Szabad Nógrád, 1950. szeptember (6. évfolyam, 35-39. szám)

1950-09-02 / 35. szám

4 Hosszúlejáratú versenyszerzödésekkel az új normák túlteljesítéséért KEZDŐDIK A TAMÉV! Póri én a Megyei Tanáé» f elhívása a dolgoz«» parasztsághoz I VI. évfolyam, 35. szám. Ara 50 fillér 1950 szeptember 2 TERJEDJEN ÉS NÖVEKEDJEN A BÉKEMOZGALOM „rA stockholmi leihívás köré a fér­fiak és nők százmilliói tömörültek és tömörülnek" — állapítja meg a Béke Hívei Állandó Bizottságának prágai ülése. Nem régen még arról adtak je­lentést, hogy a békealáírások száma elérte a 200 milliót. Azóta a békealá- írások «zárna közel másfélszázmillió­val növekedett, ma 336 millióra te­hető. Ezek nem puszta számok. Ezek mögött emberek vannak, akik harcos aktivitással veszik ká részüket a béke­küzdelemből. Tiltakozás ez az angol­amerikai imperializmus agresszív po­litikája ellen, a koreai intervenció azonnali megszüntetéséért, az atom­fegyver használata ellen, a népek bé­kéjéért és függetlenségéért. Nem volt hasonló még a világtör­ténelemben, mint ez a hatalmas, egy- «»áges nemzetközi mozgalom. Részt- vesznek benne elsősorban a Szovjet­unió népei, mögöttük felsorakozva fe­hérek, sárgák, négerek és rézbőrűek, fajra, vallásra és nemre való tekintet nélkül mindazok, akik drágának te­kintik a békét, akik tisztában vannak azzal, hogy a békét ■ nemcsak akarni kell, hanem napról-napra harcolni érte és meg is védeni. Amint Malik elvtárs a Biztonsági Tanács augusztus 2ő-i ülésén bejelen­tette, a Biztonsági Tanács elnökségé­hez ezidáig 3500 levél és távirat fu­tott be különféle nőj és ifjúsági szer­veretektől, tudósok szervezeteitől és másoktól. Külön ki kell emelni a 80 millió munkást egyesítő Szakszerve­zeti Világszövetségnek, a szovjet szakszervezeteknek, a 70 millió ifit és leányt egvestíő DÍVSZ-nek és a Béke Hívei Világkongresszusa Állandó Bizottságának táviratát. Ezek a leve­lek, valamint a kormányoktól, köztük a magyar kormánytól is érkezett til­takozások egységes fellépés azok el­len az amerikai banditák ellen, akik Koreában ártatlan gyermekeket bom­báznak halomra és legyilkolják a legjobb bazaiiakat. E tiltakozó /aoz- galomban ott áll a maga erejével a magyar nép, köztük Nógrád megye dolgozói is. Megyénk Békevédelmi Bi­zottsága táviratot küldött a Biztonsági Tanácshoz, tudatában annak az igaz és legyőzhetetlen ügynek, amelyet a Szovjetunió vezet és amelynek kato­nái megyénk dolgozói is. Amint a prágai békeülés megálla­pította; „az ufóóői időben kiéleződött nemzetközi helyzet közvetlenül kezdi veszélyeztetni az általános békét és a béke valamennyi hívére új kötelezett­ségeket ró, lantosabbakat mint bár­mikor ezelőtt," Ez a megállapítás, va­lamint az a tény, hogy Nógrád megye dolgozói táviratban követelték a Biz­tonsági Tanácsnál a koreai agresszió megszüntetését, konkrét feladatokat állít elénk. Koreában fegyverrel a kézben har­colnak szabadságukért és független­ségükért, nálunk pedig az a feladat, hogy a termelés frontján, országunk mezőgazdaságának fejlesztésével, a hivatalban napról-napra jobb és szebb eredményeket érjünk el, ismerjük fel, hogy az ötéves tervet teljesíteni és túlteljesíteni harcot jelent a békéért, egyet országunk és a nemzetközi béke- tábor erősítésével. A békéért való konkrét harcot jelenti, amikor a ko­reai hét után a salgótarjáni bányá­szok a kerület heti átlagteljesítmé­nyét 106.9 .százalékra teljesítették. Vagy az üveggyárban a IV-es kémén cénél Varga Sándor ponyi, a koreai hét után növelte teljesítményét. A bé kéért való harcot jelenti, amikor a salgótarjáni vasutasok egymásután indítják el a 2000 tonnás vonatokét az 500 kilométeres mozgalom kereté ben. Űj termelőcsoportjaink, a szövet­kezeti gazdálkodás útjára lépő dolgozó paraszt családok magukénak tudhat­ják a békeharc egy-egy csatájának győzelmes megnyerését. De rést jeleni a békefrontján, amikor engedik az el lenséget dolgozni, mint a Salgótarján Vasöntő- és Tűzhelygyárban. A békét gyengíti, ha nem fokozzuk a harcot a jobboldali szociáldemokrácia, a kiéri káli« reakció és a kulákság aljas mes terkedései ellen. A békefront reánk eső .szakaszén a munkával, az új normák túlteljesíté­sével, a mezőgazdaság erőteljes fej lesztésével és az ellenség leleplezésé Tel kell harcolni. Ebből a-békebizott­ságoknak is alaposan ki kell venni részüket. Megyénk békebizottságai, a békebizottságok tagjai járjanak elő jó példával a feladatok végrehajtásában A világ béketábora, a leghatalmasabb szervezet soraiban százmilliók . mene­telnek a Szovjetunióval, a kommunis­tákkal az élen. Itt a megyében a párt- szervezetek úgy segítsék munkájuk­ban a békevédelmi bizottságokat, mint azt a szervezetet, amelyben résztvesznek mindazok, akik harcol­nak a békéért. A békemozgalom egyre fokozódik és a növekvő agresszióval, imperialista támadással szemben a vi­lág népei erősítik soraikat, mert tisz­tában vannak azzal, hogy csak akkor tudják megkötni az amerikai imperia­listák 'és csatlósaik kezét, ha azt az. egységet ■— amely ma fennáll és gátja az amerikai tőkés uralmi körök aljas terveinek —, még szilárdabbá teszik, még tovább szélesítik. Béke­bizottságaink is úgy dolgozzanak, hogy e feladatot maguk előtt látva a falvak, az üzemek dolgozóit és mindenkit, aki elszántan résztvesz a békemozgalomban, aktívan be is kap­csoljanak e nagyszerű feladatba, ve­zessék rá őket arra, hogy több és jobb munkával lehet igazán és csak így lehet bebizonyítani, hogy szá­munkára a béke életet, jobblétet, bol­dogulást jelent. Békebizottságaink fejlődjenek együtt a feladatokkal. Ma még van­nak községek, üzemek, ahol csak pa­píron vannak meg a bizottságok, sőt egyes helyeken, olyan kérdéseket tesznek fel, hogy minek a békebizott­ság, ír i s békebivottság föladata. Abból kiindulva, hogy a békéért való harc­ban a kómmúnSs'ták járnak élen, eze­ken a helyeken pártszervezeteink for­dítsanak' több gondot a békebizottsá­gok felé. - Erősítsék és ..építsék' őket olyan mértékben, hogy az amerikai imperialisták az új háborúra speku­lálók mindenkor áthidalhatatlan gát és ezétszakíthatatlan lánc legyen a béketábor, ezen belül országunk és megyénk békemozgalma erős bástyá­nak bizonyuljon. Amint Andics elv- társnő a vasárnapi Szabad Nép ve­zércikkében megállapította: „Egy újabb világháború kitörését megaka­dályozni teljes mértékben lehetséges, de nem könnyű Jeladat.” A Béke Hívei prágai ülése köz­leményében ezt írja: „A béke hívei követelik mindennemű agresszió be­tiltását, amely bármely országban há­ború kirobbantását idézheti elő. Fel­hívjuk a béke valamennyi hívét, az egész világon szervezzék meg e ja­vaslatok széleskörű, nyilvános megvi­tatását és válasszák meg a második kongresszusra azokat a küldötteket, akik az ő véleményüket juttatják ki­fejezésre." A béke hívei tehát az első lépést megtették és most a Béke Hí­veinek második világkongresszusával, amelyet november 13-a és 19-e között tartanak meg Angliában, azt a célt fogják szolgálni, hogy tovább erősít­sék a békemozgalmat, egyre inkább biztosítsák a tartós békét, amelyet a világ békeszeretö emberiségének egy­séges akciójával lehet elérni. A má­sodik békevilágkongresszusra való készülődés jegyében végezzék mun­kájukat a magyar békevédelmi bizott­ságok is. A harc a béke hívei és a háborús uszítok tábora között egyre erősödik. Ebben a harcban a megyei békevédelmi bizottságok legyenek éberek és elszántak. Tartsák szem előtt, hogy minden eredmény, minden új százalék, a jól elvégzett őszi munka, újítási javaslat vagy új munkamódszer a békéért való kon­krét lépést jelent. Tudatosítsák en­nek jelentőségét és a prágai ülés közleményének szellemében dolgoz­zanak, amelyben: „Azzal a javaslattal fordulunk valamennyi politikai, szak- szervezeti, kulturális, társadalmi és vallásos szervezethez, a nők és az ifjúság tömegeihez — mindazokhoz, akik a világbéke megóvására töreked­nek, vegyenek részt e ieladat végre­hajtásában, bárminő politikai meg­győződés és ideológiai indító ok is ösztönzi erre őket. Ismerjük azt az erőt, amelyet a stockholmi békehívás köré tömörült emberek óriási több­sége jelent. Ennek az egyesülésnek terjednie és növekednie kell,1'-.Követeljük* hmtjiß hiiiiulvkiitltinul ven jók ki as amerikai esugsutitkai Kurvából** Nógrád mrgyr dolgoxóinak távirata az JENS5E-I»«* Malik elviére közölte a biztonsági tanács ülésén, hogy eddig négy kor­mánytól és 3500 szervezettől érkezett tiltakozás az amerikai agresszorok ko­reai "kegyetlenkedései ellen. A magyar kormány nevében Kállai Gyulg elvtárs, külügyminiszter küldött tiltakozó táv­iratot Trygve Liehez, az ENSZ főtit­kárához és J. Maük elvtárshoz, az ENSZ Biztonsági Tanácsának elnöké­hez-. Mennénk dolgozói nevében a. Me­gyei Békevédelmi Bizottság, a követ­kező táviratot küldte az Egyesült Nem­zetek Szervezete Biztonsági Tanácsá­nak: . „Nógrád megye valamennyi béke- szerető lakosa mély megdöbbenéssel vett tudomást arról, hogy Amerika rabló imperialist! i ezer tonnaszámra dobják le bombáikat koreai városok és falvak békés lakosságára. Védtelen gyermekeket és ártatlan asszonyokat pusztítanak el. Felháborodással fogadja az amerikai imperialisták hódító szándékú beavat­kozásának híreit és a leghat ározoítab- ban elítéli a légibombázásokat és egyéb terrorcselekményeket, amelyekkel az el nyomás alól felszabadult koreai népet ismét a nyomor elnyomás, kizsákmá­nyolás igájába akarja hajtani. Nógrád megye békeszerető népe til­takozik az ellen, hogy az amerikai im­perialisták és csatlósaik a Biztonsági Tanácsot a háborús uszítok fedezékévé tegyék és követeli, hogy a Biztonsági Tanács minden eszközzel támogassa a világbéke őrének, a hatalmas Szovjet­uniónak a koreai kérdés békés rende­zésére irányuló törekvését. Követeljük, hogy az ENSZ Bizton­sági Tanácsa ítélje el az amerikai im­perializmus ezen újabb háborús garáz­dálkodását és hathatós eszközökkel vessen véget a koreai háborúnak. Ha­ladéktalanul von ják ki az amerikai in­tervenciós csapatokat és azonnal szün­tessék be a békésen fejlődő városok bombázását, a jogtalanul letartóztatot­tak és a hadifoglyok megkínzását és törne gmészérlását. Nógrád megye Békevédelmi Bizott­ságai ígérik, hogy a termelés frontján a koreai kérdés békés rendezése érde­kében a termelékenységet fokozni fog­ják, az új normát túlszárnyalják, me­zőgazdasági vonalon pedig a tszcs-k fejlesztését és az őszi munkálatok idő­beni teljesítését végrehajtják, hogy ez­zel is csapást mérjenek a Koreába be­tolakodó imperialistákra. El a kezekkel Koreától! Korea a ko­reaiaké!” Balassagyarmat békeszerefö dolgo zóinak * nevében küldött. táviratot a Biztonsági Tanácshoz a város béke­védelmi bizottsága. A távirat így hang­zik: „Balassagyarmat város békeszeretö lakossága mélv megdöbbenéssel és fel­háborodással fogadja az amerikai im­perialisták hódító szándékú , beavatko­zásának híreit Koreában és a leghatá­rozottabban elítéli a légibnmbázásakat és egyéb terrorcselekményeket, ame­lyekkel az elnyomás aló! felszabadult koreai népet ismét a nyomor, elnyomás igájába akarja hajtani. Balassagyarmat város Békevédelmi Bizottsága a békeszeretö lakosság ne­vében forró üdvözletét küldi a hazájuk szabadságáért küzdő hős koreai nép­nek és a stockholmi békenvilatkozatot aláírói, százezrek nevében követeli az ENSZ Biztonsági Tanácsától, ítélje el az amerikai imperializmus ezen újabb háborús garázdálkodását és hathatós eszközökkel vessen végett a koreai há­borúnak. Követeljük, hogy haladékta­lanul vonják ki az amerikai interven­ciós csapatokat és azonnal szüntessék meg a békésen fe jlődő városok és falvak bombázását, a jogtalanul letartóztatot­tak és hadifoglyok megkínzását és tö­meges lemészárlását.” A va* árnapS gyűlések «sian még több cföíg*»2Ö ki«*- és kozepparasztot ' győzzünk meg a csoport baiégtésről A vasárnapi ünnepélyes csoporté.rte- kezleteken igen jelentős számú új ta­gokkal és új termelőcSoportokkal erő­södött megyénk termelőszövetkezeti parasztjainak tábora. Az elmúlt hét folyamán megyeszerte fokozódott a felvilágosító munka, a régi és új cso­porttagok lelkes, meggyőző érvei egyre jobb eredményt hoztak. Az ed­digi eredmények, a falvakban termelő- csoporlok irányában mindjobban ta­pasztalható mozgás arra ösztönzi a csoportok pártszervezeteit és a cso­porttagokat, hogy még jobban erősít­sék a felvilágosító munkát és még több dolgozó parasztot győzzenek meg a belépésről. Megyénk igen sok közsé­gében, ahol folyik a részleges tago­sítás, a csoporttagok kezdeményezé­sére kedd esté ismét ünnepélyes tag­felvételt tartanak, hogy még több dol­gozó paraszt a nagy szövetkezeti tábla kialakítása idején csoporttag lehessen. Szerdától kezdve ugyanis ott, ahol tagosítás van, előjegyzésbe veszik a jelentkezőket és tagosí­tás ntán került sor a felvételre- Ahol nines részleges tagosítás, ott továbbra is előjegyzés nélkül azonnal beléphetnek a dolgozó parasztok a csoportokba. Legfontosabb feladat most az, hogy a felvilágosító munka erősítése mellett keményen lekiizdjük azokat a fogya­tékosságokat, amelyek — mint a ké­nyelmesség, elzárkózás, az agitáció el­hanyagolása, az ellenség támadásai iránti figyelmetlenség — hátráltatják a csoportok fejlesztésének munkáját. A termelőcsoportok pártszervezetei a falusi pártszervezetekkel együttmű­ködve igyekezzenek minél jobban be­vonni a DÉFOSZ, a DISZ, az MNDSZ tagjait is a meggyőzés munkájába, hogy minél több új tagot vezessenek a felemelkedés és Jólél. a nagyüzem: gazdálkodás útjára. A 28-án beérkezett hírek az új cso­portok megalakulásáról, a régiek meg­erősítéséről számolnak be. Az elmúlt vasárnap öt előkészítő bizottság alakult át termetöcso- porttá. Majiátgárdonvban 17 csa­lád 53 kát. holddal, Érsckvadker- ten 17 család 57 kát. holddal. Hé- nvelpusztán ‘25 család 70 kai- holddal, Balassagyarmaton 27 család, Hcreneséuyben 21 család lepett rá a nagyüzemi gazdálko­dás útjára. örökre hátuk mögött hagyva ,a kis- parcellás gazdálkodást. A meglévő termelőszövetkezeti. cso­portjaink is számos új -belépővel erő­sítették meg csoportjukat. Ipolytarnó- con 1, Varsányiéin 6, köztük négy kö- zépparaszttal, Rimúcon 5, Nagylúcon 5, Nagy keres* túron 2, Karancskeszi- ben 3, Héhalotnban í, Magyargécben 3. PHinyben 3, Nógrádmegyerben 1, Nagyorosziban 1, Berkenyén 8. Pata­kon 16, Szandál! 54, Patvarcon 3, Dej- táron 11, Mátramiudszenten 3 új be­lépővel gyarapodott a termelőcsopor­tok tagságának száma. Ugyancsak elő­készítő bizottságok működnek még Fetsöpetényben 14, Tolmácson 11, Legenden 17, Nógrádsipeken 5, Nagy­ba r kény ban 10, Sámsonházán 9 csa­láddal. Az elmúlt vasárnap alakult át a he- rencsényi előkészítő bizottság termelő- csoporttá. Az ünnepélyes megalaku­láskor a 21 új csoportbeliii kívül még vagy 100-ig való egyénileg gazdál­kodó dolgozó paraszt is elment az ünnepélyes átalakulásra. ahol meghallgatlak Lombos Márton­nak, a járási pártbizottság előadójá­nak ünnepi beszédéi. Lombos eivlárs hangoztatta, hogy az új úton való járás nem les* könnyű. Sok akadályba fog beleütközni a csoport, amelyet csak a Párt segítségével, a Szovjet­unió kolhozainak útmutatása alapján tudják elhárítani az útból. Az ünnepi beszéd elhangzása után Varga Imre hatbolidas újgazda szólalt fel: — En a nedecki birtokon voltam cseléd, 44 éves vagyok és ez a 44 év csupán nehézséggel és küszködésekkel telt el. Azért léptem be a termelőszö­vetkezeti csoportba, mert hallottam S zalai elvtársi ól, hogy a szovjet kol­hozparaszt milyen jó módban él és hót azok példáját követve én is vál­toztatni akarok eddigi életmódomon. Ha még egy-két év a tszcs-ben nehéz is lesz, még mindég csak 46 éves le­szek, de tudom határozottan, hogy a hátralévő éveimet jólétben és bol­dogságban fogom eltölteni. Varga Imre beszédét viharos taps fogadta. Még le sem csitult a tapsvi­har, amikor Szota József egy 12 hol­das középparaszt gyermeke, aki egyébként a helybeli DISZ-nek harcos építője, felállt és eikezdeti beszélni. — En sokat olvastam a kolhozok­ról. Hallottam a Szovjetunióban kint­járt ^parasztküldöttek beszámolóit is, amely döntő változást hozott be fia­tal életembe. Épp ezért látom én is. hogy helyes ez az át, mert csak a nagyüzemi gazdálkodás adhatja meg a dolgozó /»arasztságnak végérvényesen a jobb életet. Hogy beléptem a tszcs- be. hozzájárult az is, hogy voltam üej- táron, Lörincpusztán tszcs-fát ogat ásón. Ott már nemcsak könyvből, hanem saját szemeimmel valóban meggyőződ­tem a nagyüzemi gazdálkodás előnyé­ről. Sokan léptünk be fiatalok a he- rencsényi tszcs-be, ahol alkalmunk lesz a szovjet kolhoz-brigádok példája nyomán a termelékenységet a leg­magasabbra fokozni. A fiatal Szota József beszédét is lelkes tapssal jutalmazták. Ezután Ve­res János DISZ-íitkár szólald fél: — tr én szüleim is gróf Teleki birtokán voltak cselédek. Jómagam is épphogy kimaradtam az iskolából, napszámba jártam. A nyomorúságos cselédi életnek a Szovjet Hadsereg ve­tett véget. .4 népi demokrácia öt hold földet juttatott nekünk. Ezen az öt hol­don gürcöltem szüleimmel együtt egész a mai napig. Ha visszagondo­lok arra. hogy ha családunk mindjárt beállt volna a termelőcsoportba, meg­szabadultunk volna az állandó bizony­talanságtól és az örökös látástól vaku- lósig tartó munkától. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy már a termelő- csoportban nem lesz munka, hanem azt. hogy az emberi erőt megkíméli a gépesítés. Ezáltal könnyebb lesz a munka. Szakszerűen és tervszerűen fogjuk művelni a földünket, és remé­lem. hogy a kollektív munka rnind- annyiunk számára meg fogja hozni a jobb és boldogabb életet, amelyben mi kommunista fiatalok a termelés ál­landó növelésével akarunk élenjárni. A DÍSZ-titkár szavai után a többi DISZ-iiatal lelkes éljen-kiáitása vihar- zotl fel amelyből meg lehetett látni, hogy titkáruk az ő véleményüket adta tudtára a gyűlésen résztvevőknek Áz öregebb csoporttagok is örömmel te­kintenek fiatal tagtársaikra, akiktől so­kat várnak Racskó Andrásné is fel­szólalt: — Nedecki földbirtokosnál voltam cseléd évek hosszú során, majd a földreform négy holdat juttatott. Ez némileg változtatott életemen. Most, hogy Szalai eivlárs világosan feltárta elöltem a Szovjetunióban látot­takat. én is sokkal jobbnak látom, ha nagyüzemi gazdálkodást folytatunk. Habár a kuták a héten is azzal ijeszt­getett. hogy úgysem fogjátok megkapni a nedecki földesül földjét és majd ti* j

Next

/
Oldalképek
Tartalom