Szabad Nógrád. 1955. augusztus (11. évfolyam. 60-68. szám)

1955-08-06 / 61. szám

4 SZABAD IVOÍiirin 1955. augusztus 8. a A Kínai Népköztársaság acéltermelése az év első felé­ben 1954 első feléhez viszo­nyítva 40 százalékkal emelke­dett. Az állami erőművek 18,3 százalékkal több áramot fej­lesztettek, mint 1954 első felé­ben, ★ A „Neues Deutschland” hír­adása szerint Lipcse kerületé­ben 22 új autóbuszt helyeztek üzembe — köztük 12 magyar gyártmányú Ikarus-kocsit. A kerület forgalmát idén össze­sen 32 új autóbusszal javít­ják, ezek közül 17-et Magyar- ország szállít, A ruszei „Georgi Dimitrov” mezőgazdasági gépgyár kapu­ján július 12-én kigördült az ötszázadik bolgár gyártmányú gabonakombájn. A közeljövőben a gyár több­száz répakombájnt is küld a falvakba, ezenkívül előrehala­dott a munka az első bolgár gyártmányú kukoricaboronáló kombájn szerelésénél is. ★ A baráti Lengyelországban öt és fél év alatt több mint tizenegyezer különböző ipari objektumot építettek. A szere­lőcsarnok és gyárépületek űr­tartalma meghaladja az 50 millió köbmétert; Emlékezés Hirosimára Augusztus 6-át mutatott ak­kor is a naptár... Az emberek elindultak reggel a munka­helyükre, az utcákon gondtala­nul szaladgáltak, játszadoztak az apró, ferdeszemü gyerekek. Felettük felhőtlenül ragyogott az égbolt. A házak előtt munka- képtelen öregek üldögéltek, akik ijedten rezzentek össze, amikor a mérhetetlen magas­ságban csak szúnyognyinak látszó repülőgépek szárnyai csillantak meg a napfény csó­vájában. Az ijedelem azonban elült, ahogyan a gépek eltűn­tek a távolban. Az aggodal­téseinek és a békeszerető em­berek mind hatékonyabb, mind eredményesebb harcának kö­szönhető. Az a körülmény, hogy a Szovjetunió maga is ismeri az atomtitkot és bármi­lyen agresszió esetén könyör­telenül vissza tud vágni a tá­madónak s meg tudja azt sem­misíteni, elveszi az imperialista háborús uszítok kedvét a bom- badobálástól! Ugyanakkor a Szovjetunió vezetői kezdettől fogva rendíthetetlenül töreked­nek arra, hogy a különböző ál­lamok közmegegyezéssel tilt­sák el az atom. és hidrogén­Hirosima az atomiamat! ás után. maskodók megkönnyebbülten íelsóhajtottak, s az élet zavar­talanul folyt tovább. Negyed, vagy fél óra múlva hatalmas dörrenés vágta el a békés zsibongást. Óriási felhő telepedett a földre, vad tüzek lobogtak a városban. — Város­ban? — Nem, ebben a pillanat­ban itt már nem város volt, csak üszkös romtenger. 90 000 épület közül 65 000 teljesen hasznavehetetlen rommá vált, de a többi ház is súlyosan megsérült... 80 000 összeégett, felismerhetetlen halott és leg­alább ugyanannyi sebesült he­vert a kövek alatt... így pusztult el 1945. augusz­tus 6-án Hirosima japán város, így mutatkozott be halálthozó bomba képében, tűztől és vér­től, kétségbeesett gyereksiko­lyoktól és haldoklók hörgésé- től kísérve, az emberiség tör­ténelmének eddig talán legje­lentősebb felfedezése: az atom­energia felszabadítása. Ilyen kezdet után a gondolkodó em­berek szerte a világban aggód­va kérdezgették, hogy mit vár­hatunk ettől a találmánytól? Pusztulást, megsemmisülést, vagy egy olyan korszakot, amely soha nem álmodott erőt ad, felmérhetetlen lehetősége­ket biztosít az egész emberi­ségnek a közös boldogulásra? Ha Hirosima e'pusztítóin, az Egyesült Államok imperialista nagytőkésein múlna, akkor az atomkorszak örökös rettegést és kiszolgáltatottságot jelente­ne a békás emberek számára. Igen, ha rajtuk múlna, kataszt­rófába sodorná az emberiséget az atom felszabadításának tit­ka. Tíz év alatt ők mindent megtettek azért, hogy megsok­szorozzák a bombák pusztító erejét és iparkodtak megte­remteni azok felhasználásának lehetőségét. Az, hogy a hiro- simai példa azóta nem ismétlő­dött meg és egyre kevesebb a valószínűsége annak, hogy megismétlődjék, a Szovjetunió nagyszerű, csodálatos erőfeszí­fegyverek használatát, semmi­sítsék meg atomfegyverkészle­teiket és lássanak hozzá az atomenergia békés felhaszná­lásához. Ez utóbbira éppen a Szovjetunió mutatott követen­dő példát az atomenergiával működő villanytelepek felállí­tásával és az atomenergia se­gítségével végrehajtott termé­szetátalakítási tervek végre­hajtásával. Hatalmas eredmé­nyeit a népi demokráciákkal is megosztja a szovjet nép az­által, hogy anyagot, felszerelést ad nekünk és közli velünk eredményeit, módszereit az atomenergia békés felhaszná­lására vonatkozóan. Tíz év alatt a becsületes em­berek az egész világon felis­merték, hogy a Szovjetunió választotta a helyes utat, az ő útja vezet az emberiség boldo­gulásához, az atomenergia fel­használásának felbecsülhetet­len jelentőségű gyümölcseihez* De felismerték a népek azt is, hogy az imperialisták veszélyes fenyegetőzéseinek, atomzsaro­lásának végrehajtását meg le­het és meg is kell akadályozni. Mind többen és többen szálltak szembe az imperialista atom- őrülettel. E harc első nagy eredménye az volt, hogy sike­rült megakadályozni a Korea ellen tervezett atomtámadást. Az első sikert aztán rendre kö­vette a többi... És a népek kitartó harcának köszönhetjük, hogy ma, a genfi értekezlet után, az atombomba felrobbanásának 10. évforduló­ján, közel állunk már ahhoz, hogy megszülessen végre a megegyezés. Persze ez még mmdig nem lesz könnyű, s to­vábbra is éberen kell figyel­nünk az eseményeket, hiszen az imperialista atomlovagok nem adták fel gyilkos tervei­ket. Ahhoz tehát, hogy soha ne ismétlődhessék meg többé Hirosima — egy pillanatra sem szabad elfelejtenünk, mire ta­nít, mire kötelez mindannyiun­kat Hirosima! Naponta nagymennyiségű zöldségfélét szállít piacra a Pásztói Állami Gazdaság kertészete A Pásztói Állami Gazdaság kertészete idén jelentős mér­tékben bekapcsolódott a sal­gótarjáni szénmedence zöld­ségellátásába. A 180 holdas kertészet, amelyből 65 hold öntözéses, kora tavasz óta szállítja a friss főzelékfélesé­geket a salgótarjáni és a kör­nyező bányászközségek pia­caira. Júliusban naponként 80 mázsánvi termést szedtek le és szállítottak el az állami gazdaság dolgozói. Az elmúlt napokban újabb zöldségfélesé­gek értek be és az eddiginél sokkal nagyobb mennyiséget visznek piacra. Hétfőn pél­dául 100 mázsa káposztát, 95 mázsa főzőtököt, 23 mázsa paradicsomot, 46 mázsa ubor­kát, nagyobb mennyiségű sár­garépát, paprikát, hagymát és újburgonyát küldtek a városi dolgozók asztalára. Az új bölcsőde első napjai Július 26-án nyílt meg Nagybátony- ban a megye leg­korszerűbb bölcső­déje. Nagyszerű he­lyen épült, a város szélén, távól a vá­ros porától, távol minden zajtól, tisz­ta és csendes terü­leten. Kívülről szép, új, modern az épü­let. Belsejében, ma még kezdeti nehéz­ségekkel küszköd­nek. A mosókonyha alatti mennyezet át­ázott, most javítják. Nem működik a központi fűtés (re­méljük csak pilla­natnyilag), bár ez még nem jelent ko­molyabb problémát, amíg jó idő van. Nincsen melegvíz sem — reméljük napok kérdése már ez is. A bölcsőde 44 fé­rőhelyes. Jelenleg 18 gyermek tartóz­kodik itt, 18 fiatal mama szíve már megnyugodott afelől, hogy gyer­meke jó kezekben van a bölcsödében. Hét óra körül hozzák be az anyák kicsinyeiket. A cse­csemőknek, de a ti­pegők részére is, külön átvevőhely van. A szülők ugyan­is nem léphetnek be a gyermekszo­bákba. Az átvevő­hely két részből áll. A külső teremben kis asztalokon le­vetkőztetik az édes­anyák gyermekei­ket. A kis ruhák számára öltözők és fiókok vannak. A teljesen meztelen kicsinyeket a gon­dozónőknek adják. A másik elkülöní­tett teremben aztán megmérik a kicsik hőmérsékletét, meg­fürdetik őket és rá­juk adják bölcsődei ruháikat. A kislá­nyok rózsaszín, a kisfiúk világos kék ruhácskát kapnak. Kétnaponként — de szükséges esetben naponként — kap­nak tiszta ruhát. Innét a csecsemők és a tipegők (azaz a nagyobbacskák) külön nappali szo­bába kerülnek. Kis ágyacskák és na­gyobb játszó ketre­cek állnak rendel­kezésükre. Sajnos a bölcsőde játékfel­szerelést egyáltalán nem kapott, egye­lőre a gyerekek otthonról hozott já­tékaikkal játszanak. Állandóan mellet­tük van egy-egy gondozónő, A cse­csemők három­óránként kapnak tejet, vagy kávét, kekszet. A nagyob­bak négyszer étkez­nek. Az ellátás ki­tűnő és változatos. A reggeli általában kávé, keksz, vagy vajaskenyér zöld­paprikával. Tízórai­ra limonádét, cuk­rozott citromot, vagy gyümölcsöt esznek. Étvágyukat ez a táplálék erő­sen növeli. Tízórai után a napoztató teraszon sütkérez­nek. A jó levegő és a drága napfény igen hasznos nekik is. Mosolygó arcocs­káik arról beszél­nek, ez a napfürdő felér a strandolok boldogságával. Egy óra körül ebédel­nek. Az ebéd álta­lában főzelék, gyü­mölcs és sütemény, de volt már papri­kás-csirke, rakott- burgonya és finom piskótatekercs. Ebéd után lefektetik a kicsinyeket. A dél­utáni pihenőt leg­többjük örömmel fogadja. A kis Ko­vács hasonfekve még az uzsonna­időt is átalussza. Pedig az uzsonna is mindig finom, kávé kaláccsal vagy va­jaskenyérrel és rendszerint csoko­ládé. Sümeginé gondos­kodása mindenre kiterjed. Sajátjai­ként szereti a gyer­mekeket. Orvos na­ponként jár ki, bár Sümeginé maga vé­dőnő és nagy hozzá­értéssel vigyáz a gyermekek egész­ségére. Ha bármi­lyen kis elváltozást, betegségi tünetet észrevesz, a gyanú­sat betegszobába helyezi, elkülönítve a többitől és azon­nal orvost hív. A gyerekek ked­ves ismerősként mosolyognak Sü- meginére. A négy­hónapos Bojtor La- cika arcocskája is felderül, amikor be­lép a vezetőnő. A kisfiú most az ün­nepelt, öt nap alatt 35 dekát hízott, dyja, Vincze pe- már a harmadik szelet lekvároske­nyeret fogyasztja éppen jó étvággyal. Négyóra tájt meg­érkeznek a mamák az átvevőhelyiség­be. Most éppen for­dított a helyzet. Most ők öltöztetik át a hazai ruhács­kákba az apróságo­kat, akik aztán ap­ró kezükkel búcsút intenek, mintha mondanák: a hol­napi boldog viszont­látásra ... Búcsúzóul tolmá­csolni szeretném Sümeginé és az ösz- szes kisgyermekek kívánságát: szervez­zenek valamilyen rendezvényt az MNDSZ-asszonyai, vagy az iskolások, amelynek jövedel­mét a bölcsőde szé­pítésére, játékvásár­lásokra fordítanák. Mert úgy még ba­rátságosabb lehetne a kicsik második otthona. MESTER MÁRIA Aki szereti a feleségét Egy vita körül bonyolódik a cselekmény, elvigyék-e a a férjek a kirándulásra feleségeiket, vagy csak a gyáron belül rendezzék a kirándulást. Kacagtató, szellemes német filmvíg­játék. Játssza a salgótarjáni November 7. 4—7-ig. És bemutatja majd az endrefalvi mozi 12— 15-ig. iimb NÓGRA A NAGYOROSZI ÚTTÖRŐK SEGÍTIK A TERMELŐSZÖVETKEZETET Mint megyénkben minde­nütt, a nagyoroszi Úttörő TSZ- ben is teljes erővel folyik az aratás, cséplés. A dolgozók igyekeznek a nap minden órá­ját, percét kihasználni, hogy egyetlen szem gabona se vesz- szen kárba, s mielőbb teljesít­hessék a beszolgáltatást. A nagy nyári munkába be­kapcsolódtak a község úttörői is. Elvállalták a pajtások a tsz 40 kh heterozis kukoricájának cimerezését. Farkas István ag- ronómus és Rakonczai Antal úttörő-csapatvezető irányítá­sa mellett a gyerekek becsüle­tesen teljesítették vállalásu­kat. Jó munkájukkal mintegy 8000 forint többletjövedelmet biztosítottak a tsz-nek, s ami a legfontosabb, lehetővé tették, hogy a szövetkezet tagjai va­lamennyien az aratásnál dol­gozhassanak anélkül, hogy közben a többi munka háttér­be szorulna. Áz Úttörő TSZ vezetősége a Szabad Nógrád útján köszöni meg a lelkes kis pajtások se­gítségét. Jó lenne, ha másutt is követnék a fiatalok a nagy­oroszi úttörők példáját! Békéssy Szilárd NÉHÁNY SZÓ „A TANÍTÓNŐ" ELŐADÁSÁRÓL Nem vagyok rendszeres le­velezője a Szabad Nógrádnak, de most mégis tollat fogok, hogy beszámoljak arról a rendkívüli élményről, amelyet a Csokonai Színház legutóbbi előadása nyújtott számomra. Bródy Sándor darabja, „A tanítónő”, komoly, súlyos mon­danivalót tartalmaz. A dráma eszméjének tolmácsolása nagy feladat elé állítja a színésze­ket. A Csokonai Színház mű­vészei valamennyien megáll- ták a helyüket, játékukkal meggyőzően mutatták be a ré­gi Magyarország társadalmá­nak ellentéteit. Szende Bessy, aki a tanító­nőt alakítja, annyira beleélte magát a szerepébe, olyan őszintén és szívből játszott, hogy az ember úgy érezte, magát az életet látja, nem pedig egy színdarabot. Sokat lehetne írni Sós Lajos játé­káról, aki Budapestről jött vendégszerepelni és ifj. Nagy István szerepében lépett fel. Felejthetetlen színészi ala­kítást nyújtott! Különösen az utolsó felvonásban ját­szott igen jól, amikor a bá­natában lerészegedett embert kellett ábrázolnia. Sokáig em­lékezni fogunk Solti Bertalan játékára is. amellvel a fiú ap­ját jelenítette meg a színpa­don. Mindegyik szereplő dicsére­tet érdemel a jó előadásért. Nekem különösen az iskola­széki jelenet tetszett, itt min­denki a legjobbat adta. Nem kritikának szánom ezt a néhány sort, hanem köszö­netnek. Köszönetnek azért, hogy a debreceniek ilyen ko­moly darabbal, ilyen színvona­las előadással nevelték és szó­rakoztatták a salgótarjáni kö­zönséget. Nagy sikere volt a darabnak, a nézők szinte léleg­zetvisszafojtva figyelték az előadást. Sajnos, debreceni vendé­geink nemsokára elbúcsúz­nak tőlünk. Sikerekben gaz­dag, jó munkában bővelkedő színiévadot kívánok a Csoko­nai Színház valamennyi művé­szének! Sz. E. Salgótarján NÉPKÖLTÉSZETÜNK REMEKEIT OLVASVA... Ez alkalommal egy kis köny­vecskéről írok, amely nagyon tetszett. Szeretném, ha a Sza­bad Nógrád olvasói felfigyel­nének erre a könyvre, s leve­lem nyomán minél többen ol­vasnák azt el. A közelmúltban adta közre az If júsági Könyvkiadó a „Ma­gyar NépballadákH című, egy­szerű és ízléses kötésű könyvet. Ez ízelítőt ad ahhoz, hogy nagy balladaköltészetünkbe bepil­lanthassunk. A sikerült váloga­tás Csanádi Imre munkája. Si­került azért, mert a versek úgy vannak összeállítva, hogy változatosan mutatják meg a balladaköltészet témakörét. A gyűjtemény több darabja a bol­dogtalan szerelmesekkel foglal­kozik, más balladák a régi ka­tonaélet keserveit, a bujdosásba kényszerített szegénylegények szenvedéseit, megint mások a nép életének többé-kevésbé szomorú, igen gyakran tragi­kus eseményeit panaszolják. Olvasásukkor megelevenedik előttüvik az évszázados elnyo- mottság minden búja, keserű­ségei Nem tudom, melyüket említ­sem a sok közül. Meghatottan olvastam Budai Ilona történe­tét. Megrázóan hatnak a gond­talan, táncoló rossz asszony szavai is, aki férje halálának hírére ú a lepedőjét siratja, mert fonni nem tud. de férjet még kaphat. Mi, nógrádiak kü­lönös örömmel és szeretettel találkozturiSk a kötetben a „Sági kígyó" című balladával, hiszen ez a mi földünkön szü­letett: Bocsárlapujtőn gyűjtöt­ték a néprajzosok. A szeren­csétlenül járt szolgalegényt csak a babája menti meg a biz­tos haláltól és szívesen hozza meg az áldozatot: „Inkább el leszek én az egy kezem nélkül, mintsem én ellennék a galam­bom nélkül“. A „Két menyasz- szony” című balladában már- már búslakodtam a kondá le­gényhez ment lány sorsán, de a végén a csattanó megfordí­totta kedvemet, mivel az utol­só versszakból kiderül, hogy mégiscsak az egyszerű, becsü­letes életmód vezet a boldog­sághoz. Ez a könyv a „Magyar köl­tészet gyöngyszemei“ sorozat legutóbb megjelent példánya. A sorozatban legnagyobb ma­gyar költőink közül eddig Cso- Ikonai, Vörösmarty, József Atti­la válogatott versei jelentek meg olcsó (4,50 forintos) áron. A sorozatot az Ifjúsági Könyv­kiadó nekünk, fiataloknak szánja, de bizonyára az idő­sebbek is megszeretik ezeket a könyveket, hiszen nagy köl­tőink szebbnél szebb verseit olvashatják bennük. Nagy Zoltán Salgótarján

Next

/
Oldalképek
Tartalom