Szabad Nógrád. 1952. augusztus (8. évfolyam. 62-70. szám)

1952-08-02 / 62. szám

Világ proletárjai egyesüljeteli! SZABAD NÓGRÖD A megyei választmányi ülés második napirendi pontja Godó István csapata minden perc kihasználá­sával küzd vállalása teljesítéséért Mi akadályozza a pásztói Szabadság tsz fejlődését _______________J M DP NÓGRÁDMEGYE 1 PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA VIII. ÉVFOLYAM, 62. SZÁM. ARA 50 FILLÉR 1952 AUGUSZTUS ?. Három bányaüzem jelentése az augusztus 20-i fogadalmak teljesítéséről A Tiribesi Szénbányák dolgozói a harmadik negyedév bein dulása előtt, hasonlóan a többi vál 1 a 1 at dolgozóihoz, harcos lendülettel készültek alkotmányunk méltó meg­ünneplésére. Vállalták hogy a harmadik ne­gyedévben az előirányzaton felül 2.959 tonna szenet termelnek ki. Felajánlásaikat reálisan tették meg. s már vannak csapatok, ame­lyek vállalásukat túlteljesítették. Lőrincz János és Fenes Miklós csa patai 1.351.5 tonnát vállaltaik és 1.540.5 tonnát teljesítettek élőirányza tukoin felül. 1 Az üzem dolgozói cé'u! tűzték ki. ' hogy a Loy-mozgalom keretén beiül harcolnak a többtermelésért. A dolgo zók közül a legjobb eredményt július 29-én Fodor gyalog Géza csapata érte el. 40 csille he'yett 93 csillét ter­melt ezen a műszakon. s harcot indítottak, hogy 40 csille he lyétt 100 csillét adnak ki, sőt még ezt is túlteljesítik. A vállalat másik üzeménél is, Irén- bányán, ahol a jövő ifjú vájárjait ké pezl'k ki, vállalásukat 49.7 tonnával túlteljesítették. A vájártanulók szép eredményeket értek el. Példát vettek az idősebb dolgozóktól, hogy méltó­képpen megünnepelhessék alkotmá­nyunk évfordulóját. Az üzemben Juhász László vájártanuló I2-es csapata 158.4 tonna szén he'yett 218.5 tonnát termeit. Eoirányza- tát 137 százalékra, ^ a vállalt 13.2 tonnát 46.9 tonna szén kiterme lé- scvcl túíic! j&sítst*!-“. Az eredményeket még fokozhatták volna az üzem becsületes dolgozói, de vannak az üzemben olyan tanulók, akik munkájukat hanyagul végzik s igyekeznek a becsületes dolgozók ered­ményeit lerombolni. Az üzemben sok az igazolatlan mulasztók száma, amelynél nem csökkenést látni, ha­nem -növekedést; Június hónapban 67 igazo'atlan műszak volt. s ez jú'íus hónap­ban már 408-ra emelkedett Az üzemnél 127 tanuló rendsze esen hiányzik. De a vállalatot eredményei elérésé­ben nagymértékben gátolják az olyan műszaki vezetők, mint Jenei Gyula főmérnök, aki még ezidáig sem ol­dotta meg a tiribesi üzem III. ereszke kétszámyű frontfejtésénél a levegő körforgást, pedig csak egy motor kicserélésével megfelelő levegőt biztosíthatott volna a dolgozóknak. Néha-néha az irodájából érdeklődött a termelés menetéről, abban az eset­ben, ha látta, hogy a szá; lítópálya megáll. S ha kérdőre^ vonták, hogy elnz^nap miért nem teljesített 100 százalékot az üzem, röviden azt fe­lelte: , Hát nem megy, nem dolgoznak odalent’'. Arra nem gondot az üzem fő­mérnöke, hogy biztosította-e a becsületes dolgozóknak a vállalá­sok teljesítéséhez szükséges mű­szaki feltéteteket- És elsősorban az a legfőbb oka hogy júliusban 654.8 tonna szénnel termeltek ke­vesebbet válla'ásuknál. A vállalat becsületes dolgozóinak har­cát visszatartják az olyan dolgozók, is mint Szűcs László, Tógyier János, Csórnák János, Szabó, Zoltán, Réz n- ger István, akik rendszeresen mulasz­tanak igazolatlanul. Gyenge Ja mun­kafegyelem. Július 1-től 21-ig 41 iga­zolatlan mulasztás volt, amely nagy­mértékben befolyásolta vállal ásunk teljesítését, adóit szavuk valóraváítá- sát. Délibánya dolgozói alkotmányunk tiszteletére versenyre szólították jel a nógrádi szénbányászati tröszthöz tartozó üzemeket, hogy' amqly üzem % harmadik negyedévi tervét a legjáhhan teljesíti az nyeri el az „Alkotmány-akna" címet. A dolgozók gállulták, hogy te-ven felül 1.41Q torma szenét adnak • nép- gazdaságunkmkj, amely 52.200 for int értékű. Az üzem dolgozói vállalásuk e pontjának eleget lettek mert fel­ajánlásukat július 29-ig 197.5 száza­lékra' teljesítették Az egyes csapatok, brigádok a Loy-mozgalom kereté\ ben naponta emelik teljesítményükéi és minden nap teljesítik a vállalásu­kat. A vállalások teljesítésében étenha- lad Ceite József nováki brigádja amely a július hónapra vállalt 250 csille szén helyett 538 csillét termelt terven felül. Kuborczik János vállalá­sát 223 csillével teljesítette fúl. Répás István brigádja 300 csille szén he tyett 926 csillét adott ki terven jelül. Számos csapat ért még el hasonló eredményt, A három Számét testvér július havi tervét 29-ig 158.9 száza­lékra teljesítette. A brigádoknak és csapatoknak az eredmények el éréséhez segített az új munka­módszerek bevezetése, így Cene József nováki brigádja példán a kamarafejtésénél alkalmazott új munkamódszert — amelyet a brigád- vezető kezdeményezett — és az a bri gádot hozzásegítette a 140.2 százalé­kos július havi tervtelfesítéshez. Az üzemnél megszilárdult a munkafegye­lem,- megszüntették az igazolatlan műszakmulasztást, s a termelés ér­dekében használják ki a munkaidő 480 percét, Jelentősen hozzájá-ult eredményeik eléréséhez a műszaki ve­zetők állandó támogatása, az egysze mélyes vezetés és minden dolgozónak a saját vállalása iránt érzett felelős­sége. Délibánya minden csanata, bri gádja, s a műszaki vezetők közösen harcolnak az ,.Alkotmány-akna’“ cijn elnyeréséért, vállalásuk teljesítéséért, adott szavuk betartásáért. Salgóbánya dolgozói a III. negyedévi terv bein­dulása előtt 220 tonna'szén kiterme­lését vállalták terven felül. Vállalá­sukat július 29-ig- 30 tonnával túltel­jesítették. Az üzem dolgozói eredmé- nveinek eléréséhez a műszaki dolgo­zók segítsége, — a műszaki feltételeik biztosítása járult hozzá. Az üzemben a légjobb eredményt Kovács Gábor csapata érte el. amely július hónap első dekád- jában 127.1, a másodikban 152.5 százalékra teljesítette vállalását. Hasonlóan Kalovszki József csapata, amely a napi előirámyzptá.'a 1.65 má­zsa szén kitermelését vállalta fejen­ként. A csapat a vállalásnak eleget tett. Az üzem július havi tervét 29-én 105.8 százalékra teljesítetve. A dolgo­zók az eredményüket látva még na­gyobb lendülettel harcolnak a válla­lásuk teljesítéséért. A becsületes dolgozók harcát azonban igyekeznek az olyan dol­gozók akadályozni, mint Csirke Imre és Katona József, akik több esetben megsértik a munkafe­gyelmet. Igazolatlanul távolmaradnak az üzem­ből. Nem követik olvan munkatársai­kat, mint Kovács Gábor, akinek még egyetlen egy hiányzása sincs ezév- ben. Az üzem dolgozóit vállalásuk tel­jesítésében akadályozzák a gyengén tel­jesítő csapatok, így Simon bátya Jó­zsefé, amely vállalását nem teljesítette és július hónaD első dekádjában31, a másodikban 45.9 százalékra teljesí­tették fogadalmukat. Hasonlóan Bódi János csapata, amely az első és má­sodik dekádban vállalásának nemi tett eleget. Az üzem párt- és szakszervezetének többet kell íoglaikoznia a munkafe­gyelem kérdésével, vonják fe'elos- ségre az olyan dolgozókat, akik rend­szeresen távolmaradnak az üzemtől. A műszaki vezetők pedig biztosít­sák a gyengébb csapatok részére is a műszaki feltételeket és segítsék, hogy á gyengébb eredményeket elérők is az élenjárók közé emel­kedhessenek. Igyekezzenek a vállalt kötelezettsé­güknek eleget tenni s ‘Rákosi elvtárs-, nak adott szavukat valóraváltani.' A cséplés és a gabonabegyüjtés hírei Továbbra is a balassagyarmati járás vezet a gabonabegyüjtésben Á balassagyarmati járás napok óta erősen vezet a gabonabegyüjtésben. Eddjg egész évi gabonabeadási tervét 37.4 százalékra teljesítette. Az utóbbi napokban a begyűjtés napi terveinek teljesítésével lanyhulás mutatkozott és ez komolyan veszélyezteti a járás első helyezését. Közvetlenül a nyomában halad a rétsági járás 34.6 százalékos eredménnyé!. Harmadik a szécsényi 26.6, 4-ik a pásztói 219, 5-ik a salgótarjáni járás 15.9 százalékkal. Megyénk büszkeségei Számtalan levél,' jelentés- számol be arról, hogy a dolgozó parasztjaink egymásután, teljesítik túl a beadási könyvben előírt kötelezettségüket. Kristók Ignác érsékvadkeríi dólgozó-jraraszt 120 szá­zalékra teljesítette beadását. Sa!gó; tarjánban Bácskai István 4 és fél hol­das ősziárpából 298, Pap Pál 10 hol­das, árpából 180, búzából 104 száza­lékra teljesítette kötelességét Bartók János nógrádmegyeri 10 holdas ál­lam iránti kötelezettségét 185 száza­lékra teljesítette. • Balassagyarmaton Szikora István 4 holdas búzából 225, rozsból 228. Bencúrfalván pedig Kollár János 5 holdas-globálisan 116 száza lékra teljesítette kötelezettségét. Mátravefebély községben Nagy lm re 12 holdas, amikor bevitte gaboná­ját, ezeket mondotta: „Haza iránti kö­telességemet azért teljesítőm elsőnek, hogy ezzel is csapást mérjek az ellen­ségre, meg aztán fiam a honvédség­nél van és szeretném, ha mielőbb úi kenyér kerülne asztalunkra. Bs a sza­bad Piacot is mielőbb szeretnénk el­érni községünkben." Eddigi eredményei alapján az érsekvadkerti gépállomás nyerte el a megyei tanács zászlaját A megyei tanács gépesítési csoport­jának vándorzászlaját július 20-ig az erdő-kürti, gépállomás őrizte. Eredmé­nyeik felett azonban elbizakodtak és a 25-én történt kiértékelés szerint a zászlót az érsekvadkerti gépállomás dolgozói nyerték el. Az erdőkürti gépállomás vezetői nem készültek fel megfelelően a csép- lesre, Palotáson pH a villanycsép!őgép- nél akkor vették őszre, hogy rossz a szíjtárcsa, amikor már indultak! Enné! a gépnél Bred juk-módszerrel dolgoztak volna és ez így 150 mázsás kiesést jelenlett. Eaen a gépállomáson nem népszerűsítik eléggé az élenjáró trak- tofisták mpbkianfÄ^teif. Még 29-ig sem yiíiték Jci a gépállo­más legjobb traktorlstá jának a vándorzászlót, ligyan e2 a. helyzet a legjobb brigád esetében is. Ezzel szemben atejérs’ekvadkerti gép­állomáson — elsősorban.az itt járt Bu­kin elv.társ, s®ovjetl:|tépáliornásiigazgafó tanácsa alapján ;— felbontották az üzem tervét egé­szen a traktoristákig, hónapokra, dekáitokra és napokra. Mindenki ismeri tervét és biztosítva van a teljesítmények naponkénti értéke­lése is. Martinkó.JáFios főgépész minden segít­séget megad a dolgozóknak, hogy napi tervüket túlteljesíthessék. A jó felvilágosító munka és: a műszaki dol­gozók segítségének eredménye, hogy I a gépállomás 29 cséplőgépe versenyez egymással. 29-én adták át a vándorzász'ót Sallai István munkacsapatának, amely eddig a legjobb eredményt érte el. Ugyancsak zászlóval jutalmazták a Vörös Csillag brigád nagyszerű ered menyeit is. A Sallai István murakacsa pat napi átlagteljesítménye közel. 177 mázsa. 25-én pl. 244 mázsás teljesít­ményt ériek el. A csapatban jól megszervezték a munkáit és elérték; hogy a gépek átállításának ideje 10 percnél so­hasem több. Mire a traktor az indulás helyére be­áll, a cséplőgép már teljesen üzem­képes. A gépállomáson nagy gondot fordí­tanak arra, hogy a napi teljesítmé­nyek mindig frissek legyenek a ver- senyláblán. A cséplőgépnél elhelyezett versenytáblák feltüntetik a felelős ve­zető napi keresetét és a cséplőmunká­sok búzakilogrammban való kerese­tét is. A cséplési munkákkal egyidőben éjszakai műszakban végzik a tar- •óhántást, s a gépállomáson sokan éjjel, lámpafénynél javítják a gé­peket, hogy ezzel is hozzájárulja­nak vállalásuk teljesítéséhez. Úgy mondják, hogy egy-két nap és Érsekvadkerten végeznek,^ csépléssel. A baalyasaljai tszcs az első búzát a hazának adta A bacjlyasaljai Rákosi tszcs első elcsépelt búzáját feldíszített kocsikon, induló hangja mellett vitte be a t2rményrakvárba. 19 mázsa búzát adtak az első cséplésből az államnak Salgótarján város dolgozói megtapsolták a gabo­nát szállító kocsikat. A városi .tanács kultúrbrigádja pedia ének- és táncszá- mokkal köszöntötte a brigád tagjait A csoport tagjai eredményeiken fellelke­sülve, tecivék még jobbá a kollektív szellemet, szilárdítsák meg a munka- fegyelmet, amiben a tavalyi javulás ellenére is még sok a javítanivaló. Érsekvadkerten hétfőre teljesíteni akarják a begyűjtést A községek' közötti begyűjtési ver­senyben továbbra is Ersekvadkert az első. Terménybegyüjiési tervüknek nem. augusztus 15-re, hanem már 4-re eleget akarnak tenni, Árpából eddig a község 102 százalékot ért'cl, a rozs és zab begyűjtés is 80 százalékon jelül van. Szorosan a nyomában ha­lad Szendehely község, mely évi , ter­vét 70 százalékra teljesítette. Berke­nyén 63,' Lukén 535, Karancsságon 48, Erdőtarcsán 45.5, Karancskesziben 45, Maconkán pedig 55 százalékos a begyűjtési terv teljesítése is. . / A verseny további szélesítése érde­kében igen fontos, hogy a községi ta­nácsok minden este értékeljék, ho­gyan teljesítették az aznapi begyűjtési tervet és azt írják ki részletezve a községi versenytáblára. Az újmajori gazdaság legjobb cséplő-munkacsapata Az újmajori kísérleti gazdaságban értékelték a két csépjőmunkacsapat versenyét. E szerint az újmajori üzemegység Rácz Ká­roly munkacsapata tartja az e'ső helyet. Az elmúlt héten a cséplési normát 123 százalékra teljesítette. A te cl aki üzemegységnél dolgozó munkacsapat ezzel szemben 117.5 szá­zalékot ért el. Így a ,gazdaság vándor- zászlaját elsőnek Rácz Károly mun­kacsapata nyerte el. A dolgozók ké: résére most már naponta értékelik a verseny eredményeit.’ A gazdaságban különösen jó eredményt ér el Lu- kovszki Pál traktoros, aki amellett, hogy a cséplésbep 151 százalékos tel jesítménnyel dolgozik, éjszaka szán tgst végez. Itt is másfél normát tel jesít naponta. A dolgozók lelkes mun kája pedig biztosíték, hogy a gazda ság, megelőzve a többieket, elsőnek fejezze be a megyében a cséplést. Hidvégi Zsigmond megelőzte versenytársait Slakta István elvtárs, Nógrádkövesd tanácselnöke írja: „A községben lévő Uj Barázda tszcs az első gabonáját a hazának adta. A tszcs dolgozói feldí­szített kocsikon . vitték a gabonát a magtárba. Az egyénileg dolgozó pa­rasztok is egymással versenyezve tesznek eleget beadási kötelezettsé­güknek. Hidvégi Zsigmond 6 holdas a község valamennyi dolgozóját ver­senyre szólította. ; A községi tanács- házán vezetett versenytábla vasárnap reggelre azt hirdette, hogy Hidvégi Zsigmond vállalt 185 százalékos telje­sítménye helyett 188 százalékra tett eleget a beadásnak. A község a csép- lést. 50 százalékig elvégezte, s a> évi begyűjtési tervet pedig 33 százalékra teljesítette." A SAROKBA ÁLLÍTJUK i Alsótold és Cserhátszentivány közsé gek tanácsait, mert a ‘gaöonabegyüjté évi teljesítésében aiapotón lemarad tak. Alsótó'ldon mindössze 2:5, Cser hátszentivány pedig 1.8 százalékom eredményt mutat. Hollókőn még enné is rosszabb, alig 1 százalékos a be gyűjtési terv teljesítése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom