Szabad Nógrád, 1951. december (7. évfolyam, 51-55. szám)

1951-12-02 / 51. szám

A marxlzmus-Ienlnizmus a háború és béke kérdéséről A xáraxámadáa bizonyltjai boldog élet hOliSsött a jobbágyi VJ otthon taxes-be M □ R N Ú G R fi DM E G V EI PÚRTBIZOTTSÚGÖNPU LPPJP VII. évfolyam 51. szám Ara 50 fillér 1951. december 2 LJ LENDÜLETTEL A BEGYŰJTÉSÉRT Nógrádmegye hős bányászai, ipari Mmnkásai napról-napra, óráről-őrára töretlen ei-övel ragyogó küzdelmet foly atnak az évi ferv minden részle­tében való teljesítéséért. Az óráról- órára való harc azt je'enti, hogy fo­kozzák terme'ésüket a munkaidő pon­tos kihasználásával, a munkafegyelem ■terén mutatkozó lazaságok felszámo­lásával. Az ilyen hare eredménye, bogy Pálhegy akna befejezte tervét, Afargitt áró bányászai november hó­napban 390 fonna szenei (emeltek terven felül. A szénbányák között’ fo­lyó országos versenyben a nógrádi bányászok járnak az élen, A Zagyva- pálfalvai üveggyár november 15-én ugyancsak befejezte tervét. így le­hetne lovább és loyább sorolni ipari munkásainknak a tervteljesítés t'erén elért ragyogó győzelmeit amely kris­tály tiszán kifejezi a szocialista haza­fiig igazi érte mét. Ipari munkásainknak a fervte'jesí- tésben kidomborodó példamutatásé- falun is sokan követik. November 7-ig bezárólag több mint 2000 azoknak a dolgozó parasz'oknak száma, akik be­gyűjtési tervüket 200 százalékon fe­lül le jesítették. Ezek a dolgozó pa­rasztok soép és követendő példát mu­tattak Pállunk -II. kongresszusa aa- -ároza ainak végrehajtásában. Megér­telek. hogy a béke védelme e vá ászt- hatatlan a termelőmunkában való helytállástól, az állampolgári köteles­ségek teljesílésétö’, a népi demokra­tikus fegyelemi'ől. Ezek a dolgozó parasztok — épp úgy, mint ipari munkásaink — begyűjtési tervük tel­jesítésével bebizonyították hazaszere- fe "ükét és rendíthete len helytállásu­kat a tartós békéért vívott harcban. De vájjon megelégedhetünk-e ml B'zzal, hogy több, mint 2000 dolgozó paraszt tejesítet'o tervét? Nem kell-p községeinkben nap, min: nap kemö- nyebbnél-keményebb csatákat foly­ta ni, — épp úgy. mint,az iparban,— Lbgy teljesítsük kukorica, oargonya, tojás, baromfi, tej, s élőállat beadási : eryünke; t Még igen sok a tennivaló, hogy a mezőgazdasági vonalon minél előbb, minden részletében teljesí sük b begyűjtési t’ervot, hiszen az ország többi megyéi megeőzték Nógrádot, ^laposan lemaradtunk. Mi gátolt* a begyűjtési terv min­den részletében való teljesítését, mi Bz oka a november 7-e után bekövet­kezett lanyhulásnak. Sztálin elv árs tani asa világos vá’aszt ad erre: gabonabeszolgáltatás 'körül felmerült nehézségek okát nem a parasztokban i;e’l keresni, hanem saját magunkban fajút sorainkban.“ Ez arra is rávilágít, hogy tanácsaink mint ál’amhatalmi Bzervek, nem alka'maz ák következe­tesen a proletárdiktatúra törvényeit, nem folytattak szívós, kemény harcot az osztályellenség ellen, amely az éle­sedő nemze-közi he'yze“et kihasználva, a feketézőkkel kuoecokkal szőve r- kezve most, a begyűjtés legnehezebb szakaszában, sorozatos támadásokat indítót- az állami begyűjtési 'érv végrehajtása ellen. Mindezeken kívül igen súlyos hiba. hogy -anáesaink — be’eZ-'ve n megvei tnnáosot is — ad- íninisztrativ in'ézkedéseken keresztül, a begyüj'ősben élenjáró do’gozó pa­rasztok bevonása nélkül ..próbálják“ végrehajtani a begvüj'ési -érvét E rúlyos mulasztások lát'Sn S'esen ífelvo'ődik a járási és falusi párt- szervezeteink fele'őssége, amelyek nem adtak megfelelő segítséget a -a- tnácsnak a begyüj’ési terv végrehaj- t'ásához. nem el’e’iőriz'ék kellőképpen az állami begyűjtés meneté-. Me­gyénkben Lúefalva. Karancsság. Hé­halom és még több község -ervtelje- sítése azt igazo'ja hogy ahol a párt­szervezet nem mulasztotta el a kellő támogatás megadását ott a begyüj- {ési te'rvet végre is tudják hajtani a do'gozó parasztok. E községek rerv- toljesítése azt mutatja, a lemaradást semmiképpen sem lehet azzal magya­rázni, hogy rossz volt a termés. Ter­mésünk ebben az évben nem rósz* szabb, de majdnem másfélszer jobb volt. mint az e'űző évben. November 7-e elmúltával nem ért Véget a begyűjtés. El’enkezőleg. Ahogy hős bányászaink, ipari munkásaink fokozzák erőfeszítéseiket a 'érv min­den részle'ében való teljesítéséért, úgy megyénk dolgozó parasz jajnak is újult erővel, lelkesedéssel kell Itofczá átniok a begyűjtés maradékta­lan teljesítéséhez. Ez azt jelentig hogy a november 7-e után létrejött nagyarányú visszaesést gazdag ered­ményekké keli átváltoztatni. Most a legsürgősebben arra van szükség, hogy pártszervezeteink népnevelői újra és fáradhatatlanul felkeressék a hátralékos dolgozó parasz; okát és harcos, felvilágosító munkájukkal ter­vük mielőbbi teljesítésére serkentsék. Újjáválasztott párt vezetőségeinknek a begyüj ési terv teljesí lsébe be kell vonmok a begyűjtésben élenjáró dol­gozó parasztok többezres tömegé^ hogy sajá, maguk ellenőrizzék, senki ne feketézzen azzal a terménnyel, amivel adósa az államnak. Sok mázsa kukorica, baromfi, burgonya, ezer é$ ezer darab tojás kerül feketén el­adásra. Vájjon igy volna-e ez akkor, lia- pár szervezeteink népnevelői, ta­nácsaink meg’anítanák az é'enjáré do gozó parasztokat — de a begyűj­tési tervét te’jesi'ö dolgozo paraszto­kat is — az ellenőrzésre, ha maguk a dolgozó parasz-ok lepleznék le azo­kat, akik kötelességüket nem telje­sítve árulják ferményeiket? Nyilván­való. hogy nem. Mi tehát a feladat? Az, hogy meg kell taní-ani ezeket a do’gozó parasztoka’ arra hogy mind­azokat, akik szembehelyezkednek a nép érdekével, a dolgozók maguk vessék ki soraik közül, sújtsák meg- veréssel, no engedjék soraikat az ál- 'am ellenségeitől, a szahoálóktól megbontani. Ennek megvalősí’ására elsősorban a kommunis ák és -anftcs- tagok személyes példamutatására van szükség. Tanácsainknál súlyos hibák vannak ezen a téren A bocsárlapúj 'öi tanáes agok nagyrészo még nem te’je- sí'ette begyüj'ési tervét. A somoskö- újfalusi tanácselnök sem feljesite: e kötelezettségét. De még a burgonya­beadást nem te'iesí’őkre sem alkal­mazta az 5—10 százalékos büntetési. A tanácsainknál -ehát szilárd állami fegye’met kell terenreni! Ki kell kü­szöbölni minden lazaságot, minden megalkuvást munkájukbó1. A legkö­vetkezetesebben be kell tar’ani és alkalmazni a begyűjtési törvényt.- Nemcsak a gabona kukorica, vagy burgonya begyűjtésnél, hanem az élő- á' 1 a, begyűjtésnél is. Ha csak egyet­len részletében i8 teret engedtünk va'ahol a törvényszegésnek, akkor ez hatással vau a begyüj'és többi -erü- letére mert lazítja az állami fegyel­me:. Nem is szólva arról, hogy sok he’yen már a padlásra vidék a ku­koricát, mielőlt teljesítették beadásu­kat. Ebből tanulva következetesen végre kell haj'ani azt az intézkedést, mely1 szerint senkinek sem szaoad vermelési engeélyt adni, amíg bür­gt —--«beadásával hátra'ékban van. Nem elég egy kuláko- feljelenteni a begyűjtés szabó álásáért nem elég az, hogy a pataki tanács megálla­pítja, hogy Pince Boldizsár bodó ku- lák 2 mázsa búzát. 2 mázsa rozsot, több mint egy mázsa árpát, öbb mint 3 mázsa morzsolkukoricát rej­tett el. Le kell őket leplezni a falu dolgozói előtt bemutatni igazi arcu­kat. Azt, hogy mia'tuk marad )e a község a begyűjtésben, miattuk nem jut elég tej a gyermekeknek, miattuk károsodik egész dolgozó népünk hogy a spekulálók, a há ralékosok akadá­lyozzák a szabadpiaci forgalma-. Ha ezt elmondjuk és a szemlélhető agi­táció segítségével be is mu atjuk, dolgozó parasztjaink gyűlölete, meg­vetése fogja kísérni a ltulákokat, a kö'elességmulasztéka*. Pártbizot’ságaink. új párditkáramk látva a november 7-e u án bekövet­kezett súlyos lemaradást, egész sor munkavá’la’ást te'rek, amelyek mind a begyűjtés teljesítésé' célozzák, A szécsényi járási pártér ekezlet részt­vevői a járási pár'válasz’mány meg­választása alku'mából a következő: táviratot küldték vezérünknek .Rá­kosi elvtársnak: „Megfogadjuk hogy az állami fegyelem megszilárdításán ké­rész ül, kommunista példamutatással, va­lamint harcos népnevelőmunkával be­gyűjtési tervünket december 9-ig, a me­gyei pártérfekez'et tiszteletére teljesít­jük." Ez a kölelezettségvá’lalá? m'g jobban fokozza pártszerveze-eink kommunistáinak fe’elösségéf. Az a fe'adat. hogy a szécsényi j,árás kom­munistáinak felhívását minden járás kommunistája magáévá tegye hogy a megyében meglévő hatalmas érőké- a begyüj'és minden részletének végre­hajtására mozgósí fsa. Ü! bányaüzem jelentése az évi terv teljesítéséiül o KEDVES ELVTARSAK! Tudjuk, hogy a mi munkánkat, a bányászok munkájú' figyeli most egész do’gozó népünk. Amíg el nem mentem katonának, azt hi tem, hogy én már minden tőlem telhető; meg­tettem ezen a téren. Olt azonban sokat tanultam és ahogy elgondó kcdtam eddigi munkámon rájötem hogy jobb munkaszervezéssel még sokkal nagyobb eredményeket érhetek el, mint eddig. Mikor visszajötfem a tisztitanfo- lyamról. egy 4 főből á'lő szabadság- harcos brigádot szerveztem. Megbeszél­tük, hogy a 8 órai munkaidőt az ed­digieknél sokkal jobban kihasználjuk és megígértük Rákosi elvtársnak hogy a két főre eső napi 8 csibe szén helyett 9-et termetünk. Átszer­veztük egész munkánkat. Amíg az egyik rései a másik fúr. Soha nem várunk egymásra. 24-én például Ka­tona Józseffel délelő t dolgoztam 16-os műszakon a m ősik két brigád pedig éjjelre jö t be. Ok új munkahelyet kezd ek, mi meg szene'tünk. De ahogy a csibével jártunk, hord'uk nekik az anyagot és Így mire befejeztük a műszakot, el volt készítve az új munkahely és már szene'he'ek is. A szerszámokat mindig rendben ártjuk. Idejében gondoskodunk a bányafáról, csiliéről. Nagy segl' séget ad a csapa­toknak Pavlenda Fülöp aknász aki gondoskodik arról hogy mindent ide­jében megkapjunk. Nagyon sokat je- ’ent az is, hogyan helyezzük ©1 a robbanő'yukakat. Csak ilyen munka­szervezés melle'-t tudjuk Rákosi elv­társnak lett Igére ünket teljesl eni és december 9-re, a megyei páttér'eksz- le re, további egy csillével emelni termelésijüket. November 23-ra váűa’tuk, hogy az előző napi 166 százalékot túl eljeslt- jük. 250 százalékot értünk el! Novem­ber havi tervünket 26-ig 166 száza­lékra teljesítettük. A mi brigádunk­ban ismeretlen az igazolat'an hiány­zás, a 480 percet teljes egészében ki- haszná’juk. Sokat jelent üzemünk termelésében az új bérezés bevezetése. Most tud­juk ha 4 csille a napi normánk és 6-ot termelünk, akkor hány százalé­kot értünk el. Hibáztatom a vezetőséget azonban abban, hogy a munkások nagyrésze nem tudja, hogyan áll évi terve tel­jesítésével. A jövőben ezt tudatni kell minden munkással. En is szeretném, ha a levél megjelenése u"án én is meg-udha'.nám, telj esi tettem-e már az évi tervet. KALAKOVSZKI JÓZSEF Salgóbánya. SZOROSPATAK BÁNYAÜZEM ezévi tervét november 1-ig 1085 százalékra teljesítette, ami 17.600 tonna lerven- jelüli szén kitermelését jelentette. Novem­ber 24-ig már 109.4 százalékra teljesítet­tük tervünket, amivel közel 22.000 tonna szenet termeltünk terven felül. Az üzem műszaki vezetősége a gépek kihasználási fokának növelésére tervet készített, cso­portos fejtésekkel koncentráltuk a mun­kahelyeket és lerövidítettük a szállítási utakat. November hő folyamán az igazolatlan mulasztók számát a napi átlagos 40-ről 10-re csökkentettük le. Eddig már 3 no­tórius hiányzót távolítottunk el a dolgo­zók javaslatára. Ezcvi operatív tervünket november 28-án, szerdáig teljesítjük és terven felül mintegy 23.000 tonna tervenfelüli szenet adunk népgazdaságunknak. * DEMETER FERENC üzemvezető © KAZAR BÁNYAÜZEM ezévi ter­vét ok óber 28-ra teljesítette. A fel­emelt tervet november 30-ig fogjuk teljesíteni és december havi termelé­sünkkel már 6840 tonna szene: ter­melünk férvén felül. Ezzel a Sz álin elvtárs születésnapjára tett felaján­lásunkat is te’jesítjük. De nemcsak az üzem, hanem a dolgozók közül is többen már befejezték évi tervüké". Tőzsér Kiss József, csapata aki jelen* leg jövő évi március 16-i, Hrbán Sándor február 28-i, Kovács bata József, pedig február 26-i tervüket is teljesítették. Dolgozóink szívesen fogadják az úji’ásokat, örömmel kezelik az új gé­peket és maguk is a millszekundos robbantás jó feihaszná'ását segítik elő. üzemünknél még fél százalékot sem tesz ki a hiányzók száma. Urbányi Dezső üzemvezető. © KOSSTJTH-TARO november 1-én még 5423 tonna szénnel volt adósa az államnak. Ebből 25-ig 3645 tonnát teljesítettünk. A ferme'és növekedé­sé: elősegítette, hogy ebben a hónap­ban átlagosan napi 3 fő a hiányzó, szemben az októberi 18-al. Megvál­toztattuk a csapatok megszervezését is. Csapatvezetőknek az élenjáró dol­gozókat, sztahánovistákat osztottuk be akik nemcsak a saját harmadjuk- ban járnak műszakra, de ha a szük­ség úgy kívánja, á*mennek a másik: harmadba, hogy ott Is e’lenőrizzék a munkát átadják munkamódszereiket. Nagy szerepe van a verseny növeke­désében az új bérezési rendszernek^ amely már 100 százalékos teljesít­mény ese.én progresszív premizá’ást biztosit. A száin'ószcmélyze'nek is nagyobb lendületet ad ez. amely a jó ürescsille ellátásban nyilvánul meg. LAUDAI LÁSZLÓ üzemvezető. © MENKES-UZEM évi tervét 101.5 százaékra, ehavi tervét pedig novem­ber 26-ig 110.6 százalékra teljesl'ette. A hiányzók számát egy száza'ék alá csökken ettük, amit népnevelőmunká­val értünk el. Sokat segített a szá lí­rás gépesítése, amely a fejteljeslt- mény! 8-10 százalékkal emelte meg. A do'gozók javaslataival elértük, hogy már csak három csapatunk termel 10O százalékon alul. Minden dolgozóval megismertettük, hány csillével kell termelnie tervének teljesítéséhez, a munkaversenyt pedig ki térj esz’ettük a földa’atti és külszíni szál 1 ósze­mélyzetre is. A jobb faellá'ás bizto­sítása érdekében 10 új pályakocsit* áhítottunk forgalomba és egy új fa* tárolóhely elkészl ése van folyamaté ban a munkahelyek közelében. A november 23-i nagy-termelési napon megelőzve az ország valameny- nyi bányáját, 174.7 százalékos ered­ménnyel elsők leltünk. FENTES GYULA üzemvezető. Tordas 173.8 százalékos eredménnyel első lett a 23-i nagy-termelési napon a kisüzemek között Még fél hét nem volt, amikor a Kis- terenyei Szénbányák Tordas és Fővölgy irodája előtt bőrsisakos bányászok ki- sebb-nagyobb csoportokban mar harcra készen állva, élénk vitát folytattak, A bányamesleri irodában meg az aknászok készülődtek lázasan. Néhány^perc múlva Etes és Zagyvapálfálva felöl villamos, Hartván és' Ság-jíalu felől gépkocsik ••■keztek Az újonnan érkezett bányászok mosolygós arccal tartottak jólismert mun­katársaik felé. Meleg kézszorítássa! ráz­ták egymás kezét, miközben az irodából kijövő aknászok is elvegyültek a csopor­tokban. A csoportok külcn-külön, mint egy egy haditanács, beszélték meg, hogy ma, november 23~án a Párt és a kor­mány a szénbányászat fejlesztéséről szóló határozatának évfordulóján kü­lönös gonddal kell végezni a munkát- Ezek a dolgozók már tegnap, kiszállás alkalmával megfogadták, hogy az évfor­duló napján ünnepi műszakot rendeznek. Bebizonyítják, hogy megbecsülik is tisz­teletben tartják Pártunk- és kormányunk­nak az! a határozatát, ami jobb munka­körülményeket teremtett és jutalmazza a hűséges, becsületes dolgozókat. A szénbányászat fejlesztéséről szóló ha- ározat óta sok minden történt a Tordas üzemhez tartozó Teke, Tordas I. és vizs- lási aknákban. Az üzemi beruházást megkétszerezték. Dobos vitlákat, csőszellőztetőket, új sí­neket, kábelt és egyéb bányai felszere­lést kaptak. A műszakiak átszervezték a termelés menetét. Sült Tibor üzemvezető a fejtés és feltárás munkálatait összhang­ba hozta. Megteremtették a lehetőségeit a ciklusos munkamódszer bevezetésének és már több helyen ezzel a fejlettebb módszerrel dolgoznak. Az egy évvel ez­előtt megjelent párt- és kormányhatáro­zat mutatta meg ezt az utat a tordasi dolgozóknak és vezetőknek. De a kor­mányhatározat tette lehetővé, hegj Tordas és Vizslás üzemeknél az erős fizikai munkát 600 kilogrammos vit- lák váltsák fel. Ezelőtt Szomszéd göndör István csapata mintegy 40—50 méteres hosszú emelke­désen, kézierővel tolták fel a csillét. Iz­zadni, küszködni kellett, amíg a csillék a munkahelyre értek. A telicsillék leenge­dése meg veszéllyel járt. Sokszor beleha­sított a sötétségbe a négyes ereszke ^ fel­törésénél az a veszélyt jelző felkiáltás, hogy „vigyázz az aljba” és ilyenkor egy- egy csille robogva törtetett le a szűk vá­gaton. Szomszéd göndör István csapata most már gépvontatással házalhatja és enged­heti le a csilléket. Ugyanígy Vincze Már­kus csapata is a Vizslás I. üzemnél. Ez­ért is ünnepük a kormányhatározat év­fordulóját. A ■ kormányhatározatnak köszönhető, hogy Teke-leftősaknába kettő, a légakná­ba pedig egy cső szellőztető berende­zés került, amelyek megtisztították a nyomasztó, rossz levegőt. Tábori Ferenc csapata meg ezért állt kemény elhatározással posztjá­ra a határozat évfordulóján. Ez a határozat azonban nemcsak a jobb munkaszervezést, gépi berendezést és egészségesebb légkört teremtett a dol­gozók számára, hanem munkaruhát, hű­ségjutalmat és a magasabb termelésért premizálást is biztosított a dolgozók ré­szére. Nézzünk csak egyet a sok közül. Például Borsos Ferenc vájár, Tábori Fe­renc csapatának egyik tagja 683 forint hűségjutalmat, munkaruhát, lábbelit, fe- hémemüeket és bőrsisakot is kapott a kormány határozata értelmében Ezenkí­vül pedig a 110 százalékon feletti terme­lése után havonta 300—400, sőt 500 fo­rinton felüli jutalmat is. Borsos Ferenc október, hónapig be* zárólag a 110 százalék feletti terme­lés után ebben az évben 2480 fo­rint többtermelési prémiumban része­sült. Lévai János csapatvezető a 636 forint hűségjutalmon és ingyenes ruházati fel­szerelésen kívül ezévben 1832 forint többtermelési prémiumot, Kecskés Mag­dolna bélsőesatJós 128 forint hűségjutal­mat, 300 forint értékben pedig ingye­nes ruhát kapott. De így sorolhatnám. Szeberényi Dávid csatlós, Barta István aknász, Tőzsér Vince és a Tordas üzem minden dolgozóját, akik a beszállás előtt már keményen elhatározták: megfeszített erővel harcolnak ezen a napon, hogy méltóan tudjanak válaszolni Pártunk és kormányunk gondoskodására. Vájárok, csapatvezetők, csapatcsillesek és csatlósok mind egy akarattal harcolnak ezen a napon Tordas üzem aknáiban. Sréder Lajos körzeti aknász, Tóth ■ halápi István aknász és a felügyelet többi tagjai kétóránkint adták a je­lentést ifj. Vince máié János ver- senyfelelösnek. A jelentés szerint Tőzsér vice Árpád a Vizslás I-ben az első két órában 4 csil­lét, Sándor István Pál csapata 3 csillét adott ki. A versenyfelelős örömmel kö­zölte a körzeti szakszervezettel az újabb és újabb termelési híreket, akik a Kis- terenyei Vállalathoz tartozó összes üzemi jelentéseket gyűjtötték. Tordas üzem ter­melése erősen az élre tört a jelentések alapján. A győzelem híre visszajutott « tordasi tárnák dolgozóihoz. Az aknászok egyik munkahelyről a másikra síelve vit­ték a versenybírókét, úgy gondoskodtak arról, hogy műszaki segítségükkel to­vábbra is biztosítsák a tordasi tárnák el­sőségét. A tordasi bányászok harcának végső eredménye az lett, hogy a Párt és d kormány határozatának évfordulóján az ország összes kisüzemeit megelőzve 173.8 százalékos termelésükkel az élre kerültek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom