Szabad Nógrád, 1950. június (6. évfolyam, 22-25. szám)

1950-06-03 / 22. szám

■X Ü.OX Késztetnek a küldöttek a megyei pártkonferenciára A minisztertanács határozata az aratásról és cséplésről Képes riport a május 25-/ béketüntetésről VI. évfolyam 22. szám Ára gQ fillér 1950 június 3 HEL YTÁLLUNK A A Szakszervezeti Világszövetség budapesti ülésszakának befejezése után a külföldi vendégek egy cso­portja Salgótarjánba is ellátogatott. Éz a nap nevezetes marad Salgó­tarján dolgozóinak életében és ab­ban a harcban, amelyet a békéért folytatunk a magunk szakaszán. A '.Szakszervezeti Világszövetség, a világ leghatalmasabb tömegszer­vezete. A világ szervezett munká­sainak, kommunistáknak és nem­kommunistáknak olyan egységes és megbonthatatlan, szilárd szervezete, amely méltán szervezi és viszi a nemzetközi munkásosztály történe­lemformáló küzdelmét. A Világszö­vetség budapesti ülése fontos állo­más — és igen döntő és fontos ré­sze — volt a háborús gyújtogatok, a pusztítás őrültjei ellen folytatott harcnak. Nincs a világnak egy olyan pontja, ahol ne küzdenének a békéért, ahol ne ismerték volna már fel, hogy békét, teremtő nyu­galmat. csak a tőkés társadalom el­len folytatott kérlelhetetlen harccal, csak az egész imperialista agresz- szió gyökeres megsemmisítésével lehet elérni. Amikor Salgótarján és környéké­nek dolgozói — mintegy 25 ezer ember — zárt rendben, vörös és némzetiszínű zászlók alatt a Szov­jetuniót, Sztálin és Rákosi elvtársa­kat éltetve, felvonultak erre a nagy­szabású beketüntetésre, akkor hitet tettek amellett, hogy számukra is csak egyetlen járható út van: a Szovjetunió oldalán harcolni a bé­kéért, harcolni mindenfajta külső és belső ellenség ellen, akik életünkre, eddigi munkánk eredményeire tör­nek. A béketüntelés Salgótarján dol­gozóinak harcos felvonulása volt, amely nem hagy kétséget az iránt, hogy megvédjük a békét. Erőnket és felmérhetetlen egysé­günket, győzelmünket példázta fel­szólalásában Liu-Ning-I kínai dele­gátus, aki rámutatott arra, hogy Pekingtől Budapestig több mint 10 ezer kilométert tettek meg és ez alatt az idő alatt mindenütt olyan területen utaztak, ahol a szabadság vörös zászlaja leng. 10 ezer kilo­métert jöttek olyan országokon ke­resztül. — elsősorban a szocialista Szovjetunióban —, amelyek kisza­kadtak a kapitalizmus láncolatá­ból és a kommunisták vezetésével úi országot, új életet teremtenek maguknak. ..A világ dolgozói sohasem fog­nak háborút viselni a Szovjetunió és a népi demokráciák ellen” — mondotta Di Vittorio, a Szakszer­vezeti Világszövetség elnöke. Di Vittorio elvtárs ezzel azt is meg­világította, hogy a haladás, a béke és a szocializmus erői nemcsak Pe­kingtől—-Budapestig terjednek, ha­nem átfogják az egész világot és előbb, vagy utóbb összeroppantják azokat, akik mások nyomorúságán és halálán akarnak meggazdagodni. A béketábor hatalmas és erős, és minden győzelem, amelyet a Szov­jetunió népei, Kína és a népi de­mokratikus országok elérnek, egy­ben újabb sikere a béketábornak és azok győzelme is, akik ma még éles harcot folytatnak saját burzsoá, amerikai zsoldban álló kormányuk ellen. Di Vittorio elvtárs beszámolt arról, hogy Olaszországban — de ugyanígy a többi marshallizált or­szágokban is — napról-napra süly- lyed az életszínvonal és a dolgo­zóknak kenyér és munka helyett csendőrszurony, gumibot és rendőr­terror jár. Ausztráliában pedig — amint arról V. I. Elliot, a tengeré­szek és rakodómunkások szakszer­vezetének főtitkára beszámolt — éppen most van a törvényhozás elé terjesztve, hogy a kommunista pár­tot szüntessék meg, helyezzék tör­vényen kívül, a kommunistákat pe­dig tiltsák ki a szakszervezeti veze­tőségből. Az ausztráliai dolgozók ezt nem fogják engedni. A nemzetközi munkásosztály és az egész béketábor fellépése, újabb és újabb győzelme csak to­vább növeli és fokozza a háborús uszítok agresszióját. Minden ered­mény, amit mi elérünk, az az im­perialisták táborában mérhetetlen gyűlöletet vált ki és elvakult dü­hükben nem látják, hogy a béketá­bor és az ő csoportjuk úgy áll egy-, mással szemben, mint az óriás és a törpe. De vájjon megtettünk-e mindent a béke védelmének érdekében itt Salgótarjánban és Nógrád megyé­ben? Vájjon elégséges-e, hogy egy hatalmas béketüntetésen kinyilvá­nítsuk akaratunkat és elszántsá­gunkat a béke megvédésére? Nem, nem elég! Nekünk napról-napra minden helyen és minden időben úgy kell munkálkodnunk, hogy ez az akaratunk és elszántságunk vilá­gosabb és érthetőbb legyen. A bé­kéért elsősorban a termelés vona­lán küzdünk, az öntödében, a bá­nyában. kint a földeken és minde­nütt, ahol nemzetünk és népünk ja­vát szolgáljuk. Nem mondhatjuk el, hogy béke­bizottságaink ezen a téren mara­déktalanul betöltik feladatukat. Kü­lönösen nem a falusi 'békebizottsá- gok esetében. Nem elég az, hogy megalakítjuk a bizottságot és fel­vesszük a jegyzőkönyvet. A bizott­ságok működjenek is, a pártszerve­zetek pedig gondoskodjanak róla, hogy helyesen szervezzék és vigyék ezek a bizottságok a békeharcot. A dejtári békebizottság például meg­alakulása óta még egyszer sem ülé­sezett. Pedig feladat, a békeharc te­rén az egész megyében bőven van. A növényápolás, a betakarítási munkára való készülődés és általá­ban a jobb és több termés, mind­mind azt szolgálják, hogy erősek legyünk. Az ipari üzemekben a jobb, a minőségi áru, az olcsóbb szén, a kevesebb költséggel termelt cikkek azt szolgálják, hogy eleget tegyünk annak a kötelezettségnek, amelyet tőlünk egész dolgozó né­pünk és a hatalmas béketábor el­vár. A békebizottságok tagjai mutas­sanak példát a többi dolgozónak, járjanak elől a termelésben, övék le­gyen a határban a legszebb termés. Végezzenek szívós, felvilágosító munkát. Magyarázzák meg a dol­gozóknak, hogy a mi harcunk az egész dolgozó világ harca, hogy a mi győzelmünk a béketábor győ­zelme. Legyenek éberek és idejében leplezzék le az ellenséges megnyil­vánulásokat. Vegyék fel a harcot békénk ellenségei, a klerikális reak­ció és a különböző rémhírek ellen. A békebizottságok tegyék terv­szerűvé munkájukat és lássák meg, hogy a békéért folytatott harc nem kampány munka, nemcsak egy-egy alkalomra szól, hanem mindennapi munkánk szerves része és ilyen formában nélkülözhetetlenné kell tenni egész életünkben. A békebi­zottságok feladata, hogy tudatosít­sák a dolgozókkal a Szakszervezeti Világszövetség budapesti üléssza­kának határozatait, amelynek nyo­mában tettekkel kell megnyilvá­nulnia. hogy meg fogjuk őrizni a békét Megyénk dolgozói el vannak szánva a békevédelemre! A május elsejei és a május 25-i tüntetések, a békealáírások, csak még világo­sabbá tették előttünk, hogy me­Hétszázezer német ifjú vonult fel a berlini találkozón A Bőké Híve: Állandó Bizottságának stockholmi felhívása után szerte a vi­lágon megindult ai béke megvédéséért folyó harc. A békeívek aláírása, a Szakszervezeti Világszövetség buda­pesti tanácskozása és egyéb jelentős állomások mind újabb lendületeit adott a békéért folytatott küzdelemben. A békeharc egyik jelentős színhelye most Berlin, ahol pünkösdvasárnap nyitották meg a szabad német ifjúság berlini találkozóját. Berlinben, ahol alig hat évvel ezelőtt még hangos csina- drattával masíroztak Hitler fasiszta katonái, most 1950 pünkösdjén a né­met ifjúság tömött oszlopai tesznek hitel a német egység, a béke megvé­dése mellett. A német főváros utcáin hétszázezer ifjú vonult fel a Német Demokratikus Köztársaság és a német ifjúság békét hirdető kékszínű zászlaja alatt. A szabad német ifjúság berlini ta­lálkozója hatalmas jelentőséggel bír. „Az ifjúsági találkozó jelentősége ab­ban van — mondotta Ulbricht elv­társ Ijogy a német fiatalok törté­nelmünk során először megmutatják el­szántságukat a béke védelmére . • .“. A német ifjúság pünkösdkor azt fejezi ki tüntetésével, hogy a bébe táborába tartozik, hogy a Trumaooknak és Achesonoknak nem fog sikerülni a német ifjúság többségét ágyutöltelék- nek felhasználni világhódító terveik végrehajtására. A szabad német ifjú­ság pünkösdi béketiinletése kifejezi, hogy a béke táborába tartozik, kife­jezi azt, hogy a német ifjúság mun­kára és a béke védelmére kész. Pün­kösdkor az a német ifjúság menetel a Német Demokratikus Köztársaság vá­rosában, aiínety számára a Szovjetunió világtörténelmi győzelme nyitotta meg a boldog, jövő felé vezető utat. Az az ifjúság menetel, amelynek oszlopait a német kommunisták, a Szocialista Egy­ségpárt mozgósította a békés építő­munkára, a béke védelmére, a népek barátsága nagy ügyének szolgálatára. A német ifjúság pünkösdi találko­zása nagyjelentőségű. Jelentőségéi elsősorban az adja meg, hogy Né­metországban, Berlinben, a hitler - fasiszták volt fővárosában van az ifjú­ság találkozása, amely a béketábor égjük jelentős állomása is. Jelentős még az ifjúsági találkozó azért is, mert a német ifjúságról van szó. Arról az ifjúságról, amely még egy évtizeddel ezelőtt nem állott a demokrácia tábo­rában. Ma a német ifjúság a kommu­nisták vezetésével biztos jövő felé halad. Ma a német ifjúság Sztálin elv- társhoz intézett táviratában meg­fogadja, „hogy minden erejével har­col az atombomba betiltásáért, az an­gol-amerikai háborús uszítok terveinek megakadályozásáért. Sohasem fogjuk megengedni, hogy a német népet há­borúba vigyék a Szovjetunió, a népi demokráciák és a békeszerető népek ellen“. A német ifjúság harcos békeakara­tát, amely a pünkösdi találkozón ki­fejezésre jutott,— és a találkozó jelen­tőségét az imperialisták vad gyűlölete kíséri. Az imperialisták és a zsold- iukba szegődött bábok a találkozó si­kere elfen törtek. Minden rágalmat, hazugságot alkalmaztak, nyitó provo­kációkat végeztek azéTt. hogy az ifjú­sági találkozót megakadályozzák. Nyu­gati Berlinben tervezett ünnepségeket az imperialisták betiltották és nagysza­bású csapatösszevonásokat hajtottak végre. A nyugatberlini hatóságok mes­terkedése nem tudta megakadályozni az ifjúságot abban, hogy találkozzék "s kifejezze harcos békeakaratát. A nyu­gatnémet fiatalok tömegesen jöttek át a Berlin keleti részében lévő találko­zóra. A nyugatberlini hatóságok a ’alálkozóra igyekvőket letartóztatták. megtörtént, hogy Keiet-Némelországból érkező fiatalok egy csoportja tévedés­ből Berlin valamelyik nyugati öveze­tének pályaudvarára futott be. A nyu­gatberlini hatóságok nyomban letar­tóztatták á fiatalokat és mind a mai napig fogva tartják őket. Számtalan provokációval igyekeztek a szabad német ifjúság találkozóját megakadá­lyozni, de á német fiatalok nem hagy­ták magukat provokálni. A német fia­talok keményen, bátran, öntudatosan Írták az utca kövezetére a branden­burgi kapunál, ahol több páncélkocsit vontak össze „Go Home!“ (Menjetek haza!) A találkozó után aiz utca kö­vezetére felírt feliratot még többen fog­ják kiáltani, mert a német fiatalság látja, hogy a Szovjetunió által veze­tett út az egyedüli helyes út és á Né­met Demokratikus Köztársaság ideig­lenes kormányának tevékenysége meg­mutatja a német népnek, hogy már ma lehetséges volna demokratikus alapon megvalósítani egész Németország szu- verénitását. A szabad német ifjúság látja ezt, s ezért kiáltják az amerikai imperialisták felé, menjetek haza, „hogy mielőbb meg tudják valósítani minden német hazafi vágyát, az egy­séges demokratikus Németországot, mely hatalmas pillére lesz a nagy Szovjetunió vezette, az imperialista el­lenes, békéért küzdő frontnak“. Az ifjúsági nagygyűlés a következő táviratot küldte Sztálin elvtársnak: „Több mint félmillió ifjú békeharcos, aki itt, Berlinben összegyűlt a német ifjúság találkozójára, hálatelt szívvel üdvözli Önt, a világ béketáborának vezetőjét. Több mint ötszázezer német ifjú és leány megfogadja önnek, hogy minden erejével harcol az atombomba betiltásáért és az angol-amerikai há­borús uszítok terveinek megakadályo­zásáért. Sohasem fogjuk megengedni, hogy a német népet háborúba vigyék a Szovjetunió, a népi demokráciák és a békeszerető nemzetek ellen. Éljen a német ifjúság örök barátsága a Szov­jetunió ifjúságával, nagy példaképével, a KomszomoUal! Éljen Sztálin genera­lisszimusz, a világ haladó és béke­szerető erőinek vezére!” Amerikairepülökkolorádób a Demokratikus Németország területére Alig -csendesül! el a libavai provo­káció hangja, amikor az amerikaik im­perialisták szemtelenül megsértették a. békéért, küzdő Szovjetunió határát. Most újabb provokációt követtek el. A mutó hét végén amerikai repülő­gépek megszegve a meghatározóit ha­tárokat, Zwickau, Verdau, Lichentanne, Eibenstock és Berndorf térségében ha­talmas mennyiségű kolorádóbogarat dobtak 1». A bogarak elpusztításához a szükséges intézkedést megtették. A német nép határtalan gyűlölettel és felháborodással fogadta ezt az aljas merényletet. A kölcsönös parasztsegély központi egyesülete éles tiltakozást tett közzé és rámutatott arra, mialatt a Szovjetunió segítséget nyújt a Né­met Demokratikus Köztársaságnak a kártevő rovarok ellen, az amerikai im­perialisták kolorádóbogarakat szórnak a vetésre, hogy így próbálják tönkre­tenni a Német Demokratikus Köztár­saság dolgozóinak munkáját. Az im- .pfitialistáknak . ez az aljas cselekedete- újra megmutatta, mire képesek a há­borús uszítok a szabad népek iránti gyűlöletükben). Az amerikai imperialis­ták nem válogatósak: ha az atom- monopóliummal folytatott zsarolás csődöt mondott, jó a kolorádóbogár is. Ez a provokáció arra figyelmezteti a békéért küzdő népek százmillióit, hogy napról-napra fokozzák harcukat az imperialisták ellen, hogy megaka­dályozzák ezeknek az elvetemült ban­ditáknak gonosz tetteit. A Szlovák KP IX. kongresszusa A Szlovák Kommunista Párt az el­múlt héten tartotta IX. kongresszusát. A kongresszus záróülésén Zápotoczky miniszterelnök, a Csehszlovák Kom­munista Párt Központi Bizottsága kon­gresszusi küldöttségének vezetője ki­emelte, hogy a kongresszus magas po­litikai színvonalon végezte munkáját. Zápotoczky azt a meggyőződését fe­jezte ki, hogy a szlovák kommunisták a nagy Sztálin tanításait követve, a Csehszlovák Konpnunista Párt Köz­ponti Bizottságának vezetésével sikere­sen teljesítik feladataikat a szocializmus építésében. Hangsúlyozta a burzsoá nacionalizmus elleni elszánt harc fon­tosságát, kiemelve, hogy a naciona­lista politika a szocializmus esküdt ellenségeinek táborába vezet, amint azt a Tito-bamda példája mutatja. A kongresszuson megnyilvánult a Párt megbonthatatlan egysége, meg­nyilvánult a nemzetközi szolidaritás elveinek diadala, annak bizonysága­ként, hogy a szlovák dolgozó nép el választhatatlani, szilárd alkotórésze a béke és a szocializmus nagy táborá­nak. A kongresszuson megnyilvánult a szlovák kommunisták határtalan oda­adása a nagy Szovjetunió, a Bolsevik Párt és a világ dolgozóinak bölcs vezére, Sztálin iránt. Pakisztán népei a békehamsok soraiban Csaknem két esztendő telt el azóta, hogy Indiát két angol domíniumra sza­kították szét. A pakisztáni dolgozók hallották a Muzulmán Liga vezetőinek ígéretét, hogy országukban, ahol majd csak a muzulmánok fognak élni, paradi­csomi élet köszönt be. De a valóság egészen más képet mutat. A földbirto­kosok és gyárosok maroknyi csoportja még inkább fokozta a munkások és pa­rasztok kizsákmányolását. A lakosság halandósága éhezés és betegségek miatt félelemetes aráhyokat ölt. Az el­nyomás elleni minden tiltakozást ke­gyetlenül elnyomnak. Az angol és ame­rikaiak, úgy mint régen, most is kSny- nyűszerrel megvásárolják a hivatal­nokokat és a kormány tagjait és segít­ségükkel még erősebben fosztogatják az országot, mint ezelőtt néhány évvel. Az ipar és hadsereg kulcspozíciói mind a mai napig angolok birtokában vannak. Pakisztán dolgozói nem akarnak a tengerentúli gyarmatosítók ágyútöltelé­kei lenni, ezért egyre tömörebb sorok­ban harcolnak a békéért és a népek ba­rátságáért. A lakosság legszélesebb rétegeit kép­viselő első pakisztáni értekezlet delegá­tusai népük akaratát és vágyait fejez­ték ki, amikor egyhangúlag elhatároz­ták, hogy követelik az atomfegyver el­tiltását. gyénk a Párt vezetésével szilárdan és egységesen zárkózik fel a béke védelmére Nem kétséges, hogy a Párt vezetésével a békebizotíságok és a szakszervezetek a Világszö­vetség határozatainak végrehajtása­kor tovább aktivizálódnak, még jobb lesz munkájuk és a békéért folyó harc újabb lendületet kap. Megyénk dolgozói magukévá te­szik a budapesti béketüntetés hatá-' rozatát és ennek értelmében viszik harcukat: *A nemzetközi munkásosztály küldöttei előtt fogadjuk, hogy Pár­tunkat és Rákosi elvtársat munká­ban és harcban követve, helyt állunk abban a hatalmas béketáborban, amelyet a Szovjetunió, a világ dol­gozóinak bölcs tanítómestere, a nagy Sztálin vezet."

Next

/
Oldalképek
Tartalom