Szabad Nógrád. 1955. június (11. évfolyam. 42-50. szám)

1955-06-01 / 42. szám

2 SZABAD SÖGBAD 1955 június 1, A Salgótarjáni Acélárugyár dolgozói hozzászólnak a munkafegyelemhez Százötvenhét millió forrni & megye ez évi fejlesztésére Színielőadást rendeztek a balassagyarmati tanítóképzősök Tf iharos, hosszantartó taps r zúg a balassagyarmati Mikszáth Kálmán járási kul- túrházban. A színpadon már befejeződött a játék, de a férfiak és nők szeme még ak­kor is könnyes, amikor a ki­járat felé indulnak, örülnek a nézők, hogy Móricz Zsigmond színdarabját, a „Légy jó ■mindhalálig'', jól sikerült elő­adásban láthatták. De ná­luk is boldogabbak a szerep­lők, akik a meghatott, kony- nyes arcokon mérik le mun­kájuk sikerét. Az ifjú színjátszók egyéb­ként diákok: a balassagyar­mati Tanítóképző Intézet nö­vendékei. Az utóbbi időben, amíg az előadásra készültek, játék és szórakozás helyett félreeső, csendes termekben gyakorolták szerepeiket. Az is előfordult, hogy a próbák miatt sokszor még késő éjsza­ka is tanultak. De a lelkese­dés annyira fűtött, mindenkit, hogy fegyelmezetlenségnek még nyoma sem volt tapasz­talható. A fiatalok meg akar­ták mutatni, hogy iskolájuk­ban is pezsgő kultúráiét van. Addig gyakorolták szerepei­ket, ameddig az végül is hi­bátlanul ment. Munkájukban sokat segítettek a tanárok, helyes ötleteikkel, találó ja­vaslataikkal. A szereplőkön kívül az iskola minden egyes tanulója iparkodott hozzá­járulni valamivel a darab előkészületeihez. így érkezett el az első elő­adás vagy napja. Eleinte ke­vés néző jött össze, mivel nem gondolták a városban, hogy ilyen erő, tehetség rejlik az ifjúságban, A szép játéknak azonban hamarosan híre fu­tott nemcsak a városban, ha­nem a távoli falvakban is, s az utolsó előadásokat már telt házak előtt játszották. A né­zők egyöntetű véleménye sze­rint igen jó volt az előadás. Ne­héz eldönteni, hogy ki játszott jobban: Mihalík Mihály, Var­ga András vagy Dorotkin Erika. Egy azonban biztos: az, hogy a darab minden sze­replője és rendezője megérde­melten osztozik a sikerben. Az előadások által befolyt összegből nyári táborozást rendesnek a színjátszók. Kí­vánom, hogy tervük sikerül­jön és jól érezzék magukat. Megérdemlik a pihenést! Re­méljük, hogy a fiatal szín­játszók akkor is ilyen lelke­sek lesznek, amikor már ki­kerülnek az életbe. Kívánom, hogy pár év múlva ők legye­nek a szocialista kultúra zászlóhordozói a szép nógrádi falvakban. NAGY ZOLTÁN Balassagyarmat A dolgozó nép anyagi, gaz­dasági és kulturális igényei­nek maximális kielégítése pár­tunk politikájának a szocializ­mus gazdasági alaptörvényé­ből adódó feladata. Az élet- színvonal következetes, állan­dó, rendszeres emelése csak úgy lehetséges, ha minden dol­gozó következetes harcot folytat a termelés növeléséért, az előállított áruk árának csökkentéséért, a norma és a bérfegyelem betartásáért. Ezen a téren bőven van még tenni­való. Az elmúlt évek során a Salgótarjáni Acélárugyár dol­gozói és kommunistái, műsza­ki vezetői lelkesen harcoltak a termelés növeléséért, a ter­melést gátló elavult módszerek megszüntetéséért, az új, a ha­ladó eljárások -bevezetéséért. 1952-től napjainkig 3 SS1 újí­tási javaslatot terjesztettek be a dolgozók, amelyből 1892-öt be is vezettek. A dolgozók ja­vaslatának bevezetése, az új technológiai eljárások alkal­mazásával. nagymértékben elősegítették a tengelygyár­tást, az eke fejek, a kapa, a szög és a dróthúzás termelésé­nek növelését. Ha azonban megnézzük és párhuzamot vo­nunk a termelékenység s az. átlagkereset alakulása közt, megállapíthatjuk; amig az 1952- es évben a száz forint munkásbórre eső termelési ér­ték 839 forint volt, addig 1953- ban 819 forintra, 1954-ben pedig 774 forintra csökkent. Noha az 1952-es évhez vi­szonyítva az átlagteljesítmény, — vagyis a százalék évről év­re javult és ez év első ne­gyedévében 142 százalékra emelkedett, mégis arra a meg­győződésre jutunk, hogy a ter­melékenység s a termelési szá­zalékok növekedését a norma lazulás is vagy mértékben elő­segítette. Sok lazaság ütötte fel a fejét, az egyes munkák elvégzésénél. Az új technoló­giai eljárások, és az újítások bevezetésével, számos mun­katerületen bizonyos munka- folyamatot hagytak ki, amely- lyel megsértették a technoló­giai fegyelmet, a minőséget, és normacsalást követtek el. A normák lazulását és a techno­lógiai fegyelem megsértését az üzemekben és műhelyekben liberálisan kezelték. Sok dol­gozó hanyag munkával magas teljesítmény százalékot ért el. Ennek következtében a válla­laton belül az 1953. évhez vi­szonyítva az 1954-es évben 13 százalékkal emelkedtek a bé­rek, míg a termelékenység mindössze csak 5,4 százalék­Icai. A bérek nagymértékű emelkedése kihatott az önkölt­ségre is, komoly károkat oko­zott a munkafegyelemben is. 1954 utolsó negyedévében 429 dolgozót vettek fel, Ebből 269 leszámolt. 1955 első negyed­évében 223 dolgozót vettek fel az iizemhez, az eltávozottak száma pedig 225 főt tesz ki. A bérek emelkedését nagy mértékben elősegítette az is, hogy a műszakiak, de különö­sen a munkaátvevők nem el­lenőrizték megfelelően az el­végzett munkát. Akadtak olyan dolgozók, különösen a villa-gyártásnál, akik ötezer villával többet írattak be a munkajegyre. A norma meg- lazulására vezethető az is, hogy a huzalmű egyes dolgo­zói nehéz fizikai munkával a négyes kategória besorolás szerint havi 1400—1500 forin­tot keresnek, ugyanakkor a segédmunkások, akik eggyel kisebb kategóriába vannak be­sorolva, ugyanannyi pénzt ke­resnek. A norma lazulásról és az ön­költség alakulásáról sokat beszélnek az üzemben, mert érzik, hogy ideje volna már a norme- és bérfegyelem terüle­tén rendet teremteni, Erről ír­nak a szerkesztőséghez a gyár dolgozói. — A megyei Nógrád megye Tanácsa má­jus 27-én rendkívüli ülést tar­tott. Az ülés napirendje az 1954. évi költségvetés zárszám­adásának jóváhagyása, vala­mint az 1955. évi költségvetés megtárgyalása volt. A tanácsülés az 1955. évi költségvetési tervjavaslatot egyhangúlag elfogadta. Megyénk 1955. évi költ­ségvetési előirányzata 157 643 30« forint. Ez az összeg biztosít ja a megye területén annak a gazdasági és kulturális programnak a végre­hajtását. amelyet a párt- és kormányhatározatok alapján a népgazdasági terv 1955-re előír. Ezen összegből gazdasági ki­adásokra 45 794 000 forintot, a költségvetés 29 százalékát, kul­turális célokra 40 374 000 forin­tot, a költségvetés 25,6 százalé­kát, szociális célokra pedig 37 988 100 forintot fordítanak. Közkutak. partok és fürdők karbantartására ez évben 4 394 000 forintot irányoztak elő. Nagybátony vízhálózatá­nak építésére például 620 000 forint jut. A somoskői vízmű építése 300 000 forintos beruhá­zással történik. 2 485 000 forint az az összeg, amelyet a helyi kutak és hidak karbantartására terveztek be. Kisterenyén. Nagybátonyban és Salgótarjánban létesítendő új utak építésére 780 000 forin­tot fordítanak. A költségvetés 735 000 forin­tot irányoz elő. új iskolák épí­tésére és 782 000 forintot az el­múlt esztendőben megkezdett iskolák építésének befejezésé­re. Többek között új iskolát kapnak ebben az esztendőben a diósjenői, etesi és tari gyer­mekek. Egészségvédelemre ebben az esztendőben 39 815 000 forint tanács ülése — jut. A kórházi ágyak száma 1183-ról 1265-re nő, a bölcsődei férőhelyek száma a kisterenyei és nagybátonyi új bölcsődék­kel 88 férőhellyel szaporodik. ^ Kulturális célokra 40 374 000 forint az előirányzat. Ebből az összegből a két járási, egy vá­rosi és 75 községi kultúrotthon' karbantartására és egyéb költ­ségeire 550 000, a könyvtár- hálózat bővítésére pedig 692 000 forint jut. Űj kultúrottho- nok létesülnek többek között Szarvasgedén, Litkén és Sos- hartyánban. A mezőgazdaságban a ter­mésátlagok növeléséért és az állattenyésztés fejlesztéséért 10 C00 000 forintot terveztek be. A szocialista termelési viszo-/ nyok megteremtése a mezőgaz­daságban, a mezőgazdaság gyors fejlesztése, egyedül a nagyüzemi gazdálkodás, a szö­vetkezeti gazdálkodás útján le­hetséges. Ezért a 10 060 000 fo­rinton felül 4 300 000 forintot fordíta­nak a termelőszövetkeze­tek fejlesztésére. Ebből főleg az állattenyésztés­hez szükséges létesítmények: ólak, istállók, karámok építési kölíségeit fedezik. A gépál­lomások további fejlesztésére 2 760 000 forintot irányoztak elő. Pártunk III. kongresszusá­nak és a Központi Vezetőség' márciusi ülésének határozatain alapuló 1955. évi költségvetés maradéktalan végrehajtása me­gyénk dolgozó népe életszínvo­nalának emelését, a szocializ­mus további építését jelenti. E költségvetés hozzájárul majd ahhoz, hogy megyénk népe sa­ját tapasztalatán keresztül mérheti le szocializmust meg­valósító terveink eredményeit, Magas a százalék, de rossz a minőség 1935-ben kezdtem a szegcsomagolóban. 18 éve vagyok rűdvashúzó. Az elmúlt rend­szerben a 17 éves fiút, annak ellenére, hogy ugyanazt a munkát végezte, mint az idősebb dolgozó, nem értékelték. Béláink az idősebb dolgozók havi 160—170 pengőjével szemben 50—60 pengő volt. Én, mint párttag, az utóbbi két évben előírt tervemet állandóan 150—160 százalék közt teljesítettem. Jó mun­kám jutalmául ez év májusában sztahano­vista oklevelet kaptam. Eredményem eléré­séhez, nagymértékben hozzásegített az új technológiai eljárás bevezetése is. Ugyanis rá­tértünk a kettes rúdvas húzásra s a húzó­acélok helyett — mert az anyagok nagyobb része selejtessé vált — most húzóköveket használunk. Ezáltal nemcsak a termelésünk emelkedett, de munkánk minősége is megja­vult. Pártunk márciusi határozatát áttanulmá­nyozva azon gondolkodtam, hogy miképpen tudnám még eredményesebbé tenni munká­mat. Ahhoz szükségesnek tartom meg­említeni, hogy a magasabb termelés elérésé­ben nagyban gátolnak a hegyezögépen dolgo­zók, akik ugyan 150 százalékot érnek el, de a minőségre keveset adnak. A hegyezés gyak­ran. vastagabb, mint a húzókövek felülete, ezért az anyagot félre kell dobni, vagy pedig újból kell hegyeztetnem, ami bizony időki­esést jelent. A lakatosoknál is ideje volna, ha a fellazult normát megszilárdítanák, mert a húzópofákat nem egyenletesen gyalulják le és emellett az ötzést sem megfelelően végzik el. A hibák megszüntetésével nagymértekben hozzájárulhatnánk a termelés növeléséhez s a párt határozatának megvalósításához. Kovács Pál III. okleveles sztahanovista A laza normák sok visszaélésre adnak okot A mi műhelyünkben is sokan 140—150 szá­zalékos eredményt értek el. Ezek az eredmé­nyek elsősorban a technikai és a műszaki fej­lődés eredményei. Egyes munkahelyeken könnyebb munkáért több bért vettek fel a dolgozók, mint a nehezebbik munkahelyeken. Például a diósgyőri krattosgépen 1400 forintot is kerestek, ugyanakkor a fekvő dobhúzónál pedig, ahol naponta 80, sőt 100 mázsa drótot is kell emelgetni, ott meg csak 1300 forintot kerestek havonta. Ez az aránytalan bérezés helytelen, mert sok vitára adott ©kot. Egyes dolgozók, miután látták, hogy a nehezebb munkát kevésbé értékelik, nem szívesen vál­lalták. Az utóbbi időben, különösen a köny- nyebb munkahelyeknél a termelés egyhely­ben topogott. Voltak, akik úgy vélték, elér­tük a 120—150 százalékot, utána már lazsál­hatnak is. Nem használták ki a munkaidőt, noha jóljej^et ez keresetükben is megmutatko­zott volna. Nem törekedtek arra. hogy a gé­peken újításokat vezessenek be és egyes mű­veleteket ésszerűsítsenek. Szerintem helyes volna, ha megfelelő arányban díjaznának minden munkát, mert ezáltal meg lehetne szüntetni a visszaéléseket. Gyakran előfordul az is. hogy egyesek több gépen dolgoznak és kevesebb gépre adták be a teljesítményt. Ez nem más, mint normalazítás és bércsalás, ígérem, ha a jelenlegi normafegyelmet a tech­nika fejlődésével párhuzamosan megszilárdít­ják, a jelenlegi 140 százalékos eredményemet továbbra is tartani fogom. BARTA ANDRÁS sztahanovista és mu.nkaérdemrendes dróthúzó Beszédes számok ... csak 1 százalékos famegtakar it ást érne el megyénk­ben minden bányász, 700 pár cipőt lehetne vásárolni a meg­takarított összegen. PÁRT ÉS PÁRTÉPITÉS * A dolgozó nép legjobbjaival erősítsük pártunkat \i MOP III. kongresszusa meg­állapította; hogy pártunk fej­lődése lassú, pártszervezeteink nem fordítanak elég figyelmet, arra, hogy a szocialista terme­lésbe újonnan belépők, vala-' mint a régi dolgozók közül a legjobbakat fölvegyék pártunk tagjai, illetve tagjelöltjei közé. A feladatokat a kongresszus így határozta meg; „Elsősorban a munkásosztály, a dolgozó pa­rasztság és az értelmiség szine- javát vegye sorai közé a párt, akik bebizonyították eszmei hűségüket és odaadásukat pár­tunk és a népi demokrácia iránt, akik áldozatkészségük­kel, példamutatásukkal kitűn­tek a szocialista építés folya­mán,’’ A III. pártkongresszus óta eltelt idő, de különösen az 1954-es év bizonyítja, hogy me­gyénk pártbizottságai és párt- szervezetei nem a III. párt- kongresszus határozatának megfelelően foglalkoztak a tag- és tagjelölt felvételi mun­kával, amely súlyos mulasztá­sokat vont. maga után és rend­kívül károsan befolyásolta a felvett tagjelöltek számának és összetételének alakulását. Lé­nyegében arról van szó. hogy megyénk területén 1954-ben nem nőtt, hanem csökkent a párttagok száma és nem javult, hanem romlott a párttagság szociális összetétele, ezen be­lül elsősorban az üzemi mun­kások és a termelőszövetkeze­tekben dolgozó párttagok ará­nya Nézzük milyen tények iga­zolják a fent írtak valóságát. Az a rendkívül súlyos mulasz­tás, hogy 1954-ben szinte vala­mennyi fontos nagyiparban és bányaüzemben elhanyagolták a pártszervezetek a jól dolgozó pártonkívüliek pártba való fel­vételét. 1954-ben nem volt eg.yetlen tagjelölt felvétel sem a kisterenyei, kazári bánya­üzemnél és olyan nagyüzemek­ben is, mint a Salgótarjáni Acélárugyárban az elmúlt év­ben csak 9, a Salgótarjáni Üveg­gyárban 2. Kányás és Újlak bányaüzemek pártszervezetei­ben pedig mindössze egy-egy tagjelölttel növelték a párt- szervezet létszámát. Hasonló jelenségek tapasztalhatók az építőiparban. Az elmúlt évben itt is csak 7 tagjelöltet vettek fel a pártszervezetek. Bár a III. pártkongresszus leszögezte, hogy „külön figyel­met kell szentelnünk a mező- gazdaság fejlesztésével és a falu szociálista építésével kap­csolatban a termelőszövetkeze­ti pártszervezetekben a tagfel­vételre”, mégis megyénk terü­letén elhanyagoltuk a tsz ta­gok pártba való felvételét. Az elmúlt évben mindössze 18 tagjelöitfelvétel történt me­gyénk tsz pártszervezeteiben, ugyanakkor 43 olyan tsz párt- szervezet van, ahol egyáltalán nem vettek fel tagjelöltet. Többek között az erdőtarcsai, karancssági, dejtári, felsőpeté­nyi és ceredi tsz pártszerveze­teinél. Nem egy tsz-ben a párt­tagok alacsony száma — vagy hiánya — miatt nem tudják a pártszervezetet létrehozni. Mi az oka annak, hogy me­gyénk pártszervezeteibe kevés tagjelöltet vesznek fel, és azo­kat sem a legfontosabb terüle­tekről, amely károsan befo­A tagjelöltfeivételi munká­ban az elkövetett hibákhoz je­lentősen hozzájárul — mint ahogy az a Szabad Nép május 24-i száma is megállapítja, — az a tény, hogy „az elmúlt másfél évben pártunkban meg­nyilvánuló jobboldali nézetek, különösen a párt szerepének, a munkásosztály szerepének a lebecsülése, a káros libera­lizmus pártszervezeteink mun­kájában is súlyos károkat okozott“, Fnnek hatása mutatkozik meg abban is, hogy pártbizottsá­gainknak nem sikerült megér­tetni a pártszervezetekkel, a pártvezetőségekkel, a pártcso­port bizalmiakkal a tag- és tagjelölt felvétel fontosságát és jelentőségét. Elsősorban ennek tudható be. hogy számos párt- szervezet az elmúlt évben egy­általán nem, vagy csak kevés tagjelöltet vett fel. Különösen súlyosan vetődik fel a hiányosság az üzemi pártszervezetekben, ahol nem tudtuk megértetni azt a párt­ról szóló lenini-sztálini taní­tást, amely kimondja pártunk — elsősorban üzemi munká­sokkal való — állandó erősíté­sének fontosságát. Nem ma­gyaráztuk eléggé az üzemi pártszervezeteknek, hogy a pártnak milyen emberekre van szüksége, ahhoz, hogy minden flXüMIfWllii a tagjelölt felvé­teli munka megjavítását azok a „nézetek” is, amelyek nem egy üzemben lábrakaptak, azt állítva, hogy nincs kit felven­ni az üzemben, bányában, mert akit fel lehetett venni azt már felvették, a többiek pedig vala­milyen oknál fogva alkalmat­lanok arra, hogy az élcsapat tagjai legyenek. Persze rend­kívül nehéz ezeket a „nézete­ket” igazolni és azt állítani pél­dául a kányási bányaüzemnél, hogy az üzem 550 pártonkívüli dolgozója közül nincs kit fel­venni a pártba, De hasonló példákat lehetne felhozni a Salgótarjáni Acélárugyár GSZ. „A” vagy ,.B” üzeméből, a Sal­gótarjáni Üveggyárból és még más üzemekből is. Arról van itt szó, hogy pártbizottságaink pártszervezeteink nem tanul­mányozzák üzemük, üzemré­szük dolgozóinak létszámát, összetételét, a dolgozók munká­hoz, párthoz való viszonyát, a párttagok arányát, a pártonkí- vüliekkel szemben. Ennél fog­va nem lát ják, hogy még igen sok azoknak a becsületes, jól dolgozók pártonkívüli munká­soknak a száma, akiket fel le­het, illetve fel kellene venni tagjelöltnek. Arra van most szükség, hogy pártszervezeteink, elsősorban a népgazdaság szempontjából fontos bánya, vasas, építészeti üzemekben szakítsanak és lép­jenek fel, e káros .mines kit felvenni” nézet ellen. Mérjék fel, hogy az üzemünkben dol­gozó pártonkívüli munkások közül kik alkalmasak a párt­tagságra, a párt erősítésére és a velük való foglalkozás alapján vegyék fel őket tagjelöltnek. Már a legközelebbi taggyűlése­ken fogla kozni kell jól dol­gozó munkások felvételével anélkül, hogy ebből az állan­dó feladatot képező munká­ból kampányt csinálnának. Az üzemi munkások felvéte­le mellett falun a fő gondot a tsz, állami gazdaságok és gép­állomások pártszervezeteinek a számszerű, egyben minőségi javítására kell íorefitani. Nem lehet megengedni, hogy a nagyüzemi munkások, a me­zőgazdaság szocialista szekto­raiban dolgozó becsületes pár­tonkívüliek pártba való felvé­tele háttérbe szoruljon, az al­kalmazottak felvétele mögött. Nyilvánvaló, hogy például fa­lun elsősorban azok az embe­rek jönnek számításba tagje­lölt felvétel szempontjából, akik ráléptek a nagyüzemi me­zőgazdaság útjára, vagy azzal szimpatizálnak. mert ezek gondolkodása, öntudata előbb jár, Nem mondhatjuk azt, hogy az utóbbi időben nem vettünk fel fiatalokat a pártba, de hiba az, hogy a DlSZ-szervezetek- ben dolgozó fiatalok nem a já­rási, városi, nagyüzemi DISZ- bizottságok ajánlása alapján kerültek a pártba, ami mutatja egyrészt a DISZ-bizottságok ilyenirányú munkájának gyen­geségét, másrészt, hogy párt- bizottságaink sem irányították rá a DISZ-bizoííságokban dol­gozó kommunisták figyelmét a DISZ-ben jól dolgozó, tagje- - löltségre alkalmas fiatalok ne­velésére. Fnkaicit figyelmet keU fordí­tani pártszervezeteinknek a DISZ-ben. dolgozó fiatalok el^r sősorban DISZ-titkárok, élen­járó brigádvezetők, sztahano­visták, a tanácsokban, hazafias népfront bizottságokban dol­gozó vezetők felvételére, mert falun általában ezek azok az emberek, akik példamutatóan Ivásolja megyénkben a párt- területen be tudja tölteni ve- tagság összetételének alakúié- zető, irányító szerepét, sát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom