooooocooocxy-■ ■ ■ És most már egyre több Schrodt elvtársunk, Papp elvtársunk van, akiknél a sajtóval való kapcsolat fenn­tartása, a levelezési munka szinte mindennapi szükséglet. Dicsérnek és bírálnak, jó munkamódszereket írnak meg, vagy éppen tanácsot kémek. Köszöntjük őket, a sajtó munkatársait, a magyar sajtó napjának alkalmából! Pásztói László elvtárs, a Zaqy- vapálfatvl Bányagépgyárból tu­dósítja rendszeresen a szerkesz­tőséget. Már ötödik éve ír mind­arról, amit a dolgozók érdeké­ben, a munka termelékenyebbé, könnyebbé tétele érdekében fon­tosnak tart. Halaj Ferenc elvtárs. az Ér­sekvadkerti Gépállomás párttit­kára. Leveleiben hírt ad a gép­állomás eredményeiről, egy-egy dolgozó jó munkájáról, rendsze­resen tájékoztat a gépállomáson folyó verseny eredményeiről és a pártszervezet munkájáról. Csongrádi Mihály Bércéi köz­ség pártbizottságának titkára. Példát mutat az összes párttit­kár elvtársaknak azzal, hogy rendszeresen ír községe — és főleg a községben lévő három tsz — munkájáróL Juhász Sándor elvtárs, a me­gyei DISZ-bizottsáq titkára közel négy éve Írja tudósításait az if­júság életéről. Példáját kövesse minden DISZ-vezetö, ehhez is hozzájárul a DISZ-rminka meg­javításához. A SZABAD NÓGRÁD postájából Az élenjáró szövetkezetek közé akarunk felzárkózni Érdeklődéssel olvastam a Szabad Nógrádban a termelő­szövetkezetekről szóló híreket. Néhány sorban én is beszámo­lok mi szövetkezetünk életé­ről, Novemberben a termelő- szövetkezetünk tehenészetének fejési átlaga csak három liter volt, amit egy jó kecskénél is el lehet érni. Nem nyugod­tunk bele az ilyen gyenge eredménybe. A tél folyamán átszerveztük tehenészetünket, a nem megfelelő egyedekd kiselejteztük. Nagy gondot fordítottunk az állatók takar­mányozására, bevezettük az egyedi etetést és a borjak ita­tásos nevelését. Nem fukar­kodtunk az abrakkal sem, kü­lönösen azoknál az egyedek- nél, amelyek a legtöbb tejet adják. Az eredmény nem ma­radt el. A január 17—19-én megtartott törzskönyvi ellen­őrzés során a fejési átlagunk 10,1 liter, az istállóátlag pedig 9 liter. Elértük tehát a szom­Mi újság Községünk dolgozó paraszt­jai komolyan kivették a részü­ket a békekölcsön-jegyzésből. Az 1954-ben jegyzett 6700 fo­rinttal szemben tavaly 21 200 forintot jegyeztek. Élenjárnak a községfejlesztési hozzájáru­lás kifizetésében is. Az eddig befizetett 37 270 forintból ki­kövezték a kövesdi út 200 mé­teres szakaszát, a Béke utcát, a Béke és a Baross utcát ösz- szekötő gyalogjárót, Ordas és Szálas pusztán hidat építettek. * Az elmúlt évben kezdték meg a munkálatokat a volt szedős berkenyéi Petőfi Tsz eredményeit, pedig nekünk még nincs törzstenyészetünk. De azon Icrzünk, hogy minél előbb legyen. A legutóbbbi közgyűlésen elhatároztuk, hogy a beadás és a szerződéses tej teljesítése után a fennmaradó szabadte­jünket feldolgozzuk és a fölö­zött tejet a borjakkal itatjuk meg. Még ebben az évben 30 csa­láddal méhészetet és nemes- fűz-telepet létesítünk. Szeret­nénk annyi füzet termelni, ami saját gazdaságunk szük­ségletét fedezi. Nagyon szeretnénk, ha a nagyüzemi gazdálkodás terén minél nagyobb eredményt és fejlődést tudnánk felmutatni, hogy felzárkózzunk az élen­járó termelőszövetkezetek közé. Simó Dénes a Nógrádi Béke Tsz könyvelője Bercelen ? Kállay-kastélyban. A régi kas­télyt iskolává alakítják át. Az új iskolában öt tanterem, két szertár, egy nevelői szoba, egy igazgatói szoba, egy kétszobás nevelői lakás és napközi ott­hon lesz. Ez az iskola valóban második otthona lesz a tanuló- ifjúságnak. Az új tantermek felszerelése már megérkezett. A javítási munka jól halad és minden reményünk meg van arra, hogy szeptemberben már az új iskolában tanulhatnak a gyerekek^ Józsa György Bércéi, Az első tapasztalatokat hasznosítva A pásztói földművesszövet­kezet színjátszócsoportja nap­nap után újabb sikereket ért el Csiky Gergely: Nagymama című vígjátékával. Pásztó, de a környező községek lakos­sága is lelkesen tapsolt a kul- túrcsoportnak. Nem csoda, hisz játékukat a színjátszás iránti szeretet hatotta át. A csoportnak a megalakulás óta ez volt az első' szereplése, s így az odaadó munka és a si­kerek ellenére is bizony, itt-ott hiba csúszott be. Most, hogy új színdarabra készülnek, a szereplőig és a rendezők megbeszélésre gyűl­tek össze, hogy az előadások tapasztalatait felhasználják. Január 22-én vitatták meg az előadásokkal kapcsolatos ész­revételeket. Ezen a baráti be­szélgetésen minden szereplőt (A 2. oldal folytatása.) gya-készletek kihordását. A terméshozam fokozása érdeké­ben használják fel a tsz-tagok háztáji területén levő trágyá­kat is. Vegyék igénybe a kü­lönböző vállalatok és közüle- teknél levő trágyakészleteket. A gépek helyes elosztása vé­gett február 25-ig kössék meg a gépállomásokkal a gépi mun­ka szerződéseit. Kapcsolódja­nak be tsz-eink a vöröshere, lucerna, magvak kicserélése ak­ciójába. A vetés biztonságá­nak növelésére meg kell kez­denünk a próbacsíráztatásokat tavaszi vetésű növényeinknél. Az időjárás felmelegedésével párhuzamosan minél előbb kezdjük meg a vetéseket és minden be nem vetett kenyér­gabona-területet tavaszi búzá­val vessünk be. A terméshoza­mok fokozásának egyik igen eredményes módszerének bizo­nyult gabonanövényeink vegy­szeres gyomirtása, ugyanis al­kalmazása 180—200 kilogram­mos terméstöbbletet jelent. Ezért feltétlenül szükséges a vegyszeres gyomírtásl igény sürgős bejelentése a Mohorai Növényvédő Állomáson. Az állattenyésztésben fordít­sunk gondot az állatok járta- tására, ellenőrizzük a hízóba fogott szarvasmarhák súlygya­rapodását, ezen keresztül nö­veljük a szarvasmarhák vágási átlagsúlyát. Kezdjük meg a ba­romfinevelés előkészületeit, a csibenevelök kitisztítását, fer­tőtlenítését. A kertészetben fejezzük be a fák tisztogatását, a hernyófész­megbíráltak, s útmutatást ad­tak az elkövetkezendő előadá­sokhoz. A csoport, tagjai egyhangú lelkesedéssel határozták el, hogy a megbeszélésen elhang­zottakból tanulnak és mielőbb elkezdik az új színdarab pró­báit. ígéretet tettek arra is, hogy új színműnél feltétlenül figyelembe veszik a helyes műsorpolitikát. A népművelési csoportot mindenben segíti a vezetőség. Az erdig megtar­tott előadások bevételéből hangszereket vásáiroltak, hogy a zenekart mielőbb megalakít­hassák. A következő előadások bevételéből pedig kultúrott- honukat csinosítják és szépí­tik majd. Keményvári István Zagyvapálfalva kék leszedését, száraz ágak ki­vágását, a koronák ritkítását; Kísérjük figyelemmel az állati és növényi kártevők, különö­sen a csócsárlók fellépését. Ké­szítsék el tsz-eink a tavaszi programtervet, amelybe dol­gozzák be az egyéni vállaláso­kat is. Tsz-eink akkor járnak el helyesen, ha ezeket a mun­kákat úgy végzik, hogy az egyénileg gazdálkodó parasz­tok ezekről a munkákról tudo­mást szereznek; A tavaszi munkák megkez­dése előtt rendelkezésünkre álló időben minden eszközt és módot fel kell használni a dol­gozó parasztság új útra történő átvezetéséhez. Ezért minden kommunista, tsz-tag, tanácsi, vagy más funkcionárius képes­ségének teljes latbavetésével munkálkodjon ez idő alatt. Természetesen mi nem mon­dunk le a későbbi időpontban sem a dolgozó parasztság meg­győzéséről. A szocializmus épí­tésének szempontjából oly fon­tos munkáról, a kollektív nagy­üzemi gazdálkodás egész me­gyénkre vonatkozó kialakításá­nak munkájáról. SZABAD NÓGRÁD Az MDP Nógrád megyei Párt­bizottságának lapia Felelős kiadó: Haldü József Szerkesztőséé és kiadóhivatal: Salgótarián. Damianlch út 2. Telefon 18-74 19-74. 16-83. Tertesztik: a Megyei Postahivatal Hirlaoosztálva és hírlaokézbesltő oostahiyatalok. Előfizetés- posta­hivataloknál és kézbesítőknél. Havi előfizetési dft 3.50 Ft. Szikra Lannvomda Budapest. Vili. Rökk Szilárd u. 6. Felelős vezető: Kulcsár Mihály

Next

/
Oldalképek
Tartalom