Szabad Nógrád, 1950. április (6. évfolyam, 13-16. szám)

1950-04-07 / 13. szám

j Oci*4­& t) Éljen április 4, hazánk felszabadulásának nagy ünnepe! VI. évfolyam 13. szám Ára 50 fillér 1950 április I Népünk felszabadulásának ünnepe írta: Bottyán István ötödször ünnepeljük felszabadu­lásunk nagy napját, történelmünk legnagyobb ünnepét, április 4-ét. Öt évvel ezelőtt ezen a napon a szovjet hadsereg súlyos véráldoza­tok árán kiűzte országunk területé­ről az utolsó fasiszta maradványo­kat, hogy népünknek szabadságot, békés életet, függetlenséget adjon. Dolgozó népünk forró szeretettel és hálával gondol a nagy szovjet népre és vezérére, a kis népek igaz barátjára, Sztálinra. A legnagyobb tisztelettel és őszinte megemléke­zéssel emlékezik azokra, akik életü­ket adták a mi országunk és az em­beriség szabadságáért. Itt vannak sírjaik, emlékműveik szabad földön, figyelmeztetnek és tanítanak ben­nünket a szabadság szeretetére, megbecsülésére és megvédésére, példát mutatva az igazi hazaszere­tetről a szocialista ember maga- sabbrendű erkölcsi tulajdonságáról. A szovjet hadsereg győzelme szá­munkra is megnyitotta az utat, a demokratikus erők szabad fejlődésé­nek biztosításával a dolgozó nép hatalmáért, az ország újjáépítésé­vel a szocializmushoz. Lehetővé vált a nagy alkotó munka megkezdése. A magyar munkásosztály a Kom­munista Párttal az. élen, Rákosi elvfárs vezetésével, az adott törté­nelmi időszakot jól felhasználva, a romokban heverő ország számára megmutatta a kivezető utat. Le­rakta a népi demokratikus Magyar- ország alapjait és később munkájá­val, és harcával bizonyítsa, hogy érdemesek voltunk a bizalomra és népünk számára lehetővé tettük a felemelkedést, a szocializmus építé­sét és népünk visszatérését a hala­dás táborába, a szabadságszerető népek nagy családjába. Április 4-e az új szocialista Ma­gyarország születése. A felosztott nagybirtokon a fel­szabadult cselédek és a nincstelen parasztok saját földjükön gazdál­kodnak, ismerkednek a termeléke­nyebb szocialista mezőgazdasággal, a szövetkezeti gazdálkodással. A kirabolt és elpusztított üzemekben a Párt vezetésével eltakarítottuk a romot, megindult az építés, a ter­melés, az ipari csata, a jó forintért, a hároméves tervért, az egyre javuló életszínvonalért, hogy a jó pénz megteremtésével az üzemek szocia­lizálásával, tervszerű gazdálkodás­sal népünk az ország gazdájává váljon és virágzó életet teremtsen. Öt évvel ezelőtt megyénk minden becsületes munkása kemény harc­ban állott, hogy Chorin, Hirsch és Rima iparbárók, a Zichyk, a Balas­sa és Sziráki földesurak átkos örökségét felszámolja. Kemény, harc az ellenséggel, a földosztásnál, a gyári termelésnél, a tudatlansággal, a marad'sággal, a szakadatlan, ál­landóan fokozódó munka minden te­rén annak tudatosítására és meg­értésére, „Tiéd az ország, magad­nak építed". A dolgozók . munkalendülete, ha­talmasan megnőtt. Acélgyárunk termelése biztosítja az ország ipari szükségletét és a többi hasonló üze­mekkel az élvonalban halad. A nyu­gatra hurcolt és vissza nem adott gépek nélkül is élvonalban lévő ipari üzemmé fejlődött fel. A gépgyár embertelen viszonyai lassan eltűnnek, a dolgos kezek épí­tő ereje már emeli az újat, a moder­nebb, tisztább, világosabb és az em­bert megkímélő modern gépekkel ellátott új gyárat. Az új bányászati központok, me­lyek Nagvbátony, Mátranövák, vagy Szalmátercs lesznek, több, jobb szenet, tíjmb értéket adnak visz- sza. Épül és a tarján, ame! lett. Épülő mei egyre teszi, bizonyítV' városunk, Saígó- megye székhelye intézményei, üze- ’’abbá, értékesebbé unkásaink hatal­ICS&1, vtcuiiyilVA-fmuimaacuim uaiai más alkotóerejét. Mainkat, hidain kát rendbehoztuk, közlekedésünket biztosítottuk ésfftávolsági útjainkon a legmodernebb autobfazpk, motor­vonat szállítjgAc utusainfraL Iskolámba nekeink tán /őre. A pili i felszabadu Jeti. Terjed iolgozói egvr ;ot olvasnak, nultban menn \ film- és sz oltak, mert Bányász Szín iolgozó emb számukra. E_ ad ki a villa iió, hogy világa *yen a falunak, negközelítse a v Gépállomásai •asztság támoga csákmányolása >mberí megkímélő /élik a földet, ame endlleljoztuk^és gyér- ínak, I készülneKva jö i és ja/többi új Iskola nép alkotóerejét Hsjr- ■üjtúrá. Megyei több könyvet, ujsás /zik, I hogy ettől yé el;,voltak zárva, ázi élőadások zsú- iovjet film és a jázi művészete a étét mutatja be főbb faluba;* gyul- g a rá- [ságbf, tudást vi- fogy m'jnéi jobban őst. \l Á.:'M többen és I harc és dolgozó népünk érdekében végzett munka, Rákosi elvtárs bölcs útmutatása bebizori munisták igazüg^5fr~folyá {«Hrcát. Népünk beláüífhögy semmi / oL»L nem javasg|Eygk> ataciy^afr/]n vá ra lett volifa. Ma a Párt egvét iplent a nép érdekével.; (eísspbaaulás után számszerűéi ból/nagy, hatalmas, urnlkeKÄ Párt lett és most már/egy se^es*beti, a nyílt ellenséget szétve£i/e víszNalőre a munkásosztály narcat. EgVre töb­ben értik meg, hcjgyí $ Párt í felsza­badulás adta ldietcfelfígel milyen mélyről emelte fel népünké az el­nyomásból, a sze üvcjldsből, megmu­tatva az egyetlen Vlgjafezt, a\ felfelé 1 vezető utat. Nép inkfMjíunlft veze­tésével, a hároirJév^'mrfeyet'1 újjá­építette a rotnjirfffolt orsjj’aj^t) kül­földi kölcgjiffŐK nélkül, al tett nermetgazdaságunk hez, a virágzó szociálist ország megteremtéséhez. Amilror népünk felszabadulásá­nak ötwes évfordulóját ünnepeljük, befejeztük ötéj^ífeí'vünk (első évé­nek el&> negye®«*; egy sem faedkezhóRmlr meg harcról, amelyben legfőbb nk ß béke megvédése illanatra arról a íelada- Napról at terem. Közelebb parasztságunk egymlsrartalt nak megértését és kölök wun nak eredményesebb s i .-WvMel-a mét a maradiság eile felemelkedés útján és m1 földjén a nagy Szovjet gével és támogatásával, parasztság tapasztalati etatista mezőgazdaságát .Jpííi dßl gozó parasztságunk. A kzB\]evj újabb ajándéka a „S^tfllmyec;’, gan szántja a nógrácf hágyekjö lát, embert, állatot efe |nöt mélve, hogy a kitünőérmiegs^áaJtoflt földben a termést meífsokszjj Sztálin és a szovj fásával, Pártunk v lendülettel, szép s magyar parasztság ^ kezetek útján, a szociah gazdaság megteremtéséér Ezek az eredmények mi 4-ben gyökereznek.) N bad nép, föld és vrrá^_ ___ l is 4-e nélkül, a'pSZ&nel hadsereg felszabadító harci né] __ ami épül, amit a^SíevSsTerv alatt építünk, a nyugalmunk, békés épí­tőmunkánk, hatalmunk, szabadsá­gunk, függetlenségünk. boldog, örömteli életünkJszocialista jövőnk, mind arra emléleztetnek, hogy mit jelent számunkról a felszabadulás ünnepe. Az elmúlt öt év harca és ered­ménye, az ellenség elleni kíméletlen gpra/fokozódik és élese: >b lesz a béke, a demokrácia ábora és mús gyújtogatok tá aora kö- Amerika átvette Hit er örök- ségj^TTKÍ^aizmust, hogy vi ághatal- biztoj^rbsa az egyre j erősödő ^mozgalmak és gyarmati sza- bajß|^mo?ba,imak ellen. A béketá- fe hatalmasabb? k, a ka- i^íiátá minden nap új ’ em tudjrk, hon- tan/vér ráíöfW^úJ,,^£sapás. Az idő sirrgekud gy nincs sok idő hogy, a béketábor megerősödtek! ho; y még g^matíni löm LehetlEzé j: vál- ínkjfly) eipszaMfcsab iá, pro- oKTfm*R, nd»y /;a y|)ágot( újból »ngrálbbbánqi&Rk. esúj1 sztu na ifibb Icner’tínbgs] jket, hbgy a% déséből és p liókat Ihdrác/lbljanak. Abbln\\a gunkat i rész tv erűi! lemben vi iá jecs ózó milliók újat |ág tü- nyéjü- senve­arcban. Zémely jörsáí étdúltaA nem tüdtu í t folyó jtüzc í háborúra us tók elleaB a békéér^folyik, erőt mijízgpsítsunk. Felépítőit gyá ra i tikf termo jöldj ink, egerei jobban élőb népünk, as:i- szonyai sKtó^^®5Slgkelbb és jsztr s oTTiiTneljrszüleinlí'Wisszú, áIjdoz!«I- tos harcaäk, nag>lsflfereink,j jere mény^ink, győzelmeink köíe! yzne| lég inWább~^e fa történelrfifi fe adat, am^jra^^Rumdságszeref 5 né 5vo uHciSmLmeg. Az jigés: világ mé ^elnya®Mt népe bizukod eme ryk^dve teWsifelénk,' erői siti fron ját/SSfcSffzi es^. rendez) sorait, h >gy leszár uraival. Hálánk! és szeretetünk legjől zonysága a szovjet” nép számán, ha országún); még szorosabbá teszi aj barátság« t a szovjet néppel, ha erősítjük'kapcsolatainkat a öbbi szab d népekkel, vanv a még kapi­talista elnyomás alatt lévő munkás- osztállyal. Amikor április 4-e em­lékeztet a múltra, a jelenre, akkor jövőnkre is megszabja feladatain­kat. ötéves tervünk, békés építő- munkánk megvédésében országunk- riak erős bástyának kell lenni a béke frontján. A békefront bástyája a mi népi demokráciánk erődje. Ez az erőd akkor szilárd és erős, ha dolgozó népünk teremtő munkája állandóan erősíti. A mi eredmé­nyeink a béketábor eredményei is, a mi megerősödésünk a béketábor erősödése is. így van ez a többi népi demokráciák országában is. Élenjár, mint mindenben a nagy Szovjetunió hatalmas eredményével és erejével, nemzetközi tekintélyé­vel és a kis népek igazi védelme­zője, támasza lett. A szovjet nép tudatában volt nagy történelmi hi­vatásának és igen nagy áldozatot hozott az emberiség jövőjéért. Nagy eredményekkel és munkafelajánlá­sokkal ünnepli a szovjet nép, a szovjet demokrácia, a választás sike- ét és készül május 1. megünneplé­sére és tudatában van annak, hogy inkája a béke megvédése érde­kben folyik. Legyen népünk, de el­sősorban a kommunisták számára és kötelező történelmi feladat köpetni a szovjet népet. Legyen mirídannyiunk előtt világos, hogy az \ egyre jobb és kiválóbb terme­lékenyebb munka az, amelynek se­gítségével harcol minden becsüle­tes aolgozó a békéért. A munka az a fegyAer, amellyel minden dolgozó védheti a békét — és kötelessége védeni — a jó munka az, amellyel mindep dolgozó hozzájárulhat a bé­ketábor erejének növeléséhez, A rrli népünk is hatalmas felké­szüléssel ünnepli nemzeti ünnepün­ket; Üzemeink dolgozói, felszabadult parasztiágúnk, napról-napra fel­ajánlások ezreivel ünnepel. Feltar- tózhatatianul halad Pártunk vezeté­sével a |szocializmus útján. Méltó akar lenni ahhoz a bizalomhoz, amellyel |ä szovjet nép nagy felsza­badító harcában iránta megnyiivá- nu^kpü^f^khhoz a nagy feladat- ozjhogy á Történelem során elő­ször felszabidul^n a világ haladó erőivel együtt haladhat az első so­rokban, napi' szövetségesünkkel, a Szovjetunió oldalán V legszebb, a legigazibb és (ezért megdönthetetlen igaz ügyért, az emberiség jövőjéért. Felajánlásaink, amelyek! Sztálin elvtárs 70. születésnapjával a leg- szeretettebb megemlékezésEvel kez­dődtek, áttörtek a maradiság, a konzervativizmus álláspontét, most még szélesebbé vált, még tartalma sabbá vált felajánlásaink. Április 4-e. lefejezés és k&det is volt. Befejezése a magyar nx szol­gaságának és uj életünk, béklért fo­lyó harcunk kezdete. Ez T harc nem fejeződik ttó április 4-ének ün­nepével, hanem ^folytatódik a Végső győzelemig. .Igvjkell, hogy folyta­tódjon ez a hjárc üzemeinkbin és földjeinken, a {szocialista verseny, hogy minél szélesebb tömegek szá­mára váljon a jipunka becsülef és dicsőség dolgává Minél több em­ber viszonya változzon meg a mun­kához. V Április 4-e győzelmi ünnep sza ■ munkra. Győzelmekkel ünnepeljük legszebben a munka frontján, a szocializmus építésével. Bányász- sztahánovistáink, Ballon és ifj. Oláh elvtársakat újak követik. Kossuth-tárón Csőri Ferenc, akinek átlagos teljesítése közel 450 száza­lék, vagy a forgáchi Vojtkovszki István vájár, aki átlagával a 250 százalékot közelíti. Harcolnak ifja- ink és nőink, győzelemre segítik a szocialista munkaversenyt üzeme­inkben. A békéért, a jövőért harcol Ponyi Pál, amikor a 250 százalékért harcol. Asszonyaink; Jaskó \> . oy- né, Jancsó Jánosné egv új, az élet­ért felelős újtípusú nőt képviselik, aki tudja, hogy a történelem új, nagy szakaszában mit vár tőle a népünk, a Pártja, a családja és a világ dolgozói nagy közös ügyének győzelme. Üj harcosaink győzel­mekkel és sikerekkel ünnepük ápri­lis 4-ét és már készülnek május 1-re. Az Acélgyár sodronyüzeme az el­sők között válaszolt a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek dolgozói­nak versenyfelhívására sikerekkel a verseny kiszélesítéséért és emelke­déséért. Készülnek a nagy napra, várják a nagy beszámolót, dolgo­zóink nagy eredményeiről. nnepi díszbe öltöznek városaink, falvaink, lázasan készül R^íobb 35 dolgo­zónk arra, hogy megyénk küldöttei­ként képviselje dolgozóinkat az áp­rilis 4-i budapesti ünnepségeken. De parasztságunk sem márad el. Ifjúinkkal az élen a teclaki állami gazdaságban ifjú Molnár János, ifjú Kovács János, ifjú Tóth János közel 300 százalékhoz végzik a magtakarást, hopv bő termésünk le­gyen, de a szovjet nép senítségét, barátságát és támogatását hálálja meg a Sztalinyeccel Engi Ferenc mohorai, Druhalovszki András tol- mácsi, Szicsó István kisterenyei traktorosok, akik a tavaszi szántás­vetési munkájukat kimagasló ered­ménnyel, 500—300 százalékkal tel­jesítik. Termelőcsoportjaink befe­jezték vetéseiket, hálából és szere­tettől április 4-i felajánlásként, ahogy azt a palotási tszcs egyik munkása mondta. Harccal, nehézségekkel eltelt öt év áll mögöttünk, de meg is vannak eredményeink. Megteremtettük a nép hatalmát, büszke örömmel, si­kerrel építjük a szocializmust. Pár­tunk vezetésével, a fasizmus utolsó áldozatából, népünk a haladó béke­tábor megbecsül tagjává vált. Ami országunk példáján is lelkesül a világ még elnyomott népe,, bizo­nyítja előttünkj hogy a szovjet nép segítsége, támogatása nélkül az el­nyomott népek nem tudnak felszar badulni, hogy a világ békéje, a dob gozók jóléte, az emberi haladás csak ezen az úton haladhat. Népünk büszke arra, hogy segít­heti a nagy művet, amelyet Sztálin visz előre a nagy szovjet nép élén, utat mutatva a világ mindén népé­nek a kommunizmus felé. Népünk örökie összeforrt a Szovjet 'néppel, törhetetlen hűséggel és megbontha­tatlan örök barátságban. Sztálin Nvtársnak tanítványával, népünk szeretett vezérével, Rákosi elvtárs útmutatásával, népünk a nagy szovjet nép útján, eredményeivel és tapasztalataival biztosan > halad a jövő út’án a szocializmus megte­remtéséért. Éljen a világ dolgoséinak bölcs vesére, Sslálin!

Next

/
Oldalképek
Tartalom