Szabad Nógrád, 1950. augusztus (6. évfolyam, 31-34. szám)

1950-08-05 / 31. szám

2 SZABAD NOGRAD 1950 augusztus 5. Dolgozó asszon/ levele: „El a kezekkel Koreától* Koreában háború van. Ha erre gon­dolok, ökölbe szorul a kezem, mert a koreai háború nemcsak a koreai népnek van szánva, nemcsak ellenük irányul, hanem mindazokra a békés országokra, amelyek a szocializmust építik. Mi dolgozunk, szórakozunk, nyu­godtan alszunk. Koreában Truman hóhérai pusztítják a dolgozó népet Bomba hűti a védtelen gyermekekre, asszonyokra, lángok marják a háza­kat. De Trumanék nem elégednek meg ezzel, ök azt akarják, hogy ná­lunk is gyilkos fegyverek zavarják meg az építésben elfáradt dolgozók pihenését Az egész világ becsületes dolgozói, minden országban szervezkednek a béke megvédésére. A világ békesze- retö népeinek harcos szolidaritása egyesül Korea népének hősiességé­vel, hogy vereséget mérjen a világ­uralomra törő amerikai imperialisták mesterkedéseire. Megfutamodásra kell kényszeríteni Truman fizetett zsoldosait. Milliók békeakarata köve­teli az imperialisták kitakarodását Korea földjéről, mert nem nézhetik és nem is nézik tétlenül, hogy a koreai anyák hogyan zokognak a bombáktól szétroncsolt gyermekeik holtteste mellett. Nem nézhetik tétlenül azt, hogy amíg a békés országokban a szovjet traktorok szántanak, addig Koreában gyilkos amerikai bombák tépjék, szaggassák s tegyék pusztává a termőföldeket. Nekünk is harcolni keli, atkik épít­jük a hazát, mert ezzel is segítjük Korea népét. A veszély egyformán fenyeget minden férfit, asszonyt és gyereket, bárhol él te. Az emberek millióinak életét, kultúráját az eddi­gi munkájuk gyümölcsét. Ez a veszély ott lebeg minden ország felett. A gyermekek nem tudnak semmit, boldogan mosolyognak álmukban, ez a mosoly az életnek szól. De az anya tudja, hogy a veszély ott lebeg felet­tük. Ezért szólok mindenkihez ezzel a felhívással: állítsuk meg a pusztítást, védjük meg gyermekeinket, az embe­riséget, a jövendő építőit, védjük meg kultúránkat. Követelje a világ minden béke- ezerető népe az atombombák eltiltását, melyekkel emberek millióit és országo­kat pusztíthatnak él. Használják fel az atomot békés épitöcélokra, melyek­kel az emberek életét megkönnyítik, mint ahogy azt a Szovjetunió mérnö­kei teszik. A békére szükség van. Szüksége van minden embernek egyaránt. Az amerikai tőkéseknek eddig könnyű volt. Nem érezték a háború borzal­mait, csak hasznot húztak abból, hogy a háborúban emberek milliói esnek el. Ez nem számít nekik. A stockholmi békefelhívást magáévá tette minden békét szerető becsületes dolgozó. Aláírták Sztálingrád hősei, aláírták az elesett katonák özvegyei és azok az anyák, akik nem akarják, hogy gyér-' mekeik elpusztuljanak. Békét akar a Szovjetunió, de a béke érdekében so­rakozik mögéje minden becsületes dolgozó. A béke megvédése érdeké­ben szóltak a kommunisták és a béke mellett szálltak síkra azok a párton- kívüliek, akik tudják, mit jelent a háború. Mi, magyar asszonyok, nem nézzük az ellenség tevékenységét tétlenül. Mi nem akarjuk, hogy a keserűség mázsányi súlya nehezedjen ránk. Nem akarjuk, hogy az a sok szép épület, híd, amiket a felszabadulás óta épí­tettünk, elpusztuljon. Ha összefogunk és csatlakozunk a békét akarók tábo­rába, eljön az óra, hogy bátran élhe­tünk széles e világon. Dolgozók, ti nem halált, nem háborút akartok, hanem igazságos békét, ahol nyugodtan épít­hetjük a szocializmust, melyben már boldog és megelégedett lesz minden ember. Ma már mindenkinek tudnia kell, hogy a Szovjetunió a dolgozó népek szabadságáért harcol. Tudni kell azt, hogy a Szovjetunió a világ egyetlen állama, ahol egyforma jólétben él minden dolgozó. Mert a Szovjetunió­ban a legfőbb érték az ember és az alkotmánya is ennek érdekében lett létrehozva. A Szovjetunió nemcsak tulajdon népének akar szabad, bol­dog életet, nemcsak saját népét táp­lálja, hanem a népek százmillióit is vezeti és tanítja új életre, új elmé­letre és a munka magasabb erkölcsé­re és az államvezetés tudományára. Éppen ezért hűségünk nem szakad­hat meg a nagy Sztálin, a világ béké­jének őré iránt soha. Hisz minden, amink van, s amik vagyunk, neki kö­szönhetjük. Nemzeti függetlenségün­ket, szabadságunkat, fejlődő iparun­kat, népünk derűjét és bizalmát a jö­vőben, dolgozóink, öntudatos anyáink biztonságát, gyermekünk örömét, or­szágunk jólétét a szabad nemzetek családjában. Éppen ezért kiáltjuk az imperia­listák felé szerte a világon: El a ke­zekkel Koreától! Szabadság! Nagy Jánosné, Baglyasalja. Augusztus 15-én megalakulnak a járási és városi tanácsok A Lig műit pär hete, hogy az egész ország területén megalakultak a Megyei Tanácsok. Az elmúlt pár hét alatt a Tanács munkájával! bebizonyí­totta, képes arra, hogy felszámolja az elavult bürokratikus államigazgatási rendszert. A Párt irányításával me­gyénk mondhatjuk zökkenőmente­sen tért át egy magasabbfípusú állam­igazgatási rendszerre. Folyamatosan számolja fel az államigazgatásnak azt a rendszerét, ami kerékkötője volt a szocializmus építésének. Hogy mennyire így van ez, bizo­nyítja az, hogy a Megyei Tanács á legnagyobb dologidőben, az aratás, csépié* idején kisebb-nagvobb zökke­nőktől elléröleg, jói oldotta meg feh- adatát. Lényegében ez a feladata még ma is feladatként áll a Tanács előtt és a munkájukat még tovább kell fo­kozni. Ebhez megkapják a támogatást a pártszervezetektől és a dolgozók szé­les rétegétől, akik munkájuk nyomán érzik a Tanácsok jelentőségét, akik benne élnek a Tanácsok munkájában. Hiszen belőlük tevődik össze, az 5 gon­dolatukat tükrözi vissza a Tanácsok munkája. Ez még a kezdet. A szocializmus építése megkívánja, hogy a Tanács kapcsolata az élettel, a tömegekkel még szorosabb legyen. Mint ahogy ezt Kádár elvtárs mondta: ,,A Tanácsok állami szervek, de egyben igen fontos tömegszervezetek is lesznek.“ Éppen ezért fontos, hogy a szocializmus épí­tésében vetünk haladó és a munkában lelkesen résztvevő pártonkívüjreket is voííjuk be a munkába. A Tanácsnak feladata, hogy szélesítse Pártunk tö- mcgkapcsotatát. lennek a tömegkapcsolatnak a ki­* J szélesítésére óriási lehetőségek vannak. Számtalan tapasztalat mutatja, hogy abban a faluban, ahol az ara­tás, cséplés és most a begyűjtés mun­káját a dolgozó parasztság széles be­vonásával végeztük, a munckalendütet fokozódott. A pártonkívüK dolgozó pá­rásatok a Megyei Tanács határozatának a végrehajtásából lelkesen vették ki a részüket. Ezt mutatja Érsekvadkert község, ahol 16-ára váltották a ter­mény-begyűjtés lelje* befejezését. Vagy Diósjenő, ahol augusztus 10-re vállal­ták, hogy befejezik a begyűjtést. Fel­adat most az, hogy a lelkes dolgozó tömegeket, ipari dolgozókat, állami gazdaságok dolgozóit, tszcs-tagokat, egyénileg dolgozó becsületes paraszto­kat, értelmiségieket a Tanácsokon ke­resztül vonjuk be az állam vezetésébe- Ezzel megvalósíthatjuk azl az elvet: a mi államszervezetünkben a dolgozók leg­szélesebb tömegei résztvesznek a ha­latomban, irányítják, vezetik az or­szág ügyeit. Ezt a munkát a Tanács úgy fogja jól elvégezni, ha mindenkor betartja a Párt útmutatását, munkáját min­denkor — üzemekben a leemelés kér­désére, falun a szocialista mezőgazda­ság fejlesztésére, terménybegyiijtésre, az ellenség ell'eni harcra összponto­sítja. A Tanács Végrehajtóbizottsága tag­jainak a munkatársaikkal igényesnek kell lenniük. Az osztályokon dolgozók­nak munkájukkal kell megmutatni azt a nagy változást, amely apparátusuk­ban beállott. jVf indezek melleit egyik legdöntőbb feladat az, hogy a Tanács tag­jainak legszorosabb kapcsolatban kell lenni a tömegekkel. Hallgassák meg a tömegek véleményét, hasznosítsák azt, vegyék észre azt a hatalmas vál­tozást, ami ipari dolgozótokban, dol­gozó parasztjainkban és értelmiségieink soraiban végbement. Nem szabad, hogy lebecsüljék egy 15 holdas vagy azon felüli középparaszt véleményét csak azért, mert egy „jobbmódú“ gazda. Sajnos még ilyen rossz példa akad ép­pen elég megyénk területén. Például örhalom község, ahol Marton Mihály 18 holdas középparasztol anélkül, hogy véleményét — az aratás, cséplés, be­gyűjtés munkájánál — meghallgatták volna, megbüntették jelentéktelen dol­gokért azzal, hogy az egy ..jobbmódú“ gazda. Marton Mihály maga elmondta, hogy így nem megnyerjük, hanem el- taszítjuk *?. á Ham re n d szerű n k t él a középparasztoit. Az ilyen helytelen né­zeteket a tanácsnak fel kell számolni és meg kell akadályozni. Ilyen helytelen intézkedések helyett a Tanács hozza felszínre a dolgozók öntevékenységéi, tegyen érdekeltié minden becsületes dolgozót az állam vezetésében. Munkájában különös .je­lentőséggel támaszkodjon az ifjúságra, mert mint azt a baglyasal'jai DkSZ- szervezel munkája, vagy a sziráki ál­lami gazdaság ifjúságának munkája mutatja, hatalmas rejtett tartalék lap­pang az ifjúságban. Az elkövetkező héten a Megyei Ta­nács munkájának tapasztalataival meg­gazdagodva, újabb győzelem megterem­téséhez érkeznek el megyénk dolgozói. Augusztus 15-ével megkezdik műkö­désűket megyénk öt járásában, vala­mint a városokban a járási és városi tanácsok. A Függetlenségi Népfront járási, •*"* városi szervei fogják ezekbe a Tanácsokba a legjobb dolgozókat be­küldeni. Ezek a dolgozók munkájukkal mutatták ki a haza iránti hű szerele- lűket és hűségüket. Ezzel megyénkben többszáz munkás, dolgozó paraszt és értelmiségi kerül be megyénk közvet­len irányításába. Ez a tény újabb győ­zelme lesz a szocializmust építő ha­zánknak. A járási és városi tanács­tagok jelentős része pártonkívüli. Maga ez k bizonyítja, hogy a Tanács- a'leg­demokratikusabb népi szerv, amelyek a dolgozó tömegekből valók és mint legnagyobb tömegszervezel kötik össze a Pártot állami vonalon a dol­gozó tömegekkel. A járási tanácsok megalakulásával nagy feladat hárul járási pártbizottsá­gainkra. A legmesszebbmenőkig kell támogatniuk a Tanácsok munkáját. A járási bizottságainknak dús tapaszta­lataik nyomán élő kell segíteni a régi közigazgatásról való áttérési a Ta­nácsok rendszerébe. Mozgósítani kelt. a kommunisták legjobbjait erre a fel­adatra, akik példamutatásukkal irányt fogniak mulatni. Maguk a járási titkárok is tagjai lesznek a járási Tanácsoknak. Aktív, jó munkájuk, példamutató magatartá­suk nagyban segíteni fogja a Tanácsok ni unkáját. A Tanács tagjai előtt álljon mindég példának a nagy szovjet nép Tanácsá­nak munkája, és onnan merítve, sok tapasztalattal biztosan jól fogják szol­gálni a nép ügyét, a közösség nagy célját, a szocializmus építését. A MUNKAFORMÁK RENDSZERE A SZOVJET IPARBAN L EN6 m ORSZÁ 61 TA NUL SÁGOK Hermann elvtárs a közelmúltban Lengyelországban járt, tapaszta­latairól az alábbiakban szá­mol be: Katovicába érkezve, a lengyel szak- tanács megbízottai vártak, ennét mentünk tovább Zakopánéba, ahol igen kedvesen fogadtak bennünket és autóbusszal vittek a szállodába. Az iidüiő a Genov-hegy aljában volt. A hegy magassága 1760 méter és még most is hö fedi a csúcsát. Ezen a nyaralóhelyen 2'00 állami üdülő és tüdöszanatórium van. Több mint 1300 méter magaslat:. mentünk fel drót- kötélpályán. A -obussza! pedig a Fekeie-tengersz ihez mentünk el, ami a tengerszintit! »00 méter magasan fekszik. Kirándultunk i'orinin községbe is, ahol 1947-ben ns lőtt meg Lenin elv­társ múzeuma, i enin Párisból jövet) Krakkóba 1912 júliusában érkezett a forradalom előkészítésére. Porininba 1913 májusában jött és egész novem­berig óit tartózkodott. A múzeummá épített parasztházban dolgozott, gyű­léseket tartott, nevelte a dolgozókat. 1914 májusától augusztusig tartózko­dott a községben. Lakóhelyének szom­szédságban volt a posta és a csendőr­laktanya és éppen ezért a spiclik­nek sikerült őt beárulni. Augusztus 18-án le is tartóztatták és száműzték. Klinioiában 70 ezer postás nevében üdvözöltek bennünket és sok sikert kívántak az ötéves terv megvalósítá­5algótarjáni mozi műsora: Augusztus 5—-7-ig: Jégmezők lovagja Aug. 8—10-ig: Milliomos úr szerelmes Salqóbánya Kultúr mozi műsora: Augusztus 5—6-ig: Párttagsági könyv Mátranováki Bánya mozi műsora: Augusztus 5—6-ig: Dicsőség útja köszönetnyilvánítás Ezúton mondok köszönetét a Párt­nak, az elvtárWalt-lak és mindazok­nak, akik hű fér.) és a szerető apa elhalálozása alkalmával mély fájdal­munkat részvétükkel enyhíteni igye­keztek. Váradi család. sához. Katovicában a bányászok fo­gadtak minket. Kirándultunk még Zakopanéból egy 4200 méteres sod­ronypályán, ami 1900 méterre szállított fel minket. Egy életre való élményt nyújtott az Auswitzban tett látogatás. A Hitler- banditák itt haláltábort állított ak fel. A tábor magasfeszültségű villamos­árammal telített dróttal volt körül­kerítve, azonkívül vízzel tfelt árok is szegélyezte. Minden 10 méterre őrök álltak, géppuskával felszerelve. A vas­utat is bevezették, ami még most is megvan. A haláltáborban öt krematóriu­mot építettek a nácik, amiből négyet felrobbantottak. Az ott lévő egyetlen krematórium helyén most múzeum van. A táborban naponta 20.000 em­bert pusztítottak el. ami 18 ország legjobb fiaiból tevődött össze, 18 ezer kommunista vezetőt lőttek tarkón. Ez „megtiszteltetésnek“ számított, mert egyébként kínizókamrában végezték ki áldozataikat. A környéken annak­idején 15 kilométeres körzetben égett emberszagot lehetett érezni. A gáz­kamrába azzal vezették le a szer n- csétleneket, hogy fürödni mennek. Mi­előtt a gázkamrába hajtották őket, platina- és aranyfogaikat kfeszítet- ték. Óriási mennyiségű ruházati dol­gok, bőröndök, edények és egyéb tárgyak hevernek ott, amit ékes bizo­nyítékul hagynak meg az elkövetke­zendő kornak. Ezt látva és átélve, a lengyel nép izzó gyűlölettel ítéli e! a háborús uszítókat, az amerikai imperialistákat, akik Hitler nyomdoka'ba léptek és új Ausy/itzeket akarnak felállítani. A len­gyel dolgozók a béketábor mellett, a nagy Szovjetunió és Sztálin elvtárs mellett tartanak ki. Mindezt többterme­léssel, munkafegyelemmel, ideológiai képzettséggel erősítik és növelik. A búcsúesten több ország, köztük a Szovjetunió küldöttei jöttek össze, akiktől igen sokat tanultunk. A Len­gyel Bányász Szakszervezet azt üzeni a magyar bányászoknak és dolgozók­nak, hogy még fokozottabban járja­nak f öl i terme'ősben, a békéért ví­vott harcban. Hermann Ferenc bányászképviseiö A iniinkanorma rendszer célja: a szocialista termelés minél erőtelje­sebb fokozása, az ország gazdaságá­nak növelése, és ezzel együtt a dolgo­zók anyagi és kulturális színvonalá­nak jelentős felemelése. A mtinkanor- mn-rendszer nagy haladást jelent azon az úton, amelynek célja: minél sző­kébbre szorítani a munka idővesztesé­get anélkül, hogy ebből a dolgozókra hátrány származnék. A normarendszer segítségével sikerült érvényesíteni a Szovjetunióban azt a szocialista el­vet, hogy a dolgozók munkájuk alap­ján, az elvégzett munka mennyiségé­től és minőségétől függően kapják meg bérüket. A munkanormák helyes megállapí­tása maga után vonja a termelés cél­szerű megszervezését, lehetővé teszi a szocialista munkaverseny fejlődéséi és megsokszorozza a munka termelé­kenységét. Ez a szocializmus felépíté­sének és a szocializmusból a kommu­nizmusba való áttérésnek döntő felté­tele. A szovjet gyárakban és Szemekben alapos tudományos kivizsgálás után állapítják meg a normákat. Tekintetbe veszik az üzem termelőképességét, a technikai vívmányok alkalmazási le­hetőségét és a munkaidő gazdaságos kihasználásának módját. Normarend­szer nélkül nincs szocialista gazda­ság, — Sztálin állapította meg, hogy technikai normák nélkül lehetetlen tervszerűen gazdálkodni. Természetes, hogy külön normát ál­lapítanak meg a géppel végzett és is­mét más normát a kézi munkára. A munka termelékenységének emelése a Szovjetunióban a dolgozók érdekeit szolgálja, hiszen a termelés terén el­ért új és új eredmények elsősorban a dolgozók életére hatnak ki: növekszik a javak mennyisége, olcsóbb lesz a termelt áru, olcsóbbá válik a megél­hetés. Nézitk meg, hogy néz ki a tiorma- megállapftás a tőkés termelés rend­szerében. Itt a normákkal minél több erői akarnak kifacsarni a dolgozókból, a normákat a legmagasabban állapít- iák meg és a munkásnak ereje min­den cseppjrl fel kell áldoznia, ha azo­kat teljesíteni akarja. A new-vorki Bedeanx-iroda egv-egv munkadarab elkészítéséhez átlag feleannyi idő­normát állapít meg. mint amennyi az alkatrész legyártásához szükséges. Azt a munkást, aki az előírt, lehetetlenül magas normát nem tudja teljesíteni, megbüntelik: lefaragnak alapbéréből, vagy elbocsátják munkahelyéről. A szocialista államban más felfo­gás uralkodik. A dolgozó itt oivan munkanormát ' teljesít, amely mellett tág tere nyílik a norma túlteljesíté­sére, tehát nagyobb jövedelemre. A normák megállapításánál követik Sztálin 1935-ben adott útmutatását: „Olyan technikai normákra van szük­ségünk, amelyek valahol a középen járnak, a mai technikai normák és azok között, amelyeket a sztahánovis- ták érnek el-" A Szovjetunióban a normák általá­nos revíziója csak a kormány enge­délyével történhetik meg, a döntés meghozatala előtt pedig a kormány az illetékes szakszervezettől kér tanácsot. Ez annyit jelent, hogy maguk a mun­kások, a dolgozók döntenek a norma megállapítása felett. Tekintetbe veszik a technikai újításokat, az új gépek teherbirőfcépességét. A normák felül­vizsgálását a dolgozók összessége végzi. Például a moszkvai villamosgép­gyárban a normafelülvizsgálás munká­jában 390 munkás és 56 specialista vett részt, akik összesen 595 javasla­A salgótarjáni szénbányák NV üze­meinél szép eredményekről tanúskodik az újitómozgalom. Az újítóbizottságok üzemenként rendszeres értekezleteket tartanak és javaslatokat tesznek az újítómozgalom kiszélesítésére. Ennek az eredményeképpen, szinte naponta érnék el egy-egy tökéletesebb termelési megoldást, amellyel meggyorsítják a termelés üteméi A zagyvapálfalvai központi műhely. ben; Mauler Rezső'lakatos kábeibilincs- hajHtó és sajtolószerszám újításának gazdasági eredménye 12.309 Ft. Ezután megállapított jutalomként 1085 Ft-ot szavazott meg az újítóbizottság. Moskát Gusztáv kovács 5 tonnás szekrénykocsi, kengyelhatlitó és duzzasztó szersz.ámért 50 Ft jutalmat kanott. Hegyi Géza la­katos. csapágyfémolvasztó-túzheiy újítá­sának gazdasági eredménye '673 Ft. Godó Lajos öntő szijtárcsaöntés alumí­nium fémmintával Gazdasági eredmény 503 Ft. Parádi Gyula lakatos, csőhen- gerlőgép hengerkloldn szerkezetének gazdasági eredménye 2112 Ft. A nagybátony! melléküzemben: Pét re István kovács, facsilleszekrények meg­erősítésének újításával 341-1 Ft-ot taka­rítanak meg. Schopf Ferenc lakatos, Tiribes-aknaráz csúzdateknő, láncos felfüggesztöszerkez. t újítására 200 Ft Jutalom előleget kapott, gazdasági ered­ményeitek megállapítása folyamatban van. Laun. Ottó irodavezető, üzemi postakönyvnyomtatvány módosítása 750 tot tettek a termelés megjavítására. A normarendezés másik, igen hat­hatós módja a munkások továbbkép­zése. A gyárakban rendszelesen ' g,s folyamatosan tanítják a dolgozókat- így csupán 1948-ban 3 millió 800 ezer munkás nyert magasabb képesítést, ami másszóval az.t jelenti: ezek a munkások megtanulták, hogyan lehet még jobban, még gyorsabban termelni és ezzel több keresethez jutni. A szta- hánovisiák segítik munkatársaikat, s ennek következményeként egyre több dolgozó jelentősen túlteljesíti a nor­máját. A szocialista országban uralkodó vezető alapelv: „Mindenkitől képes­ségei szerint, mindenkinek munkája alapján.“ Ez annyit jelent, hogy mi­nél magasabb képesítésű a munkás, minél termelékenyebb a munkája, an­nál magasabb a munkabére. A szovjet munkások az új normák segítségével érnek el naponta új meg új ragyogó termelési en-dmérívckel, az új normák segítségével építik a kommunizmust. Ft megtakarítást eredményez. Baglyas- aljai rakodó: Juhász Ferenc lakatos, csillekenőcs 2-ős edénybe való felmele­gítés gazdasági eredménye 23.956 Ft. Megállapított jutalom 1897 Ft. Salgótar­ján Acélgyár; Lizsnyánszki Antal tech­nikus porszénátrakóberendezés újításá­nak gazdasági eredménye 25.976 Fi, megállapított jutalom 1998 Ft. Ezen újítások gazdasági eredménve összesen 69.769 Ft, megállapított juta­lom 5763 Ft. Jól sikerült a zagyvapálfalvai Köz­ponti műhelyben az ötletnap. 14 ötletet nyújtottak be, amelyből a bizott­ság a négy legjobbat jutalmazta: Mos- kád Gusztáv, hulladékf érnek szemétbe- jutásának megakadályozására, figyel­meztető táblákat javásott. Az ötletéért o0 Ft jutalomban részesült. Kaposvárt Béla: villamosmozdonyokon a reflektor- lámpák rugós felfüggesztésére tett Ja­vaslatot, amiért 100 Ft jutalomban ré- szesült. Godó Lajos: a rézrudaknak ko- killába való Jeön lésére lett javaslatot amiért 200 Ft jutalomban részesült. Zsigái János: az olajütö présgépnek, fémlemezek megmunkálására való fel- használásának ötletét a Bizottság elfo­gadta. amiéri 150 Fi jutalmat kapott. A Salgótarján szépbányák NV ren- dezeseben július hó 5-13 lg újttásl kiállítás volt. A kiállítás Igen nagy ér­deklődésnek örvendett. A kiállítói- ár­nyak, az ország összes bányász újítói­nak legjobb alkotásait tartalmazta. Közel 70.000 forintot eredményezett A BÁNYÁSZOK ÚJÍTÁSA

Next

/
Oldalképek
Tartalom