Szabad Nógrád. 1953. február (9. évfolyam. 10-17. szám)

1953-02-04 / 10. szám

Világ proletárjai egyesüljetekJ SZABAD NÓGRÖD MDP NOGRADMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA IX. ÉVFOLYAM 10. SZ. ARA: 50 FILLÉR 1953 FEBRUAR 4. GYŐZELMI JELENTES Á szovjet nép hatalma®'lelkesedéssel fogadta a Központi Sta­tisztikai .Hivatal jelentését az 1952. évi. állami terv .teljesítésének eredményéiről, A számok mögött megláthatjuk a szocialistá nép- gazd^ág szüntelen fejlődését*, amely világosan tükrözi a szovjet állam ^következetes békepotiükáj'át, a kommunista építés sztálini programmját valóra váltó szovjet emberek nagyszerű alkotó mun­káját , 1952-ben a, szovjet ipar egészében 101 százalékra» teljesítette évi össztermtelési tervét. 1952-bfen, 1951-hez viszonyítva. II száza­lékkal növekedett a Szovjetunió, egész iparának összterme­lése. ' - , Az .éimtfít évben kiváló eredményeiket ért él a szovjet nehéz­ipar, bányászait.' kohászat és kőolajipar. Ugrásszerűen emelkedett a hatalmas hidrorturbiriálk és más gépek gyártása, Üjafob sikereket könyvelhet el a mezőgazdasági gépgyártás is. A közszükségleíi cikkek gyártásának- fokozása és a mező- gazdásági terméseredmények, emelkedése világosan bizonyítja, azt, a sztálini tanítást, 'hogy'« szocialista termelés az emberek átlan- dcxm növekvő szükségleteinek kielégítése érdekében fejlődik. A szódalizmosból a kommunizmusba való átmenet megvalósí­tásához, az anyagi javak bőségének'biztosítására van szükség. Az ötödik ötéves terv előírja, a könnyű- és élelmiszeripar termelésé­nek 70 százalékos emelkedését’. Az ötéves terv első két évében ezek az iparágiak túlteljesítették tervüket. Állandóan növekszik a népgazdaság különböző ágaiban fog­lalkoztatott dolgozók száma. 1952 végén a. szovjet munkások és alkalmazottak száma 41.7 möitió volt, 900.000-rel több, mint 1951 végén. Az iparban, a mező- és erdőgazdaságban,» az építőiparban és ai közlekedésnél például egy év alatt 725 ezerré!, a közélelme­zésben és a közműveknél 60 ezerrel, a különböző^ kulturális intéz­ményeknél pedig 115 ezerrel növekedett a munkások és alkalma­zottak száma. A kommunizmus építkezése szempontjából döntő jelentősége van a munkatermelékenység emelésének. Az iparban foglalkoz­tatott munkások munkájának termelékenysége 1952-ben 1951-hez viszonyítva 7 százalékkal emelkedett. A munkatermelékenység állandó emelkedése és az önkött- ségcsékkenése lehetővé teszi a szovjet államnak a közszükség­leti cikkek árának rendszeres 'csökkentését. A párt és a kormány 1952-ben ötödször szállította le a kiskereskedelmi árakat. A közszükségleti cikkek árának leszállítása, a munkások és alkal­mazottak munkabérének emelése, a parasztok pénzbeli és termé­szetbeni jövedelmének növekedése eredményeként a munkások és alkalmazottak egy dolgozóra számított jövedelme 1952-ben 7 százalékkal, a parasztoknak egy dolgozóra számított jöve­delme pedig 8 százalékkal emelkedett 1951-hez képest. Ennek eredményeként például az állami és szövetkezeti kereskedelmi hálózat 1952-ben 10 százáiiékkat több árut adott ej a lakosság­nak, mint 1951-ben. a .. A szovjet dolgozók Sztálin elvtárs legújabb muvenek taní­tásával és a XIX. pártkongresszus határozataival felvértezve harcolnak az ötödik ötéves terv harmadik évi tervének túltelje­sítéséért. ___________________ A h osszú és érdemekben gazdag szolgálatért • gy decemberi reggelen. Alek- indr Tótba vájár bement a bá- avezetőségre, Egy hatalmas detést pillantott meg: „Ma inka után, megkezdjük az „Ar- imugolj" kombinát „Nyikitov- ’’ 4-5 számú bánya munhásai- k d hosszú évek során végzett tigálatokért járó pénzjutalom izetését." Aleksandr Torba nem most p először jutalmat a hosszú ;k munkájáért. E jutalmak ki- etése évente december végén ■ténik. Most a pénztáros 4.070 jelt adott át a vájárnak, yanennyit kapott Kuzma u:jev bányász is, akj ugyan y, mint Torba barátja több nt 15 éve dolgozik a bányánál. Álekszandr Torba 30 százalé­* jutalmat kapott. Számításba sszük, hogy családjában még ta kívül ketten dolgoznak — a fia és veje — akik 15 százalé­kos jutalmat kapnak, akkor nem nehéz kiszámítani, hogy a vájár csal ádjának évi költségvetése a jutalmazás folytán 9 ezer rubel­lel emelkedik. A hosszú évek szolgálatáért adott jutalmak összege évről-év- re növekszik. 1952-ben az „Ar- tyemugolj" kombinát bányászai­nak 18 .millió rubellel nagyobb összegű jutalmat osztottak ki, mint 1951-ben. Ha összeadjuk, hogy mennyi jutalmat osztottak ki a Szovjetunió összes »zeneie­den céiben, akkor azt fogjuk lát­ni, hogy ez az összeg sok száz millió rubelre rúg. A hgsszú. érdemekben gazdag munkáért kapott jutalom csak egy példája annak a hatalmas gondoskodásnak, amellyel a Szovjetunióban a dolgozó em­bert körülveszik. képen: Álekszandr Torba (balról), Kuzma Okunjev, a Nyikttovka —5 bánya vájárai a pénztárnál felveszik a bosszú évek szolgálatáért kapott pénzjutalmat. Terstyánszki Rudolf a kisterenyei gépműhely lakatosa, már az elmúlt évben i® jelentős újításokkal segítette a termelés fokozását. Ezidáíg mintegy 15 újítást vezetett be üzeménél, s jelenleg egy automata csille-kapcsoló újításán dolgozik, amelynek évi megtaka­rítása előkalkuláció szerint meghaladja a 16.000 forintot. Mint 57 éves dolgozó a termelésben is az élvonalban halad. Jelenleg átlagteljesítménye 130 százalék. Harcban az első negyedévi terv sikeréért! Közel 1000 tonna szén terven felül a mátranová ki szénbányáknál A mátranováki szénbányák sztahanovista ' Alkotmány-akná­jának dolgozói csatlakoztak a 17 szuhakállói hős bányász felhívá­sához. Az Alkotmány-akna- dol­gozói válaszukban megfogadták; napi tervüket minden esetben 100 százalék felett teljesítik ■ és az első negyedéves tervükön fe­lül március 31-ig 2000 tonna szenet termelnek. A sztahano­visták segítségével megszünte­tik a 100 százalékon aluli terme­lést. Az akna műszaki dólgozói vállalták, hogy az eddigi 6 mun­kahely helyett 12 helyen alkal­mazzák a ciklusos munkaszerve­zést. Lelkes vetélkedés indult meg a dolgozók között a vállalások maradéktalan teljesítéséért. Áp­rilis 4 tiszteletéért, adott szavuk megvalósításáért indulnak harc­ba minden nap az akna dolgozói. E nemes vetélkedést segítik elő a bánya legjobb sztahanovistái, műszaki dolgozói. Az eddigi 6 munkahely he­lyett már 10 munkahelyen alkalmazzák a ciklusos mun­kamódszert. A sztahanovista dolgozók terme­lésük állandó fokozása mellett nagy gondot fordítanak a 100 százalék alatt termelő csapatok patronálására. Elérték, hogy ja­nuár 31-én már csak egy csapat termelt 100 százalék alatt. A szállítás zavartalan biztosításá­nak érdekében az akna szállító csillései, ha egy szakaszon át­menetileg szünetel a szállítás, akkor a másik szakaszra mennek át segíteni. Ezzel meggyorsítot­ták a csillék forgási sebességét. A mátranováki szénbányák sztahanovista Alkotmány-akná­jának dolgozói becsülettel áll­nak helyt a termelés frontján. Január 21-től, a vállalás* megtétele óta minden nap 100 százalék felett termel­nek. Ezzel behozták a hó elejei lema­radásukat, 31-ig esedékes havi tervük teljesítésében elérték a 100.9 százalékot. Az Alkotmány­akna dolgozpi segítették a vállala­tot ahhoz, hogy januári tervü­kön felül már 995.5 tonna szenet adtak terven télül népgazdasá­gunknak.. Takarékos gazdálkodással és a gépek jobb kihasználásával harcolnak vasutasaink az első negyedév sikeréért Megyénk vasutas dolgozói is példamutató, szocialista- kötele- zettségvállaiáseal indultak harc­ba az első negyedéves terv tel­jesítése érdekében. A salgótarjá­ni fűtőház dolgozói felszabadulá­sunk 8-ik évfordulójára meg­fogadták, hogy a tervhez viszo­nyítva 100 eiegytonna kilomé­tertervüket 5 százalékkal túltel­jesítik és ezzel a fűtőház szál­lítási tervét 4 nappal a határidő előtt befejezik. Ezenkívül meg­fogadták, hogy az első negyedévben 8400 mázsa szenet takarítanak meg és a mozdonyok kilo­méter futását 6000 kilomé­terről 7000 kilométerre eme­lik mosás nélkül. Kanyó István ifibrigád moz­donyvezetője versenyre hívta ki a fűtőház többi mozdonyvezetőit a gépek karbantartására. Az egészséges versenyszellem máris jó eredményeket hozott. Szűcs József mozdonyvezető ég Tóth Sándor fűtő 100 eiegytonna kilo­méter tervüket 138, haszon kilo­métertervüket 120, a szén tervet pedig 123 százalékra teljesítet­ték. Szép felajánlásokat ' tettek a salgótarjáni állomás dolgozói is. Kovács Pál forgalmi szolgálat- tevő brigádja megfogadta-, hogy a vonatforgalmi tervet 100 szá­zalékról 103 százalékra, a teher- vonatok átlagos terhelését 102- ről 106 százalékra, a vonatok menetrendszerinti indítását pedig 100 százalékra teljesítik. Megyénk területén lévő többi vasúti üzemek is kiveszik részü­ket a munkaversenyből. Egye* helyeken azonban meg sok a ja­vítani való. így a kisterenyei állomás és fíí- tőház, de a nagybátonyi is példát vehet a salgótarjá­niaktól. Bár itt is értek el eredménye­ket, de szükség van arra, hogy a munkaversenyt tovább fokozzák. Pásztón is szépen, beindult a verseny, ahol szintén jó eredmé­nyek mutatkoznak a kocsitartóz- kodási terv, rakodási idő . és a munkásvonatok menetrendsze­rinti indítása terén,. Zombori Lajos, MÁV politikai tiszt Fgyre több dolgozó éri el a sztahanovista szintet a Salgótarjáni Tűzhelygyárban A Salgótarjáni Tűzhelygyár üzemrészeinek dolgozói egymást versenyre szólították az első ne­gyedévi terv túlteljesítése ér­dekében. A versenyben eddig a lemezlakatos műhely harcosai ér­itek el az első helyet 156 száza­lékos termelést eredményükkel, De szorosain fölzárkóztak mögé­jük a sajtolóműhely dolgozói is, akik 155 -százalékra teljesítették a tervüket. A két üzemrész szta­hanovistái, kommunista dolgozói jó munkát végeztek már az év első hónapjában is. Munkaterü­letükön már egy dolgozó sem termel 100 százalékon alul, sőt egyre több dolgozó eléri a szitai­hianoviata steimtet. így kiemel­kedő eredményt ért el Havasi Károlyné 1J8, Merned Szetnide 182, , Vers.égi Arpádnté 163, és Méned Adóit 169 százalékos tel. jesítményükkeil. A kályhaszerelő üzemben Var­ga Barna brigádja elérte a leg­jobb eredményt. 104 darab tűz­helyet szereltek össze. Az amyageiőkészítő üzemben Nagy Mária nikkdező 201, Marton Sándor csiszoló 200 százalékos eredményével! halad az élen. Szorgalmas munkájával segíti elő a kályhaszerelést a hegesz­tő üzem két dolgozója; Józsa Éva 157 százalékos teljesíitimé­Harcoljanak az egyenletes termelésért a 63/1 építészet dolgozói A 63/1. Éptőipari .Vállalat acélárugyár! építkezésénél a bri­gádok. versenyében.Koós Sándor 14 főből álló kubikos brigádja érte el a legjobb eredményt, a január havi terv teljesítésében. A munkaidő teljes kihasználásá­val, gondos, lelkiismeretes mun­kával^ százalékra teljesítet­ték a havi tervet. Jó eredményt ért, el még Juhász Gyula ács brigádja, mely 143, Balázs Pál kőműves brigádja 121 és Szőke Ilona segédmunkás brigádja 126 százalékos havi tervteljesítéssel. Az elért eredmények mellett azonban még mindig ^ok hiá­nyosság észlelhető a építőipari vállalatnál. A termelés még a mai napig is elég hullámzó. Kü­lönösen megmutatkozik ez Do­monkos István segédmunkás brigádjánál, amely január hónap első dekádját 102, a másodikat 173, a harmadikat pedig 150 szá­zalékra teljesítette. A dekádok- ban elért eredmények azt mu­tatják, hogy a brigádok többsé­ge a második dekádban érte el a legjobb eredményt, s a harma­dik dekádban már csökkent a teljesítmény. Ez tapasztalható a 217. munkahelyen dolgozó Kuti Irma segédmunkás, Szabó László kőműves brigádoknál is. nyével s Színeseik Magda, akii 89 darab tűzhelyikeret helyett 120 darabot hegesztett mag. A tisiztitómőhaly dolgozói is jó eredményt értek el. 146 szá­zalékra teljesítették eddigi ter­vüket. A műhelyben Tépj,an Zol­tán sztahanovista érte, el a leg­jobb eredményt, 219 százalékra teljesítette a íervet. Az üzemben még van olyan dolgozó, aki 100 százalék alatt termel, így Bog­nár Gyula mindössze 55, Varga B. Márton 97, Kun P. Ernái 74 százalékra teljesítette tervét. Babjak Zol lián termei,ési íelelős Miskovics Gyula irányítsa alatt álló Januári A rónai szénbányák dolgozói­nak termelését az 1953., tervév kezdetén a nagy- hóolvadás és esőzés következtében, n,agyarár nyű vízbetörések gátolták, A műszaki és fizikai dolgozók azonban nem hátráltak meg a nehézségektől. Hősies küzdelem­ben víztelenítették a, munkahe­lyeket és' elérték, hogy a hónap végén úgy a rónai, mint a sal- gói bányaüzem rendszeresen tel­jesítette napi. előirányzatát. A több szén kitermeléséért folytatott harcban Gál Emil csa­pata küzdötte magát az élre, 127 A Nógrádkövesdi Kőbányában a DISZ-ingád harcolta U az elsőséget A Nógrádkövesdi Kőbánya dolgozói is lelkes munkafelaján- lásokkal készülnek április 4 mél­tó megünneplésére. A nógrád­kövesdi kőbánya dolgozói össze­sen több mint 800 vágón terven felüli kő kitermelésére tettek fogadalmat. A brigádok és munkacsapatok párosversenyre szólították egy­mást és harcos- vetélkedések in­dultak meg az elsőbbségért. A versenyben, jelenleg a berceli üzemegység DISZ-brigádja ve­zet, mely átlagosan 180 százalé­kot ért el január hónapban. Szo­rosan felzárkózott azonban Sztraraszki Károly brigádja, amely mindössze 5 százalékkal maradt el az ifi brigádtól. A góc® Ferenc, üzemi DISZ-titkár Az acélgyár gazdasági üzemében csökken á 100 százalékon alul teljesítők száma A salgótarjáni acélárugyár gazdasági üzemében 482 dolgo­zó harcol felajánlásának teljesí­téséért. A dolgozók nagyrésze azt a célt tűzte maga elé, hogy a 100 százalékon alul teljesítők számát minimálisra csőként! Pál András sajtoló/ akinek december havi átlagteljesítménye mindösz- sze 68 százalék volt, azt a foga­dalmat tette, hogy április. 4, tisz­teletére. teljesítményét 78 száza­lékra emeli. Pál András lelkiis­meretes munkájának az lett az eredménye, hogy a vállalt 78 szá­zalék helyett már január első de­kád jáharl 120, a második dekád­ban pedig 130 százalékot ért el átlagosan. Ugyanígy Nádra» István, se­gítő átlagteljesítménye is 100 szá­zalék alatt volt decemberben. Áp­rilis 4-re 101 százalékos átlagter­melést vállalt, de helyette az el­ső dekádban 111, a második de­kádban pedig 118 százalékra fo­kozta átlagteljesitményét. A gazdasági üzem legtöbb dol­gozója becsülettel teljesíti adott szavát. így Polanecki János ten- gelyesztergályos is állandóan 115—120 százalék klöz.öít teljesíti előirányzott tervét, és ezzel na­pirenden, mintegy 8—10 száza» lékkai túlteljesíti felszabadulá­sunk ünnepének tiszteletére tett fogadalmát.. üzemrész 125 százalékra teljesítette tervét százalékos átlagteljesítménnyel. Jó eredményt ért el Sótér Sán­dor csapata is, amely átlagosan 1 L2 százalékra teljesítette vállalt kötelezettségét. Az aknászok közötti verseny­ben Miskovics Gytrf* műszaki középkáder került 'az élre. Jó. és lelkiismeretes szervezéssel az ürescsille és anyagellátás ’ bizto­sításával az irányítása alatt álló üzemrész január 30-ig átlagosan 125.2 százalékra teljesítette széntermelé^i tervét

Next

/
Oldalképek
Tartalom