Szabad Nógrád, 1951. május (7. évfolyam, 19-22. szám)

1951-05-05 / 19. szám

i^NiltÁD Májas 1-én megyénk számos dolgozóját tüntették ki Állami gazdaságaink feladatai A pártasprrexet a fejlődés motorja a nagylóei Kossuth tsses-ben is VII, ÉVFOLYAM, 19. SZÁM. Ara 50 fillér 1951, MÁJUS 9 n béke melleit tiinteteit megyénk dolgozó népe május 1-én, együtt ünnepelt a világ békeszerető százmillióival / t égés» megye megmozdult május elsejére. Májua ói 1, a, népek hatalmas tüntetésének napja. A mos­tani május elsején a léke érdekében mozgósította, sorait a beleszerető emberiség. Ezekben a sorokban menetelt a mi megyénk dolgozó népe is. Velünk együtt tartották magasra a győzelem vörös zászlaját Budapest és az ország valameny. nyi dolgozója és felemelő érzés, hogy május elsején velünk együtt szinte végeláthatatlan sorokban vonultak a moszkvai Vörös Téren a szovjet dolgozók, dicsőítve a szovjet állam, U nagy Bolsevik Párt vezetőit, E sorokban menetelt, han colva az elnyomók ellen az imperialista országok hős dol­gozói, a sztrájkoló spanyolok, a hős franciák. A békéért folyó harc nemzetközi napja május elseje. „Éljen május 1. a munkás osztály, a békéért harcoló nép-k nemzetközi seregszemléje,, — mondja Pártunk májusi jel­szava. Valóban az idei május elsejét világszerte ünnepük az öntudatra ébredt dolgozók. Megyénkben is és az egész vi. lúgon hangosan követelik esen a napon: „Oiható1—: béke. egyezményt!“ ■ Százmilliók hangja olvadt eggyé, féleentartva a háborús uszítókat. Szervezett és győztes békeharc — ez a mai május elseje nagy eredménye. Salgótarján munkáját, erejét mutatta meg a felvonuláson Jó néhány nappal május elseje előtt megkezdődött már a készülődés Salgóta-- jánban. Izgalmas, minden tudást, érzést igénybevevő munkával készültek a deko- korációk, a díszítések, maga a felvonu­lás. Hétfőn este az utcára özönlött a nép. A diákok, az úttörők fáklyás fel­vonulást rendeztek és az ünnepségek kezdetén /( szovjet Bősök EmtSl:müvét koszo- rúzták meg, akiknek köszönhetjük, hogy szabadon ünnepelhetjük immár hetedszer a munka ünnepet. Kedden gyönyörű, verőfényes napra ■ virradt a város. Ezernyi piros zászló, drapéria, Lenin, Sztálin, Rákosi elvtár­sak, valamint a többi kommunista és munkás pártok vezetőinek arcképe kül­sőségeiben is kifejezésre juttatták a munkásosztály nagy nemzetközi szolida­ritását. Tíz órakor kezdődött meg a fel­vonulás. A dísztribiinüu Pártunk megyei vezetői, a tanács képviselői és kiváló dolgozók foglaltak helyet. Megjelent az ünnepségen Czottner Sándor elvtárs, a Központi Veze­tőség tagja, bánya- és energiaügyi . . ‘ . • •*, • -< — Es hosszú menetben megindultak Sál. 'gótarján dolgozói. Vörös és ismét vörös zászlók, feliratok és vezetőink arcképei. Csillognak, sziporkáznak a napfényben «, szines ruhák, messzire száll a kiállás, hogy „éljen a Párt, éljen Rákosi!, A Szabadságharcos Szövetség motorosai, néphadseregünk tartalékai nyitják meg a menetet, Fokozottabban zúg fel a taps, amikor a salgóbányai bányászok érkeznek a díszcmelvény elé. Elhozták május elseje tiszteletére ét­ért. ISi százalékos eredményüket, egy zölddel feldíszített kocsin pedig egy munkahelyet mutattak be, ahon­nét ® megrakott csillék indulnak a felszínre. Ä forgáesiak azzal a büszke tudattal vonulhattak a menetben, hogy május elsejére behozták a termelésben mutat­kozó lemaradásokat és tervüket 100 szá. zalékig teljesítették. Aztán jöttek a Jó­zsef lejtősiek, majd a. Zagyvái rakodó dolgozói és a fuvarozási ür.em. A bányászok, a széncsata hősei után ötéve« tervünk legméltóbb örökösei, leg­féltettebb kincsei, az úttörők, az óvodá­sok következtek. Galambokat hoztak kezükbe é.S a tribün előtt magasra emel­ték, hogy vigyék messzire az ő békeaka- ratukat is. Most az acélgyári dolgozók szinte végeláthatatlan sora tűnik _ föl. Elöl a kultúrgárda tagjai orosz, kínai, bolgár, román és magyar viseletben. A változatosságnak, a színeknek ezer for- ttnája. Az egyik csoport hatalmas rugón forogva, a szabadság szobor kicsinyített mását hozza magáva, a gazdasági üzem dolgozói azt pél­dázzák, egy figura nyakát átfogó harapófogóval, hogyan fogja való­ban fogéiba a békéimre az imperia­listák aljas terveit. Most megint úttörők jönnek, a zenekar, boldog mosoly és felzúgó taps köszönti őket. Az iskolások, az ifjúsági sporté lók egyenruhás szervezete, a szabadság- harcosok, majd az ipari tanulók és ^ a vájártanulók csoportja váltják egymást a menetben. Ezerfelé szórja a szivárvány minden színét a salgótarjáni üveggyár menetében felvonuló autó. amelyen for­gó állványon a gyár szebbnél szibb üvegkészítményei, díszei hirdetik munk.v jukat, Jefimov elvtárs, a híres szovjet karikaturista rajzait hozzák magukkal, odébb egy kocsi hozza a Tito bandáját, a mint véres báródul hadakoznak a dol­gozó nép ellen. „Vesszen Titó“ — zúgja mindenki. Az üveggyári asszonyok galambokat engednek a magasba és szüntelen ki­fejezik akaratukat: „harcolunk a békéért“ kiáltással, Szinte bámulatbaejtő az ötletességnek az a példája, amellyel a S-agótarj.ini Vasöntöde és Tűzhelygyár kitett ma­gáért Elő szoborcsoportot állítottak ösz- sze, egy honvéd, egy munkásnő és egy ■munkás alakjából. A sorok között megy a pétervásári honvédek egy alakulata. Viharos taps köszönti a hatalmas ás gyönyörű élüzem vándorzászlót magukkal hozó vsötvözetgyáriakat. Az Erőmű dolgozói az üzem kicsi­nyített mását rakták autóra hogy meg­mutassák hol dolgoznak, honnét adják a fényt a városnak és a falunak. Ezer ötlet és elgondolás. Mind-mind a békéért, a nagy ünnepért, az imperialis­ták ellen. Az építészet Maximenkő elv­társ falazást módszerét mutatja be, utána már egy kész ház kicsinyített má sát hozzák. Eljöttek fejlődő közelekedé- sünk dolgozói, a vasutasok is ég a MAVAUT dolgozói. Most egy autó jön, amely a szocialista kereskedelem fejlődését mutatja be grafikonban, majd a TtTZEP ötletes megoldása kö­vetkezik, amely a vállalat munkáját mu­tatja be. A 'J’extilnagykereskedelmj vál­lalat a szebbnél szebb és színesebb ru­haanyagok sokaságát hozta el bemutat­zászlókkal ni. Magasra tartott vörös jöttek a boglyasaijaiák. A karancskeszi állami gazdaság a múltat cs a jelent példázta ökrös fc. gattal húzott ekével, utána pedig traktorvontalású aratógéppel, Azán a kiskereskedők, a kisiparosok, népzenészek, különböző hivatalok és vál­lalatok, majd a postások színes, változa­tos menete következett. Színpompás volt az egészségügyiek fehér egyenruhás, vö­rös zászlós felvonulása. „Szocializmus -fi villamosítás = kommunizmus“ hirdeti Lenin nagy- szerű meg álla pit ását az AVESa de­korációja. Nemcsak a salgótarjáni úttörők és asszonyok küldték szét hékeakaratukat a galambokkal, hanem harcos üdvözletüket elhozták hozzánk a bánhidai MDP-Szer- vezet, MNJDSz szervezet, bekiebizottság és a tatabányai városi tanács galamb­jai és elhozták azt az üzenetet, hogy harcos kiállásukkal a szebb jövőbe vetett hittel küzdünk a tartós békéért. A nagyszerű felvonulás után a bol­dog,' r.r1 nép ólojCct., vígsl.gü val ünnepelt egész késó estig Salgótarján munkában-harcban győztes népe. Pásztó dolgozó parasztsága még szorosabban a ranukásoszíály mögé sorakozott Pásztón reggel 6 órakor 30 főből álló népi zenekar zenés ébresztőt adott, "Dél. előtt a járási tanács épülete előtt gyü­lekeztek Pásztó dolgozói. Mintegy 2500 fő vett Tészt az ünnepélyen. Pásztó dol­gozó parasztjai a munkásosztály mellé zárkóztak fel május elsején, erődítve megyénk munkás-paraszt szövetségét. A felvonulás legkiemelkedőbb része a gépállomás feldíszített traktorai, nak elvonulása volt. EljSUek a tszcsk dolgozói is, az állami gazda­ság lovasfogata pedig a ganlas&g fejlett állatállományát mutatta. De ott voltak az egyéni dolgozó parasz­tok is, akik családjaikkal együtt virág­gal, zászlókkal feldíszített kocs'son ve- nultak fel. Megyeilázi Lajos elvtárs, a megyei pártbizottság tagja mondott ünnepi be­szédet. Késő estig a népizenekar szóra­koztatta Pásztó vidám, szórakozó, mu­lató népét. Balassagyarmat Is erős bástyája békének Balassagyarmat dolgozói is egysége­sen mozdultak meg ezen a napon. A vá • ros utcái ünnepi díszbe öltöztek. Vörös zászlók ezreit lengette a szél. Délelőtt 10 óra tájban a dolgozó ifjak nyitották meg a felvonulást. A Párt képviselői, a dolgozók legjobbjai, élmunkások, szta­hanovisták hatalmas tapssal fogadták az ifjú dolgozók fegyelmezett sorait. Az is­kolák tanulói „Jó tanulással harcolunk a békéért., felírású táblákkal, a Dl'Sz ifjak pedig kemény, határozott hangú „Megvédjük a békét!“ kiáltással mene­teltek. Ezután az Államvédelmi Hatóság díszszázada vonult el a dolgozók leg­jobbjai előtt. Puskájuk szuronyán a nap fénye csillogott. A hatalmas tömeg lelkes éljenzéssel üdvözölte békénk biz­tonságának katonáit. Ezután az új egyenruhába öltözött rendőrség őket kö­vetve, az egyenruhás sportolók vonultak fel. A többezres tömeg hatalmas taps. viharral fogadta a balassagyarmati „Előre“ tszcs tagjait, akik a nagy. üzemi gazdákodással erősítik béke. táborunkat. A megírni tanács, majd a városi tanács dolgozói énekszava hangzik. ,Egy a jel- szónk, a béke!“ harsogják közigazgatá­sunk új vezetői. A vörös zászlósorok kö­zött most feltűnik a Magasépítő Válla­lat dolgozóinak csoportja., akik egy rom­házzal mutatták be a háború átkos pusz­tításait, utána egy modern munkáslakás ablakaiból fiatalos, kedves arcok tekin­tenek ki s mosolyogva integetnek az emel. vény felé. A tisztaság, jólét és az élet sugárzik róluk. Ezzel a teremtő békét jelképezik. Az építészet dolgozói után az Útfenntartó Vállalat, azután a vasút dolgozói következtek. Egy modem gőzmozdony modellét vitték g vállukon: nTeljes gőzzel a szocializmus felé" felírással. Ez a hatalmas tömeg mind a békét, a jólétet kívánja. Arcukról meglátszik, hogy készek minden áldozatra a béke megvédéséért. A felvonulók hatalmas tömegei szorosan egybeforrva vonultait végig a dísz emelvény előtt, megmutatva forradalmi lendületüket, a béketábor egységes erejét. Most a kórház feherkö- penyes dolgozói büszkén ,határozott lép­tékké! haladnak el az emelvény előtt. Utánuk a MAVAUT, a Szabadsághar­cos Szövetség egyenruhás díszszlzada, a nyomda dolgozói, majd az MNDSz pi­ros pettyes ruhába öltözött asszonyai haladtak el az emelvény előtt. A fevonulás után a vállalatok meg, vendégelték dolgozóikat. Este kultúrmű­sor szórakoztatta Balassagyarmat lakos­ságát, ahol vidáman, jókedvvel töltötték' el á munkásoeztály legnagyobb ünnepét^ Békevouafot indítottak a somos* vasutasok Somoskőújfalu vasutas dolgozói májusi folyik és amelyet ők indítottak be, , elsejét a lehető legjobban ünnepelték ) Az állomás dolgozói a békevonat in­A béke vonat meg. Hétfőn este az SCO kilométeres mozgalom keretében 120 tengelyes, 1600 tonnás irányvonatot indítottak l'ebre- cenbe. A békevonatot Komka Elemér mozdonyvezető vitte. Erre az alkalomra gyönyörűen feldíszítették az állomás épületét, hogy megállják helyüket abban a dekorációs versenyben, amely a. mis­kolci vasútjgazgatóság állomásai között dítása mellett munkájuk más terü­letén is jól mególlták a helyüket. Közel 41 ezer forint értékű feig.jó- lást teljesítettig:. Az állomáson egyetlen 100 Százalékon alul teljesítő dolgozó sincs. Magát a békevo­natot vörös zászlókkal, Lenin. Sztálin és Rákosi képekkel, valamint zöld gallyal díszítették fel. Ta!j®s:?ötfék május 1-: {©Scjcnlásaiköt az Acélárugyár dolgozói A Salgótarjáni Acélárugyárban a niájüs'l-re' fett felajánlások so: rán 3126 felajánló, közül 'április 28-ig bezárólag 2238 'felajánló már teljesítette tervét. Hosszúlejáratú versenyszerződést 2513 dolgozó kö- ött. anyag-takarékosságra 180 dol­gozó tett felajánlást- Az üzemben kimagasló eredmé­nyek születtek. A vashuzal vállal­ta, hogy január és február havi átlagos 0.165 kilogram szappanfo- gyaszást április hóban 0.148 kilo- sgramra csökkenti. April's 28-lg a vállalást 0144 kilogramra teljesí­tette, vagyis 28 kilogram szappant takarított meg, A szegüzem vállalta, hogy terven felül három vagon szeget gyárt le, vállalását nyolc vagonra teljesítette. A fémbevonó üzem vállalta hogy terven felül 10 tonna horganyzott huzalt és két tonna rezezett huzalt gyárt le. A vállalt 10 tonna horganyzott huzalt 38 tonnára, 114.000 forint értékben és a vállait két tonna rezezett hu­zalt io tonnára, 57 ezer forint ér­tékben teljesítette- A huzalmű mű­szaki dolgozói vállalták, hogy a proprammozást átszervezik a terv­felbontás könnyebbété tele érdeké­ben. Vállalásukat 100 százalékig teljesítették. A hideghengermű vál­lalta, hogy az operatív tervben elő­irányzott 26 tonna tűzhelykeret va­sat 10 tonnával túlteljesítik, mit 11 tonnára teljesítettek 33 ezer fo. rint értékben. A salgótarjáni acélárugyár nyerte a dekorációs verseny első díját A nagysikerű felvonulás alatt a dekorációs verseny ponlozóbizotlság., serényen dolgozott. Közvetjenül a fel­vonulás után már közölték, hogy az első dijat az Acélárugyár nyerte, mert a felvonulásuk legjobban fejezte ki a béke és a munka összefüggőiét, a Szovje.unió iránti szeretetet, valamint hogy áflandóan fokoznunk ke|i az imperialisták leleplezését­A második dijat a Salgótarjáni Üveggyár, a harmadikat a Tűzhely­gyár nyerte. A tszcs-k, a dolgozó parasztok lelkes versenye a tavaszi nonkákao A Cered-tótujfalui Búzakaláaz tszcs Jcjkcs munka felajánlással készült a munka ünnepére. Ez a vá|la!!ás a munkacsapatok-tagjait még nagyobb versenyre késztette. Idős Sziárgyi Jó­zsef, Nagy György és Kutasi Dezső vállalták egy 20 méteres kocsiszín felépítését és párosversenyre hívták a kútépítö munkacsapatot. Ez a betono­zó brigádot hívta ki versenyre, amely­nek vállalása 31 kutrieás sertésfiaz. taté lebetonozása- A növénytermelő munkacsapat női tagjai két kát- bo]d mák, egy kát. hold hagyma és három kát, hold napraforgó első kn.pá]ási munkálatainak befejezését vállalták. Ezeket a vállalásokat becsülettel telje­sítették. Amíg a termejőcsoportok s a dolgo­zó parasztok a tavaszi munkálatok jobb elvégzésével ünnepük május 1-ét, addig a kulákok és a népcllenes papok a tavaszi munkák gátlásával segítik a háborús provokátorok törek­véseit, Ilyen núpejlenes papok közé tartozik Biró Lajos bárnai plébános, aki 10 kát- hold földjén, még az őszi mélyszántást sem végezte el, 1 kát- holdról még a tengeri szárat sem vág­ta le és még a kötelező napraforgó vetésének sem tett cjeget, valamint a kertjében jévő gyümölcsfák tisztoga­tását sem hajtotta végre. A népellenes pap példáját követték Tóth János, Susán Lajos, Susán György, Mojnár István, Adám István, Torják Géza, Adám Pál, Molnár József né kuláltok, akik még a mai napig sem végezték el a napraforgó kötelező munkálatát. Ezen kivit] elmulasztották a gyümölcs­fák tisztogatását és ta]ajmunkáját. E szabotáló kulákok közül Susán György és Susán Lajos a 60 holdat kitevő le­gelő és egy kát- hold rétterületen még most sem végezték el a minisztertaná­csi határozatban ejőírt hangya- és va­kondtúrások ejegyengetési munkáiatát­A járási tanács mezőgazdasági osztó, lya a szabotáló kulákok ellen eljárást indított. Egyénileg gazdálkodó parasztjaink is tettekké változtatták felajánlásai­kat- Csecse község versenytábláján ki-' írták azoknak a dolgozó parasztoknak a neveit, akik teljesítették vállalásu­kat. Igv a veisenytáblán szerepel Ha­rangozó József'neve ]s, aki már elvé­gezte a sarabo]ási munkát 400 négy­szögöl ültetvényén. A versenytáblán olvasható még Juhász István teljesít­ménye is, alti 1400 négyszögöl szőlős jében elvégezte a metszést, kapálást és karózást. Juhász József dolgozó pa­raszt 4 hold őszi vetéstcrii|etén a gyomirtási munkát fejezte be- Ezen­kívül még 14 dolgozó paraszt teljesí­tette május Lre tett felajánlását- Jobr bágyi községben özv. Pálmai PAlnú befejezte a tavasziak vetését, május 1-i felajánlásként a mák és a cukorrépa, sorabolási munkálatait is befejezte. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom