Szabad Nógrád, 1950. december (6. évfolyam, 53-57. szám)

1950-12-02 / 53. szám

A Párt segítségévei, a tagság széles rétegeit mozgósítva biztosítsuk a DISZ vezetőségválasztások sikerét Bányászaink elméleti színvonalának emeléséért Újabb négy községet mentesítettek a szállítási korlátozás alól VI. évfolyam, 53. szám Ára 50 fillér 1950 december 2 Előre* Eííkosi elvtárs szavával! A nógrádi szénmedence bányászai között, mint a futótűz, úgy terjedt el Pártunk Központi Vezetőségének és a minisztertanácsnak határozata. A bányászok valamennyien megér­tették, hogy az, amit Rákosi elvtárs mondott: „Tervgazdaságunk roha­mos növekedése megköveteli a szén- termelés gyors emelését“, bányászaink törvényévé kell, hogy váljon. Az egész szénmedencében, megindult a készülődés, hagy válaszoljanak Rákosi elvtárs szavára- Nem volt egyetlen földalatti munkás, egyet­len külszíni munkás sem. aki ne ké­szült volna, hogy megmutassa erejét Ehhez a lelkes, mindent elsöprő ké­szülődéshez csatlakoztak a műszaki értelmiségiek is. kik terveztek, csa­patokat osztottak el, munkahelyeket készítettek elő, hogy minden dolgo­zónak sikerüljön szilárd elhatáro­zása, hogy eleget tudjon tenni az ország hívó szavának. A magyar nép vezére, Rákosi elvtárs szólt a bányászokhoz. Dolgozók millióinak hangját tolmácsolta^ Több szén kell! Rákosi elvtársnak, a bányászok nagy barátjának szava nem volt hiába­való. Behatolt minden bányába, min­den munkahelyre és az 1945-ös nagy széncsaták katonái egyemberként mozdultak meg. Válaszoltak igazi bányászmódra: „November 26-án Rákosi-műszakot tartunk, s amilyen jontcs tanácskozást tart az Országos Bányászértekezlet, olyan jó munkát végzünk majd mi is a bánya me­lyén“. ‘ Az eredmény nem maradt el- Amíg az értekezleten a dolgozó nép kormányai, de maga a dolgozó nép legjobban szeretett fia, Rákosi Má­tyás elvtárs megszabta a feladatokat a bányászat felé, addig a föld mé­lyén hősiesan dolgozó bányászok tel­jesítményükkel minden eddigit felül­múlva adtak szenet a magyar nép­nek. A szénmedence bányászai ter­melésük előirányzatát 184 százalékra teljesítették. Mi volt az ez erő. amely ezen a műszakon halomra döntötte az ed­digi rekordokat? Mi volt az a lelke­sedés, ami ezen a napon nem egy, nem száz, hanem az egész szénme­dence bányászait vitte az aknák mé­lyébe, hogy dolgozzon é« több szenet adjon? Ezt legméltóbban akkor tud­juk elmondani, ha idézzük Jecsme- nik József, a Köztársasági Érdem­érem bronz fokozatával kitüntetett bányász szavait, aki egyszerű bá­nyászmódra ezt mondta: „Nincs még egy olyan ember az országban, mint a mi Rákosi elvtársunk. Az ő szava erő a harcunkhoz. Ö az, aki mindig oH van, ahol a legnagyobb szükség van rá. Nincs szebb, mint őmellette élni és dolgozni.“ Ez volt az az erő. ami 26-án győ­zelemre vitte hős bányászainkat, ez tette olyan csodálatossá, amilyen no­vember 26-án volt úgy medencénkben, mint az egész országban. A munká­tól lüktetett az egész szénmedence. A fekete, csillogó szén egymásután jött a föld felszínére, a bányák egymás­után jelentették büszkén, örömmel teljesítményeiket. A zagyvái körzet napi előirányzatát 188.3, a kistere- nyei körzet Í61.8, a mizserfai körzet 217, a nagybátonyi körzet 170.8 szá­zalékra túlteljesítette- Nemcsak e szá­mok fejesik ki azt a nagy lelkesedést és szeretetet, amit a bányászok érez­nek nagy barátjuk iránt. Kifejezi az is, hogy Karancskeszi község bányá­szai. amikor munkahelyeikre indul­tak, szállító-autójuknak keréktörése lett. 15—20 perces volt a késésük. A késés miatt a dolgozókat soha nem látott izgalom fogta el- Amikor oda­értek a bányájukhoz. valamennyien futólépésben szaladlak a munkahe­lyeikre. hogy behozzák iemncadásu- kat. Havran István, mizserfai bá­nyász csapatával 228 százalékot ért el a termelésben. Ez esfck egy a sok közül, azok közül, akikről most hő_s. költemények születnek s akik méltók ezekre a hőtköltemínyekre. A bányászfintalok, a bányászasz - szonyok egybeforrtak a bányák mé­lyével. Üjlako-n az ifjúság megmu­tatta, hogyan kell viselkedni a bá­nyászifjúnak. Az első harmad kidol­gozása ulán azt kérték, hogy a má­sodik harmadot is ledolgozhassák. Példát mutattak az újlaki fiatalok. Ezzel a lelkesedésükkel bebizonyítot­ták, hogy tényleg méltóak a bányász- fiatalok elnevezésre. Ugyanilyen ha­tártalan lelkesedés vitte munkájuk­ban a bányásznőket is. a 26-i mű­szakon ledöntött ék a régi, elavult felfogást, hogy a nő nem való a bá­nyába. Helytálltak a versenyben és bebizonyították, amit Rákosi elv­társ a 26-i bányászértekezleten mondott: „Az elv társnők elpanaszol­ják, hogy kezdetben azzal fogadták őket: mit keresnek ezek a. bányában, menjenek vissza a főzőkanál mellé- időbe tellett, amíg a nők kiharcol­ták maguknak a megfelelő helyet. ‘ Valóban, ezen la napon kiharcolták maguknak az elismerést. Most már a bányásznőkön múlik, hogy további jó munkát végezzenek. Bányászaink hősi tettét dicsőség övezi. Nincs a megyében egyetlen dolgozó sem, aki ne gondolna rájuk elismeréssel és tisztelettel. Hogy sie­tett mindenki 26-án, hogy elsónek üdvözölje őket, amikor kiszálltaik a bánya mélyéről. Virágcsokrok, me­leg kézfogás, cigarettával, borral, forró teával várták őket. Nem tudott senki sem sokat beszélni. Azt mond­ták el, ami a legbelülről jött: Hő­sök vagytok! Verseket mondtak az úttörők, jövőnk nemzedékének drága kincsei. A kemény bányászszivek felengedtek. Könnyek csillogtak a sze­mükben és mint ahogy Gubán Ábel a Déli-bányánál mondta: „erről a szeretetről és megbecsülésről ál­modni sem mertem.“ Ezt a szerete­tet, mely bányászaink felé száll, Rákosi elvtárs Pártunk nevé­ben tolmácsolta. Ö az, aki megmu­tatta mindenkinek, hogyan kell sze­retni, hogyan kell megbecsülni azo­kat, akik ezt munkájukkal kiérdem­lik. A szeretet ée megbecsülés mögött ott van Rákosi elvtárs biztatása is, amit Rákosi elvtárs így mond el: Dolgozzanak elszántan, lelkesen, ön- feláldozóan! Legyenek tudatában an­nak, hogy mögöttük áll a mi hatal­mas, harcedzett Pártunk. Legyenek tudatában annak is, hogy minden csákányüléssel, minden csille szén­nel segítik felépíteni nemcsak a ma­gyar népi demokráciát, a szocialista jövőt, de segítenek megvédeni bé­kénket“ Rákosi elvtársiak ezeket a szavait kell, hogy hallják nap mint nap. Ezzel szánjanak le a bá­nya mélyébe, ezzel engedjék a csil­léket megtömve fekete szénnel, föl a föld színére, ezzel küldjék & tüzes kohókba, ezzel küldjék a.családi ott­honokba, gondoljanak arra, minden csákányvágáskor, hogy a békéért harcolnak. Munkájuk az egész világ békeszerető népének fegyvere, emi- vel harcolhatnak a családi békénket veszélyeztető, hazánkat rombadöntem akaró gyilkosokkal szemben. Mi a békéért, a boldogabb, jobb életért harcolunk. Ebben a harcban nem vagyunk egyedül; a nyolcszázmilliós béketáborral együtt menetelünk. Ve­lünk van. aki nekünk a legdrágább, a nagy Szovjetunió. Az tanít min­ket is, aki felnevelte a Bikovokat, a Salvjuginokat, a Filiminovokat; ami legdrágább kincsünk, a mi életünk, jövőnk, a dicső Sztálin. A mi har­cunk biztos harc, ez csak győzelem­mel végződhet, mert minket az em­beriség legnagyobb lángelméje, Sztálin vezet, ö tud arról a nagy, hősies küzdelemről is, amit hős bá­nyászaink is győzelmesen vívtak meg. Ezt elmondta nekünk Rákosi elvtárs is. Nem az első széncsata volt ez. Vol­tak már azelőtt kimagasló győzel­meink. De az igazi győzelmek csak ezután következnek és a mindenna­pos elkövetkezendő nagy harcok kü­szöbén köszönetét mondunk bányá­szainknak. Harcoljanak a bányász névhez méltóan, legyenek méltó ki- toriéi a békeharcnak. Termeljenek nap mini nap több szenet, ezt kéri minden bányásztól a nép! S ehhez az eljövendő sikerhez kívánunk me­gyénk minden dolgozója nevében: Jó szerencsét! Harcoljunk mi magyar dolgozók is fokozottabban és eltöké a békéért HAZATÉRTEK A II. BÉKEKONGRESSZUS KÜLDÖTTEI Mielőtt bármit is mondanék, kö- szöneteinet és hálámat akarom ki­fejezni megyénk dolgozóinak, hogy engem, és hogy éppen engem vála.szí­tottak meg küldöttüknek a Béke Hí­vei II. Világkongresszusára. Mini nehéz teher, úgy nehezedik gondolkodásomra a több mint két­hetes külföldi tartózkodásom ten­gernyi élménye. Nem is tudom, hogy kezdjem beszámolómat. Talán Lon­donnal, ahol meglátogattuk a nem­zetközi munkásosztály nagy tanító­jának, Marxnak egyszerű, dísztelen sírját; vagy Londonnak arról az út­járól beszéljek, ahol 15 ezer becsü­letes, békét akaró angol dokkmunkás tiltakozott az amerikai fegyverszál- lító hajók kirakása ellen; vagy talán Brüsszelről beszéljek. ahol még vi­zet sem kaptunk, mert nem volt dol­lárunk; Varsóról, a béke városáról, ahol szinte szemlátomást nő, fej­lődik a város, ahol még sok a rom, de az emberek a béke új várát, a szocialista Varsót építik; Auswitzről, ahol Attle.eék tanító­mesterei, Hitler pribékjei négymillió embert pusztítottak el. Ltazásomnak minden egyes perce őrök élmény számomra. Munkásemher vagyok, nem szok­tam a sok utazást és így észre som vettem, bőgj’ gépiinkkel Prágába ér­keztünk. fsak néhány óráig tartózkodtunk Prágában, de ezalatt a rövid idő alatt is megismerhettük a cseh nép békcakarását: a megelége­dett, a jólöltözött dolgozókat, az életet szerető fiatalokat. Prágából utunk Frankfurton keresz­tül Brüsszelbe vezetett, majd onnan egyenesen Londonba, az Egyesült Ki­rályság fővárosába, az 500 milliós gyarmatbirodalmat kizsákmányoló Anglia fővárosába. Londonban, mint a „vasfüggöny“ mögül jött idegeneket, megmotoztak. Nem igazoltattak, hanem ahogy mon­dom, motoztak. Két órán keresztül tartottak fog­va, majd „szabadlábrahelycztek“. Két napig tartózkodtunk London­ban és volt alkalmunk megismer­kedni a nyugati „demokráciával“ és a nyugati „civilizációval“. Londoni tartózkodásom során talál­kozhattam egy angol ifjúmunkással, aki résztvett a budapesti Világifjú­sági Találkozón, Ö mondta el, hogy hogyan él az angol dolgozó: sok a munkanélküli, és akik dolgoznak, hc- lenkint öt fontot keresnek, amiből kettő font a lakbérré kell. London bel­városában a bankárok és a nagytőké­sek lakónegyedében is van még rom, de ezeket újjáépítik. London külvá­rosában, a munkásnegyedekben egé­szen más a helyzet. A lerombolt mini. kás-bérkaszárnyáik tetejét ponyvával fedik be, ezekben a munkáslakások­ban él az angol dolgozó, ahol nyolc családra jut egy WC és ahol az utca szemétjében mezítláb játszik a „győztes“ Anglia munkásosztályának gyermeke. Angliában hatalmas méreteket ölt a fegyverkezési verseny. Az angol kormány évente kilenc milliárd fontot költ háborús előkészüle­tekre. Egyik alkalommal a magyar követ­ségről jövet az egyik mozi előtt sor- banálló embereket láttunk. Megáll­tunk, megnéztük a képeket, hogy mit játszanak a mozik: Ruhátlan nők —- amerikai film. íme fgv fest valójá­ban a nyugati demokrácia. Van azonban a inarshallizált Angliának egy olyan pártja, mely harcol az egyszerű ember jólé­téért: a Kommunista Párt. Ang­liából való elutazásom előtt en­nek a parinak a képviselője bú­csúztatott és elmondta, hogy nincs már messze az az idő. mi­kor Anglia szabadon fogadhatja a béke követeit. Az amerikai tőkések parancsára az Attlee-kormány megakadályozta a sheffieldi béketalálkozót, de az angol nép, az egyszerű dolgozók együtt­éreznek a világ valamennyi béke- szerető dolgozójával. És harcolnak a békéért! London. Brüsszeli, Frankfurt, Prága, Varsó — ez volt utunk a Béke Hí­vei II. Világkongressszusára. Prágában, amerre csak mentünk, mindenütt ün­nepeltek bennünket, éltették a békét. Prágából, a világ minden részéből egybesercglett békeharcosokkal, angolokkal, kínaiakkal, ausztrá­liaiakkal, svédekkel, franciákkal, olaszokkal koreaiakkal és ame­rikaiakkal együtt egy hatalmas különvonattal mentünk Varsóba, a béke épülő városába. Felejthetet­len élmény számomra a varsói fo­gadtatás. Sokezernyi munkás várt bennünket az állomáson, zászlókkal és virágokkal és éltették a béke leg­főbb őrét, a legyőzhetetlen Szovjet­uniót, Sztálin elvtársai, és az egyszerű emberek proletár-összefogását. A kongresszuson a sok küldött a saját népe békeakaratát tolmácsolta, azt, hogy élni akarnak és építeni a rombolás helyett. Sok nyelven be­széltek, de egy célért harcoltak: a békéért. A koreai küldött is arról beszélt, amiről a szovjet, angol és az amerikai küldött, hogy békében akar­nak élni, de csapásra csapással fe­lelnek. A kongresszus háromezer kül­dötte az öt világrészt képviselte, rokonszenvéről biztosította a hős koreai népet és mindazokat az országokat, akik igazságos har­cukat vívják az új világháború kirobban tásán mesterkedő impe­rialista támadók ellen. A kongresszus óriási tanulság volt valamennyiünk számára. Az emberi­ség gonosztevői, az amerikai imperia­listák Auswitz-cé akarják változtatni az egész világot. Minden épeszű ember, akár ka­tolikus, akár kommunista te­gyen, tiltakozó szavát emeli fel az amerikai imperialisták világ­hódító politikájával szemben. Harcoljunk mi is, magyar dolgozók még fokozottabban és eltökéltebben a békéért. Töltsön el valamennyiün­ket az a tudat, hogy igaz ügyért har­colunk és harcunk az egész világon győzelemmel fog végződni. Éljen a szabadság! Éljen az élet! Rigó Antal a II. Világbékckongresszus küldötte. „Felhívunk minden dolgozó parasztot .* teljesítse hazafias kötelességétV‘ Mi, a balassagyarmati járás dol­gozó parasztjai íeihivási&al fordulunk megyénk összes járásainak és váro­sainak becsületes parasztságához. Úgy érezzük, hogy az egyre élesedő nem­zetközi helyzetben magunk és gyerme­keink békéjének biztosítása, családi otthonunk védelme megköveteli tő­lünk, hogy hallassuk hangunkat, hogy a terménybeadási kötelezettségnek tel­jesítésével, a szerződéskötés és a mélyszántás idejében való elvégzé­sével tegyünk eleget hazafias köte­lességeinknek. „Az emberiséget háború fenyegeti, a háború egyaránt fenyeget gyerme­keket, nőket és férfiakat'“, olvastuk a II. Világbékckongresszus határozatá­ból. Mi még nem felejtettük el az elmúlt világháború borzalmait, amely csak nyomort, szenvedést, árvák és hadiözvegyek tízezreit hagyta maga után. Nincsen járásunknak egyetlen községe sem, amelyből kenyérkereső édesapák és fiatal leventék ne ad­ták volna életüket az urak háború­jáért. Minden községünkben hadi­özvegyek és hadiárvák figyelmeztet­nek arra, hogy mit várhat népünk egy harmadik világháborútól. Az amerikai imperialisták, az anya és csecsemőgyilkosok, a Koreában kirobbantott véres háborút a mi egyre szépülő hazánkra is ki akar ják terjeszteni. Mi békében akarunk élni és dolgozni. Azt akarjuk, hogy az életerőtől sugárzó arcú cvernie- keink békében élhessenek és tanul­hassanak. Ezért felhívunk benneteket, hogy a munka, a termelés frontján harcol­jatok a békéért és álljatok a béke­harcosok első soraiba. Mi vállaljuk, hogy járásunk terüle. téli a burgonya, kukorica és a szálas­takarmány begyűjtését a világ dol­gozóinak forrón szeretett vezére, Sztálin elvtárs születésnapjára, de­cember 21-re befejezzük. Felhívunk megyénk területén minden becsületes dolgozó parasztot, pártállásra és nem­zetiségre való tekintet nélkül, hogy csatlakozzon felhívásunkhoz. Teljesít, sék hazánk és népünk iránti hazafias kötelességüket, védjék meg a békét. A balassagyarmati járás dolgozó parasztjai nevében: MDP Járási Pártbizottság. Járási Tanács Végrehajtó Bizott­sága. Déli-bánya bányászainak levele megyénk dolgozó parasztságához! Kedves Elvtársak! Dolgozó parasz­tok! Ti is tudtok róla, hogy népünk ve­zére, Rákosi elvtárs szólt a bányá­szokhoz, hogy több szén kell az or­szágnak. Meg Is fogtuk a munka vé­gét. Már november 7-én úgy dolgoz­tunk, hogy minél több szene legyen az országnak. De nem elégedtünk meg ezzel az eredménnyel. Tovább fokoz­tuk teljesítményeinket. November 26-án, az országos bányá.szértekczlct tiszteletére napi előirányzatunkat 278.4 százalékra teljesítettük. Tudjá- tok-c, hogy miért végeztünk ilyen teljesítményi? Azért, mert mi azt akarjuk, hogy a ti gyerekeitek, akik az iskolába, óvodába járnak, mindig meleg szo­bában tanulhassanak. Ne érezzék a tél hidegét. Nektek jó meleg legyen a lakásotok. Azt akarjuk, hogy a gyárak, ami nektek a cipőt, a ruhái, az ekét, traktort és nem tudjuk el­mondani mi mást gyárt, elegendő sze­nei kapjon. Azonban nem feledkeztünk meg arról sem, hogy ha mi a bányá­ból több szenet adunk, erősítjük vele békénket. Azt meg ti is tudjátok, hogy milyen veszélyben van a béke. Elvtársak! Barátaink! Ml nagyon szereljük a békét és ■ béke megvédéséért minden áldozatot meghozunk. Kérünk benneteket, hogy egy emberként csatlakozzatok a ba­lassagyarmati járás dolgozó paraszt­ságának felhívásához. Az őszi mély­szántással, a szerződéskötésekkel, de különösen a terménybeadás gyors teljesítésével tegyelek Heget hazafias kötelességeteknek. Nálatok ezeknek a munkáknak az elvégzése olyan feladat a béke érdekében, mint ná­lunk a lübb szén adása az országnak. Legyünk egyek a harcban. Ti a földeken, mi a bánya mélyén. Kö­vessétek a balassagyarmati járás dolgozó parasztjainak felhívását. De­cember 21-én — a világbéke leg­nagyobb harcosának, nagy felszaba­dítónknak — Sztálin elvtársnak a születésnapját ünnepeljétek azzal, hogy 100 százalékig teljesítitek a ter­mény-beadást. A munkás és a dolgozó parasztság szövetségének nevében előre a béke harcos megvédéséért! Déli-bánya dolgozói nevében: Tajti István párttitkár, Simon István szakszervezeti titkár. Marus Ferenc Gyula, a legmagasabb teljesítmény! elért csapat vezetője,

Next

/
Oldalképek
Tartalom