Szabad Nógrád. 1955. június (11. évfolyam. 42-50. szám)

1955-06-01 / 42. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 1 WD P NÓGRÁDMEGYE! pártbizottságána K LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 42. SZÁM. ÄRA: 50 FILLÉR 1955 JÚNIUS 1. Teljesítsük minden részletében a félévi tervet ! Pártunk Központi Vezetőségének március 2—4-i határo­zata megszabta azokat a feladatokat, amelyeket az 1955-ös tervévben az ipar területén végre kell hajtani. A határozat rámutat arra is, hogy ez a tervév alapos előkészítője kell legyen a második ötéves tervnek. Megmutatja továbbá azt, hogy életszínvonalunk további emelése érdekében fel kell számolni és véget kell vetíti a termelés és termelékenység egyhelyben való topogásának, sőt egyes iparágaknál, ahol visszaesés volt tapasztalható, biztosítani kell szocialista építésünk minden téren felfelé ívelő vonalát. A határozat az 1955-ös tervévre — 1954-hez viszonyítva *— célul tűzte ki a termelés 5,7 százalékos növekedését, a ter­melési költségek 3 százalékos csökkentését és az anyagfel­használás 2,3 százalékos megtakarítását 1954-hez viszonyítva. Tekintve azt, hogy megyénkben döntő fontosságú ipari üzemek vannak a párt-, gazdasági- és tömegszervezeti vezetőiknek nagy gondot kell fordítani arra, hogy a határozatban célul tűzött mutatószámok rájukeső részét teljesítsék is. Vajon meg­vannak-e ennek a lehetőségei? Igen, meg! Ipari üzemeink első negyedéves tervteljesítése ezt fényesen bizonyítja, de erre mutat az április és a május havi esedékes tervek teljesítése is. Most, amikor már csak egy hónap választ el bennünket a féléves terv befejezé­sétől, úgy hiszem, egyetlen vezető sincs, különösen ott, ahol elnyerték a büszke „élüzem cím“-et, hogy ne harcolna azért, hogy ezt a második negyedév eredményei alapján meg is tartsák. Ipari üzemeink munkásgyűléseken tárgyalták meg a 20 budapesti üzem felhívásához való csatlakozást és ezen mun­kásgyűléseken vitatták meg azt, hogy mit tudnak tenni a terv minden részletében való teljesítéséért. A május 21-én megtartott megyei ipari aktíva küldöttei — akiket a dolgo­zok választottak — hozzászólásaikban elmondották, hogy üzemeikben megvannak a lehetőségek arra, hogy necsak a mennyiségi tervet teljesítsék, hanem a különböző tervmuta­tóknál is eredményeket érjenek el. Az Acélárugyár, a Tűzhelygyár, a Vasötvözetgyár, az Üveggyár s még a szénbányászat felajánlásai is azt mutat­ják, hogy ipari üzemeink vezetői és dolgozói megértették a márciusi határozat jelentőségét és annak szellemében indul­tak neki feladataik megoldásának. A termelékenység eme­lésére tett 2—5 százalékos felajánlás, vagy a vállalt 30 millió forintos megtakarítás is mutatja üzemeinkben érvényre akarják juttatni,, hogy adjunk több. jobb és olcsóbb árut nép­gazdaságunknak. Hogyan valósíthatjuk meg ezeket a fogadalmakat? Mindenek előtt úgy, ha üzemeinkben megteremtjük a tervszerű, előrelátó vezetést, szorosabbra vonjuk a vezetők és dolgozók kapcsolatát és ha mindenki ismeri a ráháruló feladatot. Az első negyedévben a felszabadulási munka ver­seny idején üzemeinkben nagyobbrészt biztosítva voltak ezek a feltételek. Nem volt egyetlen terület sem, ahol ha a vezetők nehézséget láttak, ne intézkedtek volna azonnal. Ezt látva a dolgozók is igyekeztek úgy végezni munkájukat, hogy az minél eredményesebb legyen. Gazdasági és műszaki vezetőink az első negyedév tapasztalatait felhasználva vé­gezzék szervező és irányító munkájukat, tartózkodjanak sok­kal többet az üzemekben és üzemrészekben, tudásukkal segítsék elő a dolgozók tervének és felajánlásának teljesítését. Legyenek kezdeményezők az újítások területén, kérjék ki a dolgozók véleményét azok bevezetéséhez. Ne feledkez­zenek meg azonban arról sem, hogy a dolgozók által fel­vetett problémák elintézést is nyerjenek, legyen az szociális, kulturális vagy bármi más természetű. Minden esetben tartsák szem előtt a kollektív szerződésben vállalt köteles­ség betartását. Munkájuk sikeres végzéséhez kérjék a párt­ós tömegszervezetek támogatását is, mert eredményes mun­kát csak úgy tudnak végezni. üzemi pártszervezeteink feladatát az határozza meg, hogy milyen gazdaságéban dolgozik egy-egy üzem, hogyan teljesíti tervfeladatait. Ennek ismerete alapján kell mozgó­sítani a párttagságot, azokra a területekre, ahol hibák és hiányosságok vannak. Pártszervezeteinknek nem szabad megelégedni azzal, hogy a mennyiségi tervet teljesítse az üzem, amikor a termelékenység- és önköltségi mutatóknál hibák vannak Népnevelő és pártcsoport értekezleten, tag­gyűlésen a kommunistákkal kell megértetni elsősorban azt, hogy milyen jelentősége és hivatása van annak, ha egyik, vagy másik mutató nincs teljesítve. A kommunista példa­mutatásnak kell érvényesülnie minden olyan területen, aho-1 nehézségek vannak, mert így tudjuk feladataik minden részletében való teljesítésre mozgósítani a pártonkívüliek tömegét is. Üzemeink éves terveik túlteljesítésére megtették fel­ajánlásaikat. Ezek a vállalások azonban csak akkor gyümöl­csözőek, ha maradéktalanul teljesítik is azokat. Ehhez pedig az szükséges, hogy sokkal többet és jobban foglalkozzanak a szocialista munkaversennyel. Pártszervezeteink úgy irányítsák a szakszervezetek mun­káját, hogy a verseny olyan lendületessé és elevenné vál­jon, mint volt az a felszabadulási verseny idején. Az- üzemek vállalásai melyet egész évre tettek, szakaszokra van fel­bontva. Meg kell tehát azt nézni, hogy egy-egy szakaszban mit vállaltak és hogyan teljesítették azt. Ha dolgozóink azt látják, hogy az általuk tett felajánlást értékelik és rendsze­resen, akkor nagyobb lesz az üzemben a munkakedv és lendület, még többet tesznek szocialista kötelezettség válla­lást, ami egyik biztosítéka annak, hogy feladatainkat min­den részletében teljesíteni tudjuk. Tettekre van tehát szükség, ahhoz, hogy a megyei aktíva és a munkásgyűléseken megtárgyalt felajánlások megvalósuljanak. Ipari üzemeink vezetőinek és dolgozóinak egyöntetűen harcba kell indulni azért, hogy az első negyedévi eredmény után a második negyedévet, illetve az első félévet teljes siker koronázza. Feladataik nagyok, de teljesíthetők. Induljon tehát erő­teljes harc minden üzemben az „élüzem cím” megtartásáért és elnyeréséért, a SZOT és Minisztertanács zászlójáért Pintér László, a megyei pártbizottság osztályvezetője MAI SZAMUNKBÓL: A dolgozó nép legjobbjaival erősítsük pártunkat 2. old. Gépi kapálás — magasabb kukoricatermés! 3. old. A mun­kás és parasziszármazású tanulók továbbtanulásáról 4. old. Miért nem működik megyénkben az írócsoport 6. old. A tolmács! „Szabadság” TSZ előhasi komvall kocái A tervek túlteljesítéséért 350 ezer kw megtakarított áram A VASÖTVÖZETGYÁRIAK sokat tettek már a tervek ma­radéktalan teljesítéséért. A dolgozók napi munkájukkal biztosítják a termelékenység emelését, ami gyakorlatban több termelést jelent, kevesebb anyagfelhasználással, s a mun­kaidő szervezettebb kihaszná­lásával. A Vasötvözetgyárban napon­ta ellenőrzik, hogy mennyit teljesítettek a vállalásaikból. Csak májusban 350 000 kilo­watt áramot takarítottak meg. Ez eredmény elérésében külö­nösképpen az a három kohász­brigád vette ki részét, amely már hónapok óta hármasver­senyben van. Jelenleg a Petőfi- brigád vezet 107.1 százalékos eredménnyel. A Petőfi-brigád az elmúlt hónapokban, majd­nem mindig sereghajtó volt és csak most sikerült az első hely­re kerülnie. A Kossuth-brigád 105.4, a Gerő-brigád 104,2 szá­zalékos eredményt ért el. 1930 ablak beiá«rge*.éM»hrz . . . Ipari üzemeinkben fokozó­dik a munka az éves vállalá­sok teljesítéséért. A ZAGY- VAPÁLFALVI ÜVEGGYÁR gépüzeméfoen például a II. csoport Vendel Lajos vezet® sével óránként 120 négyzet- méter ablaküveget gyárt. A 8 órás műszakban termelt üvegmennyiség elegendő len­ne 1920 darab normál ablak beüvegezésé'nez. Szőcsi István vastag-üveg csomagoló brigádja állandóan 180 százalékot ér el. A brigád sokban hozzájárul ahhoz, hogy a csoportok által termelt üveg­árut időben rendeltetési he­lyükre elszállítsák. Csökkentik az önköltséget A SALGÓTARJÁNI ACÉL­ÁRUGYÁR GSZ-üzem dolgo zói egyéni vállalásaikkal se gítik üzemüket, hogy az éves önköltségi tervet csök­kenteni tudják. Vállaltak, hogy sajtolt lapátból az egy tonna készárura eső termelési költséget 2 százalékkal csök­kentik. A kovácsolt fejszegyár­tásnál pedig tonnánként 100 forinttal csökkentik az önkölt­séget. Ezt az eredményt a GSZ- üzem dolgozói a pontos dara­bolással az anyagbetét szigorú betartásával stb. kívánják el­érni.­A vállalásokhoz, a GSZ-üzem darabolói is csatlakoztak. El­határozták. hogy nem munkál­nak meg réteges anyagot, mert hosszabb megmunkálás után derül csak ki, hogy selejt s II. vagy III. rendű árut gyártot­tak. Eddig körülbelül 2800 da­rab traktorkapaszkodóhoz szük­séges anyagot raktak félre. Ä darabolok kezdeményezése lényegesen csökkenti majd a GSZ-üzem önköltségét. A BALASSAGYARMATI FA­TÖMEGCIKKIPARI ÉS BÚ­TORGYÁRTÓ VÁLLALAT dolgozói az elmúlt héten le­zajlott termelési értekezleten elhatározták, hogy 1955. évi termelési tervüket december 25-re befejezik, önköltségü­ket másfél százalékkal csök­kentik és a helyi erőforrá­sok feltárásával és selejtcsök- kentésse'l lényeges anvagmeg-1 takarítást érnek el. Hősi küzdelem a havi terv teljesítéséért A KÁNYÁSI BÉKE AKNA ÜZEM nyugati ereszkei front­fejtése a hónap elején össze­ment. Ez a front az üzem ter­melésének egyharmadát adta és most kiesésével nagymérték­ben akadályozta a terv teljesí­tését. Május 15-íg az üzem mindössze 83,2 százalékra tel­jesíthette a havi tervét. A nagy lemaradás megszüntetése érde­kében a pártszervezet, a szak- szervezet s a műszaki vezető­ség lelkes munkáját látva az üzem valamennyi bányásza vállalta, hogy a front kiesése ellenére is teljesitik havi ter­vüket. Napról napra jobbnál jobb eredményeket ériek el. Május 20-án 137 százalékra, másnap a géphibásodás okozta kiesés ellenére is 129 százalék­ra teljesítették előírt napi ter­vüket. Ekkor már csak 3 száza­lék hiányzott a 100 százalék­ból. Közben az összement fron­ton is megkezdődött a t*fme­lés. 25-én minden eddigi ered­ményüket felülmúlták — 159 százalékra teljesítették napi tervüket. 26-án reggel büszkén jelentették a trösztnek, hogy 10 nap alatt pótolták 17 száza­lékos lemaradásukat és május havi esedékes tervüket 100,8 százalékra teljesítették. A tervteljesítésért vívott nemes küzdelemben Győri Ferenc frontfejtő brigádja kommunis­ta módra harcolt, lelkes mun­kájával 24-én 177 százalékot teljesített. Sütő Ferenc elövá- jási csapata 152, Oláh Pál 114,8, s Volygoda János elővájó csapata — amely a hónap ele­jén 88,2 százalékot teljesített — 101 százalékra teljesí­tette havi esedékes munlca- tervét, Az üzem valameny nyi bányásza fokozta tel­jesítményét és ennek ered menyeként 27-én 119,5 százalé­kos eredményükkel havi ter­vüket 101,6 százalékra teljesí­tették. ■ I satahannvisia oklevélért Bakos István k János mén- kesi bányában dolgozó DISZ- brigádja az elmúlt év során állandóan élen járt a terme­lésben. Ez év januárjában és februárjában 140—150 száza­lékos eredménnyel büszkél­kedtek. Pártunk márciusi ha­tározata megjelenése után. a brigád tagjai elhatározták, hogy még több szenet adnak az országnak. ígéretüket való­ra váltották, a felszabadulási munkaverseny ideje alatt, hó­napról hónapra elérték a szta­hanovista szintet. A jó ered­mények fokozták a brigád tagjainak lelkesedését. A DlSZ-kongresszus tiszteletére a fiatalok megfogadták, hagy a második negyedévben 140 százalékra teljesítik tervüket A fogadalom megtétele óta a brigád naponta tíz-tizenkét csillével szállít többet felszín­re. Az előírt második negyed­éves terven felül május 20-ig 1453 tonna szenet adtak nép­gazdaságunknak. A brigád most azért indul harcba, hogy e havi 158,8 szá­zalékos eredményét „ tovább fo­kozza, s ezáltal a sztahano­vista oklevél elnyeréséhez szükséges hat hónapi .teljesít­ményt biztosítani tudja. A »aorospotaki népnevelők a ptirosverseny sikeréért pártunk politikájának eredményeként mind több és több kaparógép, vil­lanyfúró, szállítószalag köny- nyíti meg és gyorsítja a mun­kát üzemünkben, a Kossuth- lejtösi bányában. Vannak bri­gádok, amelyek igen jól fel­használják a gépeket és szor­galmasan. odaadóan küzde­nek azért, hogy minél több szenet adjunk a nehézipar­nak. A szorosi bánya DISZ- brigádja például megértette, hogy a több termelésért ví­vott harc egyúttal a béke­tábor megerősödését, a német újrafelfegyverzés elleni küz­delem■ sikerét is szolgálja. A DlSZ-brigádéhoz hasonló, jó eredményekkel dicsekedhet Kossuth-lejtősön Fekete Vil­mos brigádja is. Szeretném, ha üzemünk minden egyes brigádjáról csu­pa jót írhatnék. Erre azonban egyelőre nincs mód, hiszen sokan nem teljesítik tervüket. Véleményem szerint ebben mi. népnevelők is hibásak va­gyunk! Eddig mindig csak élenjáró brigádokkal fog­lalkoztunk, mivel így kényel­mesebb, könnyebb volt a munka, kevesebb nehézséget kellett leküzdeniük. A gyen­gébben teljesítő brigádokat el­hanyagoltuk. Nem hívtuk fel a brigádok figyelmét munká­juk fontosságára, jelentőségé­re, nem mutattuk meg eléggé az összefüggést a termelés és a békeharc között. Ennek a gyenge politikai munkának tulajdonítható többek között az igazolatlan mulasztások nö­vekedése is. Ügy gondolom, neki kell most már látnunk felvilágo­sító munkánk megjavításához, már csak azért is, mert üze­münk párosversenyben áll Mizserfával és ezt a versenyt mi szeretnénk megnyerni. Szorospataki népnevelők! Jó példával, meggyőző szóval előre a 100 százalékon alul teljesítő brigádok megsegíté­sére, hogy ezzel is elősegítsük a szorospataki bánya győzel­mét! A VIT előtt — világszerte... KANADA: A nagy talál­kozó kanadai részvevőinek száma az idén mintegy két­szerese lesz a bukaresti VIT- re ellátogató kanadaiak szá­mának. Eddig már hat megye választotta meg előkészítő bizottságát. E bizottságok jú­nius első napjaiban rendezik meg tartományuk ifjúsági ta­lálkozóját. OLASZORSZÁG: Rómá­ban megalakult a VIT olasz- országi előkészítő bizottsága. Elnöke nem kisebb személyi­ség, mint a politikai éleiből jólismert Terracini szenátor. ALGÍR: Az algíri fiatalok érdekes dokumentumfilmet visznek magukkal Varsóba. A film bemutatja hazájuk dolgozóinak küzdelmes, ne­héz életét. De nem elégsze­nek meg ennyivel: máris hozzákezdtek egy olyan nép- művészeti film elkészítéséhez is, amely Algír népének ősi énekeit, táncait és ruházatát mutatja be. DÁNIA: Eddig 181 dán ifjú jelentette be; hogy szeretne részivenni a varsói találko­zón. Az előkészítő bizottság munkáját közismert szemé* lyiségek is segítik. így pél- dául a dán királyi konzer­vatórium igazgatója, Finn Höffding felajánlotta egyik operáját a bizottságnak és hajlandó volt megengedni, hogy azt Varsóban is bemu­tassák. Résztvesz az előké­szítő munkában a világhírű Robert Dogt Voigt, Dánia háromszoros görög-római birkózóbajnoka is. ROMÁNIA: A román ifjú­sági szövetség művészeti együttese minden eddiginél gazdagabb, színesebb műsor­ral készül a VIT-re. Elég egy pillantást vetni a dalok kiválasztására, hogy az em­ber érezze a román fiatalok VIT-műsorának sokoldalú­ságát: szovjet, kínai, francia, angol, bolgár és lengyel da­lokat adnak elő Varsóban a román fiatalok — és ami a legérdekesebb: mindegyiket az illető ország nyelvén. JAPÁN: Tokióban, Kansai- ban, Tokaiban és Hokkaidó- ban nagy sikerrel mutatták be a bukaresti VIT-ről ké­szült színes filmet. A film hatására jellemző, hogy meg­nézése után a Half eldolgozó Munkások Szakszervezeté­nek fiataljai elhatározták: elküldik képviselőiket az V. Világifjúsági Találkozóra és útiköltségük fedezésére napi 100 yen keresetükből minden nap félretesznek 10 yent. Csorna Ferenc népnevelő Az MSZT 10. évfordulója előtt SALGÓTARJÁN dolgozó né­pe készül a Magyar-Szovjet Társaság 10. évfordulójának megünneplésére. A megyei ün­nepélyt június 9-én tartják a November 7 filmszínházban. Ugyanakkor nyílik meg a szov­jet emberek éleiét bemutató képkiállítás a filmszínház elő­csarnokában. Ez alkalomból valamennyi üzem és vállalat évforduló-ünnepségeket rendezi

Next

/
Oldalképek
Tartalom