Szabad Nógrád, 1951. november (7. évfolyam, 47-50. szám)

1951-11-04 / 47. szám

SZABAD NÓGAfiD Éljen a Nagy Októberi Sxoeinlista Forradalom 34. évfordulója ! —-1“'' - ---------------------------rmi__lu I J M .D.P NÚGR fi DW E G VE l\ P fi R T BÍZ 0 7 TSfiGfiNP IU LOPJ Ö I. évfolyam 47. síim Ára 50 fillér 1951. november 4 AZ OKTÓBERI FORRADALOM DIADALÚTJA Mindenki, afciiKk drága a béke, aki a háborút gyűlt? i, a földkerekség minden haladó embere úgy ünnepli az e,lsíi szo- ciá’is állom: rftegalaSm ásának 34. év- foírdulój&t, mint -az emberiség történe­tének legragyogóbb és leg'magasztosabb dátumát. 1917 november 7-én adták, hí­rül az egész világnak a szovjet mán­iások, parasztok, hogy a világtörténe­lemben gyökeres fordulat kezdődött: a légi világból az új világ felé — a ka­pitalizmusból a szocializmus felé, r melynek irányítója és szervezője Le­nin és Sztálin voltak Sztálin elvtáis a, forradalmat így jellemezte: ,,A mi forradalmunk az egyetlen, amely nem­csak összetörte a kapitalizmus lát ill­éséit és szabadságot adott a népnél hartem megtudta, teremteni a nép szá- nára* a jómódú, élet anyagi feltételeit, és- ebben van a forradalmunk ereje és legyőzhetetlensége.“ A termel ég döntő fontosságú eszkö­zeit — gyárakat, üzemeket, bányákat, etb, — köztulajdonná nyilvánította és rzokat, amelyek eddig a kapitalisták hírcsoportjának meggazdagodását szók gáJta, a nép jóléténeCs forrásaivá tette. Az Októberi Forradalom egy újtipu- fiV államot hozott létre, a tanácsok úl- 'iamát — amely megvalósítja az oszt­hatatlan néphata1mat, a népet szolgál­ja és megvédi érdiekéit A do'gozóknaki legmesszebbmenőkig biztosítja szabad- iá, gubát, — jogot ad a munkához, ta­nulásihoz • és " tbűveJödésliez egyaránt. Ezekét a jogokat azonban nemcsak' kihirdeti, liánom biztosítja végrehajtá­sukat is. A nemzetiség kérdést is csak az Ok­tóberi Fonada’om oldotta még mara­déktalanul A népék börtöne, a cári Oroszország helyébe a Szovjetunió meg­teremtette az egyenjogú népek egysé­géé, baráti ' családját A íéagy Októberi Szocialista Forra­dalom megszüntette a nők jogfosztott- fágát és a szocialista rendszer a nők­nek szabadságot és egyenjogúságot adott, alkotó erejük kifejődésének határtalan távlatát nyitotta meg. Közvetlenül az OCaóberi Forradalom- gyozel'me után az új szovjet hatalom fopjtpg törvényt hozott, amey 'timónd- ta, hogy minden föld, amely azelőtt a fiúdesurak, az egyház birtokában vett, v áltgág’ nélkül a parasztság fu ajdoná- ba ment á't így valóra váltotta a pa­rasztság évszázados álmát és ezzel tel­je® jogú gazdája lelt annak a földnek, amelyet évszázadokon át dolgozott. Az Októberi, Forradalom Oroszor­szágban — amint Sztálin elvtárs mon­dotta —- nemzetközi világméretű for­radalom. Győzelme „gyökeres fordula­tot jelentett az emberiség történetében, gyökeres fordulatot a vvkUjleo-p> leUist- imis történekei sorsában, gyökeres for­dulatot a vi’úg proletariátusának sza- badságmozgalomában, gyökeres fordula­tot az egész világ kizsákmányolt töme­geinek harci módszereiben és szerve­zeti formáiban, mindennapi éleiében és hagyományaiban, kultúrájában és ideológiájába.” Az egész szabadságszerető emberiség hálás a Szovjetuniónak azért a nagy se­gítségért, amelyet hősies harcával... a fa­sizmus sötét erői fölött aratott győzelmé­vel nyújtott a világnak. A német fasiszta csőcselék szétzúzása eredményeképpen gyökeres változás ment végbe a nemzet­közi porondon, a demokrácia és a. szo- eifjizmus erői javára. Ennek eredménye­képpen jöttek létre a népi demokratikus országok és ennek köszönheti az egész magyar dolgozó nép, hogy 7 és fél éve élhetünk szabadon, építhetjük hazánkban a szocializmust. A második világháborúban aratott győzelem — majd a kínai forradalom győzelme, — mind a Nagy Október ered­ményeként jöttek létre, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom után a legnagyobb történelmi események. Ez az esemény óriási változást idézett elő a nemzetközi helyzetben. A béke, a demokrácia és a szocializmus tábora méginkább megerő­södött, az imperialista tábor méginkább meggyengült. Az1 Októberi és' a Kínai Forradalom győzelmének tapasztalatai felbecsülhetetlen jelentőségűek a szabad­ságukért és függetlenségükért küzdő gyarmati országok népei számára. E pél­dák lelkesítik a hős koreai, vietnámi és a többi gyarmati országok dolgozóit sza­badságukért vívott harcukban. Európa történetében forduló pontot jelent a Né­met Demokratikus , Köztársaság megala­kulása, amelynek demokratikus- erői ké­mény harcot vívnak az egységes, füg­getlen, demokratikus Németországért. Fényesen bizonyítják az erőeltolódást a béketábor javára azok a gazdasági ered­mények, amelyeket az utolsó évek folya­mán a nagy Szovjetunió a kommunizmus építésében, a népi demokratikus országok a szocializmus építésében elértek. A Szovjetunió 34 év óta büszkén hir­deti az egész világ dolgozóinak, hogy a kapitalizmus nem örök életű, a kapitaliz­mus napjai meg vannak számlálva. A szovjet szocialista állam egész fennállása, különösen a második világháború idején kemény megpróbáltatások közepette is megállta a helyét. A háború után a szov­jet állam még hatalmasabb, még edzet­tebb és erősebb lett. Erről tanúskodik a Szovjetunió legújabban közzétett 1951 harmadik negyedévi tervjelentése is. A jelentés beszámol arról, hogy az elmúlt év harmadik negyedévéhez viszonyítva 15 százalékkal nőtt az ipari össztermelés. A mezőgazdaságban 32 százalékkal több gabonát arattak le kombájnnal, mint ta­valy. A lakosság életszínvonala tovább emelkedett: 13 százalékkal több árut vá­sároltak, mint az elmúlt év megfelelő ne. gyedévében. A szovjet dolgozók a béke bástyáját építik: gigászi energia közpon­tokat a Volgán, a Dnyeperen és az Amu- Darján, sikeresen hajtják végre a termé­szetátalakító nagy terveket. A népi demokratikus Lengyel- országban az egy lakosra eső ipari termelés jelenleg 3M százalékkal haladja meg a háború előtti színvonalat. Jelenleg 296 nagy és 217 közepes ipar- vállalatok épülnek, más hatalmas építke­zésekkel együtt. Romániában 1949—50- ben többet növekedett az ipari termelés, mint a kapitalista rendszerben 24 év alatt. Bulgáriában 1951-ben 99 milliárd levát fordítanak népgazdasági beruházásokra, két és félszer altnyit, mint 1949-ben. Csehszlovákiában ma már másfélszer, annyi terméket gyárt az ipar. mint a há­ború előtt. Az ötéves terv végére 1953-ra eléri a háboruelótti termelés kétszeresét. A Német Demokratikus Köztársaság ipari termelése egy év alatt 21.3 százalékkal emelkedett. . A kapitalista országok urai látva a szo­cializmus halhatatlan eszméinek diadalát, mindnagyobb előkészületeket tesznek egy újabb háború kirobbantására. De az egyszerű emberek milliói, akik békére, igazságos társadalmi berendezkedésekre vágynak — a kapitalista országokban épp úgy, mint a gyarmatokon, remény­kedő tekintetüket a szovjet hatalom felé fordítják, a Szovjetunió, valamint a népi demokratikus országok erejéből meríte­nek biztatást és útmutatást harcukhoz. Ennek a jegyében írta alá a Béke Világ­tanács felhívásait a világ lakosságának egynegyede. Ennek a jegyében rendeztek hatalmas tüntetés», a teheráni diákok az angol-amerikai imperialisták ellen. Iráni és egyiptomi zászlókkal és táblákkal fel­vonulók az utcákon követelték, hogy az angol-amerikai imperialisták hagyják el a Szuezi*csatonia övezetét és mondjanak le az^ iráni olajról. Az imperialista tábor vak és süket vezetői ebben a helyzetben visszaaka,rják forgatni a történelem kere. két. Olyan tűzfészkeket hoznak létre, mint a déli határainkon Tito Jugoszláviá­ját. Nyugat-Németországban fasiszta had­sereget állítanak föl, föíélesztik a japán militarizmust. A béke erői azonban le- gyozhetetlenek. Az új háborútól elsősor­ban az imperialistáknak van félnivalójuk; Mint ^ ahogy Malenkov elvtárs • mondotta: „zíz imperialisták által kirobbantott első világháború országunkban a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom győzelméhez vezetett. A történelmi tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az imperialisták állal ki­robbantott második világháború Közép, cs Délkelel-Európa országaiban a népi demo­krácia létrejöttéhez és Ázsiában a nagy kínai nép győzelméhez vezetett. Lehet-e valamilyen kétség afelől, hogy ha az im­perialisták kirobbantanak egy harmadik világháborút, akkor ez a háború nemcsak egyes kapitalista országok sírját fogja megásni, hanem qz egész kapitalizmusét-” A Szovjetunió fennállásától kezdve a nemzetközi biztonság, a dolgozó milliók együttműködésének tevékeny harcosa és előmozdítója. A Szovjetunió következetes békepoiitikéja, a szocialista állam alap­jából adódik. A Szovjetunió birtokában van az atomenergiának és ezzel megdön­tötte az USA vezető köreinek az atom­monopóliumról táplált reményeit. . Mint Sztálin elvtárs október 6..i nagyjelentő­ségű nyilatkozata rámutatott, a Szovjet­unió hajthatatlanul küzd az atombomba betiltásáért és az atomenergiának kizáró­lag polgári célokra való felhasználásáért. A Szovjetunió mögé bizalommal tömörül* itek a békéért folyó harcban, mint a béke HARCBAN A NOVEMBER 7-1 FELAJÁNLÁSOK TELJESÍTÉSÉÉRT izemüok túlteljesítette tervét, újabb gépsorokat állítottunk át gyorsbúzásra Sömoskő község villamosításának munká­latait ezidáig 55 százalékra teljesítettük. A távvezetékek kiépítésének munkálatait 80. Százalékban fejeztük be.. Jelenleg az elosztóhálózaton dolgozunk s A Salgótarjáni Acélárugyár jelenti: A november 7-i vállalások teljesítése nagyban hozzájárult, hogy az üzem ezévi globális tervét eddig 05 százalékra telje­sítette, vagyis október 25-én már a no. ve ml »er 5-i tervén dolgozott a gyár. A legjobb iizemrészleg az öntöde, amely már a decemberi tervén dol­gozik. A hengerdében nagyszerűen alkalmazzák a gépek jobb kihasználásáért indított mozgalmat. A gyorshengerlésben Vilcsek Ferenc, Szlovacsek Béla párttagok, vala­mint Pintér János pártonkívüü példamu­tatása során Kazár Ferenc 264, Ozsvárd Bálint 261 százalékot értek el gyorshen- gm léssel. A kezdeményező dróchúzóban a dolgozók egymásután kérik a gépek meg­gyorsítását. Eddig 4 gépsort állítottak át gyors­húzásra, amellyel elérték, hogy az üzemben 100 százalék alatt teljesítő nincs­A gyárban már sokan teljesítették no­vember 7-i felajánlásukat. Diósi István csiszoló már jövő év június 24-i, Csabai Sándor hegesztő március 6.i, Ispán Mi­hály öntvénytisztító március 31 -i, Nagy János formázó március 1 -i, Balázs Ferenc ötnvényfaragó március 4-i tervét teljesí­tette, Kiss Pál sztahanovista öntvény-tisztító pedig október 24-re befejezte 1952. évi tervét. A Gazda-mozgalom keretében augusz­tus hónapban több, mint 190 ezer, no­vember 7-e tiszteletére eddig 60 ezer fo­rint értékű anyagot takarítottak meg. Megjavult az üzemben a munkafegyelem is. A harmadik negyedév átlagos havi 25 hiányzójáról 20—21 re csökkent a mu- lasztók száma. Újabb községekben gyullad ki a villany 7-én Az AVESz jelenti: November 7-re tett vállalásunk, a me-'' lyet a községek villamosításának - meg­gyorsítása érdekében tettünk, már októ­ber végére szép eredményeket; hoztak. Nógrádmégyer községbe beépített ‘transz­formátor állomáson már kigyulladt a vil­lanyfény, s ■ a község villamosításával mintegy 80 százaléknál tartunk. Minden lehetősége meg van annak, hegy november 7-re Nógrádmégyer dolgozói villanyfény mellett ünnepel­hetik az Októberi Szocialista Forra­dalom évfordulóját. minden igyekezetünkkel azon le­szünk, hogy november 7-re Somosliö község is megkapja egészséges em­beri élethez szükséges villanyfényt. Magyargéc község villamosításának mun­kálatait eddig 59 százalékban elvégeztük. November végére Magyargéc és Kuranc . berény dolgozóihoz is eljuttatjuk a vil­lanyfényt. Salgó-Kúna teljesítette november 7-i vállalását Vállalatunk ezidáig 78.000 forintos anyagniogtakaritást ért el. Jé ered­ményt fád felmutatni- Margittáré üzem, ahol a november 7-re tett fel­ajánlásából eddig 271 tonna szenet tel­jesített. A termelés fokozását elősegí­tette. hogy Várai üzemvezető éjjel is lejár az üzembe és minden igyekeze­tével biztosítja a termelés fokozásá­nak műszaki előfeltételeit, közvetlen segítséget nyújt, tanácsokkal látja el az üzem dolgozóit kötelezettségválla­lásuk te jesltése érdekében. Salgó-Róna üzemnél Fülöp Istváü gábor csapata ehavi tervét 156 száza­lékra teljesítette. Salgó-Róna dolgo­zói teljesítették Rákosi eivtársnak tett fogadalmukat és eddig 984 tonna szenet termeltek terven felül novem­ber 7-e iszteletére. Dolgozóink kiemelkedő eredményt érnek el a tervteljesítése, az anyagtakarékosság terén A november 7-i munkaverseny folya­mán vállalatunk 27 dolgozója fejezte be az 1951. évi tervét. Molnár István sztahanovista csiszoló, aki' november 7-e tiszteletére vál­lalta, hogy 1952. évi tervét decent- her ,21-re befejezi, jelenleg 1952 szeptember második felén dolgozik. Égner Józsefné sztahanovista magkészítő terv-teljesítésével 1952 március hónapba lépett. Kiemelkedő eredményt értek el a november 7-i munkaverseny során áz öntödei új formázó nők, akik október 11.én fogadalmat tettek Rákosi elvtárs­nak, hogy november 7-re tiszteletére 100 százalék fölé emelik termelésüket. A 17 gépformázó nő közül mindössze 3 női dolgozó termel 100 százalék alatt. Termelésük fokozását különö­sen a munkamódszerátadó brigád mozdította élő. A munkaniódszeráiíwlásnál lelkiistnereli. s és jó munkát végzett; Egner József bri­gádvezető, valamint Lipták János öntödei művezető. A Gazda-mozgalom terén a vaselőké- szíiő „Öléves terv”brigád lúlszárnyalla november 7-i vállalását. Vállalásuk két mázsa különböző színesfém megtakarítása volt. Október 29-ig 3 mázsa 30 kg színes­fémet takarítottak meg. bossulh-tárón naponta ismertetik az eredményeket Kossuth-táró üzem e havi tervét eddig 90.6 százalékra teljesítette. 17-én helyes átcsoportosítással, jó munkaszervezéssel napi tervét 103.8 százalékra: teljesítette az üzem. j Ehhez hozzájárult Laudai László üzemvezető, aki a csoportos pMér~ j éjt esi miinka beindítására tett vál­lalást és azt teljesítette. Az üzemnél a bányász darabbéresek 51 százaléka teljesített terven alul szeptem­ber hónapban. Eddig ezt a számot sike­rült '31 százalékra' leszorítani. A munka­idő helyes kihasználásával, Sólyom István és Zsidai László sztahanovisták pedig munkamódszerük elterjesztésével harcol­nak azért, hogy mindenki Teljesítse, túl­teljesítse napi tervét. Az üzem legjobb csapata Zsidói Já­nosé, aki vállalta, hogy napi elő­irányzatát 3 mázsával túlteljesíti és ezidáig 18.7 mázsás túlteljesítést crl el. Á felajánlás egyik mozgatóereje e ver- 'senynyilvánosság. A bánya bejáratánál lévő vej-senytáblára kiírják, hogy az egyes csapatoknak 'mennyit kell teljesíteni, utána pedig:; az elért eredményt, amit a hangszórókon keresztül tudatosítanak a dolgozókkal. A legjobban teljesítő. dolgozóknak a kultírgárda rendszeresen ' kultúrmű­sort. ad. Kossuth-táró eredménye is hozzájárult, hogy a vállalatnál eddig 364 fő teljesí­tette felajánlását és példa arra, hogyan kell a 100 százalék alatt teljesítők számát csökkenteni, amely vállalati viszonylatban a produktív dolgozóknak 75 százalékán tette ki szeptemberben. legfőbb zászlóvivője mellé a népi demo­kratikus országok, a nagy kínai nép, a bátor koreai nép, a demokratikus Né­metország erői, a francia, olasz, spanyol, görög munkások, a bátor jugoszláv haza­fiak az imperialista leigázók ellen har­coló gyarmati és függő országok népei is. A szovjet állam sikereinek forrása,. a Bolsevik Párt, amelyet Lenin és Sztálin alkottak meg, ők dolgozták ki .a Bolsevik Párt stratégiáját és taktikáját. Bebizo­nyították a gyakorlatban, hogy a forrada­lom sikeres keresztülvitelét csak az új- tipusu, forradalmi, marxista-leninista párt biztosíthatja. Az októberi forrada­lom után a dolgozók legszélesebb tömege, miután saját tapasztalataik után is felis­merték a II. Intemaeionálé szociáldemo. krata pártjainak szerepét, határozottan elfordultak tőlük és az új, valóban for­radalmi Kommunista Pártok köré kezd­tek tömörülni. Erről tanúskodik a leg­utolsó franciaországi választás is, ahol a Kommunista Párt 1.524.443 szavazatot kapott és újra az első helyre juttatta a Kommunista Pártot. A kommunisták be­folyásának növekedésére, — mutat rá Sztálin elvtárs „távolról sem lehet, távol­ról sem szabad véletlennek tekinteni. Itt teljes törvényszerű jelenséggel állunk szemben. A kommunisták befolyása azért növekedett, mert a fasizmus uralmának súlyos éveiben a kommunisták a fasiszta rendszer ellen, a népek szabadságáért folyó küzdelemben, megbízható,... -bátor önfeláldozó harcosoknál: bizonyullak■” A kommunisták azok, akik képviselik és visszatükrözik a népek vágyait és remé­nyeit, s mind szorosabb, kapcsolatot te. reratenek a dolgozó tömegekkel, még el- szántabban harcolnak a munkásosztály egységéért, még bátrabban lépnek fel a népek nevében békéért, szabadságért folyó küzdelemben. Az Októberi Forradalom szülöttje és édes gyermeke volt az 1919-es t&nácsközr társaság is, a ‘mi nagy -pártunk,' a kom­munisták pártja is e forradalom hatá­sára jött létre. Az Októberi Forradalom vörös csillaga adott erőt az illegabüásban dolgozó kommunistáknak, hogy minden nehézség és üldözés ellenére harcoljanak hazánk függetlenségéért, dolgozó népünk szabadságáért. A Szovjetunió földjén ta­láltak menedéket — a nemzetközi mun­kásmozgalom kiváló harcosad mellett — a mi Pártunk vezetői, S szeretett vezé­rünk, Rákosi elvtáís. A Szovjetunió föl- mérhetetlcn segítséget ad dolgozó né­pünknek a szocializmusért folytatott har­cában, a kommunizmus építésében szer­zett tapasztalatok átadáséval. E segítse, get napról-napra érezzük munkánkban. A mezőgazdaság szocialista átszervezésé­ben azzal, hogyy lehetővé tette, megyénk dolgozó parasztjai kint tanulmányozhat­ták az élenjáró szocialista mezőgazdasá­got, valamint eljöttek megyénk terüle­tére, hogy segítséget adjanak a fejlettebb agrotechnika alkalmazásához, ugyanígy a szocialista iparosítás terén is érezzük nap, mint nap segítésüket, felbecsülhetet­len értékű gazdag tapasztalataiknak ered­ményét. Ez éreztette hatását a Salgó­tarjáni Acélárugyár dróthúzóüzemében, -hol szovjet mérnök tanácsai alapján ma már lényegesen többet termelünk, mint azelőtt. ,,A magyar népi demokrácia si.. hereinek egyik döntő összetevője — mon­dotta a II. Pártkongresszuson- Rákosi elv:, társ — mindez a baráti segítség, amely­ért nem lehelünk elég hálásak a Szov. jetunióriak és akitől ez a segítség nem­egyszer indulj magának Sztálin elvíárs- hak- Előrelátható, hogy ez • a- támogatás a következő években még növekedni jog és ötéves tervünk jó végrehajtásának, egész jövőnk építésének ez a segítség u legbiztosabb záloga.” Megyénk dolgozói az Októberi Forra­dalom endéke iránti hűségük jeléül és hogy méltó örökösei vagyunk az október hallhatatlan eszméinek, jobb munkával készülnek évi tervük teljesítésére, illetve túlteljesítésére. Mint Kiss Pál, a Sál-, gótarjám -Acélárugyár öntvénytisztítója. aki november 7-e tiszteletére vállalta, hogy 1953 első negyedévi tervét ezév de­cember 21-re befejezi. Egűér Józsefnél tűzhelygyári magkészítő november 7:re ezévi tervteljesítését vállalta és már 1952 február . 22-1 tervének teljesítésénél tart. Bányászaink közül- is sokan tettek föl- ajánlást november 7-e tiszteletére. Az élenjárók között van a kazári bányaüzem­nél Fejes Károly-és csapata, akik elő­irányzatukat 155.7 százalékra teljesíi ik. Vagy Juhász József csapata, délibányáit 145.6 százalékra teljesítette előirányzói, tát. Kossuth-tárói bányaüzemnél Zsiclai János csapata vállalta, hogy előirányza­tukat 39 mázsáról 42 mázsára fogja ti! ‘ jesíteni és már 52.7 mázsát termelnek. De így lehetne még sorolni a többi bá­nyászokat és ipari munkásokat- De ugyan így megyénk dolgozó parasztjai is az őszi munkák időben való elvégzésével, ter­mény-beadásuk teljesítésével, illetve túl­teljesítésével ünnepük november 7-ét. Maconka község dolgozó parasztjai már túlteljesítették burgonya- és kukorica- beadási tervüket. A még hátralevő időben tehát még nagyobb mnnkasikerekkel kell készülnünk november 7-re, harcolni kü­lönösképpen bányászvonalon a terv telje­sítéséért, illetve túlteljesítéséért. Mindenekelőtt tovább kell erősítenünk Pártunkat, fel kell vértezni forradalmi elmélettel Pártunk tagjait, hogy nocsak napsütötte időkben, hanem viharos idői­ben, nehézségek közepette is megállják helyüket, hogy áldozatvállalásra-, határta­lan hazaszeretetre tudjuk nevelni dolgozó népünket. Tegyük a Nagy Októberi Szociálisig Forradalom évfordulóját újabb sikerek és győzelmek állomásává, ápoljuk és erő­sítsük a szovjet-magyar barátságot, a proletár nemzetköziség szellemét, s ha­ladjunk tovább, tántoríthatatla-nul azon az úton, amelyet a. Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom nyitott meg a világ dolgozói, — köztük hazánk dolgozói előtt is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom