Szabad Nógrád. 1953. május (9. évfolyam. 35-43. szám)

1953-05-01 / 35. szám

YIlXc PROLETÁRJAI EGYESIÜL!EK! SZABAD NÓGRÖD MDP NÓGRÁH 5MEGYE1 PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LA PJA IX. ÉVFOLYAM. 35. SZÁM. ÁRA: 50 FILLÉR 1953 MÁJUS 1. r~_ Éíjenek a béke, a neimeti íiiogetlenséy, a demokrácia és a szocializmus élharcosai- a testvéri kommunista Pártok! (A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének május H jelszavai)» Éljen május 1, a békéért küzdő népek seregszemléje5 a proletárnemzetköziség harcos ünnepe! Május elsejét a dolgozók nemzetközi szolida­ritásának napját, az idén a béke, demokrácia és a szocia.iztnus erőinek újabb növekedése jegyé ben ünnepeljük' Évről évre, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a p ro-Iet á rl n te r n aciona 11 zm u s Marx, Engels, Lenin és Sztálin hirdettei magasztos elvei el­kerülhetetlenül teljes győzelmét fognak aratni az egész világon. A proletár:nternac;onalizmus zászlaja alatt mind nagyobb sikereket érnek ei azok-a népek, amelyek már kiszabadultak az imperializmus behívóiból és építik új, szocia­lista tételüket.. E zászló alatt nőnek és erősöd­nek a tőkés országokban a munkásosztály fel­szabadító mozgalmának erői és a gyarmati és függő országokban az elnyomott népek nemzet» szabadságharcának erői. Május 1 története magában hordozza az egész' nemzetközi munkásmozgalom történetéi. Voltak rab május elsejék. Ma szabad május else­jét ünnepiünk. Vo.íak véres május elsejék, amikor a felvonuló munkástömegeket roha­mozta a hatalmon lévő uralkodó osztály .áliig félszereit rendőrsége, csendőrsége és katona­sága. Az utcák hosszú sorát, sok, május elsején megölt, vagy megsebesített munkás vére fes­tette pirosra. Ezeknek a hős május eisejeknek az emléke mindig felragyog május 1-én. A jobboldali szociáldemokraták, akik hűen szol­gálták és szolgálják a burzsoáziát, azon ipar­kodtak, hogy lebeszéljék a dolgozókat arrói, hogy ezt. a napot a munkásosztály ne a harcos ünnepek jegyében tar.sa meg. Ez az áruló banda azon Iparkodott, hogy május 1 -ét ne else­jén, hanem az ezt megelőző vasárnap _ tartsák és merüljön ki békés sörözésből, kirándulás­ból. A munkásosztály legjobbjai azonban meg­érhették, hogy május elsejét a munkások nem­zetközi ...összefogása és az eLenség el.eni kímé­letlen és töretlen harc jegyében kell megünne­pelni. Minél nagyobb volt a május elsejére ne­hezedő nyomáé, ártsál inkább ölelték maguk­hoz ezt a napot a dolgozók. Hiába kényszerí­tenek a kapitalisták a munkásokat ezen a na­pon dolgozni, hiába voltak kénytelenek teszál.ni a bányába, a föld alá a bányászok, hiába küld­ték dolgozó, parasztságunk legjobbjait a me­zőre, szívükből semmiféle intézkedés, hatalmi terror nem tudta kitépni a nemzetközi munkás - mozgalom e ragyogó hitet, harcierőt sugárzó ünnepét. A május 1 történelmi jelentősége éppen abban van, hogy az egész világot átfogó tömeg- mozgató eró volt és rna is az. Megű.hetett a kapitalisták csséndőrszuronyai, a rendőrség sor- tüze néhány hős munkást, de nem ölhette meg május-elsejét. E harcos május 1-ből fejlődőit és alakult ki Lenin, Sziálin vezette Októberi Szocialista Forradalom. Az Októberi Forrada­lom minden nép számára megmutatta az utat, a ragyogó jövőt, a szocia.izmus felé. A Kom­munista Párt •'által lelkesített, és vezetett- szov­jet dolgozóknak ma közvetlen célja, hogy fel­építsék a kommunista társuGu.niai, az anyagi és kulturális javak olyan hatalmas bőségét hoznák létre, amely mellett meg tudják valósí­tani a kommunista társadalom elvét „minden­kitől képeségei szerint, mindenkinek szükség­letei szermi". Sztálin lángesze megmutatta a dolgozóknak e cél elérésének útját és eszközeit. A Szovjetuniónak mindene megvan, ami a kom­munista társadalom teljes felépítéséhez szüksé­ges. Ezt a szovjet emberek tudják és ebben rejlik a szovjet nép kiapadhatatlan alkotó euer- g*i áj á iis k forr ás a. Az imperializmus rendszerére a második ha­talmas csapást, a második világháború után a népi demokratikus rendszer győzelme mérte Európa és Ázsia számos országában. Sztálin elvtárs a Szovjetunió Kommunista Pártja XIX. kongresszusán elmondott történelmi jelentőségű beszédében rámutatott arra,' hogy korábban, a második világháború c.őtt a Szovjetunió volt a világiorradalom és a munkásmozgalom egyetlen ,',roúatnbrigádja”. Most új „rohambrigádók” jöt­tek létre a népi demokratikus országok'-kép ében. Kialakult az egységes, hatalmas szocialista tá­bor, amely az emberiség egyharmadát» 800 mil­lió embert egyesít magában. Óriási, legyőzhe­tetlen erő ez! A népi demokratikus országok a Szovjetunió baráti segítségére támaszkodva fejlesztik a ne­hézipart, szakadatlanul növelik népgazdaságuk energiaforrásait. Lengyelország a teljes terme­lési tervét az iparban 1953 első negyedévében 103.1 százalékra teljesítette. Csehszlovákiában az ipari munka termelékenysége 1952. első ne­gyedévéhez viszonyítva, ez évben, 8.8 százalék­kal] növekedett. Általában az európai népi de­mokráciák ipari termelése 1952-ben kéiszerie- háromszoria, sőt -még nagyobb mértékben túl­szárnyalta a termelés háború előtti színvonalát. Május elseje fénysugara megvilágítja a kar­tonnak, győzelmeknek az útját. A' győzelembe letett biztos hit tölti el ma ez egész békesze- tető emberiséget és mutatja az utat, amelyen ísszeforrva haladni kell, hogy kivívjuk az em­berség legnagyobb, legnemesebb harcának, a békeharcnak győzelmét. Nincs a békének szi­lárdabb védelmezője, mint a Szovjetunió. Ezért kell egyre egységesebben felzárkózni a nagy Szovjetunió mögé, ezért ragyog májusi zászlóin­kon a tarlós béke szilárd erődjének, a Szovjet­uniónak, a béke, a szocializmus vezérlőesljiagá-' nak, a halhatatlan Sztálinnak a neve. Ezért küldjük forró üdvözletünket a béke védelmében diadalmasan küzdő koreai népnek és a kínai önkénteseknek. Ezért küldjük harcos üdvözle­tünket a testvéri népi demokráciák országainak, a világ minden dolgozójának, akik a szabadsá­gért és békéért harcolnak. Az élenjáró és haladó gondolatok gyűlöleté­től elvakított reakciósok „keresztesiiáborúra” hívnak fel a kommunizmus ellen. De elmúltak már azok az idők, amikor a népek engedelmes eszközök voltak a reakciós uralkodó klikkek ke­zében. Csak a vakok nem-látják azokat a hatal­mas változásokat, amelyek a világ minden or­szágában a dolgozók milliós tömegének tuda­tában végbemennek. Erősödik a tőkés országok­ban a tömegek mozgalma elemi jogaikért. és a demokratikus szabadságjogokén; mint a tenger hulláma, úgy nő a gyarmati és függő országok­ban a népek felháborodása .az imperialista el­nyomás elien.. Önfeláldozó harcot folytatnak a szabadságukért és függetlenségükért Korea, Vietnam és Maláj-föld népei, mindinkább fe'.éb rednek India, Afrika és a közelkeleíf országok népei. Szemünk előtt bomiadozik az imperializ­mus gyarmati rendszere. A békemozgalom figyelmeztetés a háborús gyujtogatöknak. A népek gyűlölik a háborút és békében akarnak élni. A népek békeakarata szent a kommunisták-számára, akik a béke, de­mokrácia és szocializmus harcosainak első so­raiban haladnak A világ kommunista és mun­káspártjainak ez idő szerint több, mint 24 mil­lió tagja van, s a dolgozók gigászi tömegei kö­vetik őket. Ezt bizonyítja Franciaországban le­zajlott -községi tanácsi választások eredmény c- is Párizsban a francia munkásosztály pártja, a Komm un is. ai Párt a szavazatok 27.46 százalékát szerezte meg. 77 helyről beérkezett végleges eredmény közül 55-ben a Francia Kommunista Párt lett a legerősebb párt. A tőkés országok­ban a kommunisták, min igaz hazafiak küzde­nek a munkásosztály, a dolgozó parasztság és az összes haladó erő egységes nemzeti arcyona- lának megteremtéséért. A nemzeti függetlenség védelmére, a népek békéjéért és bará.ságá- éft vívott harcra mozgósítják a tömegeket. A mostani május elseje nem csupán a nem­zetközi szolidaritás nagy ünnepe, hanem nemzeti, ünnepünk is egyben. Rákosi eivtárs pártunk II. kongresszusán az igazi hazaszeretet és a nemzetközi proletárszoildarí-tás kapcsolatáról a következőket mondotta: „Minél jobban teljesít­jük doCgozó népünk javára hazafias kőíe,essé- gelnket, annál jobban szolgáljuk az emberi ha­ladás nagy ügyét és egyben annál hiíebb kato­nái vagyunk a proletárnemzetköziség,, a béke legyőzhetetlen táborának. A hazafiság és nem­zetköziség így fonódik össze nálunk elváiasztha- . latiak egységben és így lesz új erőforrás, új győzelmek serkentője". A nemzetközi szolidaritás, a béke védelméért való összefogás, a Szovjetunió vezette hatalmas béketábor harcának támogatását jelenti. Ez a közös, tartalma annak az ügynek és küzdelem­nek, amelyet a világ dolgozói különböző formá­ban vívnak. A hős koreai nép fegyverrel a kezé­ben harcol, Franco Spanyolországéban, a nyu­gati kapitalista ál.uuöknak elnyomottjai sztráj­kokkal, a Tito igája alatt nyögő, szabadságra- vágyó jugoszláv nép illegális forradalmi szer­vezkedéssel, szabotázzsal, a szocializmust építő népek — köztük hazánk dolgozó: is — a fel­szabadult munka újabb és újabb győzelmeivel küzdenek a béke megvédéséért. Ezekben a napokban különös erővel csapott fel a szocialista mhnkaverseny lángja, hiszen dolgozó népünk egyúttal a választásra is készül. Május elsejére és a választásra úgy készültek bányászaink, hogy az év elején történt lemara­dást behozták, de' a második negyedévben több, mint 10.000 tonna szenet termeitek terven felül. Nincs nap, hogy ne születne-nálunk ezekben a napokban újabb és újabb munkahőstett. A szén- csaták.hősei,, olyan. mint Kisíerenye üjlak. üze­ménél Márton Ferenc 171, a íövolgyí üzemnél Czihora László 155, a máiranováki Ambrus üzemnél Tács József 46 főboí álló froottó- gádja 134 százalékos terv teljesítésével mutatja meg, hogy hű katonája a békéért folyó harc­nak. Széncsaták hősei! A választási békeverseny so­rán eddig elért nagyszerű tervteljesitéseket szárnyaljátok túl, hogy a minisztertanács ván­dorzászlajának büszke tulajdonosai' lehessünk. A Salgótarjáni Tűzhelygyár mechanizált öntö­déjében e hó 28-án 6000 pár formaszekrény he­lyett 6354-et öntöttek. A termelőszövetkezetei: és egyénileg gazdálkodó parasztok is a mezőgaz­dasági munka Időbeni, jó elvégzésével készül­nek a váiaszáscikna. Loch Ferenc 7 holdas legen­di dolgozó paraszt «oványba romából és tojásból egész éa>: &sü léisi lé&telezeUsjgéi teljesítette. hasonlóan példát mulat a haza iránti kö.eia- ze.tseg teljesítésében Kertész' József nógrád- sipekr, Hasznos Mihály kisbagyöni; valamint- Ketbodony, Hont és msg számos község dol­gozó parasztjai és terenei őszöveé kezetek a-vá­lasztási békeverseny során. A jó időjárást ki­használva, az idei jó termés e.étése érdekében az asszonyok bevonásával május 17-ig végez­zük el a kapásnövényeknél általában az első kapálást és egyel ést, végezzük el a lucerna első kaszálását, az őszi takarmánykeverékek levá­gását. A nemzetközi munkásosztály harcos' sereg­szemléjén, május' elsején a békéért és szabad­ságén harcoló népek számvetést csinálnak arról, hogy hogyan járultak hozzá a világot átfogó báketábor erősítéséhez. Megkönnyíti a mi szám­vetésünket az a körülmény, hogy alig másfél hete jelent meg a Magyar Függetlenségi Nép­front választási felhívása, ame.y összeveti az ország mai helyzetét, az alig egy évtizeddel ez­előtti nyomorúságos állapottal és megmutatja, hogy milyen tényezőknek köszönhetjük megvál­tozott, boldog jelenünket és hosszú évekre meg­mutatja azt az utat, amelyen dolgozó népünk- . nek haladni kell a szocialista Magyarország megteremtéséért. Dolgozó népünk, hogy ma kilencedszer ün­nepli szabadon május,elsejét» hogy kilencedszer nyitnak örömteli dalra az ajkak május elsején, a Szovjetuniónak köszönheti, amely, felszaba­dította a mi sokat szenvedett dolgozó népünket, s meghozta az évszázadok óta sóvárgott sza­badságol. »4 szabadon lengő májusi zászlók pátiunkat, s a magyar nép e.ső békeúarcosát — első kép­viselőjelöltjét — Rákosi elvtársat köszöntik. A pártot, amely Rákosi eivíárs irányításával több, mint három évtizede vezeti a magyar dol­gozók harcát a szabadságért, a függetlenségért, a szocializmusért, a pártot, amely oly hősies­séggel áll helyt abban a küzdelemben, amely ma már szoros egységbe forrott dolgozó né­pünkkel. A májusi zászlók sorában viszik dolgozóink azokat a jelszavakat, .amelyek munkára, fegye­lemre, éberségre hívják fel a magyar dogozók figyelmét. Népünk egysége kíkovácsolódott a har­cok során, de még sokat kell dolgozni megszi- iárdításán, hiszen népünk ei.enségei még szá­mosak ahhoz, hogy kényelmes önteltségben pi­henhessünk a siker babérjain. Itt acsarkodó, provokál déli határainkon az amerikai impe­rializmus söpredék bandája. Trióéit, itt vannak a jobboldali szociáldemokraták, akiknek so-kév- tizedes tapasztalatuk van a dolgozók harcának elárulásában, itt áskálódik suttyomban a: kler;- kális reakció, a népbutítás ezeréves mestere, ivt van-a tőkés uralkodóosztály utolsó maradványa, a külákság, amely iparkodik -dolgozó paraszt­ságunkat befolyása alá keríteni. Sem a szocializmus építése, sem a béke meg­őrzése nem sétaút, hanem nehéz harci terep, amelynek minden fordulójánál az ellenség rej­tőzik. Ha összefogunk, fegyelmezetten harco­lunk a tervek végrehajtásáért, altkor egy nagy csatasort alkotunk, meiy közel egymilliárd dol­gozót tesz ki ég ezzel megnyerjük a béke csatár­ját, nem- marad lehetőség ai háborús erőknek terveik kivitelezésére. i Köszöntse a májusi zászló az asszonyokat, a dolgozó és tanuló ifjúságot, akiknek a népi de­mokrácia adta meg jogukat és érvényesülési lehetőségüket' és akik ezzel élve egyre nagyobb szerepei kapnak a terme.ésben és m politikai életben egyaránt. »4 régi május elsejék munkás és dolgozó pa­raszt hőseinek példamutatása adjon erőt továb­bi harcunkhoz. .4 mai május elsejei ünnepség járuljon hozzá a közös. harchoz,' erősítsük drága szép hazánkat e béketábor fontos erődjét és támaszpontját. A május ei sejti seregszemle, amikor ragyogó győzelmünket. ünnepeljük,- ad­jon újabb lendületet a bányák, üzemek munká­sainak és szárnyalják túl te.jesíiiményeikkel a felszabadulásunk tiszteletére ki bon lakozott munkaversenv eredményét a választás tisztele­tére A termelőszövetkezetekbe tömörült és egyénileg gazdálkodó parasztok, mezőgazdasági munkák példás elvégzésével, az állam iránti kö­telezettség teljesítésével tegyenek hitet a nép­front melléit. Értelmiségiek baráti szövetségben a munkásokkal, dolgozó parasztokkal segítsék győzelemre a' választási békeverseny ügyét. Minden ragyogó munkahőstett, a iervek nap­ról napra való teljesítése — minden népfront szavazat egy-egy tégla a szocialista Magyar* ország építéséhez, a béke megszilárdításához, melynek legelső harcosa hazánkban — dolgozó népünk első képviselőjelöltje — szeretett vezé­rünk', Rákosi Mátyás eivtárs. A „Május 1 üzem" dm elnyeréséért folyó küzdelemben a Nagybatonyi Vállalat Szorospatak üzeme jár az élen A nógrádi szénmedence bá­nyaüzemeinek dolgozói lelkes hangulatban harcolnak a vá­lasztási békeverseny győzel­méért. Nagy érdeklődés mellett folyik a küzdelem a vállalatok aknaüzeme: ben, amióta a Gheor- ghlu Dej-Hajógyár versenyfel­hívásához csatlakozva, a mátra- nováki vállalat Csipkés üzeme nógrádmegye összes bánya­üzemeit a „Május 1. üzem" cím elnyerésére szólította fel. A versenyfelhívás élénk Vissz­hangot talált és egymásután érkeztek be a csalakozások a Szénbányászai Tröszt termelé­si osztályára.' Máius 1-re mindig nagy meg­becsüléssel és tisztelettel tekin­tettek a nógrádi bányászok, még a Horthy-íasizmus ideje alatt is, amikor a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepe al­kalmával gyülekezetüket a csendőrpribékek oszlatták széj- iél. A „Május 1 üzem” cím el­nyerése íeh'áí nem közömbös egyetlen nógrádi bányász előtt sem. A kemény harcok hevében ezidáig a Nagybátonyi Vállalat szo­rospataki üzemének dolgo­zói harcolták ki maguknak április 29-ig az első' helye­zést, 116.8 százalékos havi tervteljesítésükkel. A szorospataki üzem válameny- nyi dolgozója becsületesen küz­dött ezért az eredményért, s munkájuk legjavát, adták, az el­ső hely biztosítása érdekében. Az üzem DISZ-brigádja a’ 122' százalékos átlagteljesítmény melleit köze! 2 száza.ékkai csökkentette a március havi át­lagos palaiartalmaí. A „Május 1 üzem” cím elnye­résért folyó versenyben második helyre a Zagyvái Vállalat Marglttáró üzeme került. 114.4 százalékos tel­jesítményével. míg a harmadik helyet a Mátra- nováki Vá.laiat Gáti üzeme harcolta ki 113.4 százalékos eredménnyel, A , versenyt kezdeményező Csipkés üzem dogozói 109.1 százalékot értek e't, de ezzel az eredményükkel csak a negyedik helyet tudlak biztosítani. Csip­kés tizem dolgozóinak tehát fo­kozni kel! a harcot, ha: a ne­mes versenyben biztosítani akarják maguknak, az első he­lyezést é® számot tartanak a ,,Május 1 üzem” cím elnyeré­sére. A Bányagépgyár dolgosói kiváló eredményeket érnek el a választási békeversenyben A Zagyvapá falvai Bányagép- gyárban a választási béke ver­senyhez való csatlakozás óta egyre fokozódik a versenylert- dület. A brigádok és az egyéni­leg dolgozók párosversenyében szinte napról napra váltakozik az első hely. Egyedül a forgá­csoló üzem Béke-brigádja az, amely a verseny kezdetétől fog­va biztosítani tudja magának az első helyezést. A forgácsoló üzem „Bék-e”- b'rigádja 176 százalékos áilag- íeliesítménnyel első helyen, az .,E15re”-brigád 132 százalékkal második helyen, a „Petőfi”? brigád 122 százalékkal harma­dik helyen, a „Kossuth”-brigád pedig 118 százalékos átlaggal a negyedik helyen van. A forgácsoló üzemben Mojzes Béla ikuplogazó k'magasió tel­jesítményeket ért el ésanorma- ■ irodához , fordulva azt kér'.e. hogy megszabott normaidejét 20 százalékkal csökkentsék. Kertész István kétszeres szta­hanovista gyalus az RTU alvá­zak megmunkálásán 348 száza­lékos eredménnyel fejezte be, de az összes \ felajánlását már ezidáig 230 százalékra teljesí­tette. A '. 'koyäbsmühelvbm . Sárvári József. Bognár' Mihály.;.és Bózp László kovácsok harcolnák Isi az első helyezést, akik 187.9 szá­zalékra fokozták termelésűken A lakatosüzemben Halmai Jó­zsef brigádja már április 24-én teljesítette vállalt kötelezettsé­géi. Négy darab hajtómű elké­szítését 213 óra alatt fejezték be és ezzel. 207.7 százalékos ered­ményt értek el. Újabb vállalást íetf a Halmai-brigád 10 darab garaf és lemezlág határidő előtt való elkészj ésére, amit szintén sikeresen, 192.5 százalékos eredménnyel már valóra is vál­tott. Mogyorósi Ottó 8 B-titkár

Next

/
Oldalképek
Tartalom