Szabad Nógrád, 1951. június (7. évfolyam, 22-27. szám)

1951-06-02 / 22. szám

Megbirkóznak az ói élet nehézségeivel Tereskén Mi akadályozza a munkaversenyf Forgácslejtősön es az Acélárugyárban? Az autéagitációs-gárdák helyzete Nagybátonyban VII. érfolyam 22. szám Ára 50 fillér 1951. június 2 Javítsuk meg a járási tanácsok munkáját Munka versennyel, a békeharc megyénk fiataljai fokozásával készülnek a VIT-re Az elmúlt héten e járási tanácsolt üléseket tartottak; amelyeken meg­tárgyalták a begyűjtés hátralékos teljesítését, a cséplési ellenőrzés, va­lamint az új begyűjtési rendelet vég­rehajtásának előkészítését, az időszerű mezőgazdasági kérdéseket, tehát a növényápolást, a gyomok irtását, a széna betakarítást, aratás; eséplés előkészületeit, majd a, községi állandó bizottságok munkájáról, az elért ered­ményekről és hiányosságokról is tár­gyaltak. Az értekezleten résztvevő, járási tanácstagok mindenütt nagy érdeklő- .rléssel szóltak hozzá a napirendi pont­hoz. Megértették annak jelentőségét, hogy milyen fontos feladat a hátra­lékos begyűjtés végrehajtása. Nincs szükségünk arra, hogy tároljuk a ga­bonát, hiszen bő termés elé nézünk, gondos munkával olyan aratást fo­gunk végezni; amelyből • bőven fog jutni arra. hogy szép fehér kenyérrel legyen ellátva a falu dolgozó paraszt­sága. Ott, ahol a tanácsok jó felvilá­gosító munkával elmondták ezt a dől- gozó parasztoknak, meg is lett az eredménye. A salgótarjáni járásban Mátranovák község tanácsának állan­dó bizottsági tagja rá is mutatott, hogyan lehet jó eredményt elérni. Az a dolgozó paraszt, amelyik valamilyen begyűjtési kötelezettségéből elmaradt, csak örömmel vette kormányunknak azt a határozatát, amelyben ki­mondja; hogy a begyűjtést nem min­denből teljesítő dolgozó paraszt most gabonával teljesítheti az elmaradást, Mátranovák községben ezt a tanács tagjai népnevelő munkával tudatosí­tották 3 faluban. Az eredmény az lett, hogy egy nap alatt 3 mázsa fö­lös gabonát, tudták bkgyújeni. Ugyan, csak jó eredményről számol be a pász­tói járás tanácsülésén Kiss Pál Kis- bágyon községből, aki elmondta; hogy' ott, ‘ ahol nem megy jól a begyűjtés, ott sem a . pártszervezet, sem a tömeg, (szervezetek és maga a tanács sem mondja el a dolgozó parasztoknak a begyűjtés fontosságát Náluk is így volt . ez. De mikor felismerték, hogy mit. jelent az ország erősödése, bé­kénk védelme szempontjából a jó be­gyűjtés végrehajtása, valamennyien népnevelő munkára indultak. Emellett megszervezték a nyilvános ■ versenyt. ‘Versenytáblát állítottak fel a köz­ségben. ame’yen állandóan ott sze­repeltek az állammal szembeni küte-. lezettségét jól teljesítő do’gozó pa­rasztok nevei, de ott szerepeltek azok is, akik az ellenségnek felülve húzód­tak a begyűjtés teljesítésétől. Ilyen volt náluk Kiss Pál Ferenc dolgozó paraszt, akinek kiírták a nevét, mert nem teljesíti a begyűjtést. Kiss Pál Ferencnek a felesége látta meg, hogy az ö családjuk oda van irva, ahol nem teljesítik a beadást, Az asszony clgondolkodott rajta, hát nekik is van olyan fontos a béke mint másnak, hi­szen náluk is vannak gyerekek, van szép portájuk és eddig húzták-halasz­tották a beadást. Másnap Kiss Pálné 150 darab tojást vitt a begyűjtési helyre. Erdőkürtröl Nánai János tanácstag elmondta, hogy mennyivel könnyebb a mostani begyűjtési rendelet, megér­tése és. végrehajtása is. De hogy ezt végre tudják valóban hajtani, nem szabad elhallgatni, hogy amíg fel nem szabadult az ország, milyen bi­zonytalanságban éltek a dolgozó pa­rasztok, nem tudták, hogy mikor fog­ják elárverezni földjüket, mikor veszi el a kulák tőlük a jobb darab földet. Amilyen vita alakult ki a begyűj­tés kérdésénél, olyan gyengének mond­hatók a növényápolási munkákkal foglalkozó hozzászólásokat. Pedig ezen a területen is van a járásoknak sok tennivalójuk. Ha megnézzük a mun­kák végrehajtásának százalékos kiér­tékelését, bizonyíték, hogy jól fel kell készülni; hogy a jó növényápolással megteremtsük a jó begyűjtés alapját, vagy az iparnak nyersanyaggal való ellátását. A növényápo'ás jó elvég­zése fogja biztosítani, hogy megjavul­jon az ellátás és bőséges legyen ter­mésünk. Van itt is tennivaló. Hiszen ha 'szétnézünk a határban, láthatjuk, hogy a kultúrnövények fejlődése mel­lett nagy mértékben nő a gyom, de néni egy helyen rozsolásra váró búza- táb’át láthatunk. Ezt e feladatot első­rendű feladatként kezeljék a járási tanács tagjai, mozgósítsák a falu dol­gozó parasztjait a munkák végrehaj­tására. Az állandó bizottságok munkájának tárgyalásánál az volt a hinyosság, hogy nem látták meg, a feladatokat csak úgy tudják végrehajtani, ha .a dolgozók széles rétegeire támaszkod­nak. Es ebben van nagy szerepe az állandó bizottságoknak, akik élő ka­pocsként kötik össze a felsőbb szer­veket a néppel. Különösen nagy a feladat^ az állandó bizottságoknak az elkövetkezendő aratás, cséplési mun­kák sikeres elvégzésében, az ellenőr­zésben, hogy ezen keresztül meg tud­ják akadályozni az e'lenség kártevő tevékenységét jövő évi kenyerünk be­takarításánál és eséplésénél. Az, hogy a járási tanács tagjai a növényápolással és az állandó bizott­ságok munkájával nem olyan széles­körűen foglalkoztak, mint ahogy kel­lett volna, annak tudható be, hogy a járási tanácselnökök, valamint az el­nökhelyettesek beszámolói neru voltak élővé téve. Számokra és szakmai kér­désekre korlátozódott le. Kevés volt benne a konkrét példa, abból ami már eredményként mutatkozott meg a községekben. A pásztói járásban a be­számoló nem mutatott rá arra, hogy hogyan érték el a növényápolási mun­kában a 83.5 'százalékos eredményt, amellyel megyei viszonylatban első helyen vannak. De kevésbbé mutatott rá a salgótarjáni járás arra, hogy mi az oka annak, hogy a növényápolás­ban le vannak maradva és eredmé­nyük csupán 25.7 százalék. Ha a já­rási tanácsülések ezeket a kérdéseket tapasztalatcsereként is megmutatták volna, máris nagyban hozzájárult volna ahhoz, hogy jobb munkaered- rnény szülessen megyéink területén. A járási tanácsülések másik hiányossága az volt, hogy az értekezlet külsősé­geiben nem tükrözte vissza annak nagy jelentőségét. A szécsénvi járás­ban az iskolában 'tartották meg a 'ta­nácsülést, nem dekorálták fel a helyi­séget, nem volt a tanácsülésnek ta­nácskozási jellege. Úgy nézett ki, mintha egy gyűlés lett volna, ahol előadó van és hallgatók vannak. El kell érnünk, hogy 0 járási tanács tag­jai érezzék, tanácskozásra jönnek össze, a járás életének megjavítása céljából, ami azt fogja eredményezni, hogy jobban felkészülnek a tanács tagjai az értekezletre. Mint ahogy az országban mindent a mi harcedzett. Pártunk irányít és vezet győzelemre, úgy a tanácsot is a Párt irányítja, vezeti. Hogy a já­rási tanácsülések nem voltak olyanok, mint amilyennek kellett volna lenni­ük, betudható annak is, hogy egyes járási pártbizottságok nem fordítot­tak kellő gondot a tanácsülésekre. A rétsági járásban a járási párttitkár csupán 10 percig volt jelen az ülésen. A széesényi járásban fí járási párt- bizottság titkára a helyettesét küldte el, aki két napirendi pont letárgyalása után otthagyta az értekezletet. A ba­lassagyarmati járásban egyáltalán nem I vett részt a pártbizottság az ülésen. | Mivel a járási párbizottság titkárai | nem jelennek meg a járási tanácsúié- f seken; arra lehet következtetni, hogy | a letárgyalt kérdéseknek nem tulaj- j donitanak nagy jelentőséget. Hiszen ; a pártbizottság titkárainak a felsza- 1 badulás óta nagyra nőtt tekintélyük a dolgozók előtt. Járási pártbizottsági titkáraink hozzászólásai nagy segít­séget tudnak adni ahhoz, hogy való­ban sikeresen tudjuk megoldani azo­kat a feladatokat, amelyek országunk fejlődését, békénk védelmét szolgálja. A begyűjtés, a növényápolás, az ara­tás, eséplés sikeres előkészítése a pártbizottságok legfőbb feladata, mert ezzel előrevisszük felemelt ötéves ter­vünk megvalósítását, a sz,ocia!izmus építését. Pártbizottságaink fordítsa­nak a járási tanácsok munkájára na­gyobb gondot és már ezzel a nagyobb gonddal segítsék a helyi tanácsok üléseinek előkészítését, ahol 0 hatá­rozatok végrehajtása le fog kerülni a dolgozó parasztokhoz, hogy megvaló­sítsák kormányunk határozatait. Áz acélgyári és megyeháza-építkezési fiatalok lelkes röpgyűlést tartottak A Salgótarjáni Acélárugyár ifjú­munkásai e hétfői nap folyamán a délelőtti műszak befejezése után a többi, dolgozókkal együttesen a ka­zánházi műhelyben gyülekeztek, hogy a DIVSz. végrehajtóbizottságának ha­tározata alapján sokkal nagyobb len­dülettel kapcsolódjanak bele a békéért folyó harcba. A gyönyörűen feldíszí­tett üzemet a derű és a jókedv töl­tötte meg. Lelkes tapsvihar közepette nyitotta meg a röpgyűlést. Szőke Kál­mán ifjúmunkás sztahanovista. — Az augusztus 6-i berlini ifjúsági találkozóra nekünk acélgyári ifiknek is méltóan kell elkészülni. Ez a vi­lágifjúsági találkozó még jobban meg fogja erőstíeni az ifjak egységét, ba­rátságát és kulturális együttműködé­sét — mondotta Szőke Kálmán ifjú­munkás sztahanovista. Beszéde után az Acélgyár legjobb, brigádja nevében Molnár Gyula V., a kongresszusi verseny legjobb brigádvezetője emelkedett szólásra és , elmondotta, hogy a magyar ifjúság országszerte nagy lelkesedéssel készül augusztus 20-ra és a világifjúsági találkozóra, brigádja nevében versenyre hívja ki Kálmán Lajos lakatos brigádját), va­lamint a gyár ifjúsági és felnőtt bri­gádját. Brigádja nevében vállalta, hogy az 1951. évre elő­irányzott 45 szegverő gépet — amelyek a komplexbrigád újítá­sával a régi típusú, elavult gépek teljesítményét 10 százalékban túl­teljesítik — 8 tagból álló bri­gádjával együtt, december 31 he­lyett augusztus 8-ra üzembe­helyezi. Továbbá a szegverő üzemben a gépek kiesését 10 százalékkal csökkenti. A versenyfelhívást Kálmán Lajos bri­gádvezető elfogadta, szavait még be sem fejezte, amikor Schütz Viktor vízvezetékszerelő bejelentette, hogy a főműhelyt csőszerelőbrigád az alkot­mány ünnepének tiszteletére újítást vezet be, mely újítás során a kábele­ket. amelyek eddig csőből készültek, túlhevítő es kazánesővekbol lógtak elkészíteni. Maga részéről vállalta, hogy Pinesák Ferencnek átadja mun­kamódszerét, . valamint teljes egészé­ben megismerteti vele a gyár terüle­tén fekvő szelepek és vízvezeték he­lyeit. A dolgozók egymásután teszik meg versenykihívásukat. Csatlakoz­nak az előttük felszó’aló versenykihí­vásához. Janiesek Ferenc bádogos brigádja .nevében véllalta a nagyko- vácsmühelyi szelepek berendezésének elkészítését, Szabó Antal a selejtfé- mek 60—70 százalékának felhasználá­sát. Racskó Béla elvtárs vállalta két szegverőgépnek az elkészítését augusztus 20 helyett július 1-re, amely két új gép elkészítésénél 60 százalékban régi anyagokat fog felhasználni. A dolgozók szocialista vállalásuk során Küner László esztergályos pá- rosversenyre hívta ki Szőke Gábor esztergályost, és vállalták, hogy ápri­lis havi átlagteljesítményüket augusz­tus 20-ig 10 száza ikkal növelik és elvtársi segítséget, nyújtanak a ter­melésben lemaradt dolgozóknak. Ugyanilyen lelkesen készülnek a VilágWjúsági Találkozóra. a megye­háza építkezés dolgozói is. Az ebédlő zsúfolásig megtelt. Patai elvtárs épí­tésvezető nyitotta meg a gyűlést, majd ezt követően a dolgozókkal is­mertették, hogy Bocsi Illés István bri­gádja nevében versenyre hívta ki Maruzs János Eákosi-brigádját, „Mi megyeházi ifjúság kőműves- brigádja tudjuk, hogy az ötéves terv végrehajtása, a szocializmus építése és a békeharc mitőliink, fiataloktól még eredményesebb munkát vár. .Pár­tunk II. kongresszusa megkatározta a felemelt ötéves tervet és a feszített terv végrehajtásában mi is kiakarjuk venni részünket, hogy ezáltal segítsük a szocializmus építését; a koreai nép harcát az aljas amerikai imperialista kalandorokkal szemben. Brigádunk vállalja, hogy átlagos 142 százalékos teljesíté­sünket 150 százalékra emeljük, 100 százalékos minőségi munka betartása mellett. A munkafegyelemben mutatkozó ké­seseket teljesen kiküszöböljük, az el­végzendő munkához szükséges anya­gokat anyagnorma szerint alkalmaz­zuk. A munkahelyeken és a 'szálláson a legnagyobb tisztaságot bevezetjük, biztosítjuk a szakmai és politikai to­vábbképzés érdekében a heti egy-egy óra oktatást.“ E példa buzdítsa, lelkesítse és fo­kozza a fiatalok VIT-re való készü­lődését. s legyenek méltó követői az élenjáró sztahanovistáknak, élmun. kasoknak, hogy minél több és jobb munkát adhassunk a do’go-zó nép ál­lamának. A pásztói járás vezet a növényápolási versenyben Több község és tszcs dolgozói versenyt indítottak a magasabb terméshozamért A földművelésügyi miniszter 3 nö­vényápolási munkák sürgős elvégzésé­re mozgósító felhivása nagyobb len­dületet, adott dolgozó parasztjainknak a munkák jobb' és gyorsabb elvégzé­séhez, Ennek tudható be, hogy megyei viszonylatban 69.4 százalékban van elvégezve az időszerű növéDyápolási munka. E jelentős eredmény mellett Lacő Mihály 9 holdas tereskei dol­gozó paraszt nem késlekedik a lucerna lekaszálásával. Öregsége ellenére bol­dogan, fiatalosan feni kaszáját, mert hisz ilyen bő takarmánytermésre még ö sem emlékezett. Jónak ígérkezik a rozstermése is, amely már magasabbra nőtt, mint 6. pásztói járás vezet 83.5 százalék­kal. Utána következik a szécsé- nyí, rétsági, balassagyarmati, míg az utolsó helyen a salgótarjáni já­rás kullog 25»7 százalékos ered­ménnyel. A járás dolgozóinak, különösen a dülőfelelősöknek; mezőőröknek szerve­zettebbé kell tenni munkájukat. Ha­ladéktalanul látogassák meg s nö- 1 vényápolási munkát elmulasztó dol­gozó parasztokat és hívják fel figyel­müket arra a káros veszélyre, ha nem végzik el a növényápolási munkát, kevesebb termésük lesz, gyengítik népgazdaságunkat, de a béketábor : erejét is. ' A jő munkaszervezés, a kommunis- i tűk és a tanácstagok példamutató j munkájaként. Szécsényfelfalu. Ritnőc, Bencur- íalva. Berkenye, Tolmács közsé­gek dolgozó parasztjai elvégezték az időszerű növényápolási munká­kat. Termolőcsoportjaink is harcot indítot­tak a nagyobb terméshozamért. 37 csoport 80 mázsás burgonya. 17 cso­port 30 mázsás kukorica. 5 csoport 160 mázsás cukorrépa, míg a berceli Vörös Csillag. a rimóci Kossuth. a varsányi Dózsa, a pa­taki Zsdánov és a dejtári József Attila termelőszövetkezetek kát. holdankénti 15 mázsás búzatermés eléréséért versenyeznek. * _ A salgótarjáni járás termelőszövet­kezetek csoportjai között folyó veri senyben a Cored-tótújfalui Búzakj- lász tszcs került ki győztesen. Már befejezték a gyomirtási és növény- ápolási munkákat, A munkák során kiváló eredmények születtek. A cu­korrépa egvelésnél Kutasi Józsefné 2, Szilágyi Barnáné 1.7, Stuck Józsefné 1.8 és Orosz Bóláné 1.7 munkaegysé­get értek el. Hozzuk be a szénakaszálátban mutatkozó lemaradást Megyénkben a felszabadulás óta nem Ígérkezett olyan bőséges széna- termés, mint ebben az évbon. Épp ezért mindent el kell követni, hogy a szükséges ta.karmánymennyiséget biz­tosítani tudjuk állattenyésztési ter­vünk végrehajtásához. A mezőgazda­ság minden dolgozójának fontos fel­adata, hogy kellő időben végezzen a kaszálással, jóminőségü szénát készít­sünk. A betakarított takarmány, meny- nyiségének növelésére fel kell használni az utak, árokpartok, töltések fűtermését. A földművelésügyi miniszternek a szénakaszálás meggyorsításáról szóló felhívásának megvalósítása gyenge ütemben halad megyénk területén. Ezt bizonyltja az is, hogy me­gyénkben a szénakaszálás 24.8 százalékban van eddig teljesítve. A járások között beindult «zénaknszá. lási versenyben a salgótarjáni járás vezet 30.9 százalékos eredményével. Utána következik a pásztói, balassa­gyarmati, rétsági, míg a 13.4 száza­lékos eredményével a széesényi júrá3 az utolsó. Különösen nagy lemaradás mutat­kozik az árokparti füvek lekaszá­lásánál. A bő árokparti fütermést az elöregedés veszélye fenyegeti. Az Út­építő Arállalat dolgozóinak mindent el kell követniük, hogy behozzák a szé­nakaszálásában fennálló súlyos lema­radásokat. Harmincitaer forintos megtakarítás Csipkésen a munka elvégzése még mindig nem olyan lendületes, mint ahogy azt, a növények fejlődése,megkívánja. A ta­vaszi búza és árpavetések gyoiposak. Különösen tapasztalható ez a pásztói járásban. A hényeli 'állami gazdaság, de a polo távi Palóc tszcs nagykiter- jedésü búzavetései is igen gyomosak. A járások, közötti verseny boa a A kisterenyei szénbányákhoz tar tozó Csipkés bányaüzem dolgozói ap rilis hónapban több mint 17 ezer fo­rintos robbanóanyagmegtakaritást ér­tek el. Az április faanyagfogyasztás 3 ter­melés növekedése ellenére 18.400 fo­rinttal volt kevesebb, mint az előző hónapban. Az eredmény eléréséhez nagyban hozzájárul az a körii'mény, hogy a kirabolt bányafát újra és újra felhasználják. Az üzem dolgozói 450 mázsa vas­anyagot gyűjtöttek össze. Különösen kitűntek a DISz fiatalok köztit Kis öy. Bertalan és Kis János Gábor, akik igen szépen kivették részüket a munkából.

Next

/
Oldalképek
Tartalom