Szabad Nógrád. 1952. szeptember (8. évfolyam. 71-78. szám)

1952-09-03 / 71. szám

Tilág proletárjai egyesüljetek ! Vigyük győzelemre a kapásnövények begyűjtését A moavei agitátor-tanácskozás elnökségében népnevelőink kiválóbbjai foglaltak helyet. A képen Nádasdi András elvtárs szél agitációs munkánk legfontosabb problémáiról. SZABAD MDP NOGRADMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA VIII. ÉVFOLYAM, 71. SZÁM. ARA 50 FILLÉR 1952 SZEPTEMBER Az őszi kapásnövények begyűjtése újabb nagy erőpróbája lesz községi pártszervezeteinknek, tanácsainknak. Mint ahogy az ötéves terv törvényben írja eiő, hogy dolgozó parasztságunk munkáját újabb gépek százai és ezrei segítsék, hogy az ötéves terv végére minden faluban kigyulladjon a villany, számtalan bölcsó'de, kultúrház, mozi segítse műveltségének, kulturális szín­vonalának emelkedését, ugyanúgy törvény az is, hogy az őszi kapásokból, is begyüijön az állam magtáraiba az a mennyiség, amely országunk erősítéséhez, egész népünk ellátásának bitosí- tásához, e mellett jelentős tartalékok megteremtéséhez szükséges. Nem kétséges, hogy az idei időjárás ezen a téren nehézséget okoz. De minden kétségbeesés, kapkodás csak az eiienségnek használ. Ezen a téren a legfontosabb feladat, hogy a községi párt- szervezetek és tanácsok egy pillanatra sem alkudjanak meg. Már a kezdet kezdetén lépjenek fel a olyan ellenséges nézetek ellen, amelyen a nehézségek felnagyításával igyekeznek megbontani dolgozó parasztságunk pártunk és államunk iránti szeretet, a beadási kötelezettség maradéktalan teljesítését. Az időjárás okoz­ta nehézségek valóban íönnállnak, de ezt szívós, kemény mun­kával !e lehet győzni. Mindenekelőtt biztosítani kelt, hogy a ka­pásnövények betakarítása az érés megfelelő időszakában, lehat sem késve, sem korán kezdődjenek. Gondosan, szemvesztés nél­kül végezzük el a betakarítást. Biztosítani kel! azt is, hogy a tszcs-ben és az egyénileg gazdálkodók is a törés után azon­nal levágják a kukoricaszárat és azt siiózva jóminőségü ta­karmánynak 'biztosítsák állataik számára. E mellett még jelen­tékeny mennyiség van a dolgozó parasztoknál a tavalyi ter­mésből is.‘ Ahol tehát azt tartják, mint a tereskei gazdagyüié- sen Murányi Mihály, a mezó'gazdasági állandó bizottság elnöke, „hogy az ipari dolgozók is megfeszített munkát végeznek tervük teljesítéséért, és a falu dolgozóinak is biztosítaniok kell a dolgo­zók ellátását” ott természetesen a kapásnövények begyűjtési ter­vének nemíel jesitése szégyen és gyalázat lesz a faluban. Dejtáron egyetlen. kulák sem teljesítette teljes egészében gabona­beadási kötelezettségét, s a községi tanács meg feljelentést sem tett ellenük. Ahol a kapásnövények begyűjtésénél is ilyen laza­ságot fognak megengedni ott a lemaradással egész országunk fejlődését, a békéért folyó harcunkat gátolják. Községi tanácsainknak maradéktalanul érvényre kel! jutatt- triók, hogy a burgonya ásásának, a kukorica és a napraforgó tö­résének megkezdését azonnal bejelentsék és a beadást a törvény­ben előírt időre teljesíisék. A hanyagok, nemtörődömök esetében pedig alkalmazni kel! a kártérítés kivetését. A legkisebb lazaság, ezen a téren oda vezethet, hogy a község nem tudja teljesíteni tervéi és egyesek mialt a falu többi, becsületes dolgozó paraszt­ja hosszá ideig várhat a szabadpiaci értékesítés visszanyerésére. A kapásnövények begyűjtésénél is lángoljon magasra az a versenyszellem, amely oly sokat segített a gabonabegyüjíésnél, csatlakozzanak községeink a tereskeiek felhívásához, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére újabb hozzá­járulással erősítsük mindannyiunk közös ügyét. Hazaszeretetünket a begyűjtés teljesítésében is kifejezésre juttatjuk Tereske község felhívása Tereske község dolgozói va­sárnap gazdagv ülést tartottak és számos felszólalás, vita után a meo-ye valamennyi községéhez versenyfelhívást intézlek: „Mi Tereske község dolgozó parasztjai a munkásosztály pél­dáját követve az Októberi Szo­cialista Forradalom 35. évfordu­lójának tiszteletére versenybe in­dulunk a vágómarha-, sertés-, baromfi-, tojás-, tej-, harmadik negyedévi, valamint a burgo­nya-, kukorica,- napraforgó egész évi begyűjtési tervünk tel­jesítéséért. Az üzemi dolgozók napról napra harcolnak a ma­gasabb termelési eredmények eléréséért és versenyre hívják egymást. Ebből a harcból mi is ki akarjuk venni a részünket, hogy épülő szocialista államunk dolgozóinak ellátása biztosítva legyen. Mi, dolgozó parasztok is versenyezni akarunk beadási tervünk teljesítésében. Az Ok­tóberi Szocialista Forradalom győzelemmel végződött, a szo­cializmus a világ;, egyhatod ré­szén megalapozta jövőjét. En­nek köszönhető, hpgv a dicső Szovjet Hadsereg felszabadított bennünket a feudális nagybir­tok elnyomása alól.: Ma már nem vagyunk kiszolgáltatva a főldesurak kénye-kedvének. sem a kulákság kizsarolásának. Ma saját földünkön magunknak dolgozunk. Ez a mi -hazánk, ahol erős, független és; szabad nép építi új szocialista hazáját, ahol dolgozó népünk,új^bb és újabb győzelmeket arat a békés mun­kában. Ezt a hazát csak szeret- ni lehet és er.nek a beadási terv túlteljesítésében is;,kifejezésre kell jutnia. Községünk a nyári gabona-, begyűjtés terén 13$í száza.ékos teljesítést ért el. Ez arra köte­lez bennünket, hogy az őszi ka­pásnövények begyűjtésében, va­lamint a vágómarha,- sertés.­baromfi-, tojás-, tej begyűjtési terv teljesítésében is jó példá­val járjunk a megye dolgozó parasztjai előtt. A Szovjetunió iránti hálánk jeléül, az Októberi Szocialista Forradalom 35. év­fordulójára a következő válla­lást teszük: 1. Burgonyából évi beadási tervünket a kiásás után legké­sőbb szeptember 20-ig 105 szá­zalékra teljesítjük. 2. Kukoricából, valamint nap­raforgóból évi tervünket a le­szedéstől 5 napon belül szep­tember 25-ig 105 százalékra tel­jesé jük. 3. Vágómarhából az 1952—53 gazdasági évre szóló első ne­gyedévi tervünket szeptember 30-ig 120 százalékra teljesítjük. 4. Sertésből az 1952—53 gaz­dasági évre szóló első negyed­évi tervünket szeptember 30-ig 110 százalékra teljesítjük. 5. Baromfiból és tojásból egész évi tervünket 120 száza­lékra teljesítjük szeptember 30-ig. 6. Vállaljuk, hogy harmadik negyedévi tejbeadási tervünket szeptember 30-ig 110 százalékra teljesítjük. 7. Vál aljuk, hogy az őszi be­takarítási munkát, valamint az őszi szántás-vetést a miniszter- tanács határozatának megfele­lően határidőre befejezzük. Vál­lalásunk elvégzésének biztosítá­sára a mezőgazdasági és a be­gyűjtési állandó bizottságokat bevonjuk, a do'gőzó parasztok összefogva segítik a fogat­nélküli do'gozó parasztok föld­jének megmunkálását.” A bányásznap előtt Újlaki bánya Bányagépgyár A kisterenyei szénbányákhoz tartozó újlaki üzem becsületes dolgozói a nagy nyomás elle­nére is harcolnak azért, hogy Rákosi elvtársnak tett ígéretü­ket, adott szavukat beváltsák. Az üzem dolgozói, alkotmá­nyunk ünnepére vállalták, hogy a harmadik negyedévben 400 tonna szenet termelnek terven felül. A harcos bányászok telje­sítették a vállalásukat, s a bá­nyásznap tiszteletére, szeptem­ber 7-re, a 400 tonnán felüli 37.5 tonna szén kitermelését vállalták, amelyet augusztus 28-ra már túl is teljesítettek. 683.1 tonna szenet adtak terven felül népgazdaságunknak. Ered­ményeik elérésében nagy segít­séget nyújtottak az egyes, jól teljesítő brigádok, az olyan be­csületes bányászok, mint Oláh András, aki a következő levelet küldte Rákosi elvtárshoz: „Szeretett Rákosi elvtárs! Felajánlásomat, amit 10 tag­ból átló brigádommal, alkotmá­nyunk és a bányásznap ünne­pére tettünk, még fokozottabb munkakedvvel, ? leírhatatlan örömmel végezzük, hogy Rákosi elvtárs került a minisz­tertanács élére. Ez arra ösztö­nöz bennünket, hogy vállalá­sunkat nem csak teljesítsük, ha­nem azt jóval túltermeljük, mert most még biztosabb úton haladva építjük a szocializmust, dolgozó népünk boldogulása érdekében. Mi. újlaki dogozók megfogadjuk, hogy mindent el­követünk annak érdekében, hogy minél több szenet adjunk nép­gazdaságunknak. En, a brigá­dommal 55 csHlét vállaltam ter­ven felül és augusztus 28-ig ezt 229 csillére teljesítettük. A harmadik negyedévi tervet 117 százalékra teljesítettük, s azon igyekezünk, hogy eredményein­ket még tovább növeljük■ Üzemünkben a melegcsá- kányváltást elsőnek szorgal­maztam, amely elősegített ben­nünket az eredmények elérésé­ben. Termelési eredményeink fokozását abban a tudatban végezzük, hogy a háborús úsZi­tákra, az amerikai imperialis­tákra és ügynökeikre egy óriási csapást mérünk." A zagyvapálfalvi bányagép­gyár dolgozói lelkesen készül­nek a bányásznap méitó , meg­ünneplésére. A versenylendü- Iét egyre fokozódik, több és több dolgozó kapcsolódik be a szocialista munkaversenybe. A brigádok felajánlásai közű] a nagybátonyi és a kisterenyei brigád az augusztus 19-re ki­adott munkákat imár 12-re be­fejezte. A Simon-brigád 26 tonna súlyú szerelési munkát készített el. s vállalták, hogy két darab 13 méteres oszlopot elkészítenek augusztus 20-ra, 7 tonna súlyban. Vállalásuknak eleget tettek. A kisterenyei 28 tagú brigád 44 tonna súlyú vasszerhez etet készített ei, amelyet a helyszínre is szállí­tott. Bártfai József csillekészítő brigádja vállalta, hogy elő­irányzatukat 110 százalékról 120 ‘•zíralékra emelik, amit tel­jesítetlek és se! ejt mentesen dol­goznak. Parádi Gyu'a 28 tagú brigádja vállalta, hogy munká­jukat minden hónapban 2 nap­pal előbb fejezi be. Vállalásukat túlteljesítették, mert az 5 darab Roesemann-hajtómüvön kívül a mátravidéki erőmű géprészeit 60 százalékban elkészítették. Mohácsi Lajos 6 tagú brigád­ja vállalást tett, hogy szeptem­ber 7-re I darab 14 méteres vasas z 1 opot. - -z i get el őt a vtó va 1 elkészít 258 óra alatt. A bri­gád a vállalását 36 órával előbb befejezte. A nagybátonyi Simon-féle külső szerelőbrigád a fafelvonó függőpályát vállalta szeptember 7-re befejezni. Munkájukat be­csületesen, selejtmentesen vég­zik, re az augusztus harmadik dekádjában 140 százalékos át­lagteljesítést, értek el. Kazári bánya A kazári bányaüzem becsüle­tes dolgozói minden nap valóra- váltják Rákosi elvtársnak adott szavukat. A széncsata hősei a - ko-tmányunk ünnepéig vállalták, hogy előirányzaton felül 1217 tonna szenet termelnek. Vállalá­sukat 316.2 tonnával túlteljesí­tették. A bányásznap méltó megünneplésére 180 tonna szén kitermelését váratták terven Fe­lül. Augusztus 27-re már 85.3 tonnát teljesítettek vállalt köte­lezettségükből. A nemes küzdelemben egyre több csapat tesz eleget szeptem­ber 7-re vállalt kötelezettségé­nek. Nagy fieó László csapata 27- én 21 csillét termelt ki, de 28- án munkájukat azzal kezd­ték: ,,rrta egy csillével túltelje­sítjük tegnapi eredményünkéi”. Még nagyobb lelkesedéssel fo­lyik a harc Gecse László har­madvezető csapatánál. 26-án 21, 27- én 24 csille szenet termeltek, 28- án délelőtt 11 órakor már 14 csilléjük volt megrakva, amikor az elővájár egy pillanatra félbe­hagyta a lapátolást a kezében lévő szerszámra támaszkodva munkatársai felé fordult: ,,A mai műszakon is meg kell raknunk a 25 csil ét, ha azt akarjuk, hogy továbbra is az első helyen le­gyen a csapatunk, mert a többi csapatok is szorosan felzárkóz­nak utánunk..." Kovács dóra Imre vájár, a többiek meglepetésére a követ­kezőt jelentette ki: „Ma nem 25 esi lét, de 30 csillét fogunk meg­rakni. Szénkészletünk és üres csillénk van, meg tudjuk rakni a még hiányzó 16 csilét. Min­den erőfeszítésünkkel azon kell lennünk, hogy a bányásznapot méltóképpen megünnepehessük minden nap több és több csillét kell raknunk. Hiszen emlékeztek, milyen sorsunk volt a múltban, amikor 1938-ban Rádi Leó bá­nyamester „Tir” javaslatára a bányánkat bezárták — s mehe­tett mindenki a szélrózsa minden irányába munkát keresni. A dol­gozók egyrésze Kisterenyére, másrésze Kistelekre, 5—8 kilo­méterre gyalog járt.. A póíyosi bányában Kakuk Pák akit a múlt rendszer már 14 éves korától munkára kény- szerített. augusztus 26-án napi előirányzatát csapatával 202,8. százalékra teljesítette, s a havi előirányzatuk teljesítésében 162 százalékos eredményt értek eb Ezen a napon még Balogh Jó­zsef, Valecsik Tihamér csapatai teljesítették 200 százalékon felül napi tervüket. A kazári bányászok még jól emlékeznek arra az időre, ami­kor az üzemvezető azt üzente 1938 őszén: „Ma még minden ember rakjon egy-egy csille sze­net, holnap mindenki ott keres­sen munkát, ahol tud.” Több segítséget várunk a műszakiaktól A mátranováki szénbányák ” vállalat dolgozói alkot­mányunk ünnepének tiszteletére a harmadik negyedévben 2030 tonna szén kitermelését vállal­ták előirányzaton felül, amely­ből augusztus 20-ig 807 tonnát irányoztak elő. A széncsata hő­sei vállalásukat, túlteljesítették, mert augusztus 20-ig 2709 ton­nát termeltek terven felül s to­vábbra is fokozottabb verseny- lendülettel készülnek a bányász­napra. A párt- és a szakszerve­zet vezetősége tudatosította a dolgozókkal, hogy számukra mit adott a párt és kormányunk: hűségjutalom, munkaruha, Ki­tüntetések, külföldi és hazai üdültetés, több szociális jutta­tás. Például Nyerges János két­szeres sztahanovista csapatve­zető jó munkájáért 2300 forint büség'utalmat kapott és két hé­tig a Német Demokratikus Köz­társaságban üdült. A viál’ala- .tutiknál jelenleg egy nagytel.jp- sifményű Domhassz-kombájn működik a Gáti-bányaüzemnél, amelynek segítségéve! a 700 tonna lemaradást augusztus 27-re behoztuk. zöe erővel küzdöttek, amelynek eredménye következtében Gát:- bánya a vállalat üzemei között élre tört. A tröszt s a vállalat mérnökei azonban nem adták meg a kellő támogatást az üzem műszaki vezetőinek, mert a kombájn irányítását teljes egé­szében rábízták a műszaki kö­zépkáderekre. Csak esetenként a minisztériumból kiküldött mű­szakiak adtak némi segítséget a kombájn elhelyezésében és mű­ködtetésében. A nógrádi tröszt főmérnöke a kombájn beindítá­sakor járt kint ugyan üzemünk­nél, de akkor is csak azután ér­deklődött, hogy be lehet-e indí­tani ennél a?- üzemnél a szovjet nép nagyszerű alkotását, a Doniba ss z - kombájn t. Hosszú hó­napokon keresztül csak telefo­non és papíron érdeklődött, hogy Mátrán óvá kon milyen eredményt ért el, később egy al­kalommal rászánta magát, hogy megnézze, milyen segítséget ad­nak a minisztériumból .kiküldött műszakiak, a felmerülő hibákat ki tudják-e küszöbölni. A kiszállása azonban tisztán abban merült ki, hogy feiöitö­akna közepéről visszatért. Vál­lalatunk főmérnöke, Sándor Já­nos havonta 4—5 alkalommal látogatja a bányát, a többi időt az aszta>me!!ett tölti el. onnan gyönyörködik a jó termelési eredményekben. Feltétlen több segítséget kel! adni a műszáki vezetőknek, a dolgozóknak, hogy munkájukban még nagyobb eredményt tudjanak elérni. Eredményeink növelését “ nagymértékben gátol la az üzemeinknél lévő 245 kétlaki dolgozó, amelyek közül igaz, 67 fő a földjét már felajánlotta, de feladatunk továbbra is. hogy a kétlaki dolgozók is teljesértékű dolgozókká váljanak. Olyan bá­nyászokká, mint Nyerges János kétszeres sztahanovista vájár, vagy Tóth Mihály sztahanovista vájár, akik 170 száza'ékra telje­sítik az' előirányzatukat, vagy id. Bakos István szintén sztaha­novista vájár, aiki 160, Cene Jó­zsef. nováki vájár 169. Nádasdi Béla vájár 165 százalékot értek, el. Ezekét a' dolgozókat a ki­szállás alkalmával bányászzene- kar zenével, az isiKolásgverme- kek és MNDSZ-assiZonyok ver­sekkel és virágokkal tisztelik meg. Székely Aladár vájár. A kombájn tökéletes kt'has' " nálása érdekében a nr" szaki vezetők s a dolgozók kö zott a hányájára ruhájába és . elindult a. bányába, de félúton I meggondolta magát és a lejtös­A zagyvái bányászok fogadalma A Zagyvái Szénbányák dol­gozói táviratban jelentették Rákosi elvtársnak, hogy a har­madik negyedévre <válJalt 2089 forma tervenfeliili szenet nép­gazdaságunk javára kitermelték, sőt fogadalmukat 803 tonnával túlteljesítették. A vállalat dolgozói nem elé­gedtek meg eddigi eredményeik­kel, hanem újabb 1000 tonna tervenfelüli szén kitermelését fogadták meg Rákosi elvtársnak. KOZMACS FERENC nagyüzemi párttitkár. Levél a Nógrádkövesdi Kőbányából 14 Nógrádkövesdi Kőbánya Vállalat dolgozói 3500 tonna tervenfelüli kő kitermelését vál­lalták a harmadik negyedévre és ezt már ezidáig 1400 tonná­val túlteljesítették. Az eredmé­nyek elérését segítette, hogy Majoros Mihály párt titkár és Kristofek István igazgató, de a válallat többi munkáskederei'is állandó politikai fötvüágasitó munkát végeztek és az üzem­zavarokat azonnali intézkedé­seikkel elhárították. A termelés közben felmerült üzemzavarok leküzdéséhez nagy segítséget adott még Hörcel Lajos mű­vezető brigádja is. A nógrádkövesdi kőbánya dol­gozói nem pihennék meg babér­jaikon, tovább folytatják kiiZr dslmüket a termelés fokozásáért. Azt akarjuk, hogy a döntő terv­evünk harmadik negyedévének befejezésével büszkén jelenthes­sük Rákosi elvtársnak: eleget tettünk a reánk háruló felada­toknak. Agócs Ferenc Megindulnak az orosz nyelvtanfolyamok A tomegszervezetek csak úgy tudnak Igazán.a párt segítőjévé válni, feladataikat jól megol­dani, ha politikailag fejlett, jól- képzett akivák dolgoznak ai szervezeten belül. Ahhoz, hogy egy ország népéről úgy beszél­hessünk, hogy azt mindenki megismerje és megszeresse, az kell, hogy maguk ismerjék ezt az országot. Ismerjük a szovjet embereket, gondoikozásmódju- kat, elért eredményeiket, a kom­munizmus hatalmas építkezé­seit. a szovjet emberek békéért folytatott harcát. Ezt a célt szolgálja az MSZT október 1-én kezdődő háromhón após esti aktívaképző tanfolyama. Ugyancsak rövidesen meg­indulnak az orosz nyelvtanfo­lyamok. Városiban szeptember 15-én, fa'un október ■ 15-én kez­dődnek. Fontos, hogy az MSZT- vezetőségi tagok maguk példát mulassanak ezen a téren. Az elmúlt évben ai legjobb ered ményt a salgótarjáni üveggyári tanfolyam érte el, ahol nem vo.lt lemorzsolódás és a hal Iga tök in eredménn'vei végezték el a tanfolyamot. Ennek hatására már most olyan nagy az érdek­lődés, hogy eddig két tanfo­lyamra vannak jelentkezők. D» több községben is már most 20—30 jelentkező van a tartó 'vamokra. Diósjenőn előrelátha­tólag szintén két tanfolyamai kel! beindítani. Itt a párttitkár e'víárs is igen 'elitesen foglal­kozik ezzel a kérdéssel és se­gít az MSZT-vezélaségnek a tanfolyam megszervezésében. Komoly segítséget kao a párt- szervezettől, a tanácsié' a só- rr.osköújfa'us; MSZT-szervezet is. Ennék 'tudható be, hogy itt is már csak a beindításra vár a tanfolyam hallgatósága, helyi­ség .fűtőanyag, okfotó, minden biztosítva van.

Next

/
Oldalképek
Tartalom