Szabad Nógrád, 1951. október (7. évfolyam, 41-46. szám)

1951-10-03 / 41. szám

2 1351. október 3. IZADAE NCGR.Yl> Pártmun ha tapasztalatai -fc Az alapszerv beszámoló-választó taggyűlése JParritnk most egy olyan nagy föladat otótt áll, mint. a pártvezclőscgek újjá- v&lasztása az alapszcrvczctektöl a mteyei l'ártbizottságokis. A Bolsevik Pártban igen nagy gondot fordítanak > vezotßsögvÄlasztö taggyűlések eloltó, ürítésére, ezért az alábbiakban cikket közlünk, hogy készülnek erre a fontos napra a Jszovjetúnióhan. amelyből a mi pártszerveaefeink is sokat tanulhanak. A BESZÁMOLÓ-VÁLASZTÓ TAG. GYŰLÉS igen nagyjelentőségű esemény a pártszervezetek életében L taggyűléseken értékelik a pártszerveze­tek elmúlt évi munkásságának erednie. nye.it, a párt vezető ség munkáját, megtör­ténik a pártvezetőség megválasztása cs kijelölik azokat a feladatokat, amelyek­nek megoldására a pártszervezetnek össz­pontosítani kell erőfeszítéseit. E taggyű­léseken a párttagság megvitatja és felül­vizsgálja az egész pártszervezet és párf vezetöség működését. Ahhoz, hogy ez a beszámoló választói taggyűlés magas eszmei és politikai szín. vonalat érjen el, hogy a taggyűlés mun­kájának eredménye mind a pártszervezet, mind a vállalat, kolhoz vagy hivatal munkájában — ahol a pártszervezet mű­ködik — megmutatkozzék, az szükséges, hogy a taggyűlést a leggondosabban ké­szítsék elő, A taggyűlés előkészítésében, a tárgyalásra kerülő kérdések kidolgo­zásában rendszerint nagyszámú parttag vesz részi • E gyakorlat teljes mértékben bevált A moszkvai „Masinoezlrcityd” gyárban például az évi munka eredmé­nyeinek összesítésével a pártvezetőség egy mérnökökből, sztahinovirtákból és párt­munkásokból álló csoportot bízott meg aneth hogy réstletesen tanulmányozza a gyárban a termelő munkát. A csoport két hétig dolgozott ,a műhelyekben és ez alatt új lehetőségeket fedezett fel a yál. lalat munkájának további megjavítására A csoport a munkásokkal folytatott be­szélgetése, valamint munkájúk megfigye­lése során sok értékes észszerűidé ja­vaslatot gyűjtött össze. Az összegyűjtött anvag nagy segítséget nyújtott a párt­szervezet titkárának abban, hogy beslá- möiója, tartalmas és konkrét legyen, nagy segitséget nyújtott a párt- és gazdasági munkában meglévő hiányosságok feltá­rásiban, lehetővé tette a kommunisták mozgósítását a munka termelékenység ejnelcséért, az önköltség csökkentéséért. A 'TAGGYŰLÉS SIKKBE sok tekih- trthen függ magának a beszámoló­nak a jellegétől Ha a beszámoló alapos önkritikán épül fel, ha a kérdések fel­tevése pártszerű és elvi jellegű, ha kon. krét tényeket tartalmaz, ha rámutat a hibákra és neréz tmvezi az elkövetőiket, akkor a vita ás eleven, konkrét lesz és elvi síkon fog lefolyni. Magától értlíetődik, hogy a beszámo­ló tartalmát a vállalat, kolhoz, vagy hi­vatal jellege szabja meg, ahol az illető pártszervezet működik. Jellegzetes felada. tok állnak például egy termelő vállalat pártszervezete előtt, ahol a taggyűlést olyan kérdések érdeklik, mint például az, hogy a pártszervezet hogyan érvényesí­ti a szervezeti szabályzatban előírt azon jogit, hogy ellenőrizheti a vezetőség gaz­dasági tevékenységét, hogyan mozgó-itja harcra a kommunistákat és pártonkívülie- ket az állami tervek határidőolőtti meg­valósításáért. Egészen más feladatokat hi­vatott megoldani egy kolhoz pártszervezet. Itt felülvizsgálják azt, hogyan folyt a harc a kolhozélet sztálini alapszabályai­nak legszigorúbb betartásáért, a kolhoz Ezcrve^eli és gazdasági megerősítésien, valamint társadalmi vagyonának megsok­szorozásáért. A hivatalokban a pártszer­vezet titkára arról számol be, hogyan segített a pártszervezet a hivatal vezető­jének és az apparátus valamennyi tag­jának munkája akadálytalan lebonyolí. tusában, hogyan segítette elő a bürokra­tizmus elleni harcot, hogyan mozdította elő a hivatali apparátus egyszerűbbé és gazdaságosabbá léteiét. Ili INDEN TAGGYŰLÉS, de különö. sen a beszámoló választói taggyű­lés, a. kommunisták politikai nevelésé­nek iskolája. E taggyűléssel fokozzák a párttagokban a felelősségérzetet, megta­nítják őket arra, hogy mindennél előbbrevalónak tekintsék a Párt és ál­lam érdekeit, fejlesszék a kommunisták­ban az elvhűségcú, a rettenheitetlenséget, a becsületességét. Ennek eléréséhez az egyedüli út a bolsevik kritika és önkri­tika lehető legnagyobb mértékű alkalma­zása a taggyűléseken. A taggyűléseknek nagy figyelmet kell szentelniük a pártoktalással kapcsolatos Verdétekre A pártszervezet titkára be­számol arról, hogyan folyt a pártszerve­zetben a kommunisták eszmei és politi­kai színvonalának emelését célzó munka. Ez természetes, hiszen minden pártszerve, zet munkájának minőségét elsősorban annak alapján lehet megítélni, hogyan szervezte meg a pártvezetőség a pártok­tatást, valamennyi kommunista tanul-e, segítséget nyujtanak-e azoknak a kom­munistáknak, akiknek a segítségre szük­ségük van. A pártgyűlés, a beszámoló megtárgyalá­sa eredményeképpen hagyja jóvá azt a határozatot, amely kötelező az egész Vi11szervezetre. A határozatban kiértéke, lik ai pártvezetőség és utasításokat ad­nak további munkájára. Mivel a párt- gvűlés határozatát a pártvezetőség mun­kájának előzetes tanulmányozása és a gyűlés alatt lezajlott viták alapján ál. lit iák össze, a határozat konkrét jellegű^ A határozatban meghatározzák a felelő­söket és a végrehajtás időpontját ia. A beszámoló választó taggyűlés záró része az új pártvezetőség megválasztása, amely igen fontos és felelősségteljes moz­zanat. A pártvezetőség megválasztása a szervezeti szabályzatban előirt feltételek mellett történik, vagyis biztosítani keil a titkos szavazást, a kritika és önkritika szabadságát. Minden kommunista érde­kelt abban, hogy a pártvezetőség új tag­jai a legalkalmasabb, köztiszteletben álló kommunisták legyenek. Ezért rend­szerint már a szavazás előtt, a jelölések alkalmával igen szigorúan járnak et a pártszervezetek. A taggyűlésen a párttag­ság tüzetesen megvizsgálja a jelűiteket, igen sokszor felszólítja őket arra, hogy ismertessék a taggyűlés előtt életrajzu­kat és pártmunkájukat. A PÁRTVEZETŐSÉG MEGVA­GY- LASZTÄSA zárt, vagy titkos sza. vazással történik. E rendszer biztosítja minden kommunista számára a demokra­tikus rcntralizinus elvének alkalmazását és azt, hogy olyan elvtársa,kát válassza­nak meg, akik erre a legalkalmasabbak. A beszámoló választó taggyűlések igen nagy szerepet játszanak az alopszerv éle­tében, mert nagy mértékben emelik a tagság eszmei színvonalát, lelkesítik és tömörítik a kommunistákat a gazdasági és politikai feladatok teljesítéséért folyó harcban. Választások Görögországban SZEPTEMBER 9-ÉN képviselőválasz­tásokat tartótnak Görögországban. A vá­lasztások eredményei megmutatták, hogy Caldarisz, Venizelesz és Papandreu úgy­nevezett „történelmi" pártjai, amelyek­nek vezetői az utóbbi években az angol­amerikai intervenciósok legfőbb táma­szai voltak — teljes csődbe jutottak. Caldarisz monorchofasiszfa és Venize-. lösz úgynevezett liberális pártja, néhány évvel ezelőtt még a képviselői madátumok túlnyomó részével rendelkeztek- A válasz­tásokon döntő vereséget szenvedtek: mindössze a szavazatok negyedrészét sze­rezték meg. Nagy kudarcot szenvedett az angolok szolgálatában álló Papandreu, a háború utáni első miniszterelnök pártja is. Görögország külföldi gazdái az idei választásokon új lóra tettek. Papagosz tábornokot, a görög hadsereg volt fő- parancsnokát léptették fel a politikai küzdőtéren. Papagosz tábornok bejelen­tette a „nemzeti mozgalom", vagy ahogy hivatalosan nevezik — „görög sorakozó" megteremtését, s egy „erős görög kor. many" követelésének jelszavával lépett fel a, választásokon. A VÁLASZTÁSI HADJÁRAT a Pa­pagosz bandáiból kikerült fasiszta su- h Oneok féke veszett terrorcselekményeinek jegyében zajlott le A görög sajtó adatai szerint, mintegy négyszázezer demokrati­kus szellemű állampolgár nevét törölték a választók jegyzékéből. Mindenféle fe­nyegetésekkel igyekezték megrémíteni, agyba-főbe verték és letartóztatták azokat, akikről tudták, hogy nem akarnak Pa­pa go.-7.ra szavazni. Az egységes demok­ratikus balodali párt jelöltjeinek megtil­tották, hogy beszéljenek a választók előtt. A szavazatszedő Bizottságok nem vették át az egységes demokratikus bal­oldali párt. szavazólapjait- Papagosz hívei viszont sokhelyütt többször is szavaztak MINDEZEK ELLENÉRE megbukott az amerikaiak terve, hogy megteremtsék Papagosz tábornok diktatúráját Görög­országban. A „görög sorakozó" alig va­lamivel többet, mint egyharntad részét kapta meg a szavazatoknak < Jellemző, hogy a reakció hiába, bnzgólkodott, nem sikerült megfojtania a demokratikus erő­ket. A választók mintegy 12 százaléka (kb. 180.000 szavazat) az, egységes de­mokratikus baloldali pártra szavazott, amelynek jelöltjei között szerepelt löb. bek között Szayfirz tábornok, aki a né­met megszállás idején a népi felszaba­dító hadsereg parancsnoka volt. Mnno- lisz, az ellenállási mozgalom egyik hőse és több demokrata, aki ma a . fasiszta börtönökben sínylődik; A görög választások ismét megmutatták az angol-amerikai beavatkozó politikája- nak kudarcát. A'Z országban egyre job­ban kiéleződik a politikai válság, ame. Ivet a külföldi beavatkozás idéz elő. S'záíás&za&ad&ág. Hiífam&U A botuii ,,AtIi€Híiciim" köuyvbiaöóvál. lalat nemrégiben adta ki a követhető könyveit: ,,Hitlernek, a iühreri íűljadi- szálláson, iS41^~42J.>c>u cíknBgíött hivatalos beszédei.“ A könyv tartalma és megjelenésének története beszédesén tanúskodik amel­lett, hoify a 7, Adenauer—.Seiiumaeher_ klikk leplezetlenül terjeszti a mélységes züllött, cmbergyíílölö, fasiszta ,»eszmé­ket“. ,-Hit.ler nem hivatalos beszédei“.iiek anyagát a hitlerizmus terjesztése érde­kében, 1947-ben Bajorországban meg. alakított Nem* éti Szocializmus Törté, nettnek Német Intézete“ rendezte, sajtó alár. Az ,.Intézet“ működésének első' ide_ jéfc mélységes homály borítja. 1931-ben ay.onban a nyugatnémet adófizetők pén­zéből 240 ezer nyugatnémet márka tá­mogatásban részesítették, amely bizto­sított a zavartalan működését. Az -in­tézet“ dolgezöinak létszámát ekkor náci tábornokokkal, fasiszta ,,történelemtu- dpsokkal“ és a fajelmélet több szakér­tőjével bővítették ki. A .»Tudományos Intézet“ tagjai közé végül kél nyugat­német parlamenti képviselő lépett be, s a díszelnökséget a bonni báb.állam el­nöke, Theodor Ileuss vállalta. Mindez természeesen az amerikai megszálló ha­tóságok támogatásával és utasítására történt. Az .-Intézet“ rendelkezésére bo­csátják az LSA kill- és bacliigymi- nisrlériumának irattárában őrzőt! do­kumentumokat. Nem véletlen tehát, hogy elsőnek az amerikai kézben lévő ,,Die Neue Zeitung“ kötőit rcklámcik­ket a fasiszta főkolompos néöi hivatás los beszéde* gyűjteményének küéíöbön álló kiadásáról. Az ..Intézet“ fő célkitűzése, hoijy feltétlenül tudományos, de ugyanakkor közérthető formában“ ismertesse a nyilvánossággal a dokumentációs anya. got s kiadványaiban szigorúan ragasz­kodjék a „történelmi igazsághoz“. Első kiadványuk szemléltetően ábrázolja, hogyan értelmezik a bonni ,,történet-tu­dósok“ a történelmi igazságot. Hitler mintegy 609 oldalon megjelent „nem hivatalos“ felszólalásai a fasiszta bor­dák Szovjetunió elleni rablótámadása idejéből 1941—42-ből származnak. A könyv nyílt props Randája az örjöngő führer zavaros eszméinek és kusza ter­veinek. Felfedi Hitlernek azt a szándé­kát, hogy alárendelt gyarmattá változ­tassa a szoeializums országát. ,,3ő0—490 kilométer szélességű területen roppant méretű katonai gyakorlóteret fogunk lé. fesíteni, ilyenmódon Oroszország hatal­mas gyarmattá változik át, a nagy Né­met B:rodaJom új Indiájává“, — mon­dotta Hitler. A könyvben kibontakozik az orosz kultúra megsemmisítésének és az orosz nép igábahajUsának esze veszeti terve is. íme, az, akt ma Mr MeCloy és bonni bikájának földjén szabadon élhet a szó­lásszabadság jogával, nem más, mint maga Hitler! ez Scorántsem véletlen, hiszen az amerikai háborús gyújtóira lók ,.hitvallása“ megegyezik az undorítóan aljas hitleri eszmevilággal. A kirgiz kolhozparasztok lelkes kölcsönjegyzése A frunzei területben levő „Vorosi- lom“ mezőgazdasági szövetkezet tagjai meghallgatták klubjuk rádióján a köl­csön kibocsájtcutáiról szóló közleményt. A környező mezőkről a munka befeje­zése után összejöttek a répatermelők. Az új államkölcsön kibocsájtásával foglalkozó gyűlés nagy lelkesedés köze­pette zajlott le. — Teljes szívből helyeslem az új kölcsön kibocsájtását, — mondotta Pú. vei Csucsupafov, a harmadik földmű- vesbrigád vezetője. — Kolhozunk, mint a. többi szövetkezetek is, nap mint nap érzik a szovjet kormány nagy segítser gél. Soha annyi műtrágyát nem szerez­tünk be, mint éppen ebben az évben. Az állam hitelt bocsájtolt rendelke­zésünkre, hogy mindent megvásárolhas­sunk, amire csak szükségünk van. Ter­melőszövetkezetünk példáján látjuk, hogyan erősödik Cvrid-cvre az ország gazdasága, hogyan lesz egyre jobb az élet. A múlt évben kitűnő cukorrépa termést értünk el — hektáronként 433 mázsát. dk röviden, de kifejezően tolmácsolta érzéseit és gondolatait Ivan Lascsenko kolhoz paraszt. — Szovjet ember vagyok cs látom, milyen bölcsen■ rendelkezik kormányunk « nép rubeljeivé!,. Elég a «i körzetün­ket venni. Nálunk a költségvetés 80 százaléka közoktatásra és egészségvé­delmi célokra szolgál. Tahinkban hat iskola működik, őszre megépítjük a he­tediket. Olyan államnak, mint a mienk, örömmel adunk kölcsön bármilyen ösz- szegrt. Valamennyi korhozparaszt és kolhoz- parasztasszony lelkes hangulatban jegy­zett kölcsönt. Legyenek a békekizottságok legfőbb szószólói a tervet segítő, a békét erősítő kölcsönnek A Második Békekölcsön jegyzés sike. re biztosítása érdekében az Országos Bókciauács felhívással fordui’tt az or­szág bókebizotteágoi félé. A felhívás így fejeződik be: „Férfiak »és nők, fújtatok és öregek, bókebizottsági ta­gok, magyar békeharcosok •— segítse­tek győze’emre a felemelt ötéves ter­vet! Mutassátok meg az ellenségnzk, hogy egyek vagytok mindnyájan a bé­ke megvédésében. Legyenek a békebi­zottságok a legfőbb szóeaú'ói a tervit segítő, a békét erősítő kölcsönnek — jegyezzétek és jegyeztessétek úgy a második békekölcsönt! ( $ Hugvag község dolgozói — oltár az egész magyar nép — egy emberként aláírtok azt a UöveteJóot, hogy az öt nagyhatalom kössön békeegyezményt. Aláírták, mert a hugyagi dolgozók is gondolkodó emberek, tudják, mit jelent a háború és a hét szabad esstondö meg. tanította ana is, hogy a béke — épí­tést, szabad ős egyre szebbé váJ-ó életet jelent. Ezért voütak egységesek, ezért írták aló valamenyien a béliefelhivás+. A béheajáífási kampány nem befeje­zd része volt a bókebizoüsúgoJs munká­jának, liánon elindítójának kellett vol­na lenne a még eredményesebb munká­nak. Nem ez történt Kufi.vagon. A bé- kttmozgalom eredményeit az egyre több oredmáuyt elérő bőkehare sikereit, a ■hugyagi békebizotbságot nem tudato­sítják a dolgozók azóle-3 tömegeivel. Az cgéez faluban egyedül az MNDSz fog. íalkozjk a békeharc eredményeinek is- mertetésével. Az MNDSz békenonapo- kat és kisgyffiésetset (szervezett a Ko­reában járt Nemzetközi Nőbizoiuág jelentésének ÍKmcrtetéséért. \ hugyagt párt szervezet vezetőit is felelősség ter­heli a zűrt, hogy a békebizottságok csupán papíron szerepelnek és tényleges eredményeket nem tudnak felmutatni. A pártv.zetőség azzal há­rítja el a felelősséget a békebizoúBág regitésfí, támogatását illetően, hogy *> sok munka miatt nein tudtak vele fog lalícozni. A békebizotaágoknak most a kölcsön, jegyzés mvnkájából is nagy részt kel­lene vállalatok. A hugyagj békebizott. tág még csak össze ram ült, hogy meg- * árgyajja, a höjcsöujegysébből hogyan vehetné H legjobba» a részét. A bé.fee- harcnak liagyagon js vannak le%#s, mozgékony katonái, csak épp-m az nincs, aki irányítaná, szervezné ezeket az erőket. Bajla Istvánul. Valkár- Ilé- ia. Dobozi Dezöcí és a többi békebi zott- sági ta-g aktív munkájúra is számít a SÓÖ miílióg bóketábor. Mi a békobizoítságok feladatai Nem más, mint a bíke cselekvő, tevőleges védelmére, való mozgósítás. Az a fed adat, hogy tejtokkel bizonyítsuk a béke melletti helytállásunkat; bizonyítsuk., hogy a békeoDtárásunk nem csupán alá­írás, hanem rondíthi tetlon béke akará­sunk megnyilvánulása. Úgy a hugyagi, mint a megyénk' !e- rüJutén lévő többi bóiebizotteágok tag­jainak feladata, hogy az igaz ért­jével agitáljanak — a béke iigyo mel­lett. Non tagadhatja senki H úgy agon, hogy sokat kaptak a népi demokráciától­.Sojíírt kaptak és ez már annyira hozzá­tartozik életünkhöz, hogy — nem is be szólnék róla. Pedig kel! róla b-szélt»'. Az őszi sáros, lucskoe utak helyett si­ma,betonjárda van, A járdáról beszél­jenek — ®ati megkíméli ökot a «. villanyról^ — ami megvilágítja a még szebb holnaphoz vezotű utat, a napköz:- ottlionról, — ami védi legdrágább kin­csünket, a gyermeket, az iskolapadok­ról, — ahol gyermekeik tanulnak. Dög- kút is épült, ami megvédi egészségüket. Es ki ne lenne büszke Hugyagon Fe­renc Miliilynó tüzér alhadnagy ftárt-t, vagy iíj. Bállá Istvánra, aki Debre­cenben tanul, togy ötvös legyen? Antal Ictváanó (Borii) oz államtói kapott kölcsönből házat építtetett. Do milyent 1 Olyan hogy az egész faluban nincs párja. Es a többi újtelepi ház olyan szép és olyan nagy, nem tudni, vár-e, vagy kastély. Mindezt- csak bekében érhették el éa mi még többet akarunk építeni. Ehhez kell a kölcsön. Ehhez a munka sikerhez a 800 milliós bék«fáhor számit a gvagi békebizottságok munkájára is. Fljön össze a békebizottság és be­szélje meg az elöltük álló nagy felada­tok megoldásának kérdőiét. A hely. pártszervezet legyeu segítője, támoga­tója ebben a munkában. A munka bi- keres elvégzése érdekében feltétlen szükséges, hogy a békebizottságok tag­jai maguk járjanak elöl jó példával. Valkár Béla 800 forintot jegyzett. O nyugodt lolküsmereUeJ Ifiereshrti fel társait és nem kéttéges, jó példájának mog leos az erodmónve. Eredményeink nagyok — mindönki látja, ezért a hugyagi békebizottságok- nak is az eredmények ismertetése legyen a fegyver. Beszéljenek « hugyagi eredmányetról é* a nagy, országépítö terveinkről, a- Punná Vtasoitlről. a Tiazailöki Erőműről, a budapesti gyorsvaautróh Ahogy Antal Istvánnóéknak kedves, felépiteht szép, nagy házuk' H ahogy minden vai]ófzinü£t>g szerint becsülei-tel oleget tesznek a békekölcsonjegyzósben is, úgy fcey valamennyiünknek vcide- nünk gzereteit hazánkat. Ezért számít arra az ország népe; hegy a hugyagi békebizottság becsülettel teljesíti haza iránti kötelességét. DISZ-paraszlfiafa!o!< felcdafq a kölcsönjegyzési harcban PÁSTUNK SZÉP ES FELELOS- SEOTELJES FELADATOT BÍZOTT a DISz ifjúságiv?: harcos meggyőző agitációval segíteni a Második Bőke. kö'csön.jfgyzés sikerét, hogy a mun­kás, parasztfiatalok jövője még sv.ebb és boldogabb legyen, mint a jelen. DISz fiataljaink, különösen paraszt­jaink fiataljainak van miről beszél­niük, hisz a tervtől ők kaptak a Jog. többet. Ötéves tervünk hatalmas beruházá­sain keresztül nagy lehetőség nyílt if. júságunfk előtt a tanulás, a kultúrdüs élet frontján. Ennek köszönhetik az órpekvadkerti parasztfiatalok,' hogy trnktoristál* lehettek, hogy mozit kap­tak. A terv biztosította az ipplyveeei paraszfiataloknak a sportpálya létesí­tését, az őrhalmi porasztfiataloknak az új kultúrházat, hogy olsajátíthassiik az alkotó szocialista kultúrát. A terv­nek köszönheti Készéi József, hogy a Szovjetunió kivá'ó egyetemén képez­heti magát, hogy Berta Gyula és Rideg József baglyasi PISz fiatalok szere, tett néphadseregünk tisztjei lehettek. A tervnek köszönheti a sokszáz pa­rasztfiatal, hogy a, balassagyarmati és a szécsényi mezőgazdasági technikumo. kon képezhetik magukat fejlett szak.. titüísfák megakadályozzák a munkásfiaíalság is'üöiázlaiásáf Amíg az ifjúság iskoláztatására a Szovjetunióban és a szocializmust építő népi demokratikus országokban hatalmas összegeket fordítanak, addig Jugoszláviá­ban a Titó.klikk minden eszközzel aka­dályozza a munkásiíjúság továbbtanulá­sát. így például bezártak minden hajó. zási technikumot, de bezártak sok kö­zépfokú technikai iskolát is. Egyes he­lyeken, ahol nyolcosztályos gimnázium működött, most már csak algimnázium van. Megszüntették a középfokú szakis­kolák tanulóinak azt a jogát, hogy egye­temre iratkozhassanak. Sok érettségizett fiatal nem mehet egyetemre, mert a fel­vételt korlátozták. Az egyetemistáktól és a főiskolai hallgatóktól megvonták az amúgy is nyomorúságos ö ztöndíjat, ez­zel a munkás, és parasztifjúság előtt be­zárták az utat az iskolákhoz. Ugyanak­kor, az egyetemek és középiskolák kapui tárva nyitva állnak a kulákok cs a vá­rosi burzsoázia gyehnekei előtt, akik nem szorulnak ösztöndíjra. A munkás, és parn‘z1 ifjúságot erőszakkal hajtják hadiobjektunlok építésére. A középisko­lákból kiszorított ifjúságnak azt taná­csolják, menjen katonai iskolákba, ahol a Szovjetunió és a népi demokratikus országok elleni soviniszta gyűlölet széllé, mében, háborús kalandokra készítik elő a fiatalokat. Ezek az intézkedések a ju­goszláv ifjakat arra osztozik, hogy még elszántabb harcot folytassanak a titóis- ták ellen. Ebben a harcban az ifjúságot az a tudat lelkesíti, hogy a szabad fej­lődést és a tanulás lehetőséget csakis az imperialista szolgák elleni harc győzelme hozhatja meg. emberekké, a fejlődő szocialista mező­gazdaságunk erősítéséhez. • A BALASSAGYARMATI GIMNÁ­ZIUMBAN az elárult évben 375 mun­kás. és parasztfiatal járt. Ma ez a szám 470-re emelkedett A tanulókból 150 munkás, 161 paraisztíiatal. A vá. rosbaa ez évben nyílt meg a tanító­képző, amelynek hallgatói között szá­mos tehetséges parasztfiatal foglal he­lyet... Mindez bizonyítja, hegy 5 éves tervünk az ifjúság ragyogó jövőjének terve, s minden fiaiéinak személyes ér­deke, hogy a Békekölcsön jegyzésével is hozzájáruljon ragyogó jövőjének formálásához. Számos parasztfintal, mint Mészáros László, a pataki Zsdánov tszcs, baja, 500 forintos jegyzésével mutatott pél­dát a többi parasztfiate-lnak. Görbe Imre érsekvadkerti DISz fiatéi SOO fo. rinfos jegyzésével adta tudtául n töb­bi parasztfiatal társának, hogy harcol a békéért, az új kultúrház felépítésé­ért, amelyre a terv száznyolcvanezer forintot irányzott c’ő, Borsos Katalin, a nógrádkövesdi állami gazdaság ifjú dolgozója 2.000 forintot jegyzett. Kije­lentette, hogy jegyzésével hozzá akar járulni az állami gazdaságok korszerű mezőgazdasági gépekkel való ellátású­iéi, hogy még többet tudjanak termel­ni, amely a béke erősítését szolgálja. Csépe János szécsényi traktorista 1.150 forintot jegyzett, megköszönve őzzel az új traktorokat s hogy résztvehűtett a traktorképzö iskolán. MI TEHÁT DISz PARASZTFIA. TÁLJAINK FELADATA? Az, hogy először saját maguk mutassanak példát a kö'csönjegyzésbcn. Alakítsanak nép­nevelő brigádokat, akik csatlakozva n. Párt népnevelőihez, dolgozzanak olyan lelkesedéssel, szorgalmasait és fáradha­tatlanul, mint a Párt néptiovc1öL Szer­vezzenek kuitúrbrigádoikat. Csasztus- kával dicsérjék az élenjárókat, bírál­ják a lemaradókat. Vállalják a röpla, pok terjesztését, a vipámhíradók szer- kesztését, faliújságokon keresztül ad- jónak Ienőületot a falun folyó béke­kölcsön jegyzésnek. Munkájukkal biz.o- oyítsák be, hogy a DISz Pártunk biz. tos támasza, legjobb, segítője,

Next

/
Oldalképek
Tartalom