Szabad Nógrád, 1951. július (7. évfolyam, 28-31. szám)

1951-07-07 / 28. szám

A pásztói járási bizottság harca a jövő évi kenyérért Megyénk katolikus papjai elítélik a Grösx-handa állam és egyháaellenes fíasaees kiivését M DP NÚGRADMEGYE VII. évfolyam 28. szám Ára 50 fillér 1951. július 7 TANULJUNK A PERBŐL Rákosi eivtárs a leleplezett áruló Re bandával kapcsolatban megálla­pít ia, hogy: „Az eilenség megtiz. szerezett energiával, megszásszo rozolt erővel vetette magát a harcba ,, Az osztályharc a proletárdiktatúra viszo­nyát között még eBceseredettebbé vált.“ Rákosi elvtársiak ezt a megállapítását igazolja az elmúlt hetekben leleplezett, ártalmatlanná tett Grösz-banda. A meg. vert ellenség nem nyugszik egy pilla­natra sem, újra és újra szervezkedik a régi rend visszaállítására, dolgozó nép szabadságának, jogainak megdöntés sőre, Az ellenség felett aratott új győ­zelemnek nemcsak az a jelentősége, hogy megvédtük ötéves tervünket, hogy megvédtük gyermekeink mosolyát és békéjét, hanem pz is, hogy ismételten lelepleztük azokat, akik a grőszék, a hagyókovácsok, a vitőzfereneek mögött állanak. Lelepleztük a gyilkosokat megáldó Vatikánt, lelepleztük a nem­zetközi nagytőke újabb mesterkedeseit, kimutattuk, hogy Grőszék összeeskövé. esnek szállai végső lépcsőfokon hová vezetnek. Grőszék1 a harmadik világhá­borúra támaszkodtak, napok , vagy he. tek kérdésének tartottét ennek megin­dulását. Es honnét kaptaki erre bizta­tást? A Tito-bandától, az amerikai kö­vetségtől, azoktól, akik már sok ko­reai falut a földdel tettek egyenlővé. Ezek a gyilkosok,, árulók, valutaüzérke. dők, a vallásos érzületű dolgozók ado­mányaiból szeretőket tartó lelki kufá- rok ismeretesek a mi megyénkben is. A Grősz.per vádlottat nem voltak valami közismert emberek, de a régi rend urait, papjait és minden nyomorúságát, amit ezek vissza akartak állítani, is. meri a mi megyénk dolgozó népe is. — Ennek az ellenség felett aratott győi. Kelemnek ez is egyik jelentősége, hogy dolgozó népünkben újra magasba csa­pott a gyűlölet lángja. Akik elfelejtet, ték a múltat, most a Grösz-pemél vilá. goaan látják, hogy boldog jövőnkért órá-ról-órára kemény és következetes harcot kell folytatni az ellenség ellen. Nem lehet elfelejteni, hogy Krulik Fe. rene nógrádinegyei paraszt a múltban SO pengő komenciót kapott egy évre, hogy Molnár Mihály, aki a felSzalta- dulás után kapott 8 hold földet, a múltban 20 éven át volt cseléd. Mit akartak ezek az elvetemült banditák. Azt. hogy Garamvölgyi Ferenc széeséi. nyi dolgozó paraszt újra hajnali 3-tól éjjel 11-ig dolgozzon, hogy fia, aki most tüzériskolán van, apja régi caelédsorsára juttassák. Egy eleven börtönné akar. ták tenni az egész országot, ahol újra. Siófok1, Orgovány százszorosán gyilkos korszaka pusztította volna a dolgozók legjobbjait. A bűnösök elnyerték méltó büntető. Süket. Velük együtt ott ült a vádlot­tak padján a pápa. Szólt a vád beszéd H, Tito .bandának és az amerikai im­perializmusnak is. Megyénk felháboro­dása nemcsak a Grösz-bandát Ítélte el, de még jobban megacélozta elszántsá­gát, tudva, hogy a világ háborúra uszító fele, vagyis a kapitalista kor. nyezet fokozottabb éberségre kötelez. Egy pillanatra sem tehetjük le a fegy­vert, amellyel ezt a győzelmes csatát is megvívtuk'. Most kell jobban dolgoz, ltunk, amikor miénk a föld, miénk a gyár. Ezt az érzésüket fejezik ki a dolgozók levelei és táviratai is. „Grósz aljas bandájának és véreshezű gazdái­nak üzenjük, hogy az aratás.cséplés és e begyűjtési munkálatok időben, 100 százalékos elvégzésével fűzzük szoro­sabbra a m/unkás-paraszt szövetségei és erősítjük a Szovjetunió vezette béke. tábort“ — írják a pásztói járási ta­nács dolgozói. Meg kell tanulni, hogy az ellenség minden rendű és rangú ügynöke széles egységfrontot alkot. A tojásbeadást, az aratá&t-cséplést szabotáló kulákok, a klerikális reakció, a gyárak és üzemek termelését akadályozó jobboldali szó. ciáldemokraták megtalálják az egy­máshoz vezető utat. A tanácsban meg. búvó volt katonatisztek jól segítik' a ku. lákságot, az üzemek ellenséges elemei pe­dig a szervezetlenséget, a selejtgyár- tást segítik elő. Végsőfokon pedig azoknak segítenek, azokkal vannak egy, ségfrontban, akik nem régen a vádlot­tak padjában ültek. Az ellenséges ősz. tályidegen, karierista elemek alulról jöunek be különböző funkcióba, leg­főbb céljuk pedig a párttagság elérése. Ezek egymást segítik, egymást tolják előre, egymás hibáit, tudatos kártevő, seit ..kéz-kezet mos“ elv alapján ke­nik el. A Grősz.per megvilágította előttünk hazai ellenségeink és a nemzetközi reakció szoros kapcsolatát. A valló, mások soha ennyire előttünk világosan nem álló módon bizonyították be, hogy az ellenség előszeretette] támaszkodik a tudatlanságra, a hiszékenységre, a kü­lönböző babonákra. Az ellenség ötödik hadoszlopának leleplezésével súlyos vereséget szenvei. dett a hazai ég nemzetközi reakció, ugyanakkor győzelmesen, megerősödve került ki a harcból dolgozó népünk. Ezért minden hála és szeretet nagy Pártunk és szeretett Rákosi elvtársunk felé száll. A győzelem felett érzett öröm, a Párt és Rákosi elvtárs feló szálló hála azonban arra is kötelez, hogy a Grösz-per tanulságai után még jobban helyt kell állanunk a minden, napi munka, a termelés vonalán, mint eddig Nem lehet méltóbb vá’asz*- adni Grőszék aljas gazdáinak', mint szoro­sabbra vonni sorainkat, mint idei bá kearatásunkat a legkisebb szemvesz- tesóggel elvégezni, mint magasabb szer. vezettségi fokra emelni a gyárak, bá­nyák termelését. Nem lehet különb választ adni. minthogy következetesen felkutatjuk és leleplezzük az imperia listák ügynökeit, hogy egy pillanatra sem tévesztjük szem elől: ismét megi- vertük az ellenséget, de az még nem tette le a fegyvert, csak elrejtette és várja a pillanatot, hogy ellenünk fel­használja. A Gröaz.perben még jobban mégis, mertük' ellenségeinket és megerősödött bennünk, hogy ők minden reményüket hatalmuk visszaállítására, az új világ, háborúba vetik. Épp ezért még kemé­nyebben állunk ki a béke frontján és azt a közel 160.000 aláírást, amellyel megyénk dolgozói az öt nagyhatalom megkötését követelik, munkánkkal is alátámasszuk. Megerősítjük aláirásun. kát az éberség fokozásával. Itt nem le­het megfeledkezni arról, hogy az éberség az egész dolgozó nép ügye. Egy funkcionárius bármilyen fejlett legyen is, nem képes olyan széleskörű ismeretekkel rendelkezni, mint a dől. gőzé nép. Csak ott lesz az éberség vá. lóban eredményes, ahol nemcsak a vft. zetők, hanem minden dolgozó gyako. rolja. A dolgozó nép ítélt. Ez az ítélet pedig legyen messzeharsogó fi Érveimet tetős hogy népünk egységesen áll szem­ben békénk, demokráciánk) minden el­lenségével. Legyen intő példa arra, hogy aki demokráciánkat veszélyezteti, aki felemeli kezét szabadságunk ePr- — bárki legyen az —, lesújt rá a dol­gozó nép, a törvény vasök'le. A növényápolás befejezése után egymást segítve a békearatásért A varsányi Dózsa és a rimóci Kossuth tszcs tagsága kölcsönös se­gítségét nyújtanak egymásnak a ta­karmány begyűjtés és a kukorica har­madik kapálásának az aratási munka megkezdéséig váló befejezése érdeké­ben. A rimóci Kossuth már befejezte a növényápolást. így a kölcsönös meg­egyezés alapján elhatározták, hogy az aratási munkák folyamán is segítik egymást mind gyalog, mind fogaterő- ve[. \ Közösen arat a nógrádi I. típusú tszcs A nógrádi X. típusú Béke termelő Isoport tagjai is megkezdték a béke- kratást. Hogy elkerüljék a szemvesz- leség'St cs hogy előbb befejezzék az aratást, brigádokat alakítottak. TTgy határoztak, hogy annak a tagnak aratnak, akinek előbb érik a gabo­nája. Maréban minden $%em gabonáért a békearatás győzelméért Balassagyarmat járás békeharcosai! Minden erőt mozgósítani a búza és a rozs aratására A meleg időjárás megértette a ro­zsot, búzát, különösen a homokos ta­lajokon. így Balassagyarmat város, Szügy, Dejtár, Ersekvadkért, Örha. lom, Ipoiyszög községek haláraiban. Számos helyen elég egy ujja] megérin­teni a kalászokat, máris ömlik a szem a földre! Ennek ellenére még most sem kezdték meg az aratást. Számoljátok fel a ,.ráérünk mi. arra még, hisz északi megyék vagyunk" maradi, de annál károsabb kulákler­jesztette jelszót! Erősíteni, gyorsítani kell a béke­aratást! Tegyétek magátokévá Sztálin elvtárs bölcs, előremutató tanítását: ha időben betakarítottál — nyertéi, ha késtél a betakarítással — vesztet­tél! Minden nap, minden órája azt je­lenti, hogy pereg a szem. kár éri dol­gozó népünket! Öt nap késedelem 2000 hold gabona learaíásápál II va­gon szemveszteséget jelentene! Tehát arról van szó, ha ezt a mennyiséget zsákba tudnánk tenni, fedezni tud­nánk Ipoiyszög község lakosságának egész évi ellátását. Kommunisták, tömegszervezeti béke- harcosok! Sorakozlássátok fel magatok mögött a dolgozó parasztság legszéle­sebb tömegeit és példamutatóan kezd­jétek meg a viaszérésben lévő búza. a teljes érés előtt álló rozs azonnali learatását, hogy a legkisebb szemvesz. teséggel győzelemre vihessétek a bé­kearatást! Három hete hangzott el a pásztói gépállomá* arnlás-cséplési mun ka verseny felhívása a megye gépállomásai felé. Azótjj az erdők iirti, tolmácsi, mohorai, bérceli és- a kárancskeszi gépállomások e| is fogadták és Írásos válaszukat a pász­tói gépállomás helyeit a megyeköz­pontba küldték. Erről a megyeköz­pont háxom hét óta nem tudatta a pásztói gépállomást. Három bél óta töprengenek azon a szécsényi, érsek­vadkerti gépállomások dolgozói, hogy eifogadják-e, vagy ne a pásztóiak ver­senyfelhívását. Mire várnak ezek a gépállomások? Talán arra, hogy befe­jeződjön az aratás, meg a cséplés? 140 mázsát csépelnek naponta, 16 mázsás átlagtermés IMógrádmarealon A nógrádmarcali állami gazdaság. ^ bem is lendületesen halad a cséplési munka. A söjpusztai üzemegy­ségben egy 1001-es gép végzi a csép. lési munkát. Ifj. Varga Sándor fele­lős gépkezelő vezetése alatt este 6 óra. kor már 140 mázsánál tartanak. Ifjú Varga Sándor büszke öntudattal újsá­golja Pi városi László gazaaságvtsető- nek: — ,-A szemveszteség olyan kevés, hogy meg sem lehet állapítani.“ Ez valóban így van. Komolyan fél. készült a csénlési munkára. Jól megja­vította gépjét, amelynek. eredménye már most megmutatkozik, mert a mai 'napon is — igaz, hogy már este 0 óra az idő — de már 140 ;mázsát kiosépcU tek. Tóth Alajos üzemegység vezető, nek is boldog ujságofriiváloja van Pi- varcsik eivtárs felé, — 16 mázsás az átlag — mondja. Még hozzáfűzi: ,,16 mázsás csapás a Grösz bandájára” Pivarcsi elvtárs el. mondja, hogy az ütemtervben őszi ár. pából 11.5 mázsát irányoztak elő, majd a dolgozók elhatározták a kon. gresszns tiszteletére, hogy ezt feleme­lik 12.5 mázsára. A cséplési átlag most mást mutat. 16 mázsás átlagered. mény left! Igen, ez a nagy termésátlag arról beszél, hogy Vrbankovics József fogatos növénytermesztő brigádja a fejlett agrotechnika helyes és időbeni alkalmazásával biztosította e nagy ter­méseredményt. Karcolt érte kommunis­ta becsülettel, A vetési munkák ide. jen még a vasárnapokon is megszervez, te a munkát. Idejében learatták az árpát. Ezzel a nagy termésátlaggal Ubrankovics József fogatog brigádve­zető érdemesé vált a Magyar Népköz- társasági Munkaérdemrend aranyfoko­zatának elnyerésére. Megérdemli, becsű, lettel dolgozott a brigád tagjaival együtt a 16 mázsás átlagtermésért. Most azért versenyeznek, hogy vállalá­sukat — amely úgy szól, hogy az őszi árpa aratás.cséplést. ezzel egyidő- ben a másodvetés elvégzését — július 4 helyett, július S-án befejezzéle, mert akkor fognak hozzá a búza artásáhos. Ezt a betakarítási csatát is határidő előtt akarják befejezni. O zalmatercs június 60, szombat. ^ E yap délelőttjén állt munkába a szécsényi állami gazdaság cséplőnév je. A gép moraja betöltötte a határt,. Eljutott a völgyben elterülő község .ünneplőbe öltözött“ parasztvaiho? :s akik közül számosán mondogották, hogy ..lám mit men nem ér n? ember, Péter Pálkor nemhogy csépelni, de még aratni sem szoktak aeelöt’“. Igen. ez így volt régen, de azóta már nagyot fejlődött a világ, vele együtt a mező. gazdálkodás is. amely - nőt. da nyomán egyre nagyobb fejlődésnek indul és nagy eredményeket ér. el me­gyénkben is. Ezt bizonyítja a szócső- ■nyi állami gazdaság példája, amely mái; nem• Péter.Pálhoz igazítja a -munka végzését, hanem a haladó agrotechni­kához, az a/nj felépülő minisztertaná­csi határozatra, amely arra inti a dől. gozó parsatokat, hogy a ..szemveszteség elkerülése és a termés jó minősége ér­dekében az őszi és tavaszi árpát sár. gacrésbcn arassák le.“ A sz-ócsórt.yi gaz­daság így cselekedett. Versenyben árut., ta le a 20 katasztrális hold őszi árpát. A cséplő lázas munka folyik. A leszerződött dolgozók örömtől telt szívvel dolgoznak. Ktduzsa József kar­ján megfeszülnek az izmok a súlyáé kévék alatt, amit Bárány Jánosnak adogat fél a cséplődobra. Illés Mi. hály ügyes mozdulattal metszi el a szalmakötelet és már adja is Bozsó Jó­zsef kezébe, aki valósággal tömi a (lép száját súlyos kévékkel. Cseri András, Pctrovics Ferenc, meg a fiatal Kor. váth Laci a zsákba ömlő nagy fajsú. lyú árpa-szemeket figyeli. — Ügyesen, kell dolgozni — mondja Cseri András, miközben beköti a zsák száját — mert nem, telik bele 15 perc sem, máris meg. telek a zsák I gaz amit mond, mert az et.núli ■* évinél sokkal nagyobb a tér. mis, amit bizonyít az, hogy alig egy órája indultak és a mázsán, 7 teli zsák várja a mérést. Lázas munkában ta­láljuk Juhász Józsefet, a gazdaság igazgatóját is. Arról beszél a gépkeze­lőnek, hogy valami hiba van a gén. ■nél, a tövekbe so-k szem kerüli. Úri László és Bércé István gépkezelők máris a gép félé indultak, bann meg. állapítsák a hibát. Juhász József igaz­gató még utánuk szól — jól nézzetek körül, hal pereg a szem-. B-nr,veszte­ség nélkül leeü megnyerni ezt a csa. tát. Juhász igazgatóval együtt ugyan, ilyen felelősséggel végzik munkájukat a cséplőrmmkások. Tudják, hogy a 13 és fél inéizszás átlagtermés — amely túlhaladja az ütemtervben lefektetett átlagot — a. békét erős'ti, az ő aszta­lukra biztosít nagyobb darab kenyeret, Kommunista példám utatás Dinka János szécsényi dolgozó pa­raszt, pártvezelőségi tag 800 négy­szögölről 1160 mázsa őszi árpát ara­tott le. Beadási kötelezettségének a géptől tett eleget 130 százalékra. Ugyancsak 130 százalékra, teljesítette beadási tervét Garamvölgyi Fereus dolgozó paraszt is. A kisterenyei állami gazdaság párosverseny felhívása "A nógVádmarcaU állami gazdaság példáját követve a kisterenyei állami gazdaság dolgozói Alkotmányunk ürms. pének tiszteletére az aratás-csépHsi munkálatok sikereg elvégzése érdekében párosversenyre hívta ki a salgótarjáni állami gazdaság dolgozóit, Versenyki­hívásukba foglalták, hegy az őszi ár. pát a tervbe vett S nap helyett S nap. pál előbb learatják, valamint a rozsot és a búzát Is határidő előtt bet a ka rí l.j á k, a cséplési munkákat időben elvégzik. Párosversenyszerzödésükben továbbá vállalták, hogy 250 kataszteri hold bú­zát. viaszérésben, 152 kataszteri hold zabot sárgaérésben learatnak és gabo­naterületük 40 százalékát aratógéppsl aratják le. Az aratási munkák után azonnal hozzálátnak a tarlóhántáslwz és a cséplés befejezésével egyidejűleg augusztus 5-re 30 holdat vetnek be másodvetéssel. A munka zavartalan biztosítása érdekében a gépel; dolgozói és a traktoristák vállalták, hogy az aratás, a cséplés és a tarlóhántási munkálatoknál a gépkiesést a legmini­málisabbra csökkentik. Vállalták azt is, hogy a learatott gabonának 70 szá­zalékát osztagba, 30 százaiéitól köz­vetlen a cséplőgéphez hordják. A csáp- lésnél dolgozók vállalásukban a napi normát túlteljesítik. Vállalták a 100 százalékos gyommentességet. Balogh János traktorista vállalta, hogy megszünteti a gépkiesést és úgy szervezi meg a munkát, hogy nappal csépelni fog, éjjel pedig a szántást, vagy a tárcsázást végzi. Példáját kö­vették Pető Péter és Guba Márton ál­lattenyésztési dolgozók is, akik munka­idejükön felül 2 katasztrális hold bú­za learatását vállalták. Boltos József a dorogházi üzeme Hő­ségben a munkaidőn túl 5 hold tavaszi árpa learatását és betakarítását vál. lalta, A nógrádlcövesdi állami gazdaság dolgozói — miután 100 százalékig ele­get tettek a növényápolási, munkáknak, SO hold őszi árpát learattak, 40 szá­zalékát géppel. Koldankint 14 mázsás átlagtermést értek el. A hétfői nap fo. lyamán megkezdték a vi-aszérésben levő búza aratását is. Sámson,háza dolgozó parasztsága iá végzett az őszi árjra aratásával. A köz­ség dolgozói valamennyien vállalták, hogy viaszérésben, avatják le. a húzót és teljesérésben a rozsot. Elhatároz­ták, hogy a cséplőgéptől egyenesen ad. jak be a fölösleges gabonát a termény-• begyűjtőnek. De munkájukat akadályozza., hogy <t Salgótarjáni Állami Erdőgazdaság <t közös szérű helyéről nem szállítja el időben a kitermelt fát. Kelye.s volna, ha az Erdőgazdaság vezetősége odahat., na, hogy a fa minél előbb lekerülne a közös szérűről, mert a kártevő álla. tok nagy veszteséget okozhatnak a le. aratott gabonában. Versenyben dolgozó parasztságunk A salgótarjáni járás egyéni gazdál­kodói között is megélénkült a verseny. Maconka községben 14, Mátranovákm 40, Nagybátonyban 00 dolgozó paraszt áll versenyben. Nagybarhánp és Kis- barlcány községekben a legutóbbi gaz. dagyülés alkalmával számos egyéni dolgozó paraszt hívta ki egymást tér. ménybelakarítási és terménybeadási versenyre. A két községben 35 dolgozó paraszt lépett egymással párosverseny­re. Nagybarlcányban, Kisbarkányban, MArkházán a tanácsok aratóbrigád o. kát alakítottak, hogy ezáltal ■is meg. gyorsítsák az aratási munkák befeje­zését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom