Szabad Nógrád. 1953. június (9. évfolyam. 44-51. szám)

1953-06-03 / 44. szám

YIlXC PROLETXrJAI EGYESÜLJETEK! SZABOD M DP NÓGRÁDMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK IX. ÉVFOLYAM, 44. SZÁM. ÁRA: 50 FILLÉR 1953 JÚNIUS 3. ; ^ Nógrádi hányd siók! Széncsaták haséi! Közös erőfeszítéssel harcoljatok, törjetek az élrer nyerjétek el ^^<7 minisztertanács vándorzászlaját. ^ Biztosítsuk a munkaerőt Y a nagy mezőgazdasági munkákhoz A min'szíertanács határozata előírja, hogy „az állami gazda­ságok, gépállomások, a föld- müvesszövetke.z-stek, az egyé­nileg termelők aratási és csép- lési munkaerő-szükség le'.iiket június 10-ig kötelesek biztosi- tan':."’ E határozat felelősség­teljes. de megoldható feladat elé áll ít ja mezőgazdaságunk vezetőit. A megyében most minden enő megfeszítésével fokoznunk keli a növényápolás és széna- beiakaritás munkáját. Világo­san látni kell minden vezető­nek, ha most nem mozgósítunk minden munkáskezet a növény- ápolás mielőbbi végrehajtásá­ra, képtelenek leszünk sikere­sen megoldani az aratás, csép­iéi munkáját. Tehát az a fel­adat, hogy az aratás megkez­déséig kapásnövényeinknél vé­gezzük el a növényápolást, ment ez jelentős mennyiségű munkaerőt szabadít fel az ara­tás időbeni megkezdéséhez. A növényápolás után az ara­tás, csépi és nagy munkája kö­vetkezik. E munka végrehajtá­sához megfée'.ő számú munkás­kezet kelt biztosííaniok veze­tőinknek. E napokban a dolgo­zók százaival kell szerződést kötniük. Ha eat a hatalmas fel­adatot hiányosan oldanák meg vezetőink, nagy kár érheti nép­gazdaságunkat, a dolgozó »épünket A munkaerő-biztosi: ás terén vezetőink már értek el eredmé­nyeket. A gépá.lomások 70 szá­zalékig biztosították a csépiéi­hez szükséges munkaerő-szük­ségletüket. Rimócon már nyolc cséplő munkacsapatot szervez­tek .Az álami gazdaságok igaz­gatói is általában jól megol­dották a feladatot, a kistere- nyei és a hényeli állami gazda­ságok igazgatóinak kivételével. Ezek az eredmények még ko­rántsem jelentik azt, hogv nincs tennivalónk ezen a téren E nagy munka zavarta an, sike­res végrehajtásához a falun lévő minden munkáskézre szük­ség van — hisz az ország kenyeréről van szó! Épp ezért nem elfogadható az az érv, amit a kistérénye: gépállomá­son hangoztatnak, hogy „azért nincs munkaerő, mert lekötötte őket a bánya, a gyár.” Az iga-z, hogy a városból és faluból mindörökre eJtffnt a munka- né’kiiliség ijesztő réme. A falu fiataljai százával indu'tak a környező gyárakba, bányákba, egyetemekre, hogy szakmát ta­nuljanak, hogy megszerezzék a J legmagasabb képzettségei. Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy kimerül* a falu munkaerő-t arial ékta. Megyén k- ben még százával találhatunk olyan dolgozó parasztcsaládo­kat, akik kis földjükön rövid idő alatt végeznek a munká­val S ha ezek a dolgozó pá­rnáztok valamilyen részt kér­nek a munkából, nagyra nőnek a kalászok, kevesebb szem pe­reg el az aratás napjaiban. Ezt kell 1 átírtok a földműves* szövetkezetek ügyvezetőinek is. akiknek nagyobb része vajmi keveset tett még a szükséges munkaerő biztosítása érdeké­ben. Itt az ideje, hogy a föl drnű- vesszövetkezeti ügyvezetők is olyan komolyan hozzálássanak a munkaerő b’ztosításához Mondják el, hogy' hazafias /tb­s'keres végrehaj­telessége minden do'gozó pa­rasztnak, hogy idejét jól ki­használja, Becsületbeli ügye, hogy az égető, legfontosabb munka idejére szerződést kös­sön az állami gazdasággal, c gépállomással, a földműves- szövetkezettel. „A termelőszövetkezeteknek a nyári mezőgazdasági munká­kat a brigádszervezet további megszilárdítása és a csalódta gok fokozottabb bevonása út­ján, saját erejükkel kell végez­niük.” Csoportjaink vezetői igen számos he'yen sikeresen oldották meg ezt ® feladatot. De még igen sok azoknak £ termeiőcsoportoknak a száma atneyek ügyet sem veinek i családtagok munkába való be­vonására. Így késlekednek Pa­takon, Patvarcon. Mátramind- szenten, Sámsonházán. Nagy- bárkányban. Termelőcsoport­jaink a mu la tkozó munkaerő­hiányt elsősorban a nők bevo­násával tudják leküzdeni. Csak ezen az ülőn lesz biztosítható a növényápolás, aratás, behor das, cséptéa tása. Az elkövetkezendő napokban vezetőinknek eredményekké kell változta in iofc eddigi mulasz­tásaikat. Ne felejtsék el, hogy a vezetők kötelessége e sősor ban, hogy elegendő munkás­kézről gondoskodjanak. Szá­moljanak azzal, hogy a> dolgo­zók az idén sem fognak ma­guktól özönleni az álami gazdaságokba, a gépállomások­ra, a földművesszövetkezetek- hez. Széleskörű felvilágosító munka, leleményesség, kezde­ményező erő szükséges ahhoz, hogy a vezetőik már most szer­ződtetni tudjanak megfelelő számú dolgozót, hogy a későbbi hetekben például a kisterenvei állami gazdaságban és a gép­ii omáson is tejfájás nélkül tudják megoldani a nagy nyári feladataikat. E nagy munka végrehajtásá­ban komoly felelősség hárul a szocialistái -szektorok pártszer­vezeteire és a falusi párt-szer­vezetekre is. Hisz a munkaerő biztosítása harci kérdés, első­rendű politikai feladat. Ennek a nagy harcnak sikeres meg­vívása aitó- függ, hogvan s-egit- tik, támogatják, ellenőrzik párt- szervezeteink az igazgatók, a földmíívesszö vetkezeti ügyveze­tők munkáját, hogyan világosít­ják fe! a falu dolgozó paraszt­jait. Nagv jelentősége van a kommunista példamutatásnak. Ne felejtsék el. hogy a felvilá­gosító szónak csak akkor lesz foganatja, ha a falu kommu­nistái elsőként saját család­tagjaikat guöz'-k meg a szerző­déskötés előnyéről, a gazdag termés felelősségteljes betaka­rításáról. A helvi tanácsok sem lehet­nek külső szemfélőj e nagy csatának. Akad bőven tenni­valójuk, számtalan lehetőségük van arra, hogv íehívják a falu dolgozóinak figyelmét a kínál- kozó nagy munkalehetőségre, hogy meggyőzzék a dolgozó parasztokat arról, hogy érdemes szerződést ‘kötni az aratás-csép- lési munkára. Mindezeken kívül ellenőrizniük kell a külgazda­ságokat, hogy ott is biztosítva legyen a gabonaterületek , le­arat ás á-hoz szükséges munká­éi-ő. Kimagasló eredmények a Salgótarjáni Üveggyárban A Salgótarjáni Üveggyár dolgozóinak versenyében Alles István keheíyfúvó brigádja ki­váló eredményt ért el. A bri­gádvezető, mint kommunista példát mutatott és ennek ered­ménye nyomán 28-án napi ter­vüket 197 százalékra teljesítet­ték. Jó eredményi ért el még Bagv’nszkj József vastagfúvós fc'lgádja ts, mely ezen a napon 187 százalékra fokozta teljesít­ményét. A kehely fúvók közül még Somogyi József brigádja is az elsők közé küzdötte magát. Itt is a kommunisták példamuta­tásának a terv túlteljesítéséért való törekvésnek köszönhető, hogy 28-án 170 százalékos tel­jesítményi értek el. Előre a félévi tervünk teljesítéséért! Koleszor munkamódszerrel a Béke«Világfanáes budapesti ülésének megünnepléséért A zagyvapá'líalvai Bányagép- gyártó és Javító Vállalatnál pl. Molnár József művezető elvtár­sat már régóta foglalkoztatta, hogy hogyan alkalmazhatnának nagyobb é.ettartamú marókése­ket a horony-marásnál. A felszabadulási hét nagy munkalendüJetében Molnár elv­társ munkáját siker koronázta. Az ékpálya marásának meg. gyorsítására eljárást dolgozott ki. Segítségére sietett az esz. tergályozásban már régen bevált Koleszov munkamód­szer, és elhatározta, Hogy nemcsak gyorsvágásnái. ha­nem az ék pálya-horony marásánál is alkalmazzák a vídiakéseket. Az eddigi 12 kés helyett — melynek hátránya, hogyha az élek elkopnak, huzamosabb ideig köszörülni kell, csak egy méret vágására alkalmas — vidia-lap alkalmazásával egyélű maró-kést használnak. A vidiakés haszná­latával a horonyszélesség sza­bályozható, s így a vídia teljes mértékben elhasználható. Most- már nemcsak egy méretben mar­hatnak, hanem egy-egy marás­nál 8-—10 mm.t lehet a késen állítani. Egy régi é'khorcmy-gép ideje 6—8 perc volt. most már Molnár eivtárs újításával a hor- nyolás idejét 0.9—1 percre csök­kentették le. A régi 12 késes maró csak eg-y méretre voi* használható. Most az újítás segítségével 28-tól | 36 mm-ig minden méretre beállítható. Az úütás kísérletét már a fel- szabadulási hét utolsó napjaiban siicerrei alkalmazták, s a válasz­tási békeverseny után a Béke. Világ tanács budapesti ülésének tiszteletére Hegedűs Margit és Török Magda marósok az eddigi 110 százalékos teljesítményüket az ékhorony marásánál 180 szái- zalékra fokozták. A vidiakés be­állításával, negatív élezéssel m-ost már 248—338-as előtolás­sal 460-as fordulatszámmal dol­gozhatnak a gépen. Az újítás a Zagyvaipálf-alvai Gépgyártó és Javító Vállalatnál tökéletes tett. A Koleszov-moz- galom széles elterjesztése érde­kében a Magyar-Szovjet Társa­sáig nogradmegyei titkársága szombaton, május 30-án a gép­gyárban tapasztalatcsere-átadást szervezett. A tapasztalatcserén részt vett többek között a Salgó­tarjáni Acélárugyárból Kilisics Lajos esztergályos akik a gyorsvágást nemcsak az ékpálya hornyolásá.ná!, hanem az esztergakéseknél is alkalmazza. A Bányagépgyártó és Javitó Vállalat dolgozóinak és a Salgó­tarjáni Acélárugyár dolgozói­nak közöa tapasztalatcseréje után elérték, hogy a Koleszov- m unkám ó ds z e-rr e i kein é n y ebb anyag megmunkálásánál 670-es forgás-sebességgel 1 5 .rnm-es előtolással simafelületü kiváló munkadarabot tudták előállítani. .11«/«* tivlelóii ÍO órakor fvjvaték !t<> entijiis kari tervüket a JXóffrátli Szthtbántfászaii t röszt tlol fjoaói A Nógrádi Szénbányászati Tröszt dolgozói már a válasz­tási békeversenyben is minden nap becsületes kemény munká­val harcoltak a m’niszíertanács és a SZOT. vándor zászlajának elnyeréséért. Nagyszerű munka- lendü’etük a választási béke­verseny után sem esett vissza, sőt elért eredményüket tovább fokozták. Nagyszerű munkájuk nyomán má:us havi tervüket határidő előtt, május 30-án dél­előtt 10 óraikor már teljesítették. Az elért eredményeket elősegí­tette a műszaki és fizikai dolgo­zók szoros együttműködése és közös vetélkedésük a több szén kitermeléséért. A tröszt vállalatai közül a mátramováki bányászok jelentet­ték elsőnek május havi tervük teljesítését. 30-án délig már 1887 tonna szenet adtak havi tervükön felül. A mátranovákiak jó eredményű, két a munkafegyelem megszilár­dításával érték el. A vállalatnál egyetlen igazolatlan hiányzás sem fordul: elő, és emellett a 480 perc kihasználása érdeké­ben a s®énf a!-melletti dolgozók rendszeresen a munkahelyen vál­takoztak. Ugyancsak jó eredménnyel harcoltak a nagybátonyi vá’lalat dolgozói is, akik 30-án délig 1779 tonna szettet termeltek havi tervükön felit'. A nagv- bá főnyi vállalatnál a DISZ- brigád jár az élen, amely a ,.Péntek-mozgalomhoz” csatla­kozva, 200' százalékos napi tel­jesítménnyel küzd a vállalat ter­vének győzelméért. Mizserfai dolgozók, akik az év elején a széntröszt versenyé, ben hátul kullogtak, -most szin­tén határidő e'őtt jelentették havi tervük teljesítését. Szom­bat délig má-'us havi tervükön felül 1125 tonna szenet adtak a hazáinak. A mizserfai dolgozók telkesen harcolnak a Béke-Világ- tanács budapesti ütésének méltó megünnepléséért. Összefogtak a műszaki és fizikai dolgozók, s munkájuk nyomán a kötélpálya meghosszabbításával 200 méte­ren megszüntették a kézi csillé- zést, munkába állították a 153.as rakodógépet, megjavították az egyes munkahelyek levegőellá­tását. Mizserfán különösen a béke­bizottsági tagok mutatnak példát a termelés frontján. Jancsi András békeb’zottsági titkár 128, Pászti István béke­bizottsági tag 141 százalékos havi átlagteljesítményt ért el. Ezenkívül eredményes munkát végeztek a zagyvái vállalat dől, gozói is, akik 235 tonna, és a Rónai vállalat dolgozói, akik 225 tonna szenet termeltek május havi tervükön felül. Kisterenye bányaüzemeinél 30-án délben fejezték be a május havi tervet, s már a délutáni szak itt is. ter­ven felüli kitermelésért indult harcba. A Béke-Világtanács budapesti ülésének tiszteletére egy nappal a határidő előtt üzembe helyezték a Donbassz-kombáynt A Nógrádi Szénmedence bá­nyászai a szovjet néptől még az e’mult évben nagy ajándé­kot kaptak: a termelés szolgála­tába állíthatták a szovjet embe­rek nagyszerű alkotását, a Donbassz szénkombájnt. Az el­múlt idő alatt értek el ugyan eredményt a kombájn üzemelte­tésével, azonban e nagyszerű gép kihasználási fokát nem tud­ták a megkívánt mértékben emelni. Az elmúlt egy év alatt előbb a Kisterenyei Vállalatnál, majd a Mátranováki Vállalatnál helyezték üzembe, de a részére elkészített frontokon éppen a nyomásviszonyok következtében nem voltak meg azok a körül­mények, amelyek a kombájn za­vartalan munkáját biztosították volna. A Nógrádi Szénbányászati Tröszt műszaki dolgozói látva a kombájn nagy kiesési idejét el- liatá. ózták, hogy áthelyezik a Tiribesi Szénbányák Katalin- üzemébe. A Tiribesi dolgozók, amikor tudomásukra jutott, hogy a nagyszerű gép üzemükbe lesz munkába állítva, fogadalmat tet­tek, hogy a Béke-Világtanács budapesti ülése tiszteletére a kombájnt június 1-re beszerelik és azt a termelésnek átadják. A Katalin II. üzemben nagy­szerű munkalendüiet indult meg vállalás teljesítése érdekében. Az átszerelés munkálatait vég­ző budapesti, mátranováki és ti­ribesi szerelők közös erővel har­coltak a vállalás teljesítéséért. Munkájukat siker koronázta és május 31-én délután félhárom- kor büszkén jelentették: A Béke­világtanács budapesti ülésére -tett kötelezettségvállalásukat túlteljesítették. A Dónbassz-kom- báint egy 50 méteres mezőnybe haladó frontra beszerelték. A kombájn most már nvugodtabb település, kedvezőbb főte viszo­nyok és kiváló jövesztési lehető­ségek mellett május 3!-én. dél­után 3 óraikor megkezdte a szén­termelést. Xagj László s/l iihiino« isía vájár szorospataki lll.SZ-brigádja a .,Pénl<‘k-nioz«al«in** núgradmrgvcí hírverő je Mint sok minden jónak, úgy szeresen teljesítjük az egész a „Péntek mozgalom”-nak híre is futótűzként terjedt el a nóg­rádi szénmedencében. így ju­tott el Nagybátonyba is a ta­tabányai bányászfiatalok nagy­szerű kezdeményezése. Nagy László sztahanovista vájár, ki a Nagybátonyi Szénbányák Szo- rospafak üzemében minden dol­gozó által jólismert és megbe­csült DISZ-brigádvezető a dél­előtti műszakból hazatérve ol­vasta a tataibányai fiatalok kez­deményezését, és mint aki k n- cset talált, úgy rohant a szom­szédjában lakó ifj. Kovács hétre esedékes tervelöirányza tunkat. A „Péntek mozgalom" sikere érdekében munkánkat úgy szervezzük meg, hogy az eddigi napi kétszeri robbantás helyett háromszor, tehát minden műszakban robbantunk, s a há- romszorra Lerobbantott szén mennyiséget az üzemből min­den alkalommal ki is szállítjuk. A váhóműszakoknak lerobban­tott munkahelyet adunk át, hogy azok mindjárt rakodással kezd­hessék a műszakot. így megva­lósítjuk az egyenletes termelést. 4 brigádunk tag iái közül ij' László üzemi DISZ-titkárhoz, Szabó Lajost az anyagfelelősi aki szintén éppen az újsággal foglalatoskodott. Nagy László és Kovács László, örömtől sugárzó arccal beszélték meg a „Péntek mozgalom”-hozvaló csatlakozás lehetőségeit. Elhatározták, hogy másnap reggel a brigád min­den tagjával külön-külön meg­beszélik és a nógrádi DISZ-bri- gádok közül elsőnek csatlakoz­nak ehhez ® nagyszerű kezdemé­nyezéshez. Másnap a beszállás e’őtt ösz- szeü'lt a csupa fiatalból álló „ha­ditanács". Számvetést csináltak, s közös egyetértésben elhatároz­ták, hogy ez.ekután ők is min­den heti tervelőirányzatukat péntekre befejezik. S szombaton már terven felül termelnek. ci brigád tagjai megbízták Nagy László brigédvezeiöjüket, hogv elhatározásukat közölje az az üzemi pártszervezettel és a műszaki vezetőkkel. Az írásban benyújtott fogadalmukban töb­bek között ez áll: ,,Mi a Nagybátonyi Vállalat szorospataki üzemének DISZ- brigádja a Béke-Világtanács bu­dapesti uése, és a VIT tisztele­tére csatlakozunk a tatabányai fiatalok új mozgalmához. Vállal­tuk, hogy a ,,Pén’ek-mozgalam” keretében hétfőtől péntekig tér­leendőkkel, ifj. Szócsek Simm pedig a szerszámok állandó kar­bantartásának ellenőrzésével bízzuk meg. Az ilyen munka szervezés mellett vállaljuk, hogy a Béke-Világianács budapesti ülése és a VIT tiszteletére jú­nius 15-ig 350 csil'e szenet ter­melünk előirányzatunkon felül-” A „Péntek mozgalom” további elterjesztése érdekében a nagy­bátonyi DiSZ-br.'gád versenyre hívta a nógrádi szénmedar.ce ts ■Nó'g.ád megye összes :pa. üze­meinek- DISZ-brigádjait, hogy méltóak ehessenek a roua-nesa- pat címhez. Vállalásuk első napján Reg's Gyula főaknász látva a DÍSZ brigád lendületes harcát, elhatá. .1 zta hogy a brigád része-e kü­lön tartalék munkahelyet, zavar­talan anyag és ürescsllle ellá­tást biztosít, hogv a terme évük percnyi kiesés nélkül fo’yhas- son. A brigád a vállalás c-Hő napján, május 29-én reggelig Lu9.2 százalékra teljesítette napi előirányzatát és ezzel már az első napon 54 csille szenet tör­lesztett a vállalat 350 csille tor­ven felüli szénből. Nagy László versenykihívása hoz Nagv Ferenc sztahanovista vájár DlSZ-brigádja, mely ugyancsak a szorospa:-ik: üzero­jedö időszakban ezekután rend- ben dolgozik, máris csatlakozott. A Nógrádkövesdi Kőbányánál Sztránszki Károly brigádja halad az élen Ötéves tervünk megvalósítá­sáért dolgozó népünk minden­nap kemény kitartó küzdelmet folytat. Köztük nógrádkövesdi kőbányászok is, akik Magyaror­szág egyik legkorszerűbb kőbá­nyáját 18 millió forint beruhá­zással, kapták ötéves tervünktől. Ez a kőbánya szállítja a nagy építkezésekhez szükséges kő­anyagot. Érzik a nógrádkövesdi kőbányászok a fe'elősséget, mely az országépítésben rá­juk hárul. Ennek tudatában har­colnak napról napra, óráról órá­ra a terv túlteljesítéséért. így érték el, hogy május 27-ig esedékes havi tervüket 109 százalékra tel­jesítetlek. A vállalat brigádjai a Béke­világtanács budapesti ülésének megünneplésére készülve nagy­szerű győzelmeket érnek el. Május 27-ijr a berceli üzemegy­ségnél Sztránszki Károly brigádja 182 százalékos, teljesítmé­nyével érdemelte ki az első helyet. Szép eredményt ért el enné! az üzemegységnél a DISZ-brigád is, i .ely 162 százalékra teljesí­tette tervét. A szandai üzemegységnél a DISZ-brigád tört az élre, 135 százalékos teljesítményével. Az itt dolgozó fiatalok is lelkesen versenyeznek és arra töreksze­nek, hogy eredményüket fo­kozzák. Megelőzzék a Bércéit üzemegység DISZ-bri.gádját. Agócs Ferenc üzemi DISZ-titkár

Next

/
Oldalképek
Tartalom