Szabad Nógrád. 1955. február (11. évfolyam. 10-17. szám)

1955-02-02 / 10. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! SZABAD NÓGRÓD M D P NÓGRÁDMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁN AK LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM. ARA 50 FILLÉR. 1955 február 2. : MAI LAPUNKBÓL: Csak jól tartott szarvasmarhaállomány ad nagy hasznot. — A pártoktatás hírei. — Ezeréves nyomor után tíz szabad esztendő. — Molotov elvtárs nyilat­kozata. — Békegyűlés Nemtiben. — Ki kaphat beadási kedvezményi. ELŐRE ÁPRILIS 4 MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉÉRT Verseny indult a „gyári védje gy becsületéért" a Salgótarjáni Acélárugyárban A Salgótarjáni Acélárugyár termékei a legtávolabbi fal­vakba is eljutnak. Az ásó, ka­pa, villa, fejsze, szekértengely, drót és a szög nélkülözhetetlen a mezőgazdaságban és a vidéki háztartásokban. Az elmúlt év­ben sokszor előfordult, hogy a dolgozó parasztok e gyártmá­nyok minőségével kapcsolatban panasszal fordultak a vállalat­hoz. A munkások megszívlel­ték a jogos bírálatokat és je­lentősen javítottak a minősé­gen. így a gyár ^“-védjegyé­nek becsülete rohamosan nö­vekedett a vásárlók szemében. Erről tanúskodik az is, hogy az utolsó három hónapban csu­pán egyetlen panasz érkezett, amelynek orvoslását máris megkezdték. A vállalat gazda­sági szerszámgyára ^“-üzemé­ben Diósi István csiszolóbri­gádjánál már sok szó esett ar­ról, hogy a minőség további ja­vításával még nagyobb becsü­letet és bizalmat tudnának ki­vívni az üzem termékei iránt. Ezért a csiszolóbrigád tagjai most megfogadták, hogy ezen­túl csak minőségileg kifogásta­lan árut adnak ki a kezükből és az üzemi lapban felhívást intéztek a gyár dolgozóihoz: induljanak versenybe a „gyári védjegy becsületéért". Minden üzem száz százalék felett (Tudósítónktól.) A Salgótarjáni Acélárugyár­ban lázas munka folyik a ter­vek maradéktalan teljesítéséért és a vállalások túlteljesítéséért. Az építészet Rákosi-, Vörös Csillag- és Béke-brigádja, vala­mint a Zója-, Kossuth segéd­munkás brigádok a múlt hét folyamán teljesítették április 4. tiszteletére tett vállalásukat. A munka befejezése után újabb vállalást tettek, hogy a martin­kemence átépítését 1400 óra helyett 1000 óra alatt befejezik. Az építkezés brigádjai nagy lelkesedéssel fogtak hozzá a munkához, mert tudták, hogy a martinkemence minél előbbi átépítésével ők is hozzájárul­nak a tervek teljesítéséhez. Az ezer óra helyett 856 óra alatt építették át a kemencét. A január 21-én kiadott mun- kavers.my-f';'.híváshoz az Acel­Helytállnak a nógrádi bányászok A nógrádi bányászok mind­inkább kiveszik részüket a fel- szabadulási versenyből. Az ed­dig elért eredmények arról ta­núskodnak. hogy a nehéz fizi­kai munkát végző dolgozók eredményes munkájukkal akar­ják hazánk felszabadulásának tizedik évfordulóját megünne­pelni. Az egyes bányaüzemek sorra adták hírül, hogy elő­irányzott havj tervüknek idő előtt tesznek eleget. Január 28-án jelentették a trösztnek: Forgács-lejtős befe­jezte havi tervet és a hó végéig még 714 tonna terven felüli szenet termelnek ki a dolgo­zók. Pálhegy II. dolgozói a még hátralévő napokban 2300 tonna, csigakúti lejtős 360 tonna, Üj- lak 1110 tonna, Kazár 1200 tonna terven felüli szénnel kí­vánja lezárni a felszabadulási verseny első hónapját. Azóta többek között Róna, Mizserfa is jelentette, hogy határidő előtt befejezték havj tervüket. Fokozódik a verseny árugyár minden üzeme csatla­kozott. Január 29-én, szomba­ton minden üzem 100 százalé­kon felül teljesítette tervét. A hideghengermű 131, huzalmű 110.9, vasöntöde 109.6, az acél­öntődé 107.4, GSZ-üzem 101.9 százalékra. Az üzemek közti versenyben jelenleg a vasön­töde vezet 101.2 százalékkal. Az acélöntődének jobb az el­ért százaléka, de a versenyfel­tételeknek nem tett eleget. A január havi 2500 darab ekefej­ből csak 1650 darabot, a 150 darab üllőből csupán 92 dara­bot készített el. A műszaki akadályok hátráltatták az acél­öntődé sikeres munkáját. Az ekeíejek és üllők a kemencék átépítése miatt, nem készültek el. Az acélöntöde dolgozóinak megvan minden reménye arra, hogy február hónapban pótol­ják lemaradásukat. nácskozés éémuitetúsa nyomán állítják össze februári elővájási és feltárási tervüket. A leg­szebb tervet az elmaradással küszködő Nagyoálony készítet­te, amely a bányásztanácskozás határozatainak megfelelően az előzetes tervvel szemben feb­ruárban 3 százalékkal növeli a szénelővájások homlakhosszát és terven felül ikét meddőben haladó vágat kihajtását üte­mezte be, Szép győzelmek a mizserfai és kazári bányák párosversenyében A felszabadulási verseny so­rán élénk párosverseny indult a nógrádi szénmedencében a mizserfai és kazári bányászok között. Kezdetben a mizser- faiak terv-grafikonja messze elhúzott a kazáriak mellett. Még egy héttel ezelőtt is 104,4 százalékos eredménnyel veze­tett Mizserfa a kazáriak 100.5 százalékával szemben. A bá­nyásztanácskozás napjaiban és azóta mintha szárnyakat kap­tak volna a kazáriak. Minden nap megelőzték Mizserfát. Hét­főn alig három százalékkal, szerdán 15,5 százalékkal hagy­ták maguk mögött versenytár­sukat és szombat reggelre már 128 százalékra teljesítették napi tervüket, míg a mizser- faiak 105,1 százalékot értek el. így a kazári bányászok egy hét alatt csaknem teljesen be­hozták azt az előnyt, amit Mi zsería több mint fél hónap alatt szerzett az esedékes terv ben. A lendületes verseny ered­ményeként már mindkét bánya túlteljesítette április 4-i fel­ajánlását és szombat reggelig a kazári bányából 1254, a mi zserfai aknából 2816 tonna ter­ven felüli szén került a fel­színre. Több mint százezer süriískorsót készít április 4-ig a Salgótarjáni Üveggyár A vendéglátóipar már ké­szül a tavaszi idényre és az­zal a kéréssel fordult az üveg­iparhoz, hogy gyártsanak sok söröskorsót a hiányos pohár­készletek kiegészítésére. A kérés alapján a Salgótarjáni Üveggyár dolgozói megváltoz­tatták februári és márciusi tervüket. Későbbre halasztot­ták a madárfürdők, sótartók és az olyan befőttes üvegek gyár­tását, amire csak ősszel lesz a háziasszonyoknak szüksége. Az üveggyár így két hónap alatt 112 320 fél literes söros- korsót készít, hogy április 4-én már elegendő pohárkészlet vár­ja az ünneplés közben meg szomjazó dolgozókat. Kereskedelmi dolgozók versenye A felszabadulási munkaver­seny a Nógrád megyei kiske­reskedelmi dolgozók között is élénk visszhangra talált. A me­gye területén eddig 192 áruda tett felajánlást és 31 áruda lé­pett párosversenyre. A válla­latok versenye nemcsak a me­gyére korlátozódik, hanem el­fogadták a Székesfehérvári Kiskereskedelmi Vállalat ver­senykihívását is. Á Nógrád megyei Kiskereske­delmi Igazgatóság a vállalatok versenyének alapján versenyre hívta a Komárom megyei Ke­reskedelmi Igazgatóságot. A felajánlások és versenyvállalá- sok az áráváfttSüUkL.zeiesile­sére. a helyi tájigényeknek megfelelő áruk biztosítására, az elfekvő készletek csökkentésé­re. a forgalmi költségek terv­hez viszonyított 2 százalékkal való csökkentésére, a helyi áru­alapból való beszerzés 20 szá­zalékkal történő emelésére, a göngyölegkészletek 10 százalék­kal való csökkentésére, a törés­ből és romlásból származó vesz­teségek 10 százalékkal való csökkentésére és a szocialista vagyon fokozottabb védelmére irányulnak. Dombi Andor Felszabadulásunk ünnepére TAVASZRA KÉSZÜL A FALU I burnsberénfiek elfitsatfják a maflyarnándoriak A Nógrádi Szénbányászati Tröszt által kitűzött írontfej- tési, kamrafejtési, valamint elővájási versenyben megszü­lettek az első eredmények. Ja­nuár 1—25-ig a legjobb íront- Xejtő csapat Nagy Sándoré Ká- nváson. Szervezett munkával elérték a dolgozók, hogy esedé­kes havi tervüket 102,5 száza­lékra teljesítették. A kamra­fejtési versenyben a Mizserfán dolgozó Pál Imre csapata tört az él tv. 174,7 százalékos ered­ménnyel. Elővájáson Bakos István ménkesi, Tőzsér Kiss Az elmúlt év utolsó öt hó­napjában a nógrádi szénmeden­cében több mint 20 százalékkal gyorsult az elővájások előreha­ladási sebessége. Ennek ered­ményéként decemberben már 2800 méterrel hosszabb vága­tot hajtottak \ki a csapatok, mint augusztusban. Az új esz­tendőben Holkó Gusztáv ká- nyási sztahanovista elávájár felhívására mintegy 250 elövá- jási csapat indult versenybe április 4 méltó megünneplé­séért. Az elővájárok versenyé­nek nagy lendületet adott a Minisztertanácsnak a bányá­szok bérelszámolásáról hozott határozata, amely orvosolja azt t régi problémát, hogy a na- toijobb száktudású elővájárnak Tok esetben kisebb volt a kere­sete, mint egy közepes 'képzett­ségű fejtési vájárnak. Kazinci László elővájási csapata így ja- iuár 20-ig 76 méter hosszú József kazári és Pap Béla szo­rospataki csapatok harcoltak az elsőbbségért. Az eddigi ered­mények azt mutatják, hogy Bakos István csapata bizonyul a legerősebbnek. Esedékes ter­vüket 190,4 százalékra teljesí­tették. A DISZ-csapatok versenyé­ben nemes vetélkedés folyik Kovács László, Kővári József és Jónás József II. DISZ-bri- gádjai között. Az eddig elért eredmények 168 százalék körül mozognak. Lázas munka folyik az első helyért. helyen vágatot hajtott ki, de a hatá­rosat megjelenése után jelen­tősen emelkedett teljesítménye és csütörtök reggel, már 105 méteres eredményről adott hirt. Mizserfán még nagyobb siker született a kitűnő SZ— 153-as szovjet rakodógépekkel dolgozó két elővájási csapatnál. Kővári József DISZ-brigádja most 164,6 méteres teljesít­ménnyel áll az első helyen, de nem lankadhat, mert Dávid Antal csapatának csak 2,6 mé­teres elmaradást kell behozni ahhoz, hogy átvegye a vezetést. A lelkes verseny eddigi szám­vetése azt mutatja, hogy a szénmedence elővájárai ja­nuárban eddig mintegy 500 mé­terrel több vágatot hajtottak ki, mint december hasonló idő- szalkában. A feltárásaik meg­gyorsítása érdekében a nógrádi bányaüzemek műszáki vezetői, most az országos banyászta­A Borsosberényi Állami Gaz­daság dolgozói csatlakoztak a Rákosi Művek felhívásához és elfogadták a Magyarnándori Állami Gazdaság versenykihí­vását. A borsosberényiek vállalták, hogy 100 kh tavaszi árpát már­cius 22-re, a cukorrépát és ta­karmányrépát pedig április 1- re elvetik. Az őszi gabonából 1,5 mázsával, tavaszi kalászo­sokból pedig holdanként 1 má­zsával termelnek többet ier­A csenhátsurányi Szabadság TSZ felszabadulási ünnepünk tiszteletére megyénk valameny- nyi termelőszövetkezetét ver­senyre hívja. A surányiak vál­lalják, hogy a télen összegyűlt istállótrágyát április 1-ig ki­hordják és alászántják. Tava­szi vetésű növényeiket 10 nap­pal a határidő előtt elvetik. A fejési átlagot 6,5 literről 7,5 literre emelik. Első negyedévi A Hényelpusztai Állami Gazdaság traktorosai és szere­lői hazánk felszabadulásának 10. évfordulója tiszteletére vál­lalták, hogy a téli gép javítási tervüket február 15-re teljesí­tik. A jó munkaszervezés kö­vüknél. Évi tejtermelési tervü­ket 108, gyapjútermelési ter­vüket 110. áliatszaporulati ter­vüket pedig 105 százalékra kí­vánják teljesíteni. Gépesítés terén vállalják, hogy a nyári munkagépeket (kombájn, aratógép stb.) ápri­lis 4-re kijavítják. A gazdaság vezetősége a vál­lalás teljesítéséhez szükséges műszaki feltételeket biztosítja. A verseny eredményeit deká­donként és havonként értékelik. hály. Varga Ferenc, Mészáros Mihály, Hankovics János és Pindur Antal végezték. A Hényelpusztai Állami Gazdaság dolgozói most újabb vállalást tettek. Vállalták, hogy a tavaszi gépjavítási ter­vüket április 4-re befejezik. Jól halad a beszolgáltatás Nem egy község dolgozó pa­rasztjai a haza iránti kötele­zettségük teljesítésével ké­szülnek felszabadulásunk ün­nepére. PALOTÁS KÖZSÉGBEN például Illés Flórián 11 holdas dolgozó paraszt már egész évi sertés-, bai-omfi- és tojás- beszolgáltatási kötelezettségé­nek eleget tett. Kiss Ferenc, Molnár Mihály. Zircsák Antal, Pete Imre. Molnár János, Mészáros Mihály is teljesítet­ték sertésbeadásukat. VANYARCON IS JÖL HA­LAD a beszolgáltatás. Itt Tus­kán Mihály. Kollár István, Ko­csis István és Szebenczki János mutatott példát a község pa­rasztjainak: lerótták évi ser­tésbeadási kötelezettségüket. SZÉCSÉNY KÖZSÉG dol­gozó parasztjai sem tétlenked­nek. Igyekeznek mielőbb telje­síteni a haza iránti kötelezett­ségüket. Eddig mintegy 20 gazda tett már eleget évi ser­tésbeadásának. Oláh Pál budai és Varga János az évi ba­romfibeadási kötelezettségét is teljesítette. A cserhátsurányiak nem akarnak szégyent vallani beszolgálta tási kötelezettségű­Befejezték a téli gépjavítást két valamennyi cikkíéleségböl 100 százalékra teljesítik. A szövetkezetek tagjai nem akarnak szégyent valiani. Ke­ményen dolgoznak vállalásuk teljesítéséért. Már egészévi ser- tésbeszolgáltatási kötelezettsé­güknek eleget tettek. 11,75 má­zsa sertést adtak be, ami 110 százalékos tervteljesítésnek fe­lel meg. A trágyakihordás is jól halad a tsz-ben. 10 kh-ra hordták ki eddig a trágyát. vetkeztében azonban vállalá­sukat 20 nappal a vállalt ha­táridő előtt, január 26-án befe­jezték. A gépjavításban a legdereka- sabb munkát Fáber Mihály, Hasznosi János, Duhonyi Mi­Kővári József diszista elővájási brigádja az első Hárman a legjobbak közüt A Salgótarjáni Szolgáltató KSx órajavító részlegének kiváló dől- gozója Römer Jenő elvtárs, Jó munkája eredményeként elnyerte a ,,Kiváló szövetkezeti dolgozó'* címet és az azzal járó oklevelet, valamint sztahanovista oklevelet és jelvényt. Römer elvtars eddig a felsza­badulási versenyben több mint 50 órát javított ki. Állandóan 200 százalékra teljesíti tervét, s jómi- nöségű munkát végez. Ezt az eredményt még fokozni tudná, ha eleqendő óraalkatrész állna ren­delkezésére. A felszabadulási versenyből a nők is kiveszik részüket. Palotai Andrásné sztahanovista hegesztő- nő a Vastömegcikkipari Vállalat­nál dolgozik. Hazánk felszabadu­lásának tizedik évfordulójára vállalta, hogy minőségi munkája mellett a megengedett egyszáza, lékos selejtet 0.5 százalékra csök­kenti és állandóan 135 százalékra teljesíti tervét. Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó. Palo­tai elvtársnö élenjár a termelés­ben. selejt néíkül dolgozik, s tel­jesítménye állandóan 144 száza­lék. Vastagh Lajos sztahanovista vulkanizáló 1952-től dolgozik a Salgótarjáni Finommechanikai Vállalatnál. Hó-, sárcipő, valamint kerékpár, motorkerékpár és autó­köpenyek javításával foglalkozik. Vastagh elvtárs vállalta, hogy a felszabadulási versenyben állan­dóan 200 százalékra teljesíti tér- vét és jóminőségű munkát végez. Az elért eredmények arról tanús­kodnak, hogy Vastagh elvtárs állta a szavát. Eddig 90 csizmát talpalt, számtalant kijavított. Jó. minőséqű munkát végez és állan­dóan 200 százalékra teljesíti elő­irányzatát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom