Szabad Nógrád. 1953. április (9. évfolyam. 26-34. szám)

1953-04-01 / 26. szám

lVILAC PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! SZABAD NÓGRÍID MDP NÓG RÁDMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA IX. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM. ARA: 50 FILLÉR 1953 ÁPRILIS I. Dolgozó népünk közös ügye Napközi otthon, Román főváros „Gh. Serban" városnegyedben A Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsának ülése A Magyar Függetlenségi I a parlamentben ülést tartott. Az I mólót, melynek során ismertette I alakulása óla elért. A beszí mohi Népfront Országos Tanácsa I ülésen Rákosi Mátyás elvtárs, a I azt a fejlődést, melyet hazánk a után az országos tanács ki­szombaton, 1953 március 28-án | népfront elnöke tartott beszá-1 függetlenségi népfront meg-| egészítette tisztikarát. (MTI) ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK MÁJUS 17-ÉN A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ELNÖKI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA Rákosi Mátyás elvtárs az '1949 március 15-én megtartott népfront kongresszuson a többi- között ezeket mondotta: „A leg­közelebbi öt esztendő folyamán hazánk gazdasági, kulturális és szociálpolitikai téren olyan színvonalemelkedésre törekszik, melyre azelőtt évtizedek mun­kájára volt szükség Rákosi elvtárs szavai valóra- váltak. Az azóta eltelt idő alatt hazánkban olyan hatalmas vál­tozások mentek végbe, ame- , lyekre a magyar történelem fo­lyamán még nem volt példát Ötéves tervünk első évében el­készült a Sztálin-híd, a Szegedi Textilkombinát fonodája, a Lő­rinci Hengermű durvahenger­sora, ezenkívül olyan hatalmas tervek megvalósításáért indult meg » harc, mint a Sztálin Vas­mű. a budapesti földalatti gyors­vasát. Az ország legkülönbö­zőbb részeiben, 6oha nem ta­pasztalt lendülettel folyt az épít­kezés. így Nógrád megye terü­letén a nagybátonyi bányász- város felépítése, a Salgótarjáni Tűzhelygyár egészségtelen ön­tödéje helyett, modern, korsze­rű, gépesített öntödét építettek, a Salgótarjáni Acélárugyár üzemrészei kibővültek, » régi, elavult gépek helyett a technika legújabb vívmányait állítot­tál; be. A fejlődő nógrádinegyei szén­bányák igényeinek kielégítésére Zagyvapálfalvíin a volt köz­ponti javítóműhely önálló gyárrá alakult Bányagépgyártó- és Ja­vító Vállalat néven. A szénbá­nyák munkáját nagyösszegü beruházásc'ktai ’könnyítették meg és az ötéves, terv harmadik érvé. ben már szovjet Don bassz-kom­bájnok működtek bányáinkban, ámeiyes. a fejtés és a rakodás munkálatait egyaránt elvégez ték. Ezenkívül 3 darab Sa. 153-as rakodógépet, több mint 2000 méter szállító gumiezalagot kaptak a nógrádi bányászok. Tömegeivel érkeztek a fejtő- kalapácsok és mintegy 120 da­rab csúszda, 40 darab kapar« és gumiszalag könnyíti a bányá szók fizikai munkáját. 1951-ben 1 millió forintos be­ruházással korszerűsítették a romhányi cserépkályhagyárat. 50 méteres aíagutkemencét, csarno­kot, generátorházat építettek és az 1952-es éviién újabb 800.000 forintos beruházást kapott a gyár, amelyből korszerű fomiá- zóműheiy, szárítóhelyiségek mo­dern fürdő és üzemi étkezdét építettek. Rákosi elvtárs ez 1949-es vá­lasztások előtt azt is mondotta: „Nein kevésbbé gyökeresek azok a változások, amelyek az öl- esztendő folyamán a mező- gazdasági termelést és a falut érinti. Fokozni fogjuk a falu villamosítását. Másfélmillió fa lusi lakos kap villanyt.'’ Rákosi elvtárs megvalósult szavait me­gyénk területén is számos dol­gozó parasztcsalád érzi. Az azóta eltelt idő alatt megyénk területén 87 községbe vezették be a villanyt, gépállomásaink száma 9-re emeikedeít, trakto­rok. arató- és vetőgépek, s a legkorszerűbb talajmüveiési esz­közök segítségével dolgozhat nak dolgozó parasztjaink a ter­méshozam növeléséért. Ezeket az eredményeket azért tudtuk elérni, mert az 1949-es választások alkalmával az or­szággyűlésben a dolgozó nép fiai foglalhatták el helyüket, a népnyúzó bitangok kezéből ki vettük az ország gazdasági, társadalmi és kulturális életé­nek irányítását. Az 1949-ben megválasztott országgyűlés a munkások és dolgozó parasztok parlamentje lett. A legutóbbi választások óta megszületett a dolgozó nép al­kotmánya, is, amely- kimondja, hogy a Magyar Népköztársa­ságban minden hatalom a dol­gozó népé. De mindazok a kor­mányhatározatok. amelyek 1949. óta életbelépték, hűen tükrözik, hogy a Magyar Népköztársaság, valóban a munkások és dolgozó parasztok állama. A minisztertanács szénbányá­szat fejlesztéséről szóló határo­zata óta megyénk ezer és ezer bányásza élvezi a hűségjutal­mat, az ingyenes munkaruhát, de minden határozat a dolgozók núiiióinak érdekeit, boldogulását szolgálja. Az 1949-es választások alkal­mával ipari munkások, dolgozó parasztok, értelmiségiek és köz- alkalmazottak egyemberként ad­ták szavazatukat a népfront je­löltjeire, s ezzel az ötéves terv­re, a béiténkre és boldog jö- vőrtkre szavaztak,. A párt és Rákosi elvtárs mogé tömörülve teljes egységbe forrotlan harcol­tak a~nagyszerű célkitűzések -megvalósítása érdekében. Megyénk dolgozói tudják, hogy boldog jövőnk építése ér­dekében továbbra is odaadóan, következetesen kell harcolni és le keli leplezni minden olyan el­lenséges beavatkozást, amely el­lentétben van dolgozó népünk ügyével. Most újabb választásokra ké­szülünk, s ennek a választásnak sikere újabb lépést fog jelenteni a békéért vívott harcunkban. Dolgozó népünk akkor készül legméltóbban a május 17-én- tartandó választásokra, ha a hátralévő időben további tram- kasikerek elérésére törekednek, ha napról napra túlteljesítik tervelőirányzatukat, ha dolgozó parasztjaink sikerrel harcolnak a tavaszi munkák mielőbbi be­fejezéséért, Az 1953 május 17 választá­sok ismét be fogják igazolni, hogy dolgozó népünk a béke ügyének engesztelhetetlen har­cosa. Ennek érdekében sorakoz­zunk fel egységesen -nagy pár­tunk és Rákosi elvtárs mögé. Pártunk zászlaja alatt vigyük győzelemre a választás nagy­szerű csatáját. Az alkotmány 11. §-a értel­mében az 1949-ben megválasz­tott országgyűlés megbízatása négy év elteltével, 1953 május A mátr-anováki szénbányászok március 28-án, reggel távirat­ban jelentették Rákosi elvíárs- nak nagy győzelmüket, első ne­gyedévi tervüket befejezi;' A táviratot a következő szöveggé1 küldték: „Büszke öröm tölt el bennün­ket. hogy a felszabadulási hét nagy csatájában határidő előtt 3 nappal eleget tétiünk negyed­évi tervelőirányzatunknak s első negyedévi tervünket már­cius 28-án reggel 5 órakor ma­radéktalanul teljesítettük. Az ed­dig elért eredményünk, a hazánk felszabadulása 8. évfordulójá­nak méltó megünneplése, hálánk a nagy Szovjetunió iránt arra kötelez bennünket, hogy negyed­évi ' tervünkön' felül már cius 31-ig még 6800 tonna sze­net termeljünk.'' A m-átramováki bányászok ke­mény küzdelmet folytattak a terv teljesítéséért. Január 1-től. de­kád és havi tervük teljesítésében mindig 100 százalék felett ter­meltek. Az eredmények elérését nagyban segítette az a nagy munka-lendület, melyre a szuha­A Mizserfai Szénbányák Vál­lalat dolgozói januárban több mint 9500 tonna szénnel maradtak adósa; népgazdasá­gunknak. Munkájukat nagyban gátolták a szállítási nehézségek, melyek megszüntetése után februárban már 100 százalék felett termeltek, március 27-ig esedékes havi tervük teljesítésé­ben elérték a 106 százalékot. Ez­zel már 3328.9 tonna szenet tör­lesztettek adósságukból. A fel­szabadulási héten kezdődő lel­kes munka meggyorsította a termelést, s a brigádok egymás után érték el a kiváló eredmé­nyeket. o felszabadulási hét si­kerének biztosítása érdekében a műszaki dolgozók már március hó 15. napjával tejár. Az alkot­mány 18. §-a értelmében az or­szággyűlés megbízatásának le­járta után három hónapon belül kallói hős bányászok felhívásá­hoz való csatlakozás, a fel- szabadulási hét sikeréért folyta­tott munkaverseny és a Szovjet­unió iránt érzett nagy szerétéiül; kötelezte. Vállvetve harcoltak hogy mimé! több terven fölüli szenet termelhessenek. Mu-nka- versenyük egy percre sem szűrd meg, s a dolgozók maguk szilár­dították meg a munkafegyelmet Elérték, hogy az üzemeknél egyetlen mű­szak sem esett ki igazo'atlan hiányzás miatt. Párosver­senyben küzdött a terv ma­radéktalan végrehajtásáért Sándor János, a vállalat fő­mérnöke nagy versenytársá­val, Hegvj Kálmán zagyvái vállalat főmérnökével. Egymással versenyezve irányí­tották és vezették a termelést a körietvezetők. Megújították pá­rosverseny szerződésüket a vál­lalat dolgozói -is. A fizikai dolgozók munkáját állandóan segítették a vállalat műszaki dolgozói, Megszervezték a front­eleién biztosították a csapatok részére a 2—2 munkahelyet. Ez­zel a szervezéssel a csapatok­nál teljesen megszüntették a füstrevárási időt, mert még az egyik munkahelyen robbanta­nak, e másik munkahelyen za­vartalanul ’-végezhetik a rako­dást. A Duclos-üzem dolgozói már­cius 25-én ünnepi röpgyűlésre gyűltek össze. Teljesítették első negyedévi tervelőirányzatukat s megfogadták, hogy március 31 -irr még 3800 tonna szenet termelnek terven felül. Március 27-én az első műszak eredmé­nyével vállalásukból, már 882.7 tonnát teljesítettek. A pálhegvi üzem dolgozói kö­új országgyűlést kell válasz­tani. A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa a minisztertanács javas­fejtések ciklusgrafikon sze­rinti üzemeltetését, s az elő­írt 84 méter fronthomlok- hossz helyett 105 méteren termelték a szenet. Gépesítették a frontok szállítá­sát, s elérték, hogy a januári átlagos 1.5 méteres front előre­haladási sebességet -március­ban, a felszabadulási hé.enmár átlag 2 -méterre növelték. Telje­sítették a má'íranováki dolgozók eiővájási és feltárási tervüket is, figyelembe véve a- második negyedévi terv előkészítéséi, A mátranová-ki bányászokat, műszaki vezetőket az elért ered­mények nem tévesztik meg, nem válnak önelégültekké. Már moss élőké szülnek- a második ne gyedévi tervfeladatok sike­res megvalósítására. Az Ambrus-lejtősaknában már beindatöltik egy 40 méteres frontfejtést. A gáti III, bányaüzemben új szénvagyom feltárásán dolgoz­nak, melynek mennyisége ele­gendő az 1953 terv teljesítésé­hez, vették a Ducios-üzem példáit, megszüntették az igazolatlan hiányzást ás kimar adóz ást, melynek eredménye nyomán március 26-án este 11 órakor ők is büszkén jelenthették negyed­évi tervük maradéktalan telje­sítését. A dolgozók ígéretet let­tek ar-ra, hogy a vállalati adós­ság -törlesztése érdekében még 1800 tonna szenet adnak terven felül népgazdaságunknak. Vál­lalásukból már -közel 250 ton­nát teljesítettek 28-ig. Ezzel az eredménnyel a mizserfai- válla­sat dolgozói a felszabad-uiási hé­ten március 20-tól 27-ig a-z első műszak eredményével már 2013.5 tonna szenet termeltek terven felül. laíára az országgyűlési válasz­tásokat 1953 május hó 17. nap­jára tűzte ki. (MTI) Ozsvárl írnő I. csapata és Badar Pál aknász harmada aí élvonalban A Rónai Szénbányák VáK-afaí kommunistái és becsületes pár- lonkívüli dolgozói a párt- és szakszervezet' mozgósítására újabb -lendületet adtak a munká­nak a felszabadulási hét beindu­lásától. Dolgozóinknak mintegy 95 százaiéba áll a mukaver- senyben. A felszabadulási héten1 eddig el nem ért eredmények születtek. Gyakran előfordul hány ássatok • között a 200 szá­zalékon fölüli teljesítő. A fel- szabadulási héten -legjobb ered­ményt Ozsvárt Ernő I. és csa­pata’ érte el 193 százalékos át­lagteljesítményükkel. Hasonló eredmón y ekke! b ü szkélkedhetnek Stvnosfcői Bá’-íni és csapata; mely 180.6, Gál Emil pagonyt 174, Sóiér Sándor 16.3. _ Nagy- rő-sei János 153.3 százalékos át­lagteljesítményei líkel, Csapataink Ifözül már toibb befejezte negyedévi tervét, sőb vállalásaikat is túlteljesítették. Többi között Gál Emil pagonyi. Ka-dlót Lajos Balogh és Ozsvárt Boldizsár csapatai mutattak pél-. dát a vállalt kötelezettségek tel­jesítésénél.; Bányászaink munkalehdülete magával ragadta műszaki dol­gozóinkat is, akik egyre jobban foglalkoznak a ciklusos munka­szervezéssé!. Az üzemvezetők -kö­zül Boródi Antal nyerte el az el­ső helyet 112.7 százalékos telje­sítménnyel. A középkáderek pél­dát vehetnek Bodor Pál aknász­tól, aki 143.2 és Miskovits Gyu’a aknásztól, akik 110.3 szá­zalékos eredményt értek el, A rónai bányaüzemek dolgozói úgy kívánják méltóképpen meg­ünnepelni felszabadulásunk 8,: évfordulóját, hogy tervüket tel­jesítve egy tonna szénnel sem maradnak adósai népgazdasá­gunknak. Batázs István üzemi párttitikár ELŐRE A FELSZABADULÁSI HÉT ÚJ GYŐZELMEIÉRT! A nógrádi szénmedencében elsőnek fejezte be negyedévi tervét a Mátranováki Szénbányák Vállalata A Pálhegy és Duclos-üzem bányászai teljesítették első negyedévi tervüket, de tovább harcolnak az 5600 tonna szén kitermeléséért AKIK ÉLENJÁRNAK A FELSZABADULÁSI HÉTEN A felszabadulási héten igen 6zép eredményt ért el Mészá­ros András, a dejtári „József Attila” tsz kommunista brigád- vezetője. Brigádja elvetett 12 hold zabot, 9 kh cukorrépát, 10 fh vörösherét. Ezenkívül 50 kh területet mütrágyáztafc.és 20 Mi őszi vetést megboronáüak. A Kisterenyei Szénbányák Vál­lalat újlaki bányaüzeménél Godó Béla vájár és csapata érte el a legkiválóbb eredményt a felszabadulási héten. Csapa­tával együtt vállalta, hogy ter­ven felül 40 csille szenet ter­melnek ki. Vállalásukat teljesí­tették, március 30-ig 160 csille szenet termeltek terven felü-h A dorogházi dolgozó parasztok felszabadulási héten teljesítették első negyedévi begyűjtési ter­vüket. A tervteijesítés-ben kitűnt Szűcs N. István 5 holda-s pár- tonkívüli dolgozó paraszt, aki már a felszabadulási héten to­jásból és baromfiból teljesítette félévi begyűjtési tervét. A Salgótarjáni Tűzhelygyárban Teplán Zoltán sztahanovista ömtvényköszörűs mutat példát dolgozó társainak. Április 4 tiszteletére vállalta, hogy mun­kamódszerét Varga b. Márton köszörűsnek átadja. Teplán Zoltán elvtárs a felszabadulási héten 207 százalékra teljesítette tervéti Benus János 12 „holdas rná-tra- verebélyi fcözépparasz-t felsza­badulási hetet tartott. Március 25-re befejezte a tavasziárpa, zab, bükköny, mák vetését. Példamutató munkáit végzett a tartalékterületek hasznosítása terén is: bevetettek minden hold tartalékterületet, A Salgótarjáni üveggyár leg­jobb dolgozóinak eovike Bauer Gusztáv sztahanovista kehely1 fúvó. Rendszeresen foglalkozik a brigádjában dolgozó m-unka' társaival. Már hosszú hónapok óta 150—160 százalékra télié' siti tervét. A fetezabadulád hétre tett vállalását is becsű* lettel teljesített«.

Next

/
Oldalképek
Tartalom