Szabad Nógrád, 1951. február (7. évfolyam, 5-9. szám)

1951-02-03 / 5. szám

A DOLGOZOK FELELŐSSEGE AZ ELLENSÉG ELLENI HARCBAN A szécsényi járási pártbizottság készül a kongresszusra Jól készüljünk fel a 4-i Szabad Nép agitáeiós napra VII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM. Ára 50 fillér 1951 FEBRUAR 3. PÁRTUNK ÉS RÁKOSI ELVTÁRS IRÁNTI SZERETET JEGYÉBEN ZAJLOTT LE Á MEGYEI KONFERENCIA Kádár elvtárs felszólalása és Gyárfás elvtárs beszámolója az értekezleten A Magyar Dolgozok Pártja II. Országos Kongresszu- ZÓ. sára készül megyénk dolgozó népe. Az üzemekben, a földeken, az íróasztalok mellett lelkes munkafelajánlá­sok születnek. A pártszervezetek megerősítik a párttag­ság sorait, fokozottabban folyik a felvilágosító munka, kiszélesedik a párttagság sorai között a kritika, önkritika, megyénk dolgozó népében elmélyül a szeretet a Párt és Rákosi elvtárs iránt. A kongresszusra való telkes készülődés jegyében zajlott le Salgótarjánban vasárnap a megyei küldött­választó konferencia. A megyei konferencia a Salgótarjáni Acélárugyár kultúrotthonának dísztermében volt. Az épület és a díszterem dekorációjában is meg­mutatkozott, hogy megyénk dolgozói miiyen nagy jelentő­séget tulajdonítanak annak, hogy megválasszák azokat a küldötteket, akik az Országos Kongresszuson képviselik megyénk dolgozóit. A konferencia jelentősége kidomboro­dott abban is, hogy megyénk dolgozóinak megszabta azo­kat a feladatokat, melyeket február 24-ig, Pártunk II, Kongresszusáig el kell végezni. A megyei konferencia közel 400 résztvevője ipari mun­kások, dolgozó parasztok, értelmiségiek, ifjak és asszo­nyok, féltizenegy órakor felállva, lelkes tapssal köszön­tötték a konferenciára érkező Kádár János elvtársat, Pártunk főtitkárhelyettesét, aki Rákosi elvtárs üdvözletét hozta Nógrád megye dolgozóinak. Gyárfás János elvtárs, a megyei pártbizottság titkára a megyebizottság nevében üdvözölte a megjelenteket és a konferencia megválasztott elnökségét. Rákosi Mátyás elvtársat a jelenlévők határtalan lelkesedése mellett dísz­elnökké választották. Az elnökségbe választották Kádár János elvtársat is, akit meleg tapssal köszöntött a kon­ferencia. Az elnökség többi tagjai: Gyárfás János, Ná- dasdi András, Gergely Imréné, Imre Józsefné, Szura Endre, Futó János, Takács József, Fábián Sándor, Bejnik Ilona, Megyeházi Lajos, Horváth Irén, Gyurcsó János Marcsó Mária, Bogdán Béláné, Baráth Mihály, Simon Lajos, Bitig Géza, Turgó Tibor, G. Tóth László, Pásztor Jánosné, Novák József, Szőllös Lajosné, Lakatos József, Gajdár Pál, Bartha Ferenc, Rabik János, Primajer Já­nosné, Tóth Mihályné és Havran István, elvtársak. Az elnökség, miután elfoglalta helyét a díszemelvényen, Gyárfás János elvtárs megtartotta titkári beszámolóját, A Szovjetunió segítségének. Pártunk helyes politikájának köszönhetjük eredményeinket — A Magyar Dolgozók Pártja Politi­kai Bizottságának javaslatára október 27-én a Központi Vezetőség elhatá­rozta, hogy február 24-re összehívja a Magyar Dolgozók Pártja II. kon­gresszusát — kezdte beszédét Gyárfás e'.vtárs, majd rátért arra, hogy Pár­tunk napról-napra jobban összeforr a dolgozó tömegekkel, aminek bizonyí­téka, a Pártunk állal vezetett Nép­frontra leadott 98 százalékos szavazat. Ezt bizonyítják a kongresszus tisztele­tére tett munkafelajánlások is. — Pártunk 1948 nyarán tartotta az Egyesülési Kongresszust, amely ,,Tiéd az ország, magadnak építed" jelszó győzelme jegyében zajlott le. Ennek a győzelemnek eredményeit itt, Nógrád megyében is 'láthatjuk' a dolgozók anyagi és kulturális színvonalának emelkedésében, az új gépek, új üzemek, a faluvilla­mosítás és a gépállomások képé- , ben. 'A dolgozó népé lett az ország, amely Pártunk biztos, erős vezetésének ered­ménye. — De amellett, hogv hazánk életé­ben Pártunk kongresszusai döntő ál­lomást jelentenek, jelentősek a nem­zetközi munkásosztály harcában is. Ebből következik, hogy mi felelősek vagyunk a Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusá­nak eredményes munkájáért a nemzetközi proletariátus előtt is. Beszélt a következőkben Gyárfás élvtárs napi feladataink elvégzéséről, Pártunk állandó erősítéséről és arról hogy az ellenség most soraink közé beférkőzött, igyekszik akadályozni a fejlődést. A feszült nemzetközi helyzet fokozottabb éberséget követel. Ismer­tette az amerikai imperia'isták koreai kegyetlenkedéseit, veszett fegyverke­zésüket és rámutatott, hogy g népek­ben még élénken él a háború borzaj- mai, a nagy Szovjet Hadsereg győ­zelme, ami ezidáig visszatartotta' az imperialistákat aljas gaztettüktől. El­mondhatjuk, hogy a béketábor ereje szilárdabb, mint valaha, mert vezetője a nagy Sztálin. Ebben a táborban hala­dunk mi magyarok is. A Szovjetunió puszta léte is nagy ’jelentőségű. De különösen jelentősek a Szovjetunió eredményei. A szovjet em­berek 1950-ben sikerrel befejezték a háború utáni ötéves tervet. Ebben az ötéves tervben 72 száza­lékkal múlta felül az ipari lerme- mclés a háború előtti színvonalai. A mezőgazdaság több mint 180.000 traktort és 46.000 kombájnt ka­póit. Nincs most a világon hatalmasabb és szilárdabb állam, mint a nagy szocia­lista szovjet hatalom. A Szovjetunió mellett a népi demokráciák is szép eredményekről számolnak be. Gyárfás elvtárs ismertette ezután a mi eredményeinket is. Népi demokrá­ciánk egészségesen halad a szocializ­mus építésének útján. Gyáriparunk felemelt lervét 109 6 százalékra teljesítette. Az átlagke­reset egy év alatt 16 százalékkal nőit, az iskolákban 83 százalékkal tanulnak többen, mint a háború előtt. De nem • elégedhetünk meg eddigi eredményeinkkel,' ha szem előtt tartjuk a háborús gyújtogatok terveit. Ne­künk még keményebb munkával kell erősíteni országunk gazdasági és po­litikai hatalmát. Országunk erősíté­séből megyénk is kivette részét. Az ország szénellátásának 15 százalékát adjuk, jelentős mezőgazdasági termék­kel is rendelkezünk. Bányáink három akna kivételével teljesítették az ötéves terv első évét. Dicséretet érdemelnek irén-bánya dolgozói, akik 14.4 százalékkal tel­jesítették 1úl tervüket. Ugyanígy a többi üzemek is jól haladtak, a Vasötvözetgyár pedig élüzem lett jó munkája nyomán. (Lelkes, taps:) Emelkedett a mezőgazda­ságban is a holdanként! átlag-termés, nö­vekedett az üzietek forgalma. — Mi ezeket az eredményeket elsősorban a nagy Szovjetuniónak köszönheljük, akitől nemcsak sza­badságot kaptunk, hanem közvetlen, állandó segítséget is. Rámutatott arra, hogy eredményein­ket a munkához való, új viszonynak is köszönhetjük,R Jtehrtjük Pár­tunk és Rákosi eivtárs helyes politi­kájának. Megyénkben is kezd kiszéle­sedni a pártdemokrácia, meghonosodik tömegméretekben a bírálat és önbírá­lat, javulás van a tag- és tagjelölt- felvételnél, mélyebb a Párt tömegkap­csolata. Dolgozóink lángoló lelkesedéssel ké­szülnek Pártunk kongresszusára. Amíg május elsejére az Acélgyár­ban a dolgozók 15—20' százaléka tett vállalást, most 50—60 szá­zaléka. A dolgozók túlteljesítik vállalásaikat. Bányászaink több szenet termelnek, a gépállomások dolgozói kijavítják a gé­peket, új Szabad Nép-eiőfizetőket gyűj­tenek, termelőcsopor.tok alakulnak a kongresszus tiszteletére. A műszaki érfelmiség küzd tízért, hogy üzemeik megkaphassák a Központi Vezetőség megtisztelő versenyzászlóját. Feladataink a kongresszus sikeréért A továbbiakban Gyárfás elvtárs munkánk hiányosságairól, valamint a feladatokról beszélt. Elsősorban a szén- termelés hiányosságaira tért ki, hpgy csak öt százalékkal teljesítettük túl tervünket. A hiba az. hogy nem har­coltunk olyan következetesen az el­lenséggel szemben, mint más bányák­nál. Elmaradtunk a mezőgazdaság szo­cialista szektorainak fejlesztésében. A mi megyénkben is megvoltak a terme­lőcsoportok fejlesztésének feltételei, mégis az országos átlag alatt vagyunk. A begyűjtésben is lemaradtunk. Ke­nyérgabonából 96.8 százalék • az ered­mény, burgonyából pedig még a 18 százalékot sem érte el. Ennél is min­den előfeltétel megvolt, mint ahogy Mátramir.dszenten, ahol kenyérgaboná­ból 192 százalékot értek el, ugyanígy jó eredményt mutathat fel Szúpatak. Mi figyelmen kívül hapvtuk Sztálin elvtársnak azt a tanítását, hogy a dolgozóknak gondosan és türelmesen meg; keli magyarázni, hogy mit akar a Párt. Bányászaink között is inkább szerveztünk, mint nevelő munkát vé­geztünk, mert alapszervezeteink nem voltak elég erősek. A kongresszus jelentőségét úgv tehetjük a legjobban magunkévá, ha megerősítjük alapszervezetein- ket. Ehhez tartozik a tag- és 1ag- jelöitfelvétel megjavítása, ezen a téren mutatkozó bürokrácia felszá­molása. Hogy a tszcs-szervezés területén le­maradtunk, az jórészt annak köszön­hető, hogy megyénk parasztságának mindössze 9 százaléka van a Pártban. Ugyanakkor nem számoltuk fel azt a helytelen nézetet, hogy a becsületes középparasztot politikai kulákként keze' lrk, mert még nem ért mindenben egyet Pártunk parasztpolitikájával. Ezután rátért Gyárfás elviárs az agitáeiós munka feladataira, ahol a leg­fontosabb, hogy a védekezés jellegű agitációt felszámoljuk, és állandóan tá­madva leleplezzük külső és belső ellen­ségeinket. Tudatosítani kel! a Szovjetunió, a béketábor, a népi demokráciák, vala­mint néphadseregünk erejét. Fel kell használni az agitációban a Szabad Né­pet, be kell kapcsolni a békebizottsá­gokat. A Párt és a tömegek közötti kapcsolatról szólva kihangsúlyozta a dolgozók leveleinek lelkiismeretes. ke­zelését. A tömegkapcsolat fontosságáról tanúskodik a párttagok és pár tonkívülíek javaslata is, amit a kongresszusra küldenek. Többek között javasolják, hogy a DISZ-el való fokozottabb foglalkozást vegyék be a szervezeti szabályzatba. Mi örömmel üdvözöljük ezeket a- javaslatokat és köszönetét mondunk érte a párttagoknak és pártonkívüliek- nek. A kongresszusi vállalások teljesítésé­nél kihangsúlyozta a párt- és szakszer­vezeti, valamint a műszaki vezetőség felelősségét. Ki kell javítani a versenyszervezés hibáit, hogy a kongresszus után állandó legyen a verseny. Kádár János elvtárs felszólalását tartja Foglalkozott Gyárfás elvtárs a me­gyénk területén mutatkozó elbizako­dottsággal, amely az éberség eltompu- ■lásához vezet. Lebecsüljük a munkás­osztályt. túlértékeltük a bányászokat és különösen lebecsültük a dolgozó pa­rasztokat. Feladatul szabta meg a káderek­kel való egyéni foglalkozást, a jó tapasztalaink áladását, a káderek hibáinak feltárását. Nagy feladataink vannak az oktatási munkában a bányászok között. A kon­gresszus jelentőségét akkor értjük meg helyesen, ha legalább a tagság 35 száza­lékát bevonjuk az oktatásba. Különö­sen vonatkozik ez a bányászokra. Ha ezt megcsináljuk, akkor behozzuk a le­maradást a széntermelésnél és a be­gyűjtésnél. Biztosítani kell, hogy a végrehajtó apparátusnál, különösen a tanácsoknál, érvényesüljön az állami és tervfegye- lem — folytatta Gyárfás elvtárs. Párt- szervezeteink nem tettek meg min­dent a begyűjtés érdekében, nem érvé­nyesült a kommunista példamutatás. Mi úgy értjük meg helyesen a kongresszus jelen-tőségét, ha me­gyénk legkésőbb március első he­téig teljesíti a begyűjtési lervet. Legyünk felkészülve arra, hogy as ellenség még fokozottabban fog tá­madni és ezért minden területen ér­vényesüljön a helytállás, a kommu­nista példamutatás. Érvényesüljön az á'lami rendeletek és határozatok végre­hajtása. Befejezésül tömegszervezetemkről beszélt Gyárfás eivtárs. Elmondotta, hegy megyénk területén a DISZ mun­kája fellendült. Ki kell szélesíteni még a falu felé a tagtoborzást, az ifjúság politikai nevelését. A tanácsok mozgó­sítsák a falu ezreit a feladatok végre­hajtására. Szakszervezeteink munkája is javult, de a Bányász Szakszervezet­ben még mindig sok a szociáldemo­krata maradvány, nem gazdája a ver- seriynek a szakszervezet. Az MNDSZ á bánvásza-sszonvok között végezzen fokozottabb munkát. A Magyar Szov­jet Társaság még jobban mélyítse el a Szovjetunió iránti szereletet. — Megoldjuk a feladatainkat, mert segít a Központi Vezetőség és segít maga vezetőnk, Rákosi eivtárs is. Megoldjuk a feladatainkat, mert'támo­gat benünket a . tagság és az egész becsületes magyar dolgozó nép — fe­jezte be a beszámolóját Gyárfás elv­társ­A megye dolgozói üdvözlik a konferenciát Gyárfás János .elvtárs beszámolója után a dolgozó nép küldöttei üdvözlik a konferenciát. Üdvözletüket tolmácsolják a megyei úttörők nevében az egyenruhában meg­jelenő kis úttörők. „A mi munkánk a' tanulás. Mi békében akarunk ta­nulni, szeretnénk ha iskolánkat nem dúlná fel a háború vérzivatara, mint koreai testvéreinkét. A kongresszus tiszteletére felajánljuk, hogy jó tanulás­sal fokozzuk harcunkat, mert tudjuk, hogy ezzel is erősítjük hazánkat és a békét." Egymásután jönnek a DISZ, Államvédelmi, Acélgyár, MNDSZ, szakszervezetek, békebizottság, MSZT küldöttei. Mind harcos üdvözletüket hozzák a konferenciára, forró kommu­nista szeretetüket küldik az Országos Kongresszus felé. A konferencia szűnni nem akaró tapssal fogadja a páríonkí- vüli dolgozó parasztok küldöttségét: — Azért jöttünk ide, hogy megmond­juk, nemcsak üdvözöljük, nemcsak figyeljük a Párt munkáját, hanem' fel­ajánljuk segítségünket is. ígéretet te­szünk, hogy az ország, a dolgozó nép érdekében, az ötéves terv sikeréért, a kongresszus tiszteletére felajánljuk: a terménybegyüjtés hiányosságait pótol­juk, erőnkhöz mérten teljesítjük. A tataszi munkák előkészületeit, majd a vetést a minisztertanács határozata szerint, időben elvégezzük. A termelő­szövetkezeti csoportok alakulását pár­toljuk. Békét óhajtunk, békéért dolgo­zunk s ha kell, fegyverrel a kézben harcolunk. Szívből mondjuk: Éljen a hatalmas Szovjetunió! Éljen a világ­béke őre, Sztálin! Az üdvözlések után Gergely Imréné elnök bejelenti, hogy 38 távirat érke­zeit, amelyekben üdvözlik a konferen­ciát, majd megnytija a vitát. Mi, a dolgozók hatalmát munkával védjük meg, nem az emberek vérével Kádár János elvtárs felszólalása a megyei konferencián A megyei konferencián felszólalt Kádár elvtárs is. Hozzászólásában rá­mutatott a megyében már meglévő eredményekre, és hangsúlyozta, hogy ezek az elért eredmények a dolgozó nép, államához, munkájához való meg­változott viszonyát -mutatja. Az eredmények mellett azonban megmutatta Kádár elvtárs azokat a hibákat is, aminek kiküszöbölése 'eg- fontosabb feladataink közé kell. ho<nr tartozzon. Az. eredmények között rámutatott: — Úgy az ipari üzemekben, mint a bányákban szaporodnak azoknak a számai, akik a termeléshez való szo­cialista viszonyukat kialakították és a kongresszus tiszteletére 100—150—180 százalékra teljesítették már eddto is tervüket. Kívánatos, hogy ez a folya­mat tovább szélesedjen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom