Szabad Nógrád, 1950. november (6. évfolyam, 47-52. szám)

1950-11-04 / 47. szám

★ Hazánk nem rés, hanem erős bástya a béke frontján! VI. évfolyam, 47. szám. Ara 50 fillér 1950 november 4 Rákosi Mátyás elvtárs beszámolója a Központi Vezetőség ülésén BÉKÉNK VÉDELMÉRŐL, NÉPI DEMOKRÁCIÁNK ÉS PÁRTUNK TOVÁBBI ERŐSÖDÉSÉRŐL A Meujyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének október 27-i ülésén Rákosi Mátyás elvtárs beszámolójában a következőket mondotta: Kedves Elv tanrak! Központi Vezetőségünk őrlése olyan időre esek. amelyet a nemzetközi hely­zet fokozódó feszültsége és egyben a nemzetközi hék éniozgal om erősödése jellemez. Belpolitikailag népi demokrá­ciánk egy sor sikerre ' mutathat rá, amilyen a győzelmes tauácsválaszíás. a milliárdos békekölcsön) ötéves ter­vünk első évének eredményes végre­hajtása. Ugyanakkor mutatkoznak az egészséges növekedés vek:járójaként bizonyos átmeneti nehézségek. Beszá­molómban ismertetem e kérdéseket s azokat a feladat okát is, melyek Pár­tunk és dolgozó népünk számára eb­ből a nemzetközi és belső helyzetből adódnak. A Szovjetunió és a vele szövetséges kormányok el vannak szánva gátat emelni minden támadó törekvéssel szemben A nemzetközi helyzetet az utolsó hó­napokban az jellemzi, hogy az Egyesült Államok vezetése alatt álló imperia­lista blokk a hideg háború -! egyre inkább „meleg hábonV -ra akarja át­változtatni. A szocializmust építő álla­mok gazdasági és politikai megerősö­désére. a Szovjetunió vezette békefront sikereire az amerikai imperialisták a harmadik világháború előkészületeinek meggyorsításával felelnek. Ezért nem­csak saját hadiiparukat és hadseregü­ket fejlesztik lázasan, ele fokozódó nyomást gyakorolnak csatlósaikra, a marshatlizán országokra, hogy azok is fokozzák fegyverkezésüket. A „New Statesman“ című liberális angol lap •négy héttel ezelőtt így irt erről: ..Amerika azt a célt tűzte maya elé. ttnytf rr világuralom megszerzésére fel- fegyverít Xémelorsztigban ugyanazokat n csoportokat. amelyek az utolsó világ­háborút okozták, olyan békét köt Ja­pánnal. amely teljesen szabad kezet biztosít a régi Japán hadurainak, egyben úgy szervezi ál a Xemzelek Szerveze­téi. hogy az minden körülmények kö­zött az amerikai politikát támogassa és a szovjet politikát elutasítsa.“ Ennek a támadó, világuralomra tö­rő politikának egyik megnyilvánulása az. ami Koreában történik. Az Egyesült Államok gondosan ké­szítették elő ezt az agressziói s meg voltak győződve, hogy Li Szin-Man könnyen elfoglalja számukra Észak- Koreát. Mikor délkoreai csatlósaik se­regéi a Koreai Népköztársaság csapn­ia! szétverték, a meglepeti amerikai imperialisták először saját hadügymi­niszterüket okolták. akik szerintük nem fegyverezte lel eléggé Li Szin-Munékat A hadügyminiszter annak bizonyí­tására, hogy a támadás gondosan volt előkészítve, egyszerűen nyil­vánosságra hozta azoknak a hadi­anyagoknak imponáló iistáját, ame­lyet Dél-Koreába küldött. Azt is közölte, hogy Li Sziii-Manék fél milliárd dollárnyi segélyt is kaptak. A kezdeti kudarcok igazi okai ha­marosan napvilágra kerültek. Maguk a Koreában lévő amerikai haditudósítók kezdték megírni, hogy a délkoreai nép gyűlöli Li Szin-Mant, akit „vén ször­nyetegének hívtak, kormányzását „a mészárosok uralmának“ nevezték és lelkesedve fogadták Kim Ir-Szen bátor felszabadító katonáit. Erre közbelépett a hadi cenzúra, amely csakhamar olyan alaposan működőit, hogy' a „szabad” amerikai sajtó nem hozhatta le Nehru indiai miniszter- elnök javaslatát, amely a koreai kérdés békés megoldását célozta. Az amerikai imperialistáknak nem a tartós, békés, a koreai nép önállósá­gát és függetlenségét biztosító megol­dás kellett. Ők gyarmatosítani akarják Koreái s ezért utasítottak el minden indítványt, melyet a Szovjetunió, a népi Kína, vagy India a békés megol­dásra lettek. Közben mozgósították minden erejüket s mikor emberben és anyagban óriási fölénybe kerültek, megindították az ellentámadást. A ko­reai hazafiak hősiességét és önfeláldo­zását még az ellenség, is kénytelen elis- metifi. -A fasiszta gyarmatosító kísérle­tek és a gyarmati népek felszabadító harcának tanulsága azt mulatja, hogy a gyarmatosító csak, területet, hó­díthat meg, de nem verheti le egy nép szabadságvágyát Ezt tapasztalták Koreában a japán im­perialisták és már most tapasztalják az amerikai gyarmatosítók, akiknek hátá­ban a hős partizánok tízezrei folytatják elszánt harcukat. A kezdetben elszenvedett kudarco­kért most úgy állnak hosszúi az anic-. rikai megszállók, hogy térdig gázolnak a koreai hazafiak vérében. Ázsia né­pei, de az egész haladó világ felhábo­rodással. látja, hogy az új gyarmato­sítok vadságban és embertelenségben felülmúlják mindazt, amit a gyarma­tok véres története eddig feljegyzett. A koreai nép hősi önvédelmi harca, szörnyű szenvedései különösen Ázsiá­ban gyakorolnak mély hatást. Alexan­der Worth, az ismeri angol- polgári újságíró erről szeptember elején azt írta: ..Korea gyorson jelképpé fejlődött egész Ázsiában. Akár azzal irégzödik, hogy az amerikaiakat a tengerbe szór­ják. akár a koreai nép vértanaságá- val. egész Ázsiát az ügyesül! Áitaniok ellen mozgásit ja.“ Hasonlót állapít meg az angol nagy- löké lapja, a The Economist is a ko­reai bombázásotokat kapcsolatban. Az amerikai imperialisták ezzel a felhá­borodással szemben úgy akarnak vé­dekezni, hogy világhódító terveiket egyrészt mini ,,a kommunizmus terje­désének meggáiiását“ állítják be, más­részt a Nemzetek Szervezete mögé búj­nak. A liberális angol folyóirat, a New Statesman, ez év augusztusában azt írja erről: ..Ázsiában a kommunizmus meggát- lásának fogalma azt jelenti, hogy tá­mogatják az elnyomási, a hozzánem- érlést, a korrupciót, a reakciót és ez­zel eltaszitják maguktól n: ébredő ha­zafias erőket, melyek fügyetlenséget és szociális változást óhajtanak... Az ázsiai eseményekből már meytanulhat- tuk. hogy ez a politika olyan szövet­ségeseket eredményez, mint Bao-Dai, C.sang Kai-Sek és Li Szin-Man és ez hozzájárni ahhoz, hogy a kommunis­ták a népi függetlenség és a szociális haladás bajnokaiként léphetnek fel." A cikk elégedetlenül azzal a megálla­pítással végzi: „Az elnyomás csuk elodázza a kérdést addig az ideig, amíg a kommunizmus lesz az egyedüli kiút." Ez a felismerés az amerikai impe­rialisták előtt is feldereng. Az ameri­kai nagytőke folyóirata, az „U. S. News & World Report“ például ez évi szeptember 22-i számában kénytelen volt megállapítani, hogy „Az Egyesült Államok kommunistaellenes hadjárata azt jelenti, hogy azokban az országok­ban, ahol a kommunisták állnak a füg­getlenségért vívott harc élén, az Egye­sült Államok szembeszállnak a nép kö­vetelésével.“ Érthető tehát, ha az amerikai impe­rialisták világhódító és gyarmatosító terveiket igyekeznek inkább az Egye­sült Nemzetek zászlaja mögé rejteni. Ezért akarják most úgy átalakí­tani az Egyesült Nemzetek Szerve-. zetét, hogy az számukra nemcsak készséges szavazógép tegyen, de csatlósok hadseregével is rendel­kezhessenek. Az Egyesült Nemzetek Szervezete meg­alakulása a második világháború szen­vedéseitől elgyötört emberiség legna­gyobb -reménysége-,volt. Azt várták tő-V le. amit létrejöttekor ígért, hogy egysé­gesen és keményen fogja elutasítani a szétzúzott fasizmus: minden feltáma­dás i kísérletét, erőteljesen támogatni fogja a demokrácia, az emberi haladás ügyét. Az amerikai imperialistáknak világhódító törekvései azonban egészen mást rrányd adlak az Egyesült Nemze­tek Szervezetének. A MarshaII-tervvel és egyéb rcndsaabályokkal anyagi füg­gőségbe hozták az Egyesüli. Nemzetek egy sor államát. Az Egyesült Nemze­tek országainak jelentékeny része, mini Anglia, Franciaország, Belgium,, Hollandia. Ausztrália, a Délafrikai Unió és a többi, maga is gyarmat tartó, sőt nem egyszer rabszolga tar tó állam és helyenként mtol Vietnamban, Ma­lájban. véres gyarmati háborút folytat az Egyesült Álíwmok segítségével. Ezek az országok torqiyszeie.sen sm- Ix’uállcák ^^-Szovjetunióval, a népek feiszahauftff^uak bajnokavai és a vi- Ingiirulimfrá törekvő. gyárinatosíló Amerika mögé .sorakoznak fel. A Nem­zetek Szervezetének egy sor olyan kor­mány a tagja, amely az amerikai dol­lárok vagy az amerikai szuronyok nél­kül nem sokáig ülhetne népe nyakán. Ezek a kormányok szolgaian követik az Egyesült Államok minden utasítá­sát. Ézek képrzik azt a többségei, • molyról minden érvelés bepattan és amely gépiesen szavazza meg az Egye­sült Államok követeléseit. Minél kevésbbé képviseli valamely kormány saját népének érdekeit, minél gyűlöltebb és ellenszenve­sebb otthon, annál megfelelőbb Amerika számára, mert atillát szolgaiabhan teljesíti uta­sításait. Ezért is ragaszkodik Amerika olyan görcsösen Csang Kai-Sekhez és ezért akadályozza meg) a hatalmas kí­nai nép igazi képviselőinek felvételét. Neki nem a népek képviselőinek szó-- vétségére, hanem csatlósok, szövetsé­gére van szüksége. Rá kell mulatni .arra is, hogy az Egyesüli Nemzetek Szervezete lehetővé teszi az Egyesült ÁWamok kis csatló­sainak segítségével a többség akaratá­nak elutasítását. Amikor például a ko-1 roai kérdésben India képviselője bi­zonytalan és radikálisnak egyáltalán nem nevezhető közvetítő megoldást ajánlott, ezt a javaslatot annyi ország támogatta, amelynek lakossága jóval meghaladta az Amerika vezette impe­rialista tábor lakóinak számát. Ennek dacára a közvetítést az Egyesült. Álla­mok apró csatlósai segítségével el tudta utasítani. .Az Egyesült Nemzetek Szervezeté­nek fejlődése azzal fenyeget, hogy az amerikai imperializmus egyik fedő­szervévé, vak eszközévé válik. Mi, ma­gyarok is nemrégen1 tapasztalhattuk, mMyen készséges eszköze az amerikai agressziónak és hírverésnek a Nemze­tek Szervezete. Amikor az amerikaiak koreai kegyetlenkedése miatt szerte a világon nagy volt a felháborodás — abból a célból, hogy eltereljék erről a figyelmet -és hogy az Egyesült Államo­kat a szabadság bajnokainak tüntessék fel, hirtelen napirendre tűzték Ma­gyarország, Románia és Bulgária ügyét. Azt állították, hogy ezek az or­szágok megsértik a szabadságjogokat. Kierőszakoltak egy megbélyegző hatá­rozatot. mely felszólította az Egyesült Nemzetek Szervezőiének tágjait, hogy igyekezzenek olyan adatokat gyűjteni,1 melyek azt bizonyítanák, hogy mi meg­sértjük a szabadságjogokat. Nagyon csábító feladat volna sorra venni azokat az országokat, melyeknek kormányai ezt a javaslatot megszavaz •fák és külön-külön megmutatni, ho­gyan áll u:Hufc a szabadság ügye. Én csak egyetlen egyet ragadok ki. Az ellenünk szavazók között ott volt a monarchofasiszta Görögor­szág is. Hogy hogyan áll náluk a szabadság, arról egy tényt idézek, melyet a reak­ciós' svájci ,,Die Tat“ című újság ez év július 2SM száma közöl. Egy szemtanéi leírja, mit látott a görög Makrónizosz szigetén, a politikai foglyok táborá­ban, Azt mondja: „Láttuk a tüzes vas okozta friss égési sebeket, az eltört ke­zeket és térdeket és ami a leyször- ngűbb, u néma férfiakat, akiknek a gé­géjét zúzták szét.“ Még hozzá keit tennem, hogy ez a monarchofasiszta Görögország elhatá­rozta, hogy csapatokat küld a koreai szabadságharcosok ellen. A magyar népi demokrácia kor­mánya helyesen cselekedett, ami­kor a Nemzetek Szervezetének erre az amerikai imperialisták által kezdeményezett határozatára jogi és erkölcsi igazának tudatában éles és szilárd tiltakozással és elutasí­tással válaszolt. A ml déli halárainkon ágál és provo­kál -az. amerikai imperialisták ügynök­sége. a Trto-konnánv. Ez a maga Mód­ján igyekszik segédkezni amerikai gazdáinak. Különösen a háborús uszí­tás és kardesörtetés terén fejtenek ki Titóék nagy tevékenységet. Énnek megfelelően az imperialista sajtó hol aláhúzza azt. hogy* Tito hadserege erő­sebb, mint a környező békés országoké együttvéve, hol pedig ennek ellenkező­jét, bogy' a népi demokráciák meg akarják rohanni Jugoszláviát. Mosl azonban az imperialisták nagy gond­ban vannak. Jugoszlávia miatt, mely­nek gazdasági helyzete ^olyan válsá­gosra fordult, hogy a kapitalista or­szágok sajtója is az egész rendszer megingásáról beszél. A Tiki-banda a gazdasági válságért és zűrzavarért az idei szárazságot te­szi felelőssé. Nálunk Magyarországon is volt az idén szárazság, semmivel sem ki­sebb, mint Jugoszláviában. Tud­valévő, hogy a legfontosabb jugo­szláv mezőgazdasági területek a magyar határ mentén húzódnak. A szárazság teljesen egyforma volt Makón és Nagykikindán, Sze­geden és Szabadkán, Baján és Zomborbán. Pécsett és Eszéken. Ennek dacára nálunk távolról sem okozott otyan bajokat, mint Jugo­szláviában, mert a mi megelége­dett parasztságunk a népi demo­krácia segítségével lelkesen, pon­tosan és idejében elvégezte mind­azokat a mezőgazdasági munkála­tokat, amelyek jórészben ki tud­ták védeni vagy csökkentnei az aszály hatását. Egészen más a helyzet Jugoszláviá­ban, mélynek kormánya imperialista zsoldosokból, kémekből és - provokáto­rokból,1, a dolgozó -nép ellenségeiből áll. A Tito-bantda már tavaly ősszel eliia- rácsolta a jugoszláv parasztoktól a jó vetőmagot, a mezőgazdasági munkák idején százezrével hurcolták el a pa­rasztokat erdőirtásra, vagy mint az idén, az aratás kellős középén a had­seregbe. Ezek az elkeseredett jugoszláv parasztok természetesen nem törték magukat a termelésnél ás még ke- vtsbbé a termésbeadásuál. Ez az oka annak, hogy a százezrekre rúgó t it óista janicsárhad nyomása dacára Jugoszlávia élelmezési helyzete és egész gazdasági élete az aratás utáni hetekben már katasztrofálisra fordult. Természetesen az r elkeseredett ipari munkások sem dolgoznak úgy, mint nálunk. Fokozza a gazdásági zűrza­vart az, hogy Titóék a parasztoktól, az aszály- dacára, az aratás után is erő­szakkal elrekvtrálták a termés jelentős részét és azonnal imperialista gazdáik országába exportálták. Rendkívül tanulságos az a látvány, ami a jugoszláv válsággal kapcsolat­ban az imperialista országokban mu­tatkozik. Ugyanaz az amerikai sajtó, amely kéjjel uszít a szocializmust építő országok ellen, amely napról napra vérgőzös jelentéseket közöl a koreai néppel szemben elkövetett kegyetlensé­gekről, most már nem kertel, hanem féltő aggódással ír arról a válságról, amelybe Tito és bandája került. Félre­veri a harangokat és nyíltan követeli Titónak, mint az amerikai imperializmus fontos szö­vetségesének azonnali megsegítését. Nagyon sokan vannak a jugoszláv dol­gozók közölt, akiket két évvel ezelőtt Titónak sikerült megtéveszteni azzal, hogy ő is kommunista, aki csak „fél­reértésből“ került ellentétbe a felsza­badító Szovjetunióval. Az elmúlt két esztendő keserves tapasztalatai ezeket a jóhiszeműeket is meggyőzhették ar­ról. hogy nem holmi félreértésről voit ill szó, hogy Tito és cinkosai már ak­kor is, akárcsak most, az imperialisták aljas és alattomos ügynökei voltak. Ennek a felismerésnek megfelelően egyre erősödik a jugoszláv dolgozók ellenálíúsa Tito bandájával szemben, szaporodnak a hírek az ipari munká­sok és parasztok szabotázsairól é» egyre gyakrabban fegyveres ellenállá­sukról is. Mi a legnagyobb rokonszenvvel és megértéssel kísérjük ezt a harcot, ame­lyet a jugoszláv dolgozó nép az ame­rikai imperialisták szocialista mezbe öltözőit aljas segédcsapataival folytat és számunkra nem kérdéses, hogy ez a harc előbb vagy utóbb, de a jugo­szláv népszabadság és a szocializmus híveinek győzelmével fog végződni. Mi itt közvetlenül déli határainkon láthatjuk, hogy a dolgozó nép életszín­vonalának milyen gyors süllyedésével, a népszabadság milyen gúzsbakötésé­vel jár az, ha egy országot az ameri­kai imperialisták Szolgálatába állíta­nak. Tőbbé-kevésbbé hasonló jelenség­gel találkozunk mindazokban az or­szágokban. melyeket Amerikának si­került uszályába vonni. Mindenütt azt látjuk, hogy a fokozott hadikiadások miatt egyre csökken a dolgozó nép életszínvonala és ugyanakkor növek­szik a tőkések profitja. Így van ez az Egyesült Államokban is, ahol Truman- tól lefelé, mindenki a dolgozó töme­geket hívja fel takarékosságra és ön­megtartóztatásra. Ugyanakkor ugrás­szerűen nőnek a hadianyag-gyárosok és bankárok jövedelmei és emelkedik a részvények árfolyama a tőzsdén. Európa marshallizáll országaiban eleinte a náci Göring jelszavát kezdtek prédikálni: kevesebb vajat, több ágyút. Minthogy ezekben az országokban ed­dig sem sóik vajat fogyasztottak, a jel­szó most az: kevesebb kenyeret, több ágyút. Természetes, hogy a dolgozó néptö­megek, amelyeknek életszínvonala ed­dig sem volt magas, elkeseredetten vé­dekeznek nemcsak a tőkés kizsákmá­nyolás fokozása, de a háborús uszítás ellen is. Válaszul erre általános táma­dás indul meg, nemcsak a dolgozók életszínvonala, de politikai jogai és sza­badsága ellen. A fasizátódási hullám elsősorban Amerikából indul ki, ahol minden szabadságmozgalomra hisztérikus kitörésekkel válaszol a reakció. Nyugaí-Európában egyre sza­porodnak a brutális gyilkosságok, fegyveres támadások a dolgozó nép legjobbjai, az élen harcoló kommunis­ták ellen. Hogy Amerikában magában mi a helyzet, arra jellemző a nyugal- amerikai matrózok szakszervezeti ve­zetőjének, Harry Bndgesn,ek_ kijelen­tése. Harry Btidgest a koreai agresz- szió kezdetén minden törvényes alap nélkül börtönbe vetették. Mikor a matrózok nyomására kieresztették, az újságírók megkérdezték tőle, hogy érzi magát szabadon. Bridges azt válaszol-

Next

/
Oldalképek
Tartalom