Szabad Nógrád. 1955. december (11. évfolyam. 95-103. szám)

1955-12-03 / 95. szám

SZABAD ACH. KAI) 1955. december 3. PÁRT ÉS PÁRTÉPITÉS ☆ ti 1 A türelmes falbontók j és a még türelmesebb érdekeltek * S Mintemt 200 méter hosz- | szú téglakerítés határolja j ! déli oldaláról a pásztói Ál- j £ talános Fiúiskola udvarát. j • Aki egyidőtől eljár mel- j • létté, meggyőződhet róla, j Hatvan tagjelölt felvételének tapasztalataiból Pártszervezeteink legdön­tőbb feladata pártunk állandó erősítése. Az eszmei politikai színvonal emelése mellett nagy súlyt kell helyezni arra, hogy pártunkat a taglétszám emelésével is erősítsük, a dol­gozók legjobbjait vegyük fel pártunk soraiba. A Központi S alatt, és arról a dialektikai i | alaptételről, hogy semmi i j sem állandó. Külünöskép- 5 •pen vonatkozik ez a már £ I említett téglakerítésre. | Egy-két hónapja valaki S " vagy valami kiüthetett be- : tóié egy téglát. Így kezdő- ; dött. Azután jött a másnap £ megszabja ezen. a téren a párt- szervezetek feladatait. A Központi Vezetőség ápri­lisi határozata óta értünk el javulást a tagjeföltfölvételben, de ezek az eredmények közel sem kielégítőek. Sok pártszer. vezetőnknél még mindig kam­es a harmadnap és újabb • pányszerűen végzik ezt a fon téglákkal fogyatkozott meg j tos munkát, nem foglalkoznak megfelelően a tagjelöltek ne­velésével, de még inkább el­hanyagolják a pártonkívüliek nevelését. De nem ez a jellemző. Van- ként már elhordásra Várnak • nak pártszervezetek, amelyek a ledöntött téglák, ame- ■ az áprilisi határozat óta jó lyek aztán reggelre min- S eredményt tudnak felmutatni S dig el is tűnnek. Az ar- i a párt erősítése, a tag-tagje- S rajárók már egyáltalán £ löltfölvételi munka terén. a fal. A folyamat azóta sem ! szünetel, mutatja az az eredmény, hogy ma már mintegy 20—25 méteres szakaszon tűnt el fal. Estén- ; J nem tartják ezt különös- • • nek és nem csodálkoznak ■ • rajta, mosolyognak, vagy \ | bosszankodnak magukban \ Ezek közül is kiemelkedik a tűzhelygyár) pártbizottság, ahol a határozat megjelenése óta 60 tagjelöltet és 7 tagot — mondván — jó ütemben j vettek fel a párt soraiba. £ halad a munkatere szerint j Hogy érték el ezt az ered_ S bontják a falat, amely saj- ; menyi? A Központi Vezető- ; nos, rövid életet élt, hi- | gég áprilisi határozatát a Tűz­• szén még nem is régen épí- j helygyárban pártbizottsági ; tették. ..................... • ülésen megtárgyalták. Hatá­A f al bontója ráérő tűre- g rozatot feladtak el, amely cé- : lemmel végzi dolgát. Min- i ]ul tűzte ki, hogy az év hát- | dennap csak pár téglát visz i ralévő időszakában 20 száza- £ el, szinte fel sem tűnik ; lékkai emelik a párttagság • egyik napról a másikra. De • létszámát. A határozat fel­• minek is siessen, hiszen J adatként szabta meg a párt­• még így sem versenyezhet ! tagság összetételének javítá­! a türelem tekintetében £ sát is. Ezért célul tűzték ki, ! azokkal, akik a fal épsé- j hogy elsősorban azon fizikai £ géért felelősek. £ dolgozókból erősítik a pártot. Mert most aztán már ben- £ akik a termelésben élenjárnak • nünk, türelmünket vesztett • és példamutatóak. De emel- á emberekben nagyon is fel- ! lett nagy figyelmet fordítanak : merül a kérdés, hogy hát • a műszaki értelmiségre és a £ mit csinál az iskola, a la- g dolgozó nőkkel való foglalko- | nács és mindazok, akik a 5 zásra. dologban érdekeltek? Mit ; A pártbizottság határozata í tesznek, hogy végre a kor- 5 aiapjarl az alapszervezetek 2 mere koppintsanak a torsa- * munkatervet dolgoztak ki. S f*1™’ “Z.f1™1 *u!űjdon £ Számba vették azokat a pár- I fősz ogaj na . ■ tonkívüli dolgozókat, akiket : Es sajnos, a dolog folya- S ta-ielöltnek akarnak f»lven­£ sót látva — minden felelet- £ L ! várás nélkül is megszületik j A ^ben meghatározták, ! a szomorú válasz: Semmit, g havonta a taggyuiese­(Taori) ! __________ ke n 4—5 tagjelöltet fognak felvenni. Számba vették a ve­zetőség és pártcsoportbizal- miakat és a párttag műszaki dolgozókat, mindazokat a kommunistákat, akik alkal­masnak bizonyultak arra, hogy megbízhassák a párton­kívüliek és a tagjelöltek ne­velésével. Így megoszlott a munka. Egy vezetőségi tagra, bizalmira, párttagra 2—3 Pár- tonkívüli nevelését bízták. A tervet a taggyűlés elé terjesztették, amit a tagság jóváhagyott és így elérték, hogy minden kanimunista párttag felelősséget érezzen az üzem dolgozóinak neveléséért. Kezdetben kissé vontatottan ment a munka, az alapszer­vezetek havonta összesen csak mintegy 6—7 tag-tagjelöltet vettek fel. De amikor sor ke­rült az alapos előkészítő mun­kára. a tervszerinti előkészí­tésre, a meghatározott, előre­látó munka alapján elérték, hogy az alapszervezetek ha­vonta 10—12 tagjelöltet vet­tek fel. A tervszerű munka alapján elérték, hogy a veze­tőség tagjai, a pártcsoportbi- zalmiak nagyobb felelősséget éreznek a párt erősítése iránt, behatóbban foglalkoznak a pártonkívüli dolgozók nevelé­sével. A nevelőmunkát nagy­mértékben elősegíti hogv az alapszervezetek taggyűlésein rendszeresen beszámoltatják a pártcsoportbizalmiakat meg­bízatásuk teljesítéséről, úgy­szintén a vezetőségi tagokat a vezetőségi üléseken. A ne­velőmunkában különösen jó munkát végeznek Boldog Im- réné és Romhányi elvtársak, akik elérték azt. hogy tagje­lölteket is javasolhattak az alapszervezetnek. De kiveszi a nevelőmunkából a részét az öntödében Lipták Róbert gép­formázó. a hidegüzemben Markó Mihály lemez!akatos. akik nevelőmunkájük mellett termelőmunkájukkal is pél­dát mutatnak. A párt erősítésében jelen­tős szerepe van a tömegszer­vezeteknek, különösen a DISZ-nek. A tűzhelygyár) DISZ-bizottság a határozat megjelenése után feladatter­vet dolgozott ki, hogy hogyan akarja segíteni a Központi Vezetőség határozatának vég­rehajtását. Ennek eredménye az lett, hogy a felvett tagje­löltek mintegy 50 százalékát a DISZ-szervezetek javasol­ták. Olyan fiatal elvtársakat, akik a DISZ-ben aktív mun­kát végeztek a termelésben példát mutattak és kiérdemel­ték, hogy a párt soraiba ke­rüljenek. De a tűzhelygyári pártszer­vezetnek, amíg az eredménye­ket elérhette, le kellett küz­deni olyan helytelen nézete­ket, amelyek nemcsak a párt­tagok körében voltak meg, ha­nem egyes vezetők is hangoz­tattak. Ilyen volt az, hogy nincs kit felvenni párttagnak az üzemben, vagy olyán, hogy há most fokozottabban kerül napirendre a párttagság lét­számának növelése ez a párt felhígulását jelenti. Ezek az elvtársak szem elől tévesztet­ték, hogy a mennyiségi válto­zás később minőségi változást fog jelenteni. A pártszerve­zet ezt a meg nem értést vég­érvényesen leküzdötte, és az elmúlt hónapok fényesen iga­zolták a Központi Vezetőség határozatának helyességét, amely elősegítette a tűzhely­gyári pártszevezetet az ered­mények elérésében. Különös súlyt helyeznek a tagjelöltek nevelésére, tovább­képzésére is. A pártoktatás előtt rendszeresen tartottak előadásokat számukra a párt Szervezeti Szabályzatáról, megismertették a tagjelöltek kötelességét és jogait. Ezen­túl pedig valamennyiüket be­vonták politikai oktatásba. Beigazolódott, hogy ahol jól szervezik meg a munkát, nagy 6Úlyt helyeznek a neve­lőmunka állandó javítására, ott nem marad el az ered­mény. Világosan bizonyítja ezt a tűzhelygyár példája. A jó politikai nevelőmunka eredménye volt, hogy két nap alatt befejezték a kölcsön jegy­zési, hogy az öntödében — ahol a gyáron belül is a leg­jobb a nevelőmunka — vet­tek fel legtöbb tagjelöltet és már november 21-re befejez­ték az éves tervet £ Mit várak a pártresetőségek ájjá vá lti sb iá sá tót rA közelmúltban jelent meg egy pártépítési cikk a Szabad Népben, A vezetőségválasztás országos feladataink végrehajtásának eme­lője címmel. Mennyi igazság van ebben a rövid kis mondatban? Hogy ez az igazság mennyire válik anyagi erővé, rajtunk, kom­munistákon függ elsősorban. Ha megfele­lően kötelességünk tudatában élünk jo­gainkkal és a KV határozata alapján a ve­zetőségek újjá választás során olyan vezető­séget választunk, amelynek tagjai minden erejükkel küzdenek majd a párt- és kor­mányhatározatok végrehajtásáért, akkor va­lóban feladataink végrehajtásának emelőivé válnak. Az elmúlt két év sem rótt könnyű munkát pártvezetőségeinkre. Sokat kellett küzde­niük a III. pártkongresszuson és 1953-ban a KV júniusi ülésén hozott határozatok végre­hajtásáért. Nagyban megnehezítették a helyze­tet a megnövekedett jobboldali nézetek, ame­lyek komoly próbára tették alapszervezeteink vezetőségeit. A jövő két év azonban még ne­hezebb lesz. Nehezebb lesz, mert fejlődésünk előrehaladottabb, a munka minden területén nőnek a követelmények, az igények és ezek­nek megfelelő állítása elsősorban a pártszer­vezet feladata lesz. Ahhoz, hogy bármilyen árut vásárolhassunk, először elő kell állítani azt. S ahhoz, hogy számunkra legalább a leg­szükségesebb árukat olcsón és jó minőségben meg tudjuk venni, csökkenteni kell ezeknek a gyártmányoknak, vagy közszükségleti cik­keknek az előállítási költségét. E feladat megoldására ez év novemberé­ben pártunk Központi Vezetősége olyan ha­tározatot hozott, amely szerint az iparban a technikái a legnagyobb mértékben fejleszteni kell, teljes egészében kihasználva a helyi le­hetőségeket... Ezek azért is fontosak, mert egybe esnek az új ötéves terv feladatainak megoldásával, az életszínvonal emelésével. Az új pártvezetöség előtt komoly megnövekedett feladatok állanak. Ezért okvetlenül szüksé­ges, hogy olyan vezetőket válasszunk majd, akik képesek is lesznek e feladatok megol­dására. Én a magam részéről küzdeni fogok érte. Többször beszélgetek a gépműhely párt­tagjaival és mint faliújságfelelős többször írok majd cikket is a vezetöségválasztás fontosságáról és már jó előre kiszemeljük a legalkalmasabbakat. Olyan pártvezetőségi tagokat akarunk, akik mind politikailag, mind szakmailag egy­aránt képzettek. Világosan lássanak, helyes következtetéseket tudjanak levonni a körü­löttük lezajló eseményekből és ezen keresztül magas színvonalú vezetést tudjanak biztosí­tani. Én azt várom a pártvezetőség újjáválasztá- sától, hogy az új vezetőség a jelenleginél lé­nyegesebben megjavítsa a pártéletet. Nevelő­munkával tovább fejlesszék a bírálatot és az önbírálatot, tartson többször pártnapot, hogy a pártonkívüliek véleménye is közkincs lehes­sen. A vezetőség tagjai az agitációs hálózat teljes mozgósításával magyarázzák meg a párttagságnak a KV által meghatározott fel­adatok végrehajtásának fontosságát, és azt, hogy hogyan kapcsolódik az a mi életszínvona­lunk emeléséhez. Ezen keresztül rábírni a kommunistákat, hogy ők — mint az élcsapat tagjai — a munkában is járjanak az élen, mert a pártonkívüliek figyelik és követik az ő példájukat. Ha a pártélet megjavul, az aktivitás is na­gyobb lesz, így magasabb színvonalon való­sulhat meg a párt irányító és vezető szerepe is. Én pedig mindenek előtt a pártvezetés színvonalának emelésében látom legelső felté­telét annak a nagy feladatnak megoldásánál, amely a jövőben előttünk áll. Ez a feladat nem más, mint a gyár technikai fejlesztése. Amióta én ebben a gyárban dolgozom — ennek 35 éve — már sokat fejlődtünk, de ez még nem elég. Utói kell érni, sőt túl kell szárnyalnunk a nyugati államok fejlett üveg­iparát. Ez biztosítja majd, hogy dolgozóink la­kását olcsó, szép, ízléses üvegdíszítések tegyék még otthonosabbá és sok olyan szükséges üvegárut gyártsunk, ami még eddig hiányzik a forgalomból. A mi országunkban minden a párt irányí­tásával történik. Minden jot a pártnak köszön­hetünk. A feladatok megoldásához a jól megalapozott helyi politika kialakítása szükséges, melyet minden ember a magáénak érez, saját boldogulását, saját jövőjét látja benne és harcol is annak megvalósításáért. Ezt várjuk és ez lesz az új pártvezetőség fel­adata is. Elmondta: Andó Sándor, a Salgótarjáni Üveggyár gépműhelyének művezetője. Párthírek Az SZKP Történet II. évfolyam propagandistáinak konferenciáiét — B a lassan var ma ton és Salqótar- fanban is — december 10-én dél­előtt 9 órakor tartják. * A filozófia II. évfolyam propa- qandlsiáí 17-én délelőtt 8 órakor a salqötarjéni pártbizottság helyi- Sédében tartják a komferenclálu- kat, * Értesítjük a politikai iskola I. évfolyam propagandistáit, hoqv a bentlakásos előkészítő tanfolya­mokat december 8-, 9-, 10-én tartják a városi és járási pártbi­zottságok által meghatározott he­lyeken. Tananyagok; Hazánk fel- szabadulása; A magyar nép har­ca a párt vezetésével a proletár- diktatúra megteremtéséért; A szo­cializmus építése hazánkban. ■» Salgótarján város területén november hónapban 350 fia­tallal gyarapodott a DISZ-tag- ség létszáma. Legszebb ered­ményt az Acélárugyárban ér­ték el. Itt tíz nap alatt 10 ta­got vettek fel az alapszerveze­te k­A gépállomások szakszervezeti vezetőinek újraválasztása elé A SZÓT elnökségének ha­tározata alapján a MEDOSZ Központi Vezetősé­ge úgy döntött, hogy október 1-től december 25-ig kell megejteni az üzemi szervek újraválasztását erdőgazdasá­gainknál, az állami gazdasá­gokban és a gépállomásokon. Az újraválasztások az erdő- gazdaságokban és az állami gazdaságokban már megtör­téntek. Feladatunk nemcsak az új vezetőség létrehozása, hanem a szakszervezeti mun­ka gyökeres megjavítása, a szakszervezet tömegbefolyá- sának, tekintélyének növelés« is. A gépállomásokon decem­berben kerül sor a választá­sokra. Éppen ezért szükséges leszűrni azokat a tapasztala­tokat, amelyeket az eddigi választások hoztak. Nézzük előbb az eredmé nyékét. Az erdőgazdaságokban 230-al, az állami gazdaságok­ban pedig 150 fővel növeke­dett a szakszervezeti tagok száma az utóbbi két hónap­ban. Ez minden kétséget ki­záróan a választások eredmé­nye. Hiszen az új tagok leg­többje éppsn most, a válasz­tások előkészítésekor, vagy annak ideje alatt értette meg igazán a szakszervezet fel­adatát. jelentőségét és jött rá arra, hogy neki is ott, a tagok között a helye. Sokan rendez­ték tagdíjhátralékukat és egy­re jobban érvényesül már az alapszabályban lerögzített egy százalékos tagdíjfizetés. A választás és annak elő­készítése szerepet játszott a gazdasági feladatok sikeres, gyors megoldásában is. A szakszervezet mozgósító mun­kájának nagy része van ab­ban, hogy az állami gazdasá­gok november 18—19-re végez­tek az őszi búza vetésével. Kisterenyén az üzemi bizott­ság minden munkahelyen hosszadalmasan elbeszélgetett a dolgozókkal az őszi vetés, betakarítás fontosságáról és ezzel egyidőben végezték a választást előkészítő munkát is. Jó előkészítést, népes, har­cos és eleven vezetőségvá­lasztó taggyűlések követték, amelyek nagy segítséget nyúj­tottak mind a szakszervezet, mind pedig a gazdasági veze­tés további munkájához. Sok olyan jogos kérést ve­tettek fel a dolgozók a vá­lasztásokon. amelyeknek tel­jesítése elősegíti a télre való jó felkészülést. Számos gaz­daságban már tettek is in­tézkedéseket a munkásellátás megjavítására. Különösen a munkaruhaellátásban mutat­kozik javulás. Növekedett a fűthető műhelyek száma és nagyobb gondot fordítottak a dolgozók lakásainak karban­tartására is. pártszervezetek sokat segítettek a választások megszervezésében. Megtár­gyalták az új vezetőség ká­derjavaslatát, ami azt segítet­te elő, hogy a legjobb, leg­megbízhatóbb dolgozók ke­rüljenek a vezetőségbe. A gazdasági vezetők főleg a technikai feltételek biztosítá­sában nyújtottak segítséget. A Nógrádkövesdi Állami Gazdaság igazgatója például összehívta a szakvezetést és megszabta részükre a szak- szervezeti választásokkal kap­csolatos tennivalókat. Az eredmények mellett azonban nem egy olyan hiba is akadt, amelyeket most a gépállomási választások meg­kezdése előtt feltétlen szüksé­A ges felvetni, hogy azok a vá­lasztások már sokkal tartal­masabbak legyenek. Az ÜB-elnökök beszámolói nem eléggé kritikusak. Nem adnak alapot a vitára és arra, hogy a dolgozók bátrabban el­mondhassák véleményüket a szakszervezeti és gazdasági vezetők munkájáról, javasla­tokat tegyenek a munka meg­javítására. Ebből következnek a „csendes" gyűlések, ahol csak a vezetők beszélnek; Ilyen volt például a Magyar- nándori Állami Gazdaságban is. Mindössze öt vezető és négy dolgozó szólalt fel. Szá­mos helyen hiányos volt a bizalmiak megválasztása, pe­dig a szakszervezeti munka alappülérei a bizalmiakon nyugszanak. Jfl bizalmiak csak mintegy ™ 40 százaléka számolt be a tagság előtt végzett munká­járól. Ebből az következik, hogy a dolgozók nem látják, müyen fontos és sokoldalú feladata van a szakszervezeti bizalmiaknak. Olyan is elő­fordult például a bujáki er­dészetben, hogy a munkacsa­pat tudta nélkül jelölték ki a bizalmit, ami pedig az alap­szabályban biztosított jogok súlyos megsértése. Úgyszólván általános hiba volt, hogy a jelöltről nem mondták el, miért esett éppen őrá a választás, milyen mun­kával érdemelte ki a dolgozók bizalmát. A jelöltek legtöbb­jét sematikusan, fejbólintás- sal, szó nélkül elfogadták. A választások nagy lehető­ségeket nyújtanak az új ta­gok beszervezésére. Mégis akadnak olyan gazdaságok, ahol még csak nem is törek­szenek arra. hogy ezeket a le­hetőségeket kihasználják. A Salgótarjáni Erdészetnél, vagy a Mohorai Növényvédő Állo­máson már hónapok óta nem vettek fel új tagokat. Gépállomásaink még a vá­lasztások előtt állanak. Nekik az erdőgazdaságok és az álla­mi gazdaságok tapasztalatai­nak felhasználásával kell hozzálátni a munkához. Fi­gyelembe kell venniök azt a fontos körülményt is, hogy a vezetőségbe javasoltakat a dolgozók ismerjék, szeressék; bízzanak bennük. Helyet kell adni a vezetőség soraiban a nagy gyakorlattal rendelkező, iparból átcsoportosított mun­kásoknak, műszaki dolgozók­nak, szakembereknek. Ügyel­ni kell arra, hogy beosztásuk, mindennapi munkájuk mellett képesek legyenek a szakszer­vezeti munka elvégzésére. De arra is ügyelni kell. hogy a munkájukat hanyagul vég­zők, fegyelmezetlenek ne le­gyenek a szakszervezeti élet vezetői. Rendkívül nagy fontossága van a káderjavaslatok előze­tes megbeszélésének. Ehhez az üzemi és járási pártszer­vek segítségét kell kérni. A gépállomások a választások előkészítése idején mozgósít­sanak a téli gépjavítás sike­réért, az időszerű feladatok gyors megoldásáért. Az elő­készítést főleg az erdőkürti, pásztói és karancskeszi gép­állomáson kel] fokozni. Jó a szervezettség Bércéiért. Szé- csénvben és Kisterenyén. Eredményesebb lesz a gép­*■ állomások szakszervezeti vezetőségválasztása, ha a fenti tapasztalatok figyelem- bevételével látnak hozzá azoknak előkészítéséhez. Tolnai István a MEDOSZ megyei elnöke Rövidesen megjelenik az 1956-os Kincses Kalendárium Mint minden esztendőben, most is érdeklődéssel várják az olva­sók a Kincses Kalendárium kibo­csátását. A falu dolgozói körében igen nagy népszerűségnek ör­vend. A kalendárium jelenleg is gazdag tartalommal lát majd napvilágot. Rendkívül változatos összeállí­tásban szerepelnek benne a Je­lentősebb bel. és külpolitikai ese. mények. Gazdag irodalmi és ri­portanyaga pedig az olvasó mű­velődési igényeit hívatott szol­gálni. Sok érdekességet tartalmaz a mezőgazdasági munkákra és kutatások eredményeire vonat­kozóan. A kalendáriumban az ál­lattenyésztés és növénytermelés időszerű tennivalóit Is megtalálja a falusi olvasó. Mindezeken kívül sok szóra­koztató olvasmányt, rejtvényt és pályázatot, tréfákat és humoros írásokat, orvosi tanácsokat is tar­ne-o '• 'Afrs't:- SO y ' 7/ talmaz az 195P-os évre szóló Kin­cses Kalendárium. A háziasszonyokra is aondoltak a kalendárium szerkesztői. A ház körüli apró munkákra, a főzésre, mosásra, takarításra vonatkozóan számos Jótanács szolgái segítsé­gül. A gyermekek részére kedves történetek, mesék és Játékok je* lentenek kellemes időtöltést, ta­nulást. A kalendáriumhoz melléklet­ként Európa és Ázsia több szín­nyomású térképét is megkapják az olvasók. A Kincses Kalendárium egész éven át szórakoztatva tanít, ne­veli olvasóit. Minden falusi ház­nál úgy várják a jövő évre szók kalendáriumot, mint hasznos se­gítőtársat; jóbarátot. A kalendáriumot a posta hl /ata lók, posta kézbesítők és hírlap* árusok árusítják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom