Szabad Nógrád, 1950. március (6. évfolyam, 9-12. szám)

1950-03-03 / 9. szám

Kisterenyei helyzetkép az eredményekről és hibákról Végeszük el idejében és szakszerűen a tavasai munkálatokat VI. évfolyam 9. szám Ara 50 fillér 1950 március 3 A Sstahánovista Tanácskozás nagy eseménye: Rákosi elvtárs iránytmutató beszéde Blsö Ízben ültek össze n magyar sztahánovisták országos tanácsko­zásra. A budapesti Vasas-székház gyönyörűen feldíszítik nagytermében szombaton reggel összeültek a dolgozók legjobbjai, hogy munkamódsze­reiket' tapasztalataikat kicseréljék és általánosítsák, hogy ezzel is tovább­fejlesszék ötéves tervünk egyik bieto sítékátt a Sztahánov-mozgalmat. Pár hónappal ezelőtt Pártunk, Ráleosi elvtárs útmutatása szerint eddig soha nem látott méretekben bontakozott ki az egyéni verseny, amelyből a szovjet sztahanovisták példájára, a Magyarországon is be­mutatott szovjet mumlcamódszarek segítségéved viharos gyorsasággal ki- nö’t a magyar Sztahánov-mozgalom. Nagy támogatóra talált a magyar munkásosztály a szovjet népben és ez az oka annak, hogy a sztahanovis­ták tanácskozásán szívböljövő lelke sedéssel üdvözölték a Magyar-Szov­jet Barátság Hónapja keretében hozó nkban tartózkodó szovjet küldöttség tagjait­A tanácskozás díszelnöke: RÁKOSI MÁTYÁS elvtárs Kilenc éra után néhány perccel az elnökség megválasztásával kezdődött meg a sztahánovisták tanácskozása. Gcneliczki János, a csepeli WM ifjú­munkása javaslatit tett az elnökség megválasztására. Fergeteges, percekig tartó taps közben választották meg a ta. nácakozás cMszelnökéiil a magyar nép szeretett vezérét, RákOgl Mátyás elvtársat. Az elnökség tagjaiul választották a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizotságának tagjait, rajtuk kívül az elnökség tagjai Bárdin Ivan Palovics, a Szovjetunió Tudományos Akadé­miájának alelnöke, a Magyarorszá­gon tartózkodó szovjet delegáció ve­zetője. valamint a delegáció többi sztahanovista tagja, Dobi István mi­niszterelnök, Bebrics Lajos közieke. Józgef építésügyi miniszter, Horváth Ede sztahánovLSta esztergályos él­munkás, Ki-ss Árpád mérnök, több. szőrös újító, Mihailich Győző, a mű­szaki egyetem rektora, Kossuíh-díjás professzor, Muszka Imre ezüst ér­demrenddel kitüntetett sztaháncvisla- esztergáiyos, Pozsonyi Zoltán ezüst műnk a érdemrenddel kit ün lett sztahá- novista, Tóth III. János sztahanovista mozdonyvezető. Zsofinyecz Mihály nehézipari miniszter, valamint a kü­lönböző szakszervezetek vezetői. Az elnökség- tagjainak megválasztása után hatalmas taps, percekig tartó éljenzés fogadja az elnökség tagjai­nak élén a (erembe lépő Rákösd Má­tyást. Harusiyák József elvtárs mondott megnyitó beszédet, majd Apró Antal elvtárs, a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára tartotta meg beszámolóját. dés- és postaúgyi mmiszier, Darvas Előre az új sztahánovisták százaival és ezreivel a szocialisia Magyarországért — A Magyar Sztahánovisták I, Or­szágos Tanácskozása nagy esemény országunk, dolgozó népünk, egész munkásosztályunk életében. A ta­nácskozás nagyjelentőségét bizonyltja ez a tény is, hogy rósztvesz a tanácskozáson Rákosi elvtá's és Pártunk Politikai Bizottsága, országunk irányítá­sának egész vezérkara, itt van a sztahánov tanácskozáson kormányunk. Ezen a tanácskozáson együtt vannak az ország legjobb dől. gőzéi, a szocializmust építő munkás- osztály küldöttei. Munkások, mérnö­kök. tudósok, a szovjet sztahanovis­ták hü követői, dolgozó népünknek a termelésben élenjáró harcosai, a ma­gyar sztahánovisták. Apró elviárs ezután a hároméves terv nagyszerű eredményeivel foglal­kozott és hangsúlyozta: eredménye­inket elsősorban felszabadítónknak, a hős szovjet népnek, a dicső Szovjet Hadseregnek, a magyar nép nagy barátjának. Sztálin elvtársinak kö- szönhetjük. — öt hónappal ezelőtt jártak ná­lunk a Szovjetunió hős munkásosz­tályának élenjáró dolgozói: Bikov, Savljugin," Ananyeva és Filimonov elvtái's'k híres szov­jet sztahánovisták. Bemutatták munkamódszereiket bebizonyítva azt, hogy ezeket nálunk is ered­ményesen Lehet alkalmazni. A szovjet sztahánovisták magyar ta­nítványai, a szakmáit munkahöeei ma már nálunk is megvannak és ne­vüket, teljesítményeiket ismeri az egész ország. Apró elvtárs ezután az újítómoz- galom újabb sikereit ismertette, majd elmondó: ta. hogy a brigádmozgalom fellendült. összesein 25 ezer munkabrigád van az üzemekben. A Párt felhívására sorra alakulnak a 200-as, 300-as brigádok. Különösen nagyjelentőségű a nő és ifjúsági bri­gádok tömeges alakulása. — Rövid négy hónap alatt a szta­hanovista mozgalom jelentős mérték­ben kiszélesedett. 1949 november hó­napban a gyáriparban — az élelme­zési és építő-, és bányaipar nélkül —- 1091 dolgozó ;érméit 200 százalékon felül. Decemberben 150—200 százalék között 23611 munkás és 200 százalékon felül 6088-an teljesí­tették normájukat, — Ma már sokezer azoknak a munkásoknak a száma, akik Pártunk Központi Vezetőségének határozata értelmében büszkén viselik a Sztahá. nov-munkás, mérnök, mester, vagy művezető megtisztelő címet és szá­mosán kiérdemelték közülük a szak­ma legjobb dolgozója címet is. Apró eivtárs ezután felsorolta a legkiválóbb magyar sztahánovistálcát, majd a tudományos élet kimagasló képviselőit és kiemelte, hogy a szo­cialista munkaverseny mozgalomba mind nagyobb számba kapcsolódnak be ifjúmunkásaink, akik közül töb­ben Pártunk tagjai, tag jelöltjei lettek. — Különös öröm számunkra, hogy tanácskozásunkon résztvesz Bárdin elvtárs, a Szovjet Tudományos Aka­démia alelnöke és a híres szovjet sztahánovisták, akik a magyar vasutasoknak és textilipari dolgozók­nak sok hasznos tanácsot adtak új munkamódszerek bevezetésével. A hős szovjet sztahánovisták segítsége j tanácsa újabb lendü­letet ad a magyar sztahánovista mozgalomnak. Fontos része a munkaverseny moz­galomnak az üzemek közötti szocia­lista verseny az „élüzem címéért”, amelyet május 1-én osztanak ki 48 iparág legjobb üzemei között. Munkaversennyel ünnepeljük hazánk felszabadításának évfordulóját Számos budapesti és vidéki nagy. I ötödik évforduójára, április 4-re üzem, a bányák dolgozói | a verseny kiszélestísését javasol­országunk felszabadulásának | ják. így akarnak ünnepelni. Pártunk Központi Vezetősége határozatában helyesli ezt a ke*, deményezést. A sztahánovisták Országos Tanács­kozásán résztvevők számára nincs meg tisztelőbb feladat, mint minden tudásukkal és erejükkel rése tv enni ebben a mozgalomban, hogy ezzel is kifejezzük hálánkat és szeretetünket a szovjet hösök iránt, akik vérüket hullatták szabadságunkért. — Elv társak, ötéves tervünk meg­valósítása hatalmas feladata] ró a Sztahánov-mozgalomra. Ezért a szakszervezetek tekintsék legfoato­— Ismeretes a Sztahánov-mozga- loan óriási jelentősége szovjet orszá­gunk életében. Ez a mozgalom alap­vető a szellemi és fizikai munka közti különbség felszámolása szem­pontjából, szolgálja a szocializmus­ból a kommunizmusba való átmenet ügyét. Bárdin eivtárs elmondotta, hogy a Szovjetunióban miár hatalmas mun­kát végeztek ezen a téren. A Szov­jetunió főiskoláin több mint egy mil­lió hallgató tanul. Az elkövetkezendő 3—i—5 éves tervévben a szovjet nép többsége középfokú általános és technikai képzet Iséggel rendelkezik majd tízmilliók pedig felsöbbfokú képzettséggel A sztahánovisták technikai kultúrája és általános művelt­sége magas színvonalon áll és egyre jobban megközelíti a mér­nökök és technikusok színvona­lát. Sztálin elvtárs a sztahánovista mun­kában a dolgozók kulturális és tech­nikai téren való felemelkedésének olyan eszközét jelölte meg, amely a szelletmi- és fizikai munka közötti ellentét kiküszöböléséhez vezet. — A Sztálin elvtárs vezetése alatt felnőtt szovjet sztahánovisták hadse­regének tapasztalatai szolgáljanak se­gítségül ennek a végtelenül fontos mozgalomnak, amely a Magyar Nép­köztársaságban Rákosi eivtárs veze­tése mellett most van növekedőben, — fejezte be hosszas éltetéstől kísért szavait Bárdin elvtárs. A nők a bányában is megállják a helyüket Ezután szünet következett. Szünet után az első felszólaló Ferenczi Ödön, a győri Vagongyár öntője munkamód­szerét ismertette. Lelkes taps fo­gadja Berecz Istvánnét, a putnoki bánya csillését, aki elmondotta: a nők a bányában is megállják a helyüket. Megállapította, hogy a bányámbelüli szállítás jó megszervezésének igen nagy jelentősége van a megfelelő mennyiségű üres csillék biztosítása szempontjából. Ezé: t női szállíló- brigádot szerveztek és kihívták ver. senyre a másik két műszak hasonló brigádjait, melynek tagjai nagyobb­részt férfiak. sabb munkájuknak a sztahánovista mozgatom továbbfejlesztését és .tá­mogatását. E tanácskozásnak is az a célja, hogy elősegítse a legfejlet­tebb munkamódszerek átadását, ame. lyek alkalmazásával tovább emeljük a termelés színvonalát, harcolunk a magasabb technikáért, a munka ter­melékenységének fokozásáért. Előre, élvtársak az új sztahánovisták szá­zaival, ezreivel a szocialista Magyar- ország felépítéséért! Ezután I. P. Bárdin, a Szovjet­unió Tudományos Akadémiájának al­elnöke üdvözölte a tanácskozást. Kiss Árpád, a Ganz Villamossági gyár üzemmérnöke a műszaki értel­miség fontos szerepéről beszélt. Be­számolt arról, hogy komplex-brigádo­kat szerveztek a rejtett tartalékok feltárására. Tömeges önképzéssel megállapították, hogy a dolgozók munkaidejüknek 15— 20 százalékát a rossz szervezés következtében nem közvetlenül termelő munkával töltik el. En­nek a kiküszöbölése hét és fél millió forintot jelent évente. Czettner Sándor nehézipari állam­titkár felhívta a tanácskozás figyel­mét egyik legszűkebb kemmetsze. tünkre, a vaskohászatra és az öntö­dékre. Az öntödék még mindig magig selejtszázalékkal dolgoznak. Elmondotta ezután, hogy a nehéz, ipari minisztérium sztahánovista is­kolákat szervez a Sztahánov-mozga- lomnalc az önödéi vonalon való fel­lendítésére. Egy sztahánovista bányász felszólalása Több felszólaló után Varga Barna­bás tatabányai sztahánovista bányász beszámolt arról, hogy a 20 forintos alapkeresetéhez egy műszak alatt 8.5 csille szenet kelleti volna termelnie, de tudva, hogy most nem tőkéseknek, hanem sajátmagának dolgozik. 8 óra alatt 17 csille szenet termelt. — A múltban egy bányásztírsam- mal együtt családostól egy bútor-nél­küli odúban húzódtunk mog, ,a földön aludtunk. Most szép egészséges lakásban lakom, bútort vettem, képeket, rádiót, a feleségemnek pedig egy bundát a keresetemből. (Viharos taps.) Sőt az idén két disz­nót is vágtam. (Nevetés, nagy taps). Mikor Varga elvtárs beszédének végén bejelenti, hogy április 4-re felszabadulásunk ötödik évfordulójára 204 százalé­kos átlagteljesítményét 220 szá­zalékra emeli a küldöttek közül egymásután emelkednek fej a bányászok és hatalmas tapsor­kántól kísérve jelentik be, hogy ők is jelentősen felemelik telje­sítményüket. Ezután Binick József elvtárs, a* ismert csepeli sztahánovista esztergá­lyos mondja el, milyen munkamód­szerrel érte el 3158 százalékos ered­ményét és bejelenti, hogy a felszabadulás ünnepére telje­sítményét 500 százalékról 800 százalékra emeli, solejnjét 0.5 százalékról 0.2 száza­lékra csökkenti. A sztahánovista küldöttek egy­másután szólalnak fel és ismertetik munkamódszereiket. Különösen nagy tetszéssel fogadták Linder József, a pécsi fütőház sztaihiinovista mozdony, vezetőjének felszólalását, aki elmon­dotta: milyen harcot kellett folytatni a régi elavult szokások ellen a 2000 tonnás mozgalom sikeré­ért. A pécsi fűtőház személy­zete a mai napig 775 túlterhelé­se* vonatot továbbított és ha a fcrg’.hnat a szokott terhelés mellett bonyolították volna le, 180 vonattal többet kellett volna indítani. Felszólalása végén Pányin elvtárs­sal való megismerkedéséről beszél és elmondja, milyen nagy segítséget nyújtott a szovjet sztahánovista az „500-as mozgalom” elindításában. Gcngcliczki János, a WM Varró­gépgyár ifjúmunkása bejelentette, hogy április 4-e tiszteletére ifjúmum. kás-brigádot alakitett, amely elhatá­rozta, hogy termelését 400 százalékra emeli, ö maga pedig 600 százalékot vállalt­Filimonov elvtárs segítsége a magyar bányászoknak Gyurkó István elvtárs, az ormos- pusztai bánya sztahánovista vájárja a bányászok régi nyomorúságos éle­téről beszélt, majd így folytatta: — A Szovjetunió nemcsak szabad­ságot adott nekünk, hanem lehetősé­get és segítséget arra, hogy megvál­toztassuk régi nyomorúságos életün­ket. Az évek során gyakran éreztük a Szovjetunió segítségét, támo­gatását. Eljöttek hozzánk — és már nem egy alkalommal — a hős nyovjet sztahá- novisták. Itt járt Filimonov elvtárs, a kiváló szovjet sztahánovista bá­nyász, alti átadta nekünk munkamód­szerét. Az egyéni verseny rohamos fejlő­dése és az ö példamutatása nyomán hamarosan megszületett a bányászoknál is a magyar Sztahánov-mozgalom. Gyurkó elvtárs arról is beszél, hogy a jó munka, a sztahánovista munka jutalma a még szebb, még boldo­gabb. még vidámabb élet. Elmon­dotta, hogy tíz hónap alatt 14.000 forintot keresett és még külön 2000 fo­rint jutalmat is kapott jó mun. kájáért. Gyurkó elvtárs vállalta, hogy az ötéves terv első évét nyolc hónap alatt teljesíti. Bárdin elvtárs - a fizikai és szellemi munka közötti különbség eltűnéséről Gerő elvtárs nagy beszéde a sztahánov mozgalom eredményeiről, hiányosságairól és feladatairól Több felszólaló után hatalmas lel­kesedés közben Gerő Ernő elvtárs lép a mikrofonhoz. Beszéde elején megállapította, hogy az alig néhány hónapos múltra visz- szatekísitö - Sztahánov-mozgalom nem lassan bontakozott ki, hanem kirob­bant. mint ahogyan ez 25 évvel ez­előtt a Szovjetunióban történt. A mozgalom létrejött azon az alapon, hogy Pártunk Rákosi elvtárs útmu­tatása nyomán elhárítottuk az akadá. lyokat a munkaverseny mozgalom elöl. Kirobbantotta ezt a mozgalmat a nagy Sztálin neve, annak a férfiú­nak. aki valamennyiünknek, a világ összes dolgozóinál* vezetője és tanító­mestere. Segített felszínre hozni ezt a mozgalmat a hazánkba érkezett ki. váló szovjet sztahánovista újítók ta­pasztalata és közvetlen példamuta­tása. A mozgalom hirtelen kirobbanás- szerű megjelenése nem azt jelenti, hogy spontán folyamattal állunk szemben, hogy ez, a mozgalom magá­tól keletkezett volna. Ellenkezőleg, a Sziahánov-mozgalom keletkezésének Magyarországon ugyanúgy megvol­tak az előfeltételei, mint ahogy meg­voltak es meg is vannak a Szovjet- unióban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom