Szabad Nógrád, 1950. július (6. évfolyam, 26-30. szám)

1950-07-01 / 26. szám

Sztálin elvtérs cikke: Marxizmus és nyelvtudomány Megkezdték a búza aratását megyénkben is Gerő elvtárs beszéde után a zagyvapálfalvai főműhelyben VI. évfolyam 26. szám. Ara 50 fillér 1950 július 1 A BEGYŰJTÉS SIKERÉÉRT A falusi osztályharcban most egv olyan éles fegyvert használ dolgozó parasztságunk, amelynek hatalmas jelentősége máris kibon­takozóban van. Dolgozó paraszt­ságunk két egymást követő vasár­napon kisgyiilések sorozatán tár­gyalta meg az aratás-cséplés és terménybegyűjtés valamennyi pro­blémáját, de különösen az ellen­őrzést, a kulák és klerikális reak­ció ellesi harcot. Bár az első vasárnap szervezési gyengeségek következtében nem bontakozott ki teljes egészében je­lentőségük. Ezen a héten azonban annál inkább, már sokkal szerve­zettebb, tervszerűbb kisgyűlések voltak, mint a múlt héten. A dol­gozó parasztok örülnek és hálá­val fordulnak Pártunk felé, hogy lent a faluban, egészen közel vi­tatjuk meg azokat a kérdéseket, amelyek őket közvetlenül érdeklik. Nem ünnepi gyűlések ezek, nem nagyvonalú szónoklatok hangza­nak el, hanem négyen-öten, vagy többen összeülnek, minden feszé- lyeztetés nélkül, a társadalmi sze­repléstől való feles előítélete nél­kül és megtárgyalnak minden kér­dést. Ezek a kisgyűlések nemcsak egyszerűen aratási-cséplési érte­kezletek, nemcsak formális össze­jövetelek, hanem nagyonis aktív és hatékony részvétel a dolgozó parasztság részéről az ország irá­nyításában és kormányzásában. Mi az államvezetésnek ezt a formáját a Szovjetuniótól tanul­tuk. így kapcsolódik be a dolgozó parasztság széles rétege az irá­nyításba, így erősítjük Pártunk és allamvezetesünk kapcsolatait a tö­megekkel. Ezen a helyen alkal­mazzuk jól és helyesen a kritika, önkritika fegyverét. Vájjon nem-e ezt tették a berceli dolgozó parasz­tok, amikor a kisgyűlés hatására hétfőn estig közel tíz vagon gabo­nára kötöttek szállítási szerződést. A tarjáni járásban az elmúlt vasárnap több mint két és félezer dolgozó paraszt vett részt a kis- gyűlésen. Ami mutatja, hogy dol­gozó parasztságunk él a Pártunk által adott új fegyverrel. A _ szé- csényi és a gyarmati járásban valósággal új lendületet kapott^ a munka és amint mondják, felmér­hetetlen annak jelentősége, amit a kisgyűlések eredményeznek. Nem mondhatjuk el, hogy min­denütt megértik a kisgyűlések fon­tosságát. A pásztói és a rétsági járásban még most is igen gyen­gék voltak az együttes megbeszé­lések. Nem adnak az aktíváknak megfelelő szempontokat, kellő se­gítséget. A Jobbágyira, Garábra és Kutasóra ki sem mentek a Já­rási Bizottság aktívái a kisgyűlé- seket levezetni. Nem sikerültek a kisgyűlések a rossz szervezés miatt Kisterenyén és Nádújfalu­ban sem. Több helyen előfordult, hogy a Járási Bizottságok nem ér­tesítették ki a községet, illetve a pártszervezetet, hogy tartsanak kisgyűléseket. Jól oldotta meg fel­adatát a szécsényi Járási Bizott­ság Mihálygergén. A helyi párt­titkár azt mondta,, hogy náluk nem lehet kisgyűlést tartani.- A Já­rási Bizottság aktívái — nagyon helyesen — ezt nem fogadták el és a faluban két helyen is meg­szervezték a kisgyűlést, ahova a dolgozó parasztok igen szép szám­mal elmentek. Éberen kell ügyelni, hogy a ku­lák nehogy felhasználhassa eze­ket a gyűléseket a jövőévi ke­nyerünk elleni aljas támadásra. Hollókőn az egyik kisgyűlésen bá­rom kulák is résztvett és az ara­tás-cséplés ellen beszéltek. Úgy befolyásolták a kisgyűlést, hogy az nem is hozta meg a kívánt eredményt. Nem megalkudni és hallgatni kell velük szemben, ha­nem mindjárt ott a kisgyűlésen úgy bemutatni őket, hogy maga a dolgozó parasztság ítélje el meg­nyilatkozásukat. Éppen ezért a Járási Bizottságoknak alaposan meg kell válogafniok azokat az aktívákat, akiket a kisgyűlések le­vezetésére kiküldenek. Nem sza­bad, hogy előforduljon az, ami Balassagyarmaton, amikor apró, jelentéktelen dolgokkal töltötték el az időt és alig néhány szót be­széltek legfontosabb harci fel­adatunkról, a jövőévi kenyér be­gyűjtéséről. Komoly hiányosság, hogy az ifjúság nem veszi ki kellőképpen a részét a kisgyűlések szervezésé­ből. Mihálygergén Márton István, akit az ifjúság részéről küldtek a kisgvűiésre, onnét minden beje­lentés nélkül elment futballozni. Az ifjúság a maga kezdeményező lendületével cselekvőén vegye ki a részét a munkálatokból és min­denütt járjon élen az aratásban és cséplésben. Az sem helyes eljárás, ahogyan a zsunypusztai gépállomásról ki­küldött aktivisták csinálták. A kisgyűlésekröl szóló jelentést né­hány szóban adták le, azt is mechanikusan, előre elkészített pa­píron. Ebből látszik, hogy nem is­merik fel ennek jelentőségét és az egész ügyet lé!elvtelenül kezelik. A kisgyűlések egész menetét ál­lítsuk „harcban minden szem ga­bonáért” jelszó megvalósítására. De emellett már most tudatosít­suk, beszéljünk arról, hogy a ga­bonát a cséplőgéptől mindjárt a begyűjtő helyig szállítsák a dol­gozó parasztok. A Járási Bizott­ságok minden héten hívják össze aktíváikat, adjanak neki konkrétan meghatározott feladatokat a kis- gyűlésekkel kapcsolatban és erről a következő héten számoltassák be őket. Vonják be minél szélesebb körben a tömegszervezeteket és az ifjakat. A kisgyűlések azonban egyálta­lán nem pótolják az egyéni meg­győzést. Közel sem lehet helyette­síteni a személyi agitációt kisgyű­lések módszerével. Az ellenség arra törekszik, hogy megbontsa dolgozó népünk munkáját. Minden lehetőséget felhasznál aljas tevé­kenységére. Pártszervezeteink, nép­nevelőink, egy pillanatra se vegyék le szemüket a kulákról. Kisgyű- léseken, egyéni agitációkon keresz­tül tárják fel, hogyan akarják veszélyeztetni munkánk sikerét. A kisgyűlések és a népnevelő munka további jó szervezésével és fokozásával járuljunk hozzá, hogy idei bő termésünket minden szem­veszteség nélkül a cséplőgéptől mindjárt a begyűjtő helyig szál­lítsák dolgozó parasztjaink! Svernyik elvtárs fogadta Szídadán elvtársat, a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövetét N. M. Svernyik elvtárs, a Szovjet-1 tóttá megbízólevelét. Szikladán .elvtárs unió Legfelső Tanácsé Elnökségének | kíséretében volt a nagykövetség több elnöke, június '24-én a Kremlben fo- , munkatársa, akiket a nagykövet be- gadta ’ Spkladán Ágoston elvtársat, a j mutatott Svernyik elvtársnak. Magvar Népköztársaságnak a Szovjet, i A megbízólevél átadása után Sver- unióban működő rendkívüli és meg- , nvik elvtárs _ beszélgetést folytatott hatalmazott nagykövetét, aki átnyuj-1 Szkladán elvtárssal. Megyénk dolgozó parasztsága a békéért kartól az aratás-csépiési munkák jé Az őszi árpa aratását országos viszonylatban is elsők között fejeztük be Múlt hét folyamán megyénkben is megkezdődött a búza, rozs aratása. Az ősziárpa aratásának befejezése után a megye déli részén a pásztói, a balassagyarmati járás alsó részén is teljes ütemben halad a búza és a rozs aratása. Megkezdték az aratást a rét­sági, szécsényi és a salgótarjáni já­rásokban is Megyénk dolgozó parasztsága érzi a feladat fontosságát, ezért minden erőt megmozgatott azért, hogy az aratási munkát időben —, búzánál viaszérés­ben, árpánál sárgaérésben — végez­zék el. Az aratási muhkák gyors, idő­beni elvégzésére megmozdult paraszt­ság érzi, hogy sikeres munkájával elősegíti népgazdaságunk megerősödé. sót, előbbre viszi a béke hatalmas ügyét. Teljes ütemben folyik a búza és a rozs aratása Legutóbbi jelentés szerint Nógrád megyében eddig 6500 ka- tasztrális hold búza, 2600 kát.’ hoki rozs aratását fejezték be. Az őszi- árpa aratását megyénk dolgozói országos viszonylatban is az elsők között fejezték be. Teljes ütemmel haladnak az aratási munkák az állami gazdaságokban, ahol eddig 300 hold búzát, 200 hold rozsot és 153 hold ősziarpát arattak le. Borsóból 650 hold aratását végez­ték el. Jó ütemmel folyik a learatott ga­bona behordása. Az ősziárpának 50 százalékát behordták, a biborherének a levágott mennyiség 80 százalékát, borsónak a 30 százalékát rakták ka­zalba. Az állami gazdaságokban megkez­dődött az ősziárpa cséplése is. Az eddig végzett cséplésekböl megállapíthat juk, hogy az ősziárpa holdanként 14 mázsás átlagot ad. A biborhere hoidankénti átlaga 4, a borsóé 7.5 mázsa. Fontos munkát végeznek el állami gazdaságaink, amikor a learatott te­rület után azonnal hozzáfognak a tárcsázási munkák- gyors elvégzéséhez. A learatott 350 kát. holdnak 25 százalékát tárcsázták meg állami gazdaságaink. Kiemelkedő ez az eredmény annál is inkább, mert az országos átlag 10—20 százalék között mozog. Az aratási és cséplési munkákat dolgozó parasztságunk nem egyedül végzi. Segít ebben a munkában a mun­kásság és az ifjúság. Az a helyes kezdeményezés, hogy se­gítségére legyünk a dolgozó paraszt­ságnak az aratási munkák gyors el­végzésében, ma már mozgatómmá vá­lik és egyre több azoknak a brigá­doknak és munkacsapatoknak a szá­ma, akik munka után vagv ünnepnap felkeresik az állami gazdaságokat, ter- melöcsoportokat, egyéni dolgozó pa­rasztokat, hogy segítségükre legyenek a betakarítási munkák mielőbbi elvég­zésében. A szirák't földművesszövetkezet igaz­gatósági tagjai a helybeli áliami gazdaságban 6 kaf. hold rozsot vág­tak le, ahol 212 keresztet készítettek. A munka befejezése után újabb fel­ajánlást tettek és vállalták 22 kát. hold búza learatását. A sziráki MNDSZ Rajnai Istvánná kezdeménye­zésére 20 tagú női csapatot szerve­zett borsószedési munkák elvégzésére. A női csapat a borsószedési munkát megkezdte. A berceli malom dolgozói elhatároz­ták, hogy napi munkájuk befejezése után segítik a helybeli tszcs-t és egyénileg dolgozó parasztokat. Az ifjúság között is egyre több azoknak a brigádoknak a száma, ame­lyek vállalták, hogy segítségére lesz­nek dolgozó parasztságunknak az aratási munkák elvégzésében. Felső- pelényben és Alsópetényben 16 tagú ifjúsági brigád alakult és a bórsos- berényi állami gazdaságban végeznek aratási munkát. A bocsárlapujtöi 16 tagú ifjúsági brigád csütörtökön vég­zett aratást a karancskeszi állami gazdaságban. Vasárnap megismétlik a látogatásukat. A sziráki állami gazdaságot a jobbágyi üzemtől 40 munkás látogatta meg és mind a negyvenen hozzáfogtak aratni. A ko­zárdi és a nagy keresztúri fiatalok a helyi tszcs-nek nyújtanak segítséget az aratási és cséplési munkák minél előbbi befejezéséért. A tszcs-k csatlakoznak a nagyszénásiak felhívásához Termelőcsoportjainkban e héten kez­dődött meg a búza és a rozs aratása. A szentlörinepusztai csoport eddig 5 kát. hold rozs aratását végezte el. Az erdötarcsai tszcs 10 kát.'hóid búza aratását fejezte be. A berkenyéi, var­sányi, palotási, paivarci, pataki, dej- tári, kozárdi termélőcsoport most kezdte el az aratási munkát. A megye termelőcsoportjai örömmei vették tudomásul a nagyszénás!- „Dózsa” termelőcsoport felhívását és lelkesen csatlakoztak a nagyszénásiak által indított versenyhez. Első alka­lommal több csoport csatlakozott. Az erdötarcsai tszcs vállalta, hogy az ara­tási munkában naponta 180 százalékot teljesítenek, a szem vesztesé get 2 szá­zalékra csökkentik és az aratást július 8-ra befejezik és a behordási munkát is a befejezést követő 8 nap alatt el­végzik. A cséplést augusztus elsejére befejezik és a cséplési szemveszteséget fél százalékra csökkentik. A palotási termelőcsoport gyűlésen csatlakozott a nagyszénásnak versenyéhez és vállal­ták, hogy az aratási munkát a c'sopórt átlagosan 180 százalékra teljesíti. A szemvesztéséget 2 százalékra csök­kenti, az aratógépeket váltó műszak­kal a legmesszebbmenőkig kihasználják. Az aratást július 8-ára befejezik és a behordási munkát is 8 nap alatt végzik el. A cséplést július 26-án fejezik be és naponta 150 mázsát csépelnek el. 180 katasztráfis hold területen az aratás be- fejezése után 8 napon bélül tarlóhán­tást végeznek. A kozárdi tszcs üzemi értekezleten fogadta el ,a versenycsat- lakozást, vállalták, hogy az aratási munkákat 200 százalékra teljesítik, a szemveszteséget 1 százalékra csök­kentik és az aratást július 5-re befe­jezik! A behordást öt nap alatt végzik el és július 18-ra a cséplést is befeje­zik. A cséplési szémveszteséget 0.3 százalékra csökkentik, naponta ,130: má-' zsát csépelnek el. A tarlóhántást az aratás befejezése után öt nappal el­végzik.. A rimóci termelöcsoport az aratási munkák idején két brigádban dolgozik, melyek úgv minőségi, mint mennyiségi versenyben, van egymással. A behordást öt nap alatt végzik el, a behordási munkáknál fogat fogattal lesz versenyben. A cséplést augusztus elsejéig befejezik. A tarlóhántást le­aratott ferii)eten, az aratást befejező 12 napon belül elvégzik. Vállalják, ho gy a beszolgáltatás! kötelezettségüknek 100 százalékig eleget tesznek és a gabonát mindjárt a cséplőgéptől szállítják a gyüjtőraktárba. A munkaerőről, a szállítási szerződésről Az aratási és cséplési munkák sike­res elvégzését biztosítja az, hogy öt­éves tervünk első aratásánál nagymér­tékben gépesítettük a mezőgazdaságot Elmondhatjuk, hogy a gép bevonult a mezőgazdaságba. Á horthysta Magyar- ország tiltotta az aratógépek haszná­latát a parasztság nagyobb kizsák­mányolása miatt. Most az aratógépek egész sora áll a dolgozó parasztság rendelkezésére. Ezenfelül biztosítja még az aratási munkák időbeni elvégzését a leszer­ződött munkások száma *s, Állami gazdaságainkhoz 388 pár szerződött le, az egyéni gazdálkodóknál 106 pár végzi az aratást Az aratási munkák elvégzéséhez többé-kevésbbé biztosított a munkaerő, a cséplőgéphez való mun­kánál azonban hiányosságok vannak. A gépállomások cséplőgépeihez szüksé­ges munkaerőből csak 882 munkaerő szerződött le. A magáncséplőgépekhez 2451-en kötöttek szerződést. A lemara­dás oka a politikai jelvilágosító munka hiánya. Jó ütemben halad a szállítási szer­ződések kötése is. Az elmúlt va­sárnap folyamán végezték a szállítási szerződések megkötésének nagyrészét. Ez ideig 4560 mázsára kötöttek szállítási szerződést. A szállítási szerződéskötésben lema­radt a salgótarjáni és a balassagyar­mati járás. Kiemelkedő eredményeket értek el Héhalom és Magyarnándor községek. Héhalomban ezidáig 420 mázsára, Magyarnándorban 200 mázsára kö­tötték szerződést. Az egyénileg gazdálkodók közül Szőke János újgazda, akinek 8 kát. hold ter­mésterülete van, 50 mázsára kötött szállítási szerződést; Kovács János hé- halmi gazdálkodó 20 mázsára. Kris­ty án József mintagazda 15 mázsára kötött szállítási szerződést. A raktárak rendbehozása jó ütemben halad. A javítás alatt álló raktárakat július 15-ig mind rendbehozzák. Emel­kedik a raktárak befogadóképessége. A megyében ezideig 1300 vagon termés befogadására alkalmas raktárterület volt, ez évben 183 vagonnal emel­kedik a befogadóképesség, azaz 1483 vagon lesz a raktárak befo­gadóképessége. Lemaradás a szántási szerződés kötésben Gépállomásaink szántási szerződé­sénél lemaradás mutatkozik. Ezideig nyári munkára 3991, őszi munkákra 7477 kát. holdra kötöttek szántási szer. ződést. Gépállomásaink közüli jó mun­kát végzett az erdőkürti gépállo­más, amely a nyári munkák során 783, őszi munkák során 2712 hold megmunkálá­sát végzi el. Utána a nagyidéi gép­állomás következik, amely nyári mun­kákat 595, őszi munkát 1456 holdon végez el., . ■ Legrosszabb a gépállomások kö­zött a karancskeszi gépállomás, amely a nyári és őszi munkákra szerződést mindössze csak 373 holdra kötött. A kisterenvei gépállomás is csak 532 holdra kötött ezidáig szer­ződést. Egyénileg legjobb eredményt a mohorai gépállomás traktorosa, Kosik János ért el, aki a felvilágosító munkával egymaga 450 kát. holdra kötött szántási szerződést. Utána a pásztói gépállomás traktorosa, Mol­nár Ildikó következik, aki 254 kát holdra kötött szántási szerződésű

Next

/
Oldalképek
Tartalom