Szabad Nógrád. 1953. augusztus (9. évfolyam. 61-69. szám)

1953-08-01 / 61. szám

ml?' PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! IX. ÉVFOLYAM, 61. SZÁM. ÁR/ : 50 FILLÉR 1953 AUGUSZTUS I, t ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ★ ♦ ♦ ♦ l f ♦ Műszaki és fizikai dolgozók ♦ ♦ ♦ «► ♦ t jó együttműködésével előre ♦ ♦ ♦ : az augusztus 20 ra tett vállalások ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * teljesítéséért ♦ ♦ ♦ ♦ i ★ ♦ ♦ i ♦ ♦ Félévszázados harc a nép szabadságáért és boldogságáért öt ven évvel ezelőtt, 1903 július 30-tól au­gusztus 23-ig tartotta II. kongresszusát az Oi ■oszországi Szociáidemokrata Munkáspárt E kongresszusnak kiemelkedő történelmi jelentő­sége van. Ekkor alakult meg ténylegesen az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt (OSZDMP), ezen a kongresszuson fogadták el forradalmi programmját, vetették meg az a ap­ját a bolsevizmusnak, mint új politikai irány­vonalnak és mint újtípusú marxista pártnak. 1912-ben lezajlott VI. prágai pártkonferencián, miután az OSiZDMP-bőI kiűzték a 'bolsevikok a mensevik-'ikvidáiorokat, végérvényesen önál ó marxista párttá — bolsevista, kommunista párttá alakultak. A Szovjetunió Kommunista Pártját (SZKP) d dolgozók nagy vezére és tanítója, V. I. Lenin alapította. A pártot Leninnel együtt hű tanít­ványa és fegyvertársa 1. V. Sztálin építette és erősítette. V I. Lenin kidolgozta a párt szerve­zeti, taktikai és elméleti alapjait, a dolgozók nagyszámú ellenségével vívott kemény harcok­ban megedzette és hatalmas forradalmi párttá változtatta a kommunista pártot, amely korunk eszét, becsületét és lelki ismeretét testesíti meg. A Szovjetunió Kommunista Pártja a dogozók szabadságáért és boldogságáért vívott hősi har- eával kivívta a nép végtelen szereietét és bizal­mát. A Szovjetunió népei országuk történelmi fejlődésének évtizedet során a gyakorlatban ta­pasztalták ki az országban létező főbb pártokat. A dolgozók elvetették az összes polgári és kis­polgári pártokat és sorsukat a kommunista pártra-, bízták Választásukban nem tévedtek. A kommu­nista párt valóban bebizonyította, hogy az egyet­len igazi népi párt, amely bátran és maradékta­lanul megvédi a munkások és parasztok érde­keit. A kommunista párt a Szovjetunió népen a szocializmus győzelmére vezette. A szovjet nép felépítette azt a társadalmat, amelyben teljesen felszámolták a kizsákmányoló osztályokat, ahol örökre megszüntették az embereknek ember általi kizsákmányolását, amely társadalom nem ismeri a gazdasági válságokat és a munkanélküliséget, ahol minden ember élvezi, a gondtalan és kultu­rált élet áldásait. A kommunista párt több mint 60, a Szovjet­unióban lakó nemzetet, nemzetiségi csoportot és nemzetiséget kovácsolt össze egységes, test­véri családdá. A párt bölcs lenini-sztálini nem­zetiségi politikájával biztosította a szovjetország összes népeinek gazdasági és kulturális fel­virágzását A szovjet nép. a fasiszta rablók ellen vívott Kagy Honvédő Háborúban, pártjának vezetésével megvédte a német és japán imperialistáktól a szocializmus hatalmas vívmányait és megmen­tette a világ népeit a fasiszta rabság veszé­lyétől. A háború után a szovjet emberek a kommu­nista párt vezetésével rövid idő alatt helyre­állították a népgazdaságot és újabb, jelentős sikereket ének el az ország gazdaságának és kultúrájának fejlesztésében. A népgazdaság valamennyi ágában elért eredmények a szovjet emberek anyagi jólétének további emelkedé­sére vezettek. A szovjet nép szüntelenül érzi jótékony hatását a szocializmus gazdasági alaptörvényének, amelynek lényege az egész tár­sadalom állandóan növekvő anyagi és kulturális szükségleteinek maximális kielégítése. A Szov­jetunióban a dolgozók tulajdonát képező nem­zeti jövedelem szakadatlanul növekszik, a íömeg- szükségleti cikkek árát a háborúutáni időszak­ban hatszor is leszállították, a munkások és al­kalmazottak reálbére állandóan növekedik és a kolhozparasztok jövedelme emelkedik A kommunista párt azért tudja sikeresen be­tölteni a szovjet nép vezérének és vezetőjének szerepét, mert egész tevékenységének vezér­fonala a marxizmus-leninizmus mindent legyőző tanítása, amely helyesen tükrözi a társadalom anyagi életének fejlődési törvényszerűségét. „A marxista-leninista elmélet ereje abban rejlik, — mutatott rá Sztálin•— hogy a pártnak megadja a lehetőséget, hogy a mindenkori helyzetben tájékozódjék, előre lássa az események menetét és felismerje ne csak azt, hogyan és milyen irányban fejlődnek az események a jelenben, hanem azt is, hogyan és milyen irányban kell fejlödniök a jövőbenA Szovjetunió Kommu­nista Pártja a marxizmus-leninizmust nem dog­mának. hanem a cselekvés vezérfonalának tekinti és erélyesen harcol a marxizmus-enin'zmustó! való minden elhajlás, az elmélet minden elferdí­tése, a dogma'.izmus és a betűrágás ellen. A ma;rxizmus-!eninizmus élő, alkotó tudomány, amely szüntelenül új következtetésekkel és téte­lekkel gazdagodik. A Szovjetunió Kommunista Pártjának egész története a marxi-lenini elmélet nagy mozgósító, szervező és átalakító erejéről tanúskodik, megmutatja, hogy a párt alkotó szellemében alkalmazta az elméletet a maga gyakorlati tevékenységében A bírálat és önbírálat a kommunista párt ha­talmas fegyvere a szovjetország felvirágoztatá­sáért, a kommunizmus felépítéséért vívott harc­ban. A kommunista párt mindig a bírálat és az önbíráiaf bátor fejlesztésének útján haladt és halad. A párt azért erős, mert nem fél a bírá­lattól, s hibáinak bír óla'óból energiát merit a további előrehaladáshoz. A kommunista párt különös figyelmet fordít az alulról, a dolgozó tömegektől jövő bírálat fejlesztésére. A Szovjetunió Kommunista Pártja a bírálat segítségével bevonja a széles dolgozó tömegeket az államigazgatásban való aktív rész­vételbe, biztosítja az államaparátus és vala­mennyi társadalmi és gazdasági szerv tevé­kenységében jelentkező hiányosságok megszün­tetését A szovjet rend igazi demokratizmusá­nak fényes bizonyítéka az a tény, hogy szov­jetországban a széles dolgozó tömegek aktívan harcolnak a munka hiányosságai ellen. A nép szolgá'ata, a gondoskodás a nép javá­ról, — a legfőbb törvény a kommunista párt számára. Ezért tartják a szovjet emberek a kommunista pártot a maguk pártjának, hozzá­juk közelálló, szivüknek kedves pártnak, ezért támogatják egyöntetűen a pártot, ezért harcol­nak aktívan politikájának megvalósításáért. A párt egész tevékenységében a milliós dolgozó tömegek alkotó aktivitására! támaszkodik, fárad- haiatainu! erősíti és szélesíti kapcsolatait a néptömegekkel. A párt azért erős és legyőzhe­tetlen, mert kapcsolata a néppel megbonthatat­lan Ez egyike azoknak a fővonásoknak, ame­lyek a kommunista pártot megkülönböztetik a burzsoá és az opportunista pártoktól. A kommunista párt abból a marxi-lenini lételből indul ki. hogy az élet minden javát lét­rehozó dolgozó tömegek — a társadalom döntő erejét képviselik, s hogy a nép a történelem igazi alkotója. A párt leleplezte a különféle reakciós elméleteket, amelyek tagadják a nép­tömegek teremtő történelmi szerepét, s a népet passzív tömegnek állítják be, amely vakon kö­veti a „kiválasztott’“ ozemé'yiségeket. A marxi- lenini tudomány bebizonyította, hogy a társa­dalom fejlődését nem kiváló személyiségek óhajai és eszméi határozzák meg, hanem a társadalom anyagi létfeltételeinek fejlődése, az anyagi javak termelési módjának válto­zásai. A marxizmus-lenínizmus ugyanakkor azonban nem tagadja, hogy a kiváló szemé- “lyiségek tevékenységének és a haladó eszmék­nek komoly szerepük van a társadalom fej­lődésében. amennyiben helyesen tükrözik a társadalom élenjáró osztá’vának érdekeit, s a tömegek támogatását élvezik. A munkásosztály és pártja a forradalmi harc menetében vezére­ket, tanítómestereket emelnek ki soraikból. A munkásosztály ilyen nagy vezérei voltak: Marx, Engels, Lenin és Sztálin. A kommunista párt nemcsak tanítja a tö­megeket., hanem maga is tanul tőlük. Figyel­mesen tanulmányozza a dolgozók tapasztala­tait, meghallgatja javaslataikat és bírálatukat, támogatja és fejleszti mindazt az újat és 3 haladót, amit a tömegek alkotóereje hoz létre. Ezzel meggyorsítja a társadalom előrehaladá­sát — A Szovjetunió Kommunista Pártja a tömeg- szervezetek a szovjetek, a szakszervezetek, a szövetkezetek, az ifjúsági szervezetek stb. — rugalmas és széleskörű apparátusának segít­ségével szoros kapcsolatot tart a tömegekkel. A nép akaratából a kommunista párt vezető szerepét ai szovjet államban, biztosítja a Szov­jetunió a’kotmánya. A kommunista párt fáradhatatlanul gondos­kodik arról, hogy erősödjék a; szovjet állam, amely fő eszköze a kommunizmus felépítésé­nek a Szovjetunióban, fő fegyvere a nép védel­mének külső támadás ellen. A párt minden módon erősíti a munkásosztály és a kolhoz­parasztság 'szövetségét, a Szovjetunió népeinek testvéri együttműködését és barátságát, ame­lyek a szovjefhatalom nagy vívmányai, s a fontos forrásai a szovjet állam erejének és íegyőzhetet'enségének. A párt erélyesen har­col a szovjet rendnek idegen, nacionalista csö- kevények ellen, s a dolgozókat a népek egyen­jogúsága és barátsága ideológiájának szelle­mében. a proletárinternacionaiizmus és a szovjet hazaíiság szellemében neveli. A szovjet állam az ellentétes rendszerek bé­kés egymásmelleit élésének lehetőségéről szóló lenini-sztálini tételből kiindulva, e kommu­nista párt vezetésével következetesen a béke megőrzésének és megszilárdításának, a nem­zetközi együttműködésnek, a többi országgal való kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének politikáját folytatja. A szovjet kormány több­ízben kijelentette, hogy a nemzetközi élet műi­den kérdését az érdekelt országok egymás kö­zötti tárgyalásai útján lehet megoldani. A szov­jet kormány békeszerető politikája valamennyi nép egyöntetű támogatásával és helyeslésével ta átkozik. Az egész haladó emberiség mint vé­dőbástyájára és reménységére tekint a Szov­jetunióra az új világháború veszélye ellen, a tartós békéért, a demokráciáért és a szocia­lizmusért vívott harcában. A kommunista pártnak a munkásosztály számtalan ellenségével szembeni fé:százados harcában kivívott egysége egyike azoknak a hatalmas forrásoknak, amelyekből a párt meg- ngathatatlan ereje fakad. A Szovjetunió Kom munista Pártjának története a mensevikek, a trockisfak, bucíiarmisták, a nacionalista el­hajlók és a burzsoázia többi ügynöke* ellen vívott harc története, a mensevikek, a trockis­Bányászaink minden nap a T(‘lji‘*iílrl<rk vállalásukat, újabb felajánlással készülnek augusztus 2ö-ra a (láti-üzem dolgozói A Mátranováki Szénbányák Vállalat Gáti-üzemének dolgo­zói az alkotmány ünnepe tisz­teletére megfogadták, hogy augusztus 20-ig 400 tonna sze­net adnak terven felül nép­gazdaságunknak. Az üzem dol­gozói ígéretüket teljesítették, s július 30 án reggelig már terven felül 855 tonna sze­net küldtek a felszínre. Most megfogadták, hogy a hátralévő időkben, augusztus 20-ig további 200 tonna sze­net termelnek tervükön - felül. Augusztus 20-a tiszteletére az üzem valamennyi dolgozója tett szocialista kötelezettség vállalást, s a kölcsönös segít­ségnyújtással elérték, hogy már alig van olyan dolgozó, aki ne teljesítené rendszere­sen napi tervét. Nyerges János sztahanovista vájár pl. 145, Etesi József vájár csa­pata 134 százalékos átlagtelje­sítményt harcolt ki július 30-ig. A műszaki dolgozók is fel­készültek a II. féléves terv si­keres teljesítésére. A tervezett határidővel szemben már júniusban beindítottak egy 50 méte­res hazafelé haladó front­fejtést, ami még több mint két hóna­pig biztosítja a zavartalan ter­melést. Az új frontok előkészí­téséről most sem feledkeznek meg és a munkahelyek bizto­sítása érdekében máris meg­kezdték egy újabb 50 méteres hazafelé haladó frontfejtés elő­készítő munkálatait. A Gáti I. üzemben vízbetö­rés fenyegeti a dolgozókat. A vízbetörés elhárítására most felfúrnak az egyes telepbe és a vizet, a külön e célra kihaj­tott 250 méteres ereszkében vezetik, ahonnan majd a szi­vattyúk segítségével eltávolít­ják. A Gáti III. üzemrészben folyik a III. telepi szénréteg feltárása is. Már szénre értek és a pillérek kiképzésével biz­tosítják a további szenelő le­hetőségeket. A műszaki dolgo­zók azonban nagy gondot for­dítanak a szállítási szűk ke­resztmetszet megszüntetésére is. Az üzem osztályozója mel­lett egy 60 méteres vágat ki­hajtásával szénre értek és ez­zel több mint 1.5 kilométerrel megrövidítik a külszíni szállí­tást. Ennek segítségével lénye­gesen meggyorsítják a csillék forgási idejét és biztosítják a csapatok ürescsille ellátását. A párt- és szakszervezet nép­nevelői mindég a terv teljesí­tése érdekében harcolnak. Már a mezőgazdasági munkák előtt harcba indultak a munka- fegyelem megszilárdításáért. Munkájuk eredménnyel járt, s a Gáti-üzemben július 30-ig egyetlen egy igazolatlan hiányzás sem fordult még elő. (So) RÓNAI BÁNYÁSZOK HARCA AZ EGYENLETES TERMELESERT A Nógrádi Szénbányászati Tröszt vállalatai közül egyedül a Rónai Szénbányák dolgozói tel­jesítették júliushavi tervüket. A rónai bányászok megfogadták, hogy a harmadik negyedéves terv sikeres megvalósítása érdekében augusztus 20 tiszteletére 400 torma szenet adnak terven felül a hazának. A vállalás teleisítése érdekében a vállalat ve­zetősége, a műszaki dolgozók első és tegfonto- sabbfe ladatuknak tartották, hogy megteremtsék a vállalaton belül az egyenletes termést, a terv mindennapi maradéktalan teljesítését. Eltértek a régi szokástól és már a hónap első napjaitól kezdve fokozottabb gondot fordítottak a beüteme­zett szenelő létszám rendszeres telepítésére. A munkahelyek átcsoportosítását és a csapatok munkaerő változását sem egyszerre a hónap elején, hanem hónap közben folyamatosan haj­tolták végre. Ezzel kiküszöbölték az eddig meg­mutatkozó kampányszerűséget és így egész hó­napon keresztül egyenletesen, 100 százalék felett teljesítették előirányzott tervüket. Bevezették az éjszakai műszaki inspekciót és most már a nap minden órájában helyes műszaki irányítással, gyors intézkedésekkel segítették a terv maradék­talan teljesítését. A párt népnevelői és a szak- szervezet aktívái rendszeresen végzik felvilágo­sító munkájukat. Ennek következtében a mező- gazdaság nagy kampánymunkája ellenére fegyel, mezetten, lelkiismeretesen folyik a termelés. A dolgozók versenyéhez újabb lendületet adott pártunk és kormányunk nagyszerű programtnja és így a vállalat július hónapban, 5 termelőnap kivételével rendszeresen teljesítette az előirány­zott feladatokat. Az 5 gyengébb nap alkalmá­val is ütemszerűen folyt a termelés, s ezalkalom- mal csak.a szállító pályán előforduló üzemzavarok miatt maradtak 100 százalék alatt. Az alkotmá­nyunk évfordulója tiszteletére tett kötelezettség­vállalásból már 20 tonna szenet termeltek havi tervükön felül. A harc azonban tovább folyik, hogy emelt fővel adott szavukat beváltva, büsz­kén ünnepelhessék augusztus 20-át. (SO) A hist<>ronyt>i vállalat cretlntvn ?/«•■*> munkáját « tis z ti itt is is L isIW/j/f'íe/n gátolja A Nógrádi Szénbányászati Tröszt július 29-ig esedékes havi tervét mindössze 90.1 százalékra teljesítette. A tröszt vállalatai között a Kistere- nyei Szénbányák is azok közé tartozik, amelyek a második félévben súlyos adóssággal rontják a tröszt jó hírnevét. A kisterenyei vállalat július 29-ig mindössze 81.2 százalék­ra teljesítette havi tervelő­irányzatát. A vállalat termelésének visszaesését a laza munka- fegyelem idézte elő. Bár a szénfal mellett megtalálhatók az olyan dolgozók, mint La- vaj János, aki csapatával együtt július hónapban átlago­san 130.5, Szvorejn József 131, Cikora László, aki 129 száza­lékra küzdötte fel magát, azonban a felelősségérzet hiá­nya következtében a dolgo­zók jelentős része vagy igazo­latlanul, vagy betegség címén távolmarad munkahelyéről. A vállalat összdolgozói- nak 22 százaléka nem vesz részt a közvetlen termelő- munkában. Naponta átlagosan igazolatla­nul 10, betegség címén 125, üdülési szabadság végett pe­dig 115 dolgozó marad távol a beosztott posztjától, a beter­vezett 86 dolgozóval szemben. Ennek a következménye, hogy a vállalat egyetlen üzeménél sem tudják telepíteni a pro­duktív termelő létszámot. Ezenkívül nap-nap után so­rozatos fegyelmezetlenségek gátolják a becsületes dolgozók több szénért folyó küzdelmét. Amellett, hogy a termelő csapatok a ki- és beszállás alkalmával műszakonként ezer szám­ba menő percet hagy­nak ki a vállalat tervé­ből, a napokban a vizslási üzem­nél két munkahelyben össze­sen 7 dolgozót találtak alva, köztük Sándor kotyó György, Jéli Imre, Kombás András és Uj László vájárokat. Ezek a nagyfokú lazaságok a második félév kezdetétől a mai napig végigkísérték a kis­terenyei vállalatot. Csakis a pártszervezet népnevelőinek és műszaki dolgozóiknak jó felvilágosító munkája, harcos kiállása tud döntő befolyással lenni a tarthatatlan laza fe­gyelemre. Szükséges azonban az is, hogy az üzemek vezetői nagyobb gondot fordítsanak a betegellenőrzésre, tartsák be a fizetett szabadságolási tervet és szigorúan vonják felelős­ségre azokat, akik gátolják a tervek mindennapi teljesí­tését. iák. a bucharin-isták, a nacionalista; elhajlók és a burzsoázia többi ügynökei szétzúzásának tör­ténete. Ezek az eiemek szét akarták bomlasz­tani a pártot, igyekeztek aláásni hatalmát. A párt története arra tanít, hogy a párt az opportunista és áruló elemek elleni kérlelhe­tetlen harc nélkül nem tudta volna meggyőzni egységét és fegyelmét, nem tudta volna betöl­teni a nép vezérének és tanítómesterének sze­repét A Szovjetunió Kommunista Pártjának 1952 októberében megtartott XIX. kongresszusa határozataiban a Szovjetunió hatalma építésé­nek konkrét programmjával vértezte fel a pártot és az egész szovjet népet. A párt e feladatok megvalósítása során egy­re újabb és újabb sikereket ér el az ország népgazdaságának minden ágában. Napról nap­ra növekedik és erősödik a szovjet állam gazdasági hatalma, javul a szovjet emberek anyagi helyzete. A kommunista párt, amelyet erőssé tesz sorainak szilárd egysége és meg­bonthatatlan kapcsolata a tömegekkel, bizton vezeti előre a szpvjet népet a kommunizmus felé vezető úton. A Szovjetunió Kommunista Pártja sikerei­nek, a párt politikai és gazdasági tevékenysé­gének óriási nemzetközi jelentősége van. Va­lamennyi ország kommunista és munkás­pártjai felhasználják a> Szovjetunió Kommunis­ta Pártjának gazdag tapasztalatait a dolgozók érdekeiért, a dolgozóknak a társadalmi és nemzeti elnyomás alóli felszabadításáért vívott harcukban. A Szovjetunió Kommunista Pártjának fenni állása 50 esztendeje alatt megtett dicső útja pél­daképe a dolgozók érdekei önfeláldozó szolgálat tán-ak, a nép szabadságáért, az új. kommui nisf-a társadalom győzelméért folytatott önzet* len harcnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom