Szabad Nógrád, 1950. augusztus (6. évfolyam, 31-34. szám)

1950-08-05 / 31. szám

Az ráf inorsaiák tfólíelfesítésével segídik megyénk legjjoii« ltjai a koreai nép harcát A pásztói gépállomás dolgozóinak levele A tagustsius 13-én n&efffalakatIntik a járási és rtímsi tanársnh VI. évfolyam 31. szám. Ára fülér 1950 augusztus 5 Gyjátse&mi j Az imperialista gyújtogatok a máso­dik világháború befejezése , óta nem szűntek meg pillanatra sem azon mes­terkedni, hogy a világ valamelyik pont­jára tűzcsóvát dobjanak és mintegy állandó napirenden tartsák a háború kérdését. Görögország, Vietnam, Kína, most pedig Korea lenne az a terület, amely szolgálná Trumanék és a Fehér Házban lakó őrültek érdekeit. Provo­kációk, nyílt uszítás, a Szovjetunió és a népi demokráciák rágalmazása, az egész világ békeszerető emberisége e! len elkövetett aljas merénylet jellemzi munkájukat, ami egyben kifejezi azt is, hogy milyen hatalmas erőlködéssel semilyen eszköztől sem riadva vissza akarják meghosszabbítani megszámlált napjaikat. Azzal fenyegetőznek, hogy atom bombával gyilkolják halomra a világ békeszerető embereit és vadul rikolioz uak azon, hogy a világnak háborúra van szüksége, — ami alatt magukat értik, — milliókat költenek fegyverke­zésre Atlanti -szövetséget és egyéb tá madó szerveket hoznak létre, a göbbelsi propagandát túlszárnyaló hazudozással akarják félrevezetni a világ népeit. Addig u Szovjetunió olyan fegyvert kovácsol magának, — és az egész vi­lág békeszerető népeinek —, amelynek nyomában a nyomorúságos imperia­lista, tervek és hadak sorra dőlnek össze. Példátlan a maga nemében, hogy valamely ország egy év alatt ipari tér Ölelését 21 százalékkal emelje, ugyan­akkor a dolgozók anyagi és kulturális jóléte párhuzamosan és ugrásszerűen növekedik a termeléssel, a termeié kenységgel együtt. A Szovjetunió 1950 második negyedévében az elmúlt év második negyedévéhez viszonyítva 22 százalékkal több öntöttvasat, 19 száza­lékkal több acélt, 63 százalékkal több kombájnt indított harcba a békefront csatáján. 2.4 millió dolgozó, 500 ezer új szakmunkás gyarapította a szovjei dolgozók táborát, akik a Bolsevik Párt és Sztálin elvtárs irányításával olyan haderőt képviselnek, amely méltán ejti kétségbe az imperialista ragadozókat. N-ncsolyan atombomba, nincs olyan háborús fenyegetés, amelyen ez a hatal­mas és győzelmes jelentés ne lenne úrrá. A szovjet dolgozók az elmúlt ne­gyedévben egész sor gépet, modern épületeket, iskolákat, rengeteg élelmi­szert, ruhaanyagot, könyvet és sok egyéb, az életszínvonal emelkedését, a munka megkönnyítését jelentő dolgot kaptak. A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalának jelentése, győzelmi jelen­tés. Válasz a háborús uszításra, a fe­neketlen és aljas provokációkra. Vá­lasz a világ népeivel szemben elköve­tett zsarolásra, a koreai intervencióra, és válasz — valóban méltó válasz — a stockholmi békefelhívásra.' Ez a je­lentés milliókat indít harcba, milliók harci lendületét fokozza és oiyan er­kölcsi segítséget ad a koreai szabad­ságharcosoknak, a sztrájkoló belga munkásoknak, a nemzeti egységkormá­nyért küzdő franciáknak, és minden békeszerető dolgozónak, amely előse­gíti a békéért folytatott küzdelem sike­rét. Mi a csapásra még nagyobb csapás­sal felelünk és a béketábor tettekkel bizonyítja be elszántságát az imperia­listák megfékezésére. A Szovjetunió ol­dalán, a nagy .Sztálin vezetésével 800 millió felszabadult ember menetel a béke zászlaja alait és másik 800 mil­lió ember harcol szabadságáért, hazája függetlenségéért. Nincsen olyan ha­talom, amely meg tudná állítani, vágy- fel tudná tartóztatni a dolgozók, a mun­kások, a parasztok forradalmi előre­nyomulását. A dicsőséges kínai forra­dalom, a győzelmes koreai szabadság- harc, Vietnám sikeres küzdelme, az olasz, francia, a délamerikai, a belga dolgozók sztrájkja új győzelmekkel gyarapítják a Szovjetunió vezette béketábori. A Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom óta nincs megállás. Mind a két világháború hatalmas terü­leteket szakított ki az imperializmus láncolatából, majd mint egy harmadik csapásként a kínai nép zavarta e! nyakáról az élősködő hazai kapitalis­tákat és földesurakat az amerikai tő­késekkel együtt. Szélesedik a terménybegyüjtési verseny megfßmuk valamennyi községe csatlakasik Szegvár és 31indssent felhívásához Szegvár és Mindszent község felhí­vására megyénk dolgozói felejihetet- len megmozdulással akarják megütnie* Bármennyit költött is a Wall Street F** fkonnányunk első évfordulóját. Csang Kai-Sekre, Li Szin-Manra; vagy akár Lfpót ,,királyra“’, Módira és Bi- daultra, egymás után kerültek, vagy kerülnek a lomtárba a történelem szín padáról. Trumanék erőfeszítése hiába való, s minden pénzt, amelyet arra köl­tenek el, hogy bizonytalanságot, hábo­rús hangulatot, fegyveres "beavatko­zást. eszközöljenek ki, az ablakon dob ják ki. Koreában az egész dolgozó nép Kim ír-Szen civtárs mellett áll és tevéke­nyen résztvesz az egész ország terű létén a népi hatalom megteremtésében. Tudja, hogy az az ország, ameiy most épül Koreában, az övé és elsősorban ez az a tény, amelynek ereje elsöpri az imperialista hódítókat és rövid néhány hét alatt a „nagy” Amerika hadsere­gét a 38-ik szélességi foktól megállás nélkül zavarta végig a félszigeten és most már Dél-Koreának több mint há- romnegyedresze felszabadult. A világ dolgozói, köztük a magyar dolgozók is szolidaritásuk jeléül erkölcsileg és anyagilag segítik a hős koreai népet Néhány nap alatt összegyűlt a kórház­vonatra szánt pénz, most pedig munkaíelajániásokkal erősítik dolgo­zóink a békét. Az üveggyárban Srenk Ferencné, a.gépgyárban Molnár Ist­ván és még sokan mások, bányászok, vasasok, értelmiségi dolgozók állnak ki tettekkel a munkahelyen a béke meg­erősítésére, a koreai szabadságharc se­gítésére, hogy újabb győzelmi jelenté­sek hirdessék harcunk eredményét. Amikor a beiga dolgozók Lipór „ki­rály” visszatérése ellen lépnek sztrájk­ba, amikor a francia, * olasz dolgozók szervezetten vonulnak ki az utcára, akkor egyben küzdenek a békéért, küz­denek jogaikért; megélhetésükért és a gazdasági harcot szorosan összekötik a politikai harccal, politikai tartalmat adnak annak a küzdelemnek, amelyet saját életükért, szabadságukért, füg­getlenségükért folytatnak hazai elnyo­móik és amerikai uraik ellen. Es mindezt a kalózkodást, merény­letet, amelyet az amerikai imperializ­mus elkövet a világ népei ellen, az ENSZ kék lobogója alá rejti, |$iilön mezbe öltözteti, amely alól. persze nem kétséges, kilóg a ló lába és mindenki tudja, hogy itt nem az ENSZ, hanem az amerikai tőkések és hadianyaggyá­rosok gyalázatos tervének végrehajtá­sáról van szó. Sietve kapkodnak _ még felhasználni aljas céljaikra a Bizton­sági Tanácsot, mielőtt még Malik elv­társ, a Szovjet küldötte, átvenné a Biztonsági Tanács elnökségét, amikor sorrend szerint a Szovjetunió kül­dötte elnököl a Biztonsági Tanácsban. Ez a tény természetesen nem kedvez az amerikaiak kalandos politikájának és kulisszák mögötti mesterkedésének, mert nem lesz módjukban a tanácsot felhasználni aljas terveik megvalósítá­sára. A háborús fenyegetőzés a háborúra, való előkészület közvetlen stádiumá­ba lépett, amely mutatja a tőkés rend­szer belső válságát és gazdasági hely­zetük zavarosságát. Örült terveik azon­ban egymásután hiúsulnak meg a né­pek békeakaratán és békeharcán. Ne­künk az a feladatunk, hogy az ö ki­szolgálóik, á jobboldali szociáldemo­kraták ellen fokozzuk harcunkat féli számoljuk az imperialisták ötödik had- osz’opát és munkával, magatartásunk­kal álljunk kí a győzelmes békeharc ránkeső szakaszán. Mindennapi mun­kánk megjavításával és éberségünkkel harcoljunk az imperialisták ellen, ezzel erősítve országunkat és az imperiaüs- taelienes frontot. 44 MILLIÓ KÍNAI ALÁÍRÁS Kínában eddig több mint AA millió ember írta alá a stockholmi béke- felhívást. A kínai-pép meg van győződve arról, hogy á békealáiMssal erősíti a hatalmas béketábort, de, ezen túl visszaveti' az imperialisták támadását, fel- szdbcidil/a Kbrúiótát, ugyanúgy ahogy a hős koreai nép kivívja hazája szabadsagát. Sorozatosan fogadják el a versenyter­vet, sőt sokhelyütt etlentervekef dol­goznak ki. Ersekvadkert doígozó népe távirat­ban jelentette be csatlakozását a ver­senyfelhíváshoz: „Mi Ersekvadkert dol­gozói elfogadjuk Szegvár és Mindszent község versenykihívását és üzenjük a mi szeretett vezérünknek, Rákosi Má­tyás elvtársitok, hogy ebben a ver­senyben mi sem fogunk elmaradni és vállaljuk, hogy alkotmányunk ünnepe elölt, augusztus 1ö-rn községünkben teljes egészében befejezzük a termény- begyűjtést.“ Homokferenye dolgozó parasztsága is magáévá tette Mind szeret verseny- felhívását és odaadóan csatlakozott a mozgalomhoz. Vállalták, hogy a eséplést augusz­tus 8-ra befejezik és beszolgáltatás! kötelezettségüknek augusztus 15-ig tesznek eleget. Homok- ferenye dolgozó parasztsága ezzel a felajánlásával is segíteni akarja a hős koreai nép harcát. Nógrádszakálon lelkes gyűlésen fo­gadták el Szegvar és Mtndszent lelkes kihívását. Dancsák István és Kovács István dolgozó parasztok hozzászólá­suk során rámutattak a felvilágosító munka szükségességére, majd hang­súlyozták. hogy csalinknzásiikkul a Szovjetunió vezette béketábort erősítik. Majd hosszantartó taps követte Tóth István hozzászólását, aki javasolta a versenyfelhívás elfogadását és ezen túl- menőleg begyűjtési versenyre hívta ki a szécsényi járás minden községét. A begyűjtés határideje augusztus 12. De nemcsak a dolgozó parasztokon múlik a jó eredmény elérése. Ennek érdekében az érsekvadkeríi posta- hivatal dolgozói úgy csatlakoznak az országos versenyfelhíváshoz, hogy munkaidejüket az eddigi 8 óra helyet órakor kezdik. Ezzel, elérik azt, hogy a dolgozó parasztságnak nem kell a posta nyitására várni, hanem hamarabb mehet mindenki a dolgára. Ezen felajánlásuk a csépiét végeztéig tart. Zabar község dolgozói is elfogadták a versenyfelhívást és ellentervet' ké­szítettek, mely szerint augusztus 10-ig befejezik a cséplést. Megyénk dolgozói nemcsak hogy el­fogadták a versenyfelhívást, hanem egymást is kihívták páros-versenyre. Alsópetény dolgozó parasztsága versenyre hívta Kisecset dolgozó parasztságát azzal az elhatározással, hogy augusztus 20-ra a beszolgáltatást túlteljesítik. Ez zel szemben Alsópetény dolgozói vál­lalták. hogy a cséplést augusztus 5-re, terménybegy iijtést pedig augusztus 10-re teljesítik. Továbbá a versenyki­hívás kitűzi azt, hogy a cséplőgépnél és termény-raktárnál versenytábla Icgj-en. Megyénk dolgozói fokozódó lendü­lettel végzik a tenni ériybegyüjtést Tu­datában vannak annak, hogy mi a határidöelőtti kötelességteljrsílés. Özv. Vitéz Gyöi-gyné háromholdas érsekvadkerti ki »paraszt begyűjtési kö­telezettségét 800 százalékban teljesí­tette. Ugyancsak Ersekvadkerten Urban István 13 holdas közép­paraszt beszolgáltatás! kötelezett­ségén felül 7 mázsa gabonára kö­tött szerződést, de már eddig 11 mázsa gabonát adott be „C‘‘ vé­teli jegyre. Litke községben Berta Lajos két- hoMas dolgozó paraszt 72 kg átló- búzán felül „G“ vételi jegyre 240 kg-ot adott be. Péter János négyholdas gazda sem akart lemaradni és 1 SS kg Helyett #30 kilogrammot adott be ;,C“ vételi jegyre. Kutasó községben Tápolcsányi János dolgozó ’paraszt 66 kg beszolgáltatást köteiezeUségéh felül „B“ vételi lapra 89 kg búzát és ,,C“ vételi jegyre pedig 9 mázsa 82 kg búzát és rozsot adott be. A beadás alkalmából a következő­ket mondotta: ,,A fölöslegnek a közös­ség magtárában van a helye.“ A szécsényi járásban az eddigi kiér­tékelés szerint a következő dolgozók állnak az élen a terménybegyüj tésben: Szécsényben Kolosa János 243 száza­lék, Nógrádszakálon Bagoly László 158 százalék és Ivarancsságon Szakács András 328 százalék. Pogónyban ifj. FüRjp István 243, dereden Bucsok Lajos 425 és Zabaron Kovács János 388 százalékos teljesít­ménnyel vezet a terménybegyüjtési versenyben. A rimóci tszcs a járásban elsőnek fejezte be az aratást, cséplést, behor- dást és tarlóhántást. A cséplést jelentő­sen meggyorsította az, hogy a gabonát egyenesen a szállító- kocsiról csépelték cl. A pásztói tszcs szombaton teljes egé­szében befejezte a begyűjtést. Megyénkben a cséplés befejezéshez közeledik. A munka lendületét előre­viszi a nemrégiben elhangzott verseny- felhívás. Nagyoroszi községben az úttörők ki­vették részüket a cséplési munkákból, így például öttagú brigádot szerveztek a gépnél lévő munkák elvégzésére. A 15—16 éves úttörőkből álló brigád jó munkája jutalmául elnyerte a Párt állal adományozott vándorzászlót. Megígérték, hogy úgy fognak dolgozni, hogy a zászló náluk maradhasson. A koreai szabadságharcosok meg­segítésére 100 kg búza árát aján­lották fel. A Magyar Dolgozók Pártja nógrádme- gyei bizottsága 45 vörös zászlót ado­mányozott a legjobban dolgozó cséplő­brigádoknak. Az elkövetkező időszakban fontos feladat vár a falusi szervezetekre. A kitűzött célok elérésében fokozott munkát kell kifejteni a pártszervezet­nek, tovább kell szervezni a megindult Versenylendületet. .4 pártszervezetek úgy irányítsák a munkát, hogy augusz­tus 20-ra előirányzott célkitűzéseket maradék nélkül teljesítsük. A borsoKbcrcnvi és a tedakí állami gazdaságok százszázalékig teljesítetnék a tarlóhántást Állami gazdaságaink mindinkább a befejezése felé közelednek a csép­lési munkálatoknak'. Nappal csépelnek, éjjel p'dig jövőévi még nagyobb ter­méseredményeink biztosításának első és igen fontos talajmunkáját, a tarló- háutast végzik. A megyeközpont legfrissebb jelen­tése is arról számol be, hogy a 'tarló* hántás! munkálatok a jövő hét folya­mán befejezést nyernek, egy-két gazda­ság kivételével. Gazdaságonként a kö­vetkező versenyállás alakult ki. Első helyein a- borsosberényi és a teclaki állami gazdaságok állnak, amelyek már 100 százalékig teljesí­tettek a taríóháutási munkát Utánuk következik Szárúk 96, Hényel 95, Nög- rádmarcal 90, Magyarnándor 88, Za­har 60, Nógrádkövesd 55, míg utolsó helyen a Szécsényi állami gazdaság áll 52 százalékkal. Levelek a Ssoviefusilóban tartózkodó magyar parasartküEdötfségfőI Alig múlt’ el két hete, hogy a 200 tagú parasztküldöttségünk elindult a Szovjetunióba, hogy tanulmányozza a világ legfejlettebb szocialista mező- gazdaságát. Hazánk felszabadítója, a nagyr Szovjetunió, újra és újra tanú­bizonyságot tesz arról, hogy minden­ben segítségére siet szabaddá tett né­pünknek. Felszabadulásunkért a szov­jet hősök ezrei áldozták életüket, majd ezt követően élelemmel, nyersanyaggal, gépekkel segítette rombadöníött ha­zánk építését. De a baráti segítség nyújtása megnyilvánult abban is, hogy elküldte hozzánk legkitűnőbb sztaha­novistáit, és a szocialista kultúra leg­jobb művelőit is. És most újra segítsé­günkre siet a baráti Szovjetunió, a béke legfőbb őre. Rákosi - elvtárs köz­benjárására 200 tagú parasztküldötb ség tanulmányozza a legfejlettebb me­zőgazdaság nagyszerű eredményeit. A küldöttség tagjai lelkes hangú le­velekben számolnak be a Szovjetunió­ban szerzett élményeikről. Útjuk dia­dalmenet volt végig az országban. Mi- csik Imre nagyoroszi egyénileg gazdál­kodó paraszt így ír első élményeiről: ..Az első szovjet állomás, ahová meg­érkeztünk. Csap volt, ahol a békés szovjet lakosság barátságosan fogadott. Cigarettával kínáltak, majd a gyönyö­rűen berendezett étkezőkocsiba száll­tunk és továbbrobogott velünk a nagy szovjet gőzös, míg el nem érkeztünk Munkácsra. Gyönyörű város, nagy len­dülettel folyik az újjáépítés.“ Szalai József herencsényi küldött így ír levelében: ,,Amikor átmentünk a szovjet határon, már a vonat ablaká­ból is láthattuk a nagy fejlődés nyo­mait, a gépeket, traktorokat és kom­bájnokat, és hogy azok hogyan mű­ködnek. A vonatban már megismertük a szovjet emberek vendégszeretetét. Az ellátás és a szállás a lehető legjobb volt.“ A küldöttség 19-én érkezett Moszk­vába, amiről Miesik Imre így foly­tatja beszámolóját: „ Elkábult a sze­mem a gyönyörű látványtól. A kievi pályaudvaron szovjet küldöttség és a moszkvai magyar követség tagjai fo­gadtak. A szovjet filmfelvevők felvéte­leket készítettek éri-zésünkről. Az üd­vözlő beszédek eihr gzása után autó­busszal hajtottunk szálláshelyünkre> ahol elfoglaltuk kényelmes helyünket.“ Szalai Józséf így látta Moszkvát: „Az utcákon és mindenütt a legnagyobb tisztaság van Be a szállodában is a legnagyobb tisztaságot, bőséget és jó ellátást tapasztalhatunk. Be ez nem­csak a mi részünkre van így. hanem a város lakossága is így él. Örök emlék marad számomra a július 20-i nap. Meglátogattuk a Lenin-mauzóleu- mot és a szépséges Puskin múzeumot. Megnéztük azt a kiállítást is. amelyen megtekinthettük azokat az emléktár­gyakat. melyeket Sztálin elvtárs 70-ik születésnapja alkalmából a világ min­den részéből küldtek a dolgozók, lit láttuk, hogy még az imperialista el­nyomás alatt álló országok dolgozói is üdvözletüket, jókívánságaikat fejezik ki a kommunizmusért küzdő szovjet nép nagy vezére. Sztálin elvtárs iránt." Levele befejező részében Szalai József jó munkát kívánt itthoni dolgozótár­sainak Túlteljesítették az új normát Kossuth-fáró bányászai Kossuth-táró bányászai nagy léndü lettel és iriunkaakarattal indultak neki augusztus 1-én az új normákkal való termelésnek. Az első napon Fodor Sándor és csapata 106, Kiement Jó­zsef 108, Szabó János 109, Kurinka Pál 111, Nagy Mihály pedig 132 szá­zalékot értek el. Ezek az első' eredmé­nyek mutatják, hogy bányászaink tisz­tában vannak vele: az úi normák telje­sítése és túlteljesítése ötéves tervünk építését jelenti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom