Szabad Nógrád. 1953. december (9. évfolyam. 96-103. szám)

1953-12-02 / 96. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! MDP NOGRADMEGVEI PARTßIZOTTSAGANAK LAPJA IX. ÉVFOLYAM. 96. SZÁM. ARA: 50 FILLER 1953 DECEMBER 2. A dolgozó néppel együtt célkitűzéseink megvalósításáért Pártunk és a dolgozó tömegek megbonthatatlan kapcso­lata arra épül, hogy a párt tzervezi és mozgósítja a dolgozó­kat a jobb élet, a magasabb anyagi és kulturális színvonal, a szocializmus kivívására. Pártunk megalakulásának pillanatá­tól kezdve politikájával a dolgozó nép vágyait, akaratait tes­tesíti meg. Pártunk tevékenységét mindig az jellemezte, hogy élére állt és következetesen harcolt a dolgozó nép jogos köve­teléseiért. Ez volt és lesz is a jövőben a biztosítéka annak, hogy népünk követi pártunkat. A párt helyes politikája a párt és a tömegek összeforrásának szilárd alapja. A pártvezetés ereje abban van, hogy a pártbeli és pártonkívü'J tömegek véle­ményére támaszkodva határoznak azok, akiket a párt vezető helyre állított. Ebben a vezetésben a párt, a dolgozó nép egész böicsesége és tapasztalata érvényesül. A pártmunkában az utóbbi években elkövetett hibák a párt és a tömegek közötti egészséges kapcsolatot azonban lazí­totta. Az iparosítás túlzott üteme, a mezőgazdaság fejlődésé­nek elmaradása, számtalan helyen a törvényesség megsértése, lélektelen, bürokratikus vezetés, valamint a dolgozók vélemé­nyének a semmibevevése gyengítette azt a kapcsolatot, amely nélkül a helyes vezetés elképzelhetetlen. Nem egy funkcioná­rius elfelejtette, hogy a párt és a tömegek helyes viszonya azt is jelenti: a vezetők készek tanulni a tömegektől, építenek al­kotó kezdeményezésükre, s ennek alapián fejlesztik, bontakoz­tatják ki öntudatukat, öntevékenységüket. Vezetőink számára nincs károsabb, mint azt gondo'ni: elég erősek vagyunk egye­dül is, mint semmibevenni a dolgozó tömegek szavak A Központi Vezetőség határozata és a kormány nyilatko­zata feltárta a pártmunkában és a gazdaságpolitikában elkö­vetett hibákat. A hibák ily őszinte feltárása rendszerünk ere­jét, népi demokráciánk életrevalóságát bizonyítja. Természe­tes, hogy mindez maga után vonja a tömegek aktivitásának minden eddiginél szélesebb kibontakozását. Ezt minden oárt- szervezetnek, kommunistának elő kelt segítenie, üdvözölnie kell. Ebből a szempontból nagyjelentőségű, hogy december első felében megyénk városaiban, falvaiban, üzemeiben párt­napokat tartanak. E pártnapok jelentősége éppen abban van, hogy a Központi Vezetőség júniusi határozata óta most vitat­ják meg a legszélesebb körben a párttagok és pártonkívüliek a párt és a kormány legfőbb célkitűzéseit népi demokráciánk fejlődésének új szakaszában. A pártnapokon számba veszik azokat az eredményeket, amelyek a kormányprogramul meg­születése óta eltelt rövid idő alatt máris mutatkoznak. Meg­beszélik a Központi Vezetőség október 31-i határozata alap­ján, hogyan lehet fokozottabb ütemben érvényt szerezni a párt és a népköztársaság kormánya politikájának. „A tervek teljesítése és a dolgozókról való fokozott gon­doskodás elválaszthatatlan“ — mondja ki a Központi Veze­tőség októberi határozata. Ennek a jelszónak a jegyében vitat­ják majd meg az üzemek, falvak legjobb dolgozói, a műszaki és gazdasági vezetők a tennivalókat, azt, hogy ki-ki a maga területén hogyan tud aktív, öntevékeny munkával hozzájárulni a határozatok mielőbbi megvalósításához. A pártnapok, a kommunisták, a vezetők és a legszéle­sebb tömegek közötti tapasztalatcserék lesznek. Minden veze­tő és kommunista feladata, hogy a pártnapokon segítse az alul­ról jövő bírálat kibontakozását, segítse abban, hogy, a párton- kivüli dolgozók is bátran elmondják véleményüket, kifeitsék álláspontjukat pártunk politikájával, a vezetés színvonalával kapcsolatban. A dolgozók mindennapi munkájuk közben a ter­vek maradéktalan megvalósításáért folytatott harcban renge­teg olyan tapasztalatra tesznek szert, amelyet egymaga a leg­jobb vezető sem képes kigondolni. A pártnapok hivatva lesznek pótolni "azt a hiányosságot, hogy az utóbbi években pártszervezeteink jórésze figyelmen kívül hagyta tanítómestereinknek azt a figyelmeztetését: a pártnak nap mint nap meg kell győznie az egész népet poli­tikájának helyességéről, a felvilágosító szó erejével kell moz­gósítania azokat a célkitűzések megvalósítására. Ahol a töme­gek felvilágosítását elhanyagolták, ahol a vezetést utasítások­kal és adminisztratív intézkedésekkel cserélték fel, ott lábra kapott az önkényeskedés, a türelmetlenség, a dolgozókkal való rideg és emberte’nTi bánásmód. A pártnapokon eredményeink ismertetésével ke'.l erősíteni a dolgozók önbizalmát: A nehéz­ségek őszinte feltárásával pedig mozgósítani a kommunistá­kat és a pártonkívülieket azok leküzdésére. Legfontosabb cé­lunk a néo anyagi és kulturális életszínvonalának fokozottabb emelése. Ehhez legfontosabb eszközünk a tervek teljesítése, a begyűjtés, az őszi munkák maradéktalan végrehajtása és nem utolsó sorban, a pártszervezetek és a dolgozók közötti kapcso­lat megjavítása. Célkitűzéseink lelkesííőek, az egész dolgozó nép egyetértésével, helyeslésével találkozik. Éppen ezért most harcba kell szólítani minden becsületes dolgozót, minden hazáját és békéjét szerető embert, egész népünk és minden dolgozó legsajátosabb ügyének megvalósításáért. Pártbjzottságaink és pártszervezeteink fordítsanak nagy gondot a pártnapok tartalmi és szervezeti előkészítésére. Ne feledjék: a kommunisták számára nincs megtisztelőbb fel­adat, mint nevelni, mozgósítani a dolgozót. Szenteljenek meg­különböztetett figyelmet az alulról jövő bírálatokra, javasla­tokra. A dolgozók bírálata azt mutatja, hogy a párt és az ország ügyét saját ügyüknek, tekintik. Bátorítsák, serkentsék ezt a bírálatot, amelynek nyomán a párttagság és a párton­kívüliek erőteljes aktivitása fog kibontakozni a kormánypro- Zramm megvalósítása érdekében. Ügyeljenek azonban arra, logy a pártnapokon felvetett bírálatot, javaslatot alaposan hecfvizsgálják és a föltárt fogyatékosságokat maradéktalanul javítsák ki. A bírálat bátorításának ez a legfontosabb módja! (L pártnapok , előkészítését annak a jegyében végezzék, hogv báliunk és a dolgozók közötti'kapcsolat erősítése nagyszerű terveink megvalósításának egyik záloga1. Élenjáró traktorosok Sáli János, a berceli gépállo­más traktorosa éves tervéinek teljesítésében 238 százalékot ért el. Az erdők űrti Dudok János 310 normál hold helyett 586 normsS- hoidat művelt meg, ami 189 szá­zalékot jelent. Az érsekvadkerti gépállomáson Ocskó Bertalan 144, Karancskesziben pedig Si­mon István 137.5 százalékot ért el november 25-ig az éves terv-s teljesítésben. § Hosszú Józtef, a to!mácsi| gépállomás dolgozója őszi idény-§ tervét 157.8 százalékra teljest- 5 tette 287 normálhold megmuRká-| lásával. Nem sokkal marad mö-8 götte a mohorai Tóth László tel- § jesítménye sem. November 25-ig§ 140 százalékos eredményt ért el.8 Csehszlovákia számos járása és körzeti városában piacokat; rendeznek a termelőszövetkezetek számára. Bratislavában, Szlová­kia fővárosában nemrég nyitottak meg egy ilyen piacot, amelyre a főváros környékének termelőszövetkezetei és dolgozó paraszt­jai elhozzák mezőgazdasági terményeiket. Ezeket a piacokat a dol­gozók igen kedvelik és sokan keresik fel. xxx>ooocx>Oőooooooooöoooooo«a^ Mérlegen a termelőszövetkezetek egészévi munkája A keesliéflfmsrtai tsi-bsn nagy becsülete tan minden muffegységnek Mikula János nyék is. özv. Balga Istvánná pél­dául — akinek a lánya ugyan­csak at tsz-ben dolgozik — 170 munkaegységet teljesített Csor­dás Jánosné 167 műnkaagységet ért el. A férfiak közül Mikoila János a tsz párttitkára 405 munkaegységet ért el és ezzel mutatott példát a többi dolgozó­társainak. Balga Istvánná A kecskédpuszíai tsz dolgozót kemény és kitartó munkájuk gyü­mölcsét osztják szét rövidesen. A szövetkezeti tagok jó munká­ját bizonyítják az élért magas munkaegység számok. Többek között Hefczeg János és csa­ládja 700 munkaegységet ért el. De vannak kiváló egyéni eredmé­Mezőgazdasági termelőszö­vetkezeteinkben most folynak a zárszátnadó közgyűlések. A zárszámadással az egészévi munkáról, az elért eredmé­nyekről, a jó munka után járó megérdemeli jövedelem­ről vei számot a szövetkeze­tek tagsága. Nemcsak a szö­vetkezet vet most számot, az egészévi munka eredményé­vel, számot vei minden egyes szövetkezeti tag is magával, hogy hogyan vette ki részéi egész évben a közös munká­ból, mennyivel járult hozzá a közös vagyon és a munkaegy­ség u'án járó jövedelem nö­veléséhez. Számos termel őszövefkéz•ei­ben mint a pásztói Szabad­ságban, a szurdokpüspöki Békében, a pa'otási Május 1- ben. a kecskédpuszíai Dózsá­ban jó eredményekkel szép jövedelemmel számolnak a tagok. Most az egy munka­egységre eső jövedelem mu­tatja meg, hogy milyen munkát végezlek egész évben. Hogyan készítenék elő a ta­lajt a vetéshez, hogyan gon­dozták a növényt, mennyire vigyáztak a betakarításnál, mennyire törekedtek a maga­sabb terméseredmények eléré­sére, a jószágállomány hoza­mának növelésére. A párt és a kormára/ intéz­kedései nagy lehetőségei ad­nak a termelőszövetkezetnek, hogy az ide- év tapasztalata alapján megbeszéljék a jöoör évi tennivalókat a téli hóna­pokban milyen előkészülete­ket tegyenek, hogy nagyobb terméseredményeket érjenek el és több jövedelmei bizto­sítsanak egy munkaegységre, mint az idén. tlá'ra van még a mélyszántás elvégzése, sok helyen a trágya kihordása, ami igen fontos a jövöévi ma­gasabb termés biztosításához. Az elmondottakból is kitű­nik. hogy a zárszámadási közgyűlések igen fontos állo­mást jelentenek termelőszö­vetkezeteink további megszi­lárdítása, felvirágozta-ása szempontjából. Ezért a járási pártbizottságok, ta/iácsok n lehe‘6 legnagyobb segítséget adják e zárszámadó közgyű­lések sikerre viteléhez. tórdvmos volt... Szerkesztőségünk levelet ka­pott Kovács Vilmosáétól, a te­reskei Zalka Máté tsz tagjától. Nagy örömmel és megelége­déssel írja, hogy 63 éves létére nem bánta meg, hogy tsz- k&nyvelési tanfolyamot végzett. Igen nehezen tudott megküz­deni a számtani ismeretekkel. De most már nagyon örül, hogy amit tanult azt a gyakor­latban odahaza a tsz javára, gazdagodására tudja fordítani. A pásztói Szabad­ság termelöszövetke- ze* zárszámadása a szövetkezét vagyonát kétmillió 273.000 fo­rintban mutatta ki. A szövetkezet tehát kö­zel 400.000 forinttal gazdagabb ma, mini az elmúlt gazdasági évben, 150 darab sertés1. értékesítettek szabad­piacon, ami 45.000 A kormányhatározatok jelentősége a jövedelem növelésében A tsz-ek megsegítése érdeké­ben hozott párt és kormányhatá­rozatok már ebben az évben is jelentősen hozzájárultak a szö­vetkezeti tagság pénz és termé­szetbeni jövedelmének növelésé­hez. A rövidlejáratú hiteléhez évben esedékes részének elengedés; 255.035 forinttal járult hozzá a palotási ’Május 1 tsz-tagjai jö­vedelmének növeléséhez. iSliomos szövetkezet forinttal növelte n szövetkezet vagyonát. A tagok jövedelmé­nek részesedése pénz­ben éltszámítva, egy munkaegységre 34.61 forintot tesz ki. Van olyan tag is a szö­vetkezetben, aki a gazdasági év folya­mán 620 munkaegy­séget is elért. Ez a munkaegység összeg 21.453.20 forintot je­lent pénzben. A szö­vetkezet tagjai egy- egy süldőseniést is kaptak ledolgozott munkaegységeikre. Ez az eredmény a napnál is fényesebben bizonyítja a dolgozó parasztság felemelke­désének egyetlen jár­ható. helyes útja: a nagyüzemi gazdálko­dás. * Van miből ositani... Termelőszövetkezeteink a* 1952/53-as gazdasági évben a fejlett agrotechnikai módszerek alkalmazásával kimagasló ter­méseredményeket értek el. Az érsekvadkerti Dimitrov tsz 14 katas,ztrális holden keresztso- rosen vetette az őszibúzá;, amelynek átlagtermése 16 mázsa lett. A hersn.osénvi Zója tsz 20 kait asz ír ál is hold kukoricáját négyzetesen vetette, amelynek hoidankénti átlagtermése 19 mázsa lett. A beoskei Uj Elet a keresztsorosan vetett árpánál 12.10 mázsa hoidankénti termés­átlagot ért el. A tsz-ekben helyesen, eredmé­nyesen használták fel a termést- fokozó új termelési módszereket, Ezért mos* nem is gond az osz­tás. Van miből osztani a tag­ságnak. A paharci tsz halastó létesítését vette tervbe A zárszámadási köz,gyűlések egyik feladata, hogy megszabja a {ats jövőbeni jövedelem növelé­sének módiját. A pályáról tsz tagjai - helyi lehetőségeké: figyelembevéve ha- - hastó létesítését vették tervbe. A terv megvalósításához már kér­ték a felsőbb tanácsi szervek tá­mogatását. A paitvarciak példájához ha­sonlóan helyes, ha a többi tsz-ek is felmérve a helyi lehetősége­ket,' melléküzemágakat létesíte­nek, mely lehetővé teszi, hogy az egy munkaegységre eső pénzjö­vedelmet az eddiginél jóval magasabbra tudják emelni. A nyári ültetésíí burgonya megnövelte ai egy munkaegységre eső A pillnyi Dózsa-termelőszövet- kezet a nyáriülíetésű burgonya* ná! a ts.ha.jt bőséges istállótrá- gyával látta el. Az eredmény 65 mázsa hoidankénti burgonyater­més lett. Ez a terméseredmény nagyban növeli a tagság egy munkaegységre jutó burgonyar mennyiségéi. \ dejtári József Attila tsz tagjai szép jövedelemhez jutottak 2Z'6S tc<j. WRK I Z2 6bß. PRLiivur Csordás Jánosné Igen gazdag szőlőtermése volt a tsz-nek. A bor mennyisége meghaladja a 400—420 hekto­litert. Durva számítások szerint Mikula János családjára körül­belül 20 hektoliter bor jut, amely pénzértékben 45—50.000 forin­tot tesz ki. Emellett még pénz és termény juttatásban is részésül ­Amint a rajz is mutatja, a dejtári József Attila tsz-tagjai becsületes munkájuk folytán igen szép jövedelemhez jutottak. A rajz Fábián István és felesége jövedelmét mutatja. E jöve­delmet 755 munkaegységükre kapták. Ifjú Fábián Jánosnak a tsz fiatal kocsisának 481 munkaegysége van 9.13 mázsa búzát, 4.81 mázsa rozsot, 1.92 mázsa árpát, 4.61 mázsa ku koricát, 24.05 mázsa burgonyát, 19.24 mázsa szé nát, 14.43 kilogramm mákot és 14.43 liter pálin1 kát vitt haza. Készpénzben 4.232.80 forintot kapott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom