Szabad Nógrád. 1955. december (11. évfolyam. 95-103. szám)

1955-12-03 / 95. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! SZABAD NÓGRÖD MDP NOGRÁDMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LA Nagyjelentőségű új gyártmány a Vasötvözefgyárban XI. ÉVFOLYAM, 95. SZÁM. ÁRA: 50 FILLÉR 1955. DECEMBER 3. A KOMMUNISTÁK AZ ÉVES TERV TELJESÍTÉSÉÉRT VÍVOTT HARC ÉLÉN 1954: sztahanovista oklevél, majd „Kiváló dolgozó” jel­vény::; 1955: „Kiváló bá­nyász” jelvény, „Szocialista Munkáért” érdemérem, „Szak­ma kiváló dolgozója” jelvény... íme, ezek a hivatalos elis­merések bizonyítják, hogy nagy utat, sikerekben, ered­ményekben gazdag utat tett meg alig két esztendő alatt a Kovács László margittárói kommunista vájár irányítása alatt álló 9 tagú DISZ-csapat. A csapat csaknem valamennyi dolgozója párttag. így hát nem csoda, ha Kovács Lászlót és társait mindig az elsők, a leg­jobbak között találjuk. Egész évi eredményüket figyelembe- véve, Kovács Lászlóék az idén az elővájáson eddig 117,8 mé­terrel többet hajtottak ki. mint amennyit a terv előírt. A zagyvái üzemegység dolgo­zói vállalták, hogy az év vé­géig 2416 tonna terven felüli szenet küldenek felszínre. Ko­vács László brigádja ennél már többet tett: ők eddig 2927 tonna szenet termeltek, ese­dékes tervük teljesítésén felül. Ha azok a csapatok is felzár­kóznak hozzájuk. amelyek egyenlőre még adósak, akkor szépen, túlteljesítheti tervét az üzemegység. Október elején Kovács Lász­lóék nagy fába vágták fejszé­jüket: a IV. negyedévre ver­senyre hívták a Kossuth-dí- jas Budavári Károly DISZ- brigádját. A Kovács-brigád nem maradt szégyenben: ne­gyedévi tervének esedékes ré­szét is 150,1 százalékra telje­sítette és ezzel egyenlőre vezet Budaváriék előtt a párosver­senyben. A kommunisták péloamntatásánnk eredménye Kossuth-tárón 1 A nagybátonyi üzemegység dolgozói úgy számítják, hogy december közepéig befejezik éves tervüket. Jelenleg valószí­nűnek látszik, hogy a nagybá­tonyi aknák közül elsőnek Kossuth-táró jelentheti majd — remélhetőleg már néhány nap-múlva — éves terve telje­sítését. A Kossuth-táróiak egész évben szorgalmasan, jól dolgóztak. Szénadósságuk nincS, sőt november 29-ig' már 1285 tonna szenet adtak ter­ven felül a hazának. Abban, hogy Kossuth-táró ilyen jól áll, nagy szerepük van az ott dolgozó kommunis- iáknak, akik kitartóan, fá­radhatatlanul vezetik a terv teljesítéséért vívott küzdelmet. Közöttük is élenjár Sólyom István elvtárs és DlSZ-csapa­ta. A Sólyom-csapat egész éven át állandóan 100 százalé­kon felül teljesíti tervét, hat hónap óta pedig termelésük meghaladja a sztahanovista szintet. A csapat tagjai nemré­giben megkapták a „Kiváló dolgozó" címet. Hogy megérde­melték, azt legutóbbi eredmé­nyeik is bizonyítják: november végén — noha a hónap első ré­szében sok műszakot töltöttek átSáSeréléVsel — 111,6 százalék­ra álltak havi tervük teljesíté­sével. A kommunista csapatve­zető Sólyom István jó példája és felvilágosító tevékenysége hatására kitűnő a kollektív szellem a csapatban. Ez a biz­tosítók arra, hogy a Sólyom- csapat további munkája újabb kimagasló eredményekhez ve­zet. Akik megelőzték az időt az Acélárugyárban Az Acélárugyár dolgozói évi esedékes tervük teljesítésével pillanatnyilag 100 és fél száza­lékra állnak. Az éves vállalá­sokból azonban még sokat nem teljesítettek. A gyárban kö­zel másfélezer kommunista ve­télkedik. s minden erejükkel arra törekszenek, hogy sze­mélyes példájukkal lendületet adjanak az éves vállalások tel­jesítésére irányuló versenynek. A kommunisták között már olyanok is vannak, akik jövő évi tervük teljesítésén dol­goznak. „Megelőzte az időt” Petró János fejszekovács is, a GSZ A-üzem dolgozója,, aki éppen most fejezte be 1957. áp­rilis 9-i tervét. Tizenegy hó­nap óta tartja teljesítményét a sztahanovista szint felett és novemberben 250 darab fej­szével többet készített, mint amennyit terve előírt. Petró elvtárs — aki a pártalapszer- vezet vezetőségi tagja — újí­tásra, ésszerűsítésre, a tech­nikai színvonal fejlesztésére is serkenti dolgozó társait. Ö ma­ga jó példával jár elől: négy újítását vezették be eddig az üzemben. A hideghengermű kommu­nistái között Szőke Ferenc hengerész jár az élen. 1945 óta, mint a párt tagja, sok nehéz küzdelemben vett részt. Most is lelkesen harcol: ebben a negyedévben terven felül ed­dig 10 mázsa acélt hengerelt. Két váltótársával versenyez, de azok még mindig nem tud­ták megközelíteni az ő ered­ményét. A komnmni sták vezetésével befejezte éves tervét a Yasötvözetgyár November 30-án délelőtt 10 órakor büszkén jelentették a Vasötvözetgyár dolgozói, hogy befejezték egész évi készáru­termelési tervüket. December­ben már az éves terven felül gyártanak s az év végéig elő­reláthatólag újabb 2 600 000 forint értékű árut termelnek, amivel jelentősen túlteljesítik évi tervüket. A sikerek elérésében az év folyamán a kommunisták jár­tak az élen. Most is ők a ver­seny mozgatói, a fejlett, kor­szerű munkamódszerek nép­szerűsítői. A legjobb terme­lési eredmények, az új gyárt­mányok kikísérletezése, az ön­költséget lényegesen . csök­kentő újítások bevezetése el­sősorban a gyár kommunis­táinak nevéhez fűződik. Olyan harcosai vannak itt a pártnak, mint Kátai László vagonrakó, a szakma kiváló dolgozója, aki hónapok óta kétszer annyi vagont rak meg egy-egy műszakban, mint amennyit terve előirányoz. Orosz Gábor főcsapoló és Gregor István csapoló — mind­ketten sztahanovisták — 18 hónap óta 110 százalék felett tartják teljesítményüket, ezért éppen most kapták meg a szakma kiváló dolgozója jel­vényt. Nagy sikerek fűződnek még Wendler Géza fődiszpé­cser, Szalai János Műnk «ér­deméremmel kitüntetett fő­mérnök és a pártszervezet szá­mos más tagjának munkájá­hoz is. MAI SZÁMUNKBAN: (Tudósítónktól) | A Magyar Vasötvözetgyár- t ban nem régen igen komoly 1 és nagyjelentőségű új gyárt- I mányt kísérleteztek ki. ♦ Szalay János főmérnök ál- j tál vezetett és irányított mű- | szaki csoport nem kisebb J problémát oldott meg, mint a I szilicó-mangán hazai gyártását. | Az új gyártmány lényegesen | jobb dezoxidálószer, mint kü- I lön a szilícium és külön a mangán, illetve aluminium, mert az acélgyártás hömérsék- | létén a dezoxidálás terméke | olvadt állapotban van, ennek í következtében az egyes ré- t szecskák összeállítására meg ♦ van a lehetőség. A szilicó­$ mangán jobb és gyorsabb | dezoxidálást biztosít s ezáltal ♦ javítja az acél minőségét. : Hatvan tagjelölt felvételének tapasztalataiból. (2. oldal.) — Az első zárszámadó közgyűlések néhány tapasztalata. (3. ol-| Az üj ötvözet hazai előállí. dal.) — Hogyan készülnek szénbányáink a télre? (3. oldal.) —J tása tehát jelentős esemény­Visszavárunk benneteket. (4. oldal.) —1 Akik a párt hívó« nok számít, mert a szilieó J mangan küllőidről is csak szavára falura mentek, (5, oldal.) — Sport. (6. oldal.) | nagy nehézségek árán besze­elegy mangán külföldről is ♦ nagy nehézségek árán ♦ rezhető anyag volt. Az ♦ megállapítását és összeállító | sát igen sok számítás és kí- i sérletezés előzte meg. A kísér­A bocsáriapújtői Új Barázda Telek Károly 12 holdas gazda néhány hete választotta a szövetkezeti utat Hegedűs Dezsőné férjével együtt belépett a termelőszö­vetkezetbe. Rusz Gytiláné is a szövetke­zeti utat választotta Rozgonyi együtt és léptek a X Tamás bátyjával 12 hold földjükkel termelőszövetkezetbe A TSZ-ELET KRÓNIKÁJA Pénzjutalomban részesítették a ceredi Búzakalász Tsz tag­jait, akik az őszi munkában a legjobb eredményt érték el megyénk tsz-ei között. 5000 forint jutáimat kaptak. Szép tervei vannak a jövő esztendőre a pásztói Szabadság Tsz-nek. Többek között nagy­arányú juhtenyésztésbe kezde­nek és elhatározták, hogy 600 férőhelyes juhhodályt építe­nek.-5C­Szilvafákkal szegélyezi föld­jeit a szurdokpüspöki Béke Tsz. A csemeték már megér­keztek, és a szövetkezet tag­jai rövidesen megkezdik a tele­pítést. * Tovább folyik Nógrád megye termelőszövetkezeteinek villa­mosítása. A napokban kezdték meg a karancssági Alkotmány és a nógrádmegyeri Petőfi Termelőszövetkezet villamo­sítását. A munkák befejezésé­vel 13-ra nő azoknak a szö­vetkezeteknek a száma, ame­lyek ez évben villanyt kap­tak. .December 10-ig teljesítjük mélyszántási tervünket' — ígérik a kisterenyei gépállomás dolgozói Gépállomásainkon a vető­szántások befejezése után mind nagyobb ütemben meg­indult az őszi mélyszántás. Ba- ranyi elvtárs a Kisterenyei Gépállomás igazgatója a kö­vetkezőket mondta a gépállo­más elkövetkező munkájáról: — Gépállomásunk már 98 százalékra teljesítette őszi ter­vét. A hétfői értekezleten a vezetőség javaslatára a trakto­rosok vállalták, hogy december első dekádjában az előírt napi 1,5 hold egyoldalú őszi mély­szántás helyett naponta 2,5 holdat teljesítenek. A körze­tükhöz tartozó termelőszövet­kezetben még 207 hold őszi mélyszántás van, ezt a terüle­tet a tsz-ekben dolgozó 13 da­rab erőgép december 10-ére 'teljesíti. A kisterenyei Vörös Október Termelőszövetkezetben 22 hold őszi szántás elvégzését akadá­lyozza az, hogy a trágyát még ez idáig nem hordták ki. A vezetőség úgy döntött, hogy a gépállomás havi díjasai vasár­nap segítenek a trágya kihor­dásban, hogy itt is idejében be tudják fejezni a szántást. A gépállomás többi erőgépe egyéni gazdaságokban és köz­ségi tartalék területeken vé­gez őszi mélyszántást. A dolgozókról való rendsze­res gondoskodás megvalósítá­sa érdekében gépállomásunk havidíjas dolgozói mindennap vagy minden másnap felkere­sik a hozzájuk beosztott trak­torosokat, amikor meleg italt visznek a dolgozóknak és el­intézik azok egyéb munka­problémáit. Gépállomásaink többségének sokkal jobb az adottsága mint a kisterenyei gépállomásnak. Adva van tehát a lehetőség, hogy december első felében, de ha az időjárás megengedi később is dolgozzanak a trak­torok. Gépállomásaink tartsák szem előtt, hogy termelőszö­vetkezeteinkben ne maradjon egyetlen talpalatnyi föld sem szántatlanul; let lefolytatására egy kis gra­fit tégelyt készítettek, amely­ben a szükséges magas hő­mérsékletet elektromos úton állították elő. Számtalan eset­ben. kora reggeltől a késő dél­utáni órákig volt látható a főtechnológus, amint sajátke­zűig végezte a munkálatokat az elegy előkészítésétől, egé­szen a laboratóriumi vizsgá­latig. A hosszas és kitartó munkának meg is lett az eredménye, mert a nagyüzemi kísérlet is sikerült, s az év végéig a már eddig legyártott mennyiségen felül még 200 tonnát készítenek. Nemzetgazdasági szempont­ból nézve, a szilicó-mangán ha­zai gyártási problémájának megoldása, hozzávetőlegesen évi 14 millió forint megtaka­rítást jelent népgazdaságunk­nak. Az ilyen hatalmas ösz- szegű megtakarítás elérésében oroszlán része van a kiváló mérnöki és technikusi csoport­nak, amely tudatában van an­nak, hogy a második ötéves terv során még több, jobb, ol­csóbb terméket vár az or­szág üzemeinktől. Üdvözöljük a városunkba érkező ukrán művészküldöttséget December %-én kedves ven* dégek látogatják meg városun* kát: szovjet előadóművészek; Goldstein, a Szovjetunió ossz* szövetségei hegedűversenyé* nék, valamint a varsói és brüsszeli nemzetközi hegedű* versenynek díjnyertese, Pável Szerebrjanov, a leningrádi ál* lami Konzervatórium profesz* szóra, az Űzbég SZSZK érdé* mes művésze, Anna Jurov* szkaja, az USZSZK érdemes művésze, a Ivovi Állami Ope­raház magánénekese, továbbá Mihail Grisko Sztálin-díjas, a Szovjetunió népművésze, a kievi Állami Operaház magán* énekese mutatja be művésze* tét a salgótarjániaknak. A vendégeket Kazári Gyula, a megyei tanács elnökhelyet* tese fogadja a megyei tanács épületében. Mielőtt a vendég* művészek hangversenye meg* kezdődnék, a Városi Kultúr* otthonban, Galajda elvtárs, a városi tanács végrehajtó bi­zottságának elnöke köszönti a szovjet elvtársakat, majd ez* után pontosan 6 órakor kezdő­dik a nagyszabású hangver- seny. ■k A szovjet—ukrán hét utolsó két napján szerte a megyében gazdag műsoros esteket rendez az MSZT. E hó 3-án a Salgó­tarjáni Acélárugyár kultúrhá- zában Petrov: „Béke szigete” című színdarabját mutatják be a gyár színjátszói. Ugyan­ezen a napon Balassagyarma­ton és Szátok községben él­ménybeszámolót tart egy-egy Szovjetunióban járt elvtárs az ottani tapasztalatairól. Alsópe- tényben irodalmi esten, Egy- házasdengelegen, Vanyarcon, Mátraszöllősön, Szurdokpüspö­kiben és Palotáson filmvetí­téssel egybekötött ünnepélyen emlékeznek meg az ukrán és a magyar nép barátságáról. December 4-én Szirák, Tar, Nézsa rs Tereske lakossága rendes ünnepségeket a szov- jet—ukrán hét alkalmából, Új silézási eljárást dolgoztak ki Szécsényben A Szécsényi Gépállomás műszaki dolgozói Dudás György főmérnök vezetésével kidolgozták a három silótöltő, egy erőgéppel való meghajtá­sát. Az elméleti kivitelezés után a napokban gyakorlatban is kipróbálták az újítást. A kí­sérlet sikerült. A szécsényi II. Rákóczi termelőszövetkezet­ben már három silótöltő-gép- pel dolgoztak. Az újítás jelen­tőségéről Dudás elvtárs a kö­vetkezőket mondotta: Ez az újítás minden gépál­lomáson megvalósítható. Csu­pán a beállításra kell ügyelni. Vigyázni kell arra, hogy a si- lótöltő-gépek egymáshoz jól legyenek merevítve, hogy munka közben egymástól el ne mbzduljanak. A szíjmeghaj­tás menete a következő: az el­ső silótöltőről meghajtjuk a másodikat, majd a másodikról a harmadikat, az erőgép pe- silógödröt 25 óra alatt töltőt* dig a tőle legtávolabb eső si- tek meg, addig most ezt a lótöltőt hajtja meg. munkát 8 óra alatt elvégzik. Ez az összeállítás a gyakor- így az erőgépet teljesen ki­latban bevált. Az előnye, hogy használjuk, a teljesítményi amíg eddig egy 80 köbméteres pedig megháromszorozzuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom